21
Tili wida꞉sen kalu doma꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ fanda bo꞉ba꞉kiyo꞉, Ya꞉su eneno꞉ kalaba wido꞉
Tif amio꞉ Ya꞉su e enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iyo꞉ bo꞉ba꞉ki, wa꞉ka kalaba fa꞉la꞉dowo꞉. Iyo꞉ Taibelias* Ho꞉n Taibelias a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, wi nowo꞉ ho꞉n Ga꞉lili. ho꞉n sa꞉ a꞉na sab amio꞉, Ya꞉suwa꞉ eneno꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉wido꞉. Saimon Bidayo꞉, Tomas ene wi nowo꞉ Didimus a꞉no꞉lo꞉, Ga꞉lili hen Kana amisa꞉n kalu Nataniel a꞉no꞉lo꞉, Sa꞉ba꞉diya꞉ inso꞉ a꞉la꞉yo꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tili wida꞉sen kalu a꞉la꞉ nowo꞉ i o꞉lia꞉ tambo a꞉na elen. Luk 5.4-7Saimon Bida eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne ka꞉ to꞉loma꞉ni ho꞉no꞉l.” A꞉la꞉sa꞉labiki, iliyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉lo꞉ ge o꞉lia꞉ ha꞉na꞉no꞉.” A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iyo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ho꞉n ko꞉suwa disa꞉lia꞉ga꞉, ka꞉ to꞉loma꞉ni ane ko꞉sega, o꞉g nulu a꞉namio꞉ ka꞉yo꞉ mada mo꞉di.
Kea꞉fole dowabiki, Ya꞉su e ho꞉n sa꞉ya kagayo꞉, ko꞉sega iliyo꞉ kalu we Ya꞉sulo꞉b a꞉la꞉bo꞉ mo꞉ele ba꞉ba꞉. Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ ho꞉le sa꞉laki, “Ni so꞉wale, gio꞉ ka꞉yo꞉ diya꞉le?” “A, niliyo꞉ mada mo꞉di” a꞉la꞉sio꞉. Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Giliyo꞉ dage a꞉no꞉ ho꞉n ko꞉suwo꞉ ililib doba꞉da꞉ to꞉lolalega, ka꞉yo꞉ dia꞉ib.” A꞉la꞉sa꞉labiki, iliyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉, ka꞉yo꞉ modo꞉ walalaki, dage a꞉no꞉ susuba꞉no꞉wo꞉ halaido꞉ dowo꞉.
Madi 14.29, Yo꞉n 13.23A꞉la꞉ta꞉ga꞉ tili wida꞉sen kalu nowo꞉, Ya꞉suwa꞉lo꞉ mada alan asula꞉sen a꞉ma꞉yo꞉ Bidamo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu we nili Kalu Alano꞉ o꞉m.” Saimon Bida eyo꞉ nanog dimidama꞉nikiyo꞉ so꞉g wa꞉l amilo꞉ sa꞉ga꞉la꞉sen a꞉no꞉ dugufa꞉ ko꞉lo꞉, eyo꞉ “Kalu we nili Kalu Alano꞉ o꞉m” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, so꞉g a꞉no꞉ wa꞉ka sa꞉ga꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e ho꞉n ko꞉suwo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ ho꞉na ho꞉lufo꞉. Ho꞉n ko꞉su a꞉no꞉ ho꞉n sa꞉ o꞉lia꞉yo꞉ ko꞉na꞉ma iliki, 100 mita o꞉leo꞉ngo꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, tili wida꞉sen kalu nolo꞉ ho꞉n ko꞉suwa iliki, Bida kudu ha꞉nakiyo꞉, ka꞉ dage amilo꞉ wo꞉lo꞉ a꞉no꞉ susuda꞉i mio꞉.
Iyo꞉ ho꞉n sa꞉ya fa꞉la꞉dowakiyo꞉, ka꞉yo꞉ de geya so꞉fo꞉lena ba꞉ba꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ma꞉n dowo꞉fa꞉ nolo꞉ a꞉na delena ba꞉ba꞉. 10 Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gililo꞉ ka꞉ di nolo꞉ nelo꞉wa dia꞉mena.” 11  Luk 5.6Saimon Bida eyo꞉ ho꞉n ko꞉suwa fa꞉la꞉na꞉sa꞉ga꞉ ami, dageyo꞉ susululia꞉ga꞉ sa꞉ya ane. Dage a꞉namio꞉ ka꞉yo꞉ toda꞉le wo꞉lo꞉ ko꞉lo꞉ agelo꞉wo꞉ 153 a꞉la꞉fo꞉. Ka꞉yo꞉ dage a꞉namio꞉ modo꞉ wo꞉lo꞉ ko꞉sega, mo꞉bidima꞉no꞉ dowo꞉. 12 Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ma꞉no꞉wo꞉ ma꞉ni mena.” Tili wida꞉sen kalu iliyo꞉ we Ya꞉sulo꞉b a꞉la꞉bo꞉ asulufo꞉likiyo꞉, emo꞉wo꞉ “Kalu ge o꞉ba꞉le?” a꞉la꞉do꞉ dabu ba꞉ba꞉no꞉wo꞉ tagilaki mo꞉sio꞉. 13 Ya꞉suwo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ma꞉n dowo꞉fa꞉ a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ imo꞉ so꞉go꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ka꞉yo꞉lo꞉ o꞉leauka dimido꞉. 14  Yo꞉n 20.19,26Ya꞉sulo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, tamin amio꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalulo꞉ amio꞉ a꞉la꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉, o꞉gdo꞉ fa꞉la꞉dowab we asolo꞉ o꞉m.
Ya꞉su eyo꞉ Bidamo꞉ wido꞉
15 Iliyo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ na꞉sa꞉ga꞉ ko꞉m a꞉la꞉takiyo꞉, Ya꞉su eyo꞉ Saimon Bidamo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Yo꞉na꞉ so꞉wa Saimon giyo꞉ ne mada hendele asulaya? Gilo꞉ ne asulab a꞉ma꞉yo꞉ kalu nol wema꞉lo꞉ ne asulab a꞉no꞉ tinio꞉ a꞉la꞉asulaya꞉le?” A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki eyo꞉, “A꞉, niyo꞉ ge alan asulab a꞉la꞉bo꞉ ge asulufo꞉lab.” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge ni sibi inso꞉wo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ mea꞉lubi.”
16  Ilig 20.28A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su eyo꞉ Bidamo꞉wo꞉ wa꞉ka sa꞉laki, “Yo꞉na꞉ so꞉wa Saimon, giyo꞉ ne alan asulaya?” A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, eyo꞉, “A꞉, niyo꞉ ge alan asulab a꞉la꞉bo꞉ ge asulufo꞉lab.” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge ni sibiyo꞉ dinafa tili dowa꞉bi.”
17 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉su eyo꞉ Bidamo꞉wo꞉ to asolo꞉ wa꞉ka sa꞉laki, “Yo꞉na꞉ so꞉wa Saimon, giyo꞉ ne alan asulaya?” Ya꞉su eyo꞉ to otaleno꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉dabikiyo꞉, Bida e kele asulaki emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu Alan, ge kelego꞉ tambo asulufo꞉lab ko꞉lo꞉, niyo꞉ ge alan asulab a꞉la꞉bo꞉ ge asulo꞉.” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge ni sibiyo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ mea꞉lubi. 18 Niyo꞉ gemo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Ge o꞉so꞉wa ilikiyo꞉, go꞉no꞉n helebeso꞉go꞉ ka꞉la꞉sa꞉ga꞉, go꞉ndo꞉ asulab au ha꞉na꞉sen. Ko꞉sega ge anaso꞉ dowalikiyo꞉, gi dagiyo꞉ talagalaki, kalu noma꞉yo꞉ ge helebeso꞉go꞉ kalita꞉sa꞉ga꞉, gelo꞉ mo꞉ha꞉na꞉no꞉ asulufo꞉lab a꞉namida꞉ tililia꞉ ha꞉na꞉ib.” 19  Madi 16.24-25, 2Bid 1.14Ya꞉su elo꞉ bale sio꞉ a꞉no꞉, tif amilo꞉ Bida e soma꞉no꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Godeyo꞉ wabuluma꞉ib ko꞉lo꞉ Bida e waga soma꞉nigabele a꞉la꞉liki bale sio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne kudu mena.”
20  Yo꞉n 13.23-25Bida e nodola꞉sa꞉ga꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉, tili wida꞉sen kalu Ya꞉suwa꞉lo꞉ alan asula꞉sen e, ilo꞉ ha꞉nab a꞉na kudu ya꞉lena ba꞉ba꞉. Tamin doba꞉da꞉yo꞉ iyo꞉ ma꞉no꞉ nakiyo꞉, kalu we Ya꞉suwa ani dowaki, emo꞉wo꞉ “Alan ge, kalu abe tele doma꞉iba?” a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉. 21 Bida e kalu a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉, Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Alan, kalu welo꞉ waigo꞉wo꞉?” 22 Ya꞉su eyo꞉ emo꞉ sa꞉laki, “Ne a꞉ma꞉la꞉do꞉ mia꞉no꞉ ho꞉len a꞉namio꞉, niyo꞉ kalu we semo꞉ sowo꞉ka o꞉sena mia꞉no꞉ asulalega, giyo꞉ a꞉no꞉ kele asula꞉so꞉bo. Ge ne kudu mena” a꞉la꞉sio꞉. 23 To a꞉no꞉ tilidabu kaluka꞉isale iyo꞉ da꞉da꞉i ha꞉nakiyo꞉, iliyo꞉ kalu a꞉no꞉ mo꞉soma꞉ib a꞉la꞉asulo꞉. Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sio꞉. Eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne a꞉ma꞉la꞉do꞉ mia꞉no꞉ ho꞉len a꞉namio꞉, niyo꞉ kalu we semo꞉ sowo꞉ka o꞉sena mia꞉no꞉ asulalega, giyo꞉ a꞉no꞉ kele asula꞉so꞉bo.”
24  Yo꞉n 19.35Tili wida꞉sen kalu a꞉ma꞉yo꞉ to we kalab amio꞉ hendele sa꞉laki, bugo꞉ we a꞉na sa꞉sa꞉lifa꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ to elo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ hendele ko꞉lo꞉ a꞉lab a꞉la꞉asulo꞉. 25  Yo꞉n 20.30A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su eyo꞉ kelego꞉ modo꞉ nolo꞉ dimido꞉. Ko꞉sega elo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ tambo bugo꞉ amio꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ kibo꞉bowo꞉, henfelo꞉ wenamio꞉ bugo꞉ dila꞉ma꞉no꞉ a꞉no꞉ fogo꞉ mo꞉domabe.

*21:1: Ho꞉n Taibelias a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, wi nowo꞉ ho꞉n Ga꞉lili.

21:3: Luk 5.4-7

21:7: Madi 14.29, Yo꞉n 13.23

21:11: Luk 5.6

21:14: Yo꞉n 20.19,26

21:16: Ilig 20.28

21:19: Madi 16.24-25, 2Bid 1.14

21:20: Yo꞉n 13.23-25

21:24: Yo꞉n 19.35

21:25: Yo꞉n 20.30