23
Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉ elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉ma꞉ man mogago꞉ a꞉no꞉ Ya꞉su eyo꞉ kalaba sio꞉
Mak 12.38,39, Luk 11.43,46, 20.45,46
Ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isale kegeo꞉ o꞉lia꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ a꞉la꞉wido꞉. “Elelo꞉ wida꞉sen kalu i o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu i o꞉lia꞉yo꞉ Mo꞉sa꞉sa꞉ mego꞉fo꞉ ili dia꞉sa꞉ga꞉, Mo꞉sa꞉sa꞉ ele a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wida꞉sen. Mal 2.7-8A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ to ililo꞉ widab a꞉no꞉ tili da꞉da꞉sa꞉ga꞉ kudu ha꞉na꞉lubi. Ko꞉sega nanog ililo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ gio꞉ kudu ha꞉na꞉so꞉bo. Mo꞉wo꞉ iliyo꞉ to mosowa꞉ sa꞉laki, inido꞉ to widab a꞉no꞉ inino꞉ mo꞉kudu ha꞉na꞉sen. Iliyo꞉ ele ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ kudu hamana꞉ki dia꞉takiyo꞉, hida꞉yo꞉ alan a꞉no꞉ imo꞉ dimia꞉sen. Ko꞉sega kaluka꞉isaleya꞉ hida꞉yo꞉ dia꞉ha꞉na꞉no꞉ a꞉no꞉, iliyo꞉ mada mo꞉asuwa꞉ta꞉sen. Kis 13.9, Nam 15.38-39, Lo 6.8, Madi 6.1Ililo꞉ nanog dimida꞉sen a꞉no꞉ tambo, kaluka꞉isaleyo꞉ bo꞉ba꞉ki dimido꞉. Kaluka꞉isale iliyo꞉ i a꞉no꞉ Godeya꞉no꞉lo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ki, iliyo꞉ Godeya꞉ towo꞉ sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ kambola꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ini misa꞉ amio꞉lo꞉, dagi amio꞉lo꞉ sunu alifela꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ i a꞉no꞉ Godemo꞉lo꞉ tolo꞉ dulugu sa꞉lano꞉lo꞉b a꞉la꞉ bo꞉ba꞉kiyo꞉, iliyo꞉ me sambowo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ inin helebeso꞉g ko꞉lo꞉ migifa sunu alifelo꞉. Iliyo꞉ ma꞉no꞉ alan ma꞉niki kegeakiyo꞉, iyo꞉ kalu alando꞉ sa꞉sena mesa꞉no꞉ asulab. Godeya꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen ayamio꞉lo꞉, ilo꞉ mesa꞉no꞉ i fofodo꞉wo꞉ ko꞉li nafale nowa mesa꞉no꞉ asulab. Kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ iyo꞉ galilia꞉sa꞉ga꞉ sagalakiyo꞉, widan kalu a꞉la꞉sama꞉ki, iyo꞉ kegea꞉sen hen a꞉namio꞉ ho꞉leno꞉ tambo ha꞉na꞉sen.
“Ko꞉sega kalu noma꞉yo꞉ ge ‘widan kalu’ a꞉la꞉sama꞉kiyo꞉ dowa꞉so꞉bo. A꞉la꞉ba, mo꞉wo꞉ widan kalu gililo꞉wo꞉ imilise ko꞉lo꞉lab, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ tambo gaole dowaki, imilo꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ wiyo꞉ giliyo꞉ kalu imilig nowo꞉ go꞉l a꞉la꞉bo꞉ sa꞉la꞉so꞉bo. Mo꞉wo꞉ gili go꞉ldeyo꞉ imilig ko꞉lo꞉lab. E Gode Hebenelo꞉ a꞉labo꞉ o꞉m. 10 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu noma꞉yo꞉ ge wiyo꞉ duludaki, misa꞉ kalu a꞉la꞉sama꞉kiyo꞉ dowa꞉so꞉bo. Mo꞉wo꞉ ge misa꞉ kaluwo꞉ imilig ko꞉lo꞉lab. E Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwo꞉ o꞉m. 11  Madi 20.26, Mak 9.35, Luk 22.26Gi usamio꞉ misa꞉ kalu a꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ gili nanogdo꞉ dian kalu dowa꞉lubi. 12  Job 22.29, Sndn 29.23, Luk 14.11, 18.14Kaluka꞉isale abeyo꞉ enen wiyo꞉ wabudab a꞉no꞉, Gode eyo꞉ e ha꞉ga ta꞉fa꞉ib. Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ enena꞉ma꞉la꞉yo꞉ ha꞉g amilo꞉ dowab a꞉no꞉, Gode eyo꞉ ene wiyo꞉ wabuluma꞉ki ta꞉fa꞉ib.”
Elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ hagugu sio꞉.
Mak 12.40, Luk 11.39-52, 20.47
13-14 “Wai, elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉ gilo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. To mosowa꞉lo꞉ widan kalu gio꞉ dinafaka꞉. Kaluka꞉isaleyo꞉ Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉namilo꞉ tina꞉no꞉ tog a꞉no꞉ gili kalita꞉lab. Ginino꞉lo꞉ tog a꞉namio꞉ mo꞉tinaki, kaluka꞉isale a꞉namilo꞉ tiha꞉na꞉no꞉ asulab a꞉no꞉ togo꞉ gili ka꞉la꞉lab.* Asulo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ ves usa we, to nolo꞉ tamina sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab, a꞉la꞉asulo꞉. To a꞉no꞉ we. Wai! Elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉ gilo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. Mo꞉wo꞉ giliyo꞉ ga sa꞉ba꞉lo꞉ i a꞉no꞉ dikida꞉sa꞉ga꞉, a ililo꞉wo꞉ afale dia꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolba꞉yo꞉ gio꞉ nafa kalu a꞉la꞉bo꞉ba꞉ki, Godemo꞉ dulugu sa꞉lakiyo꞉, towo꞉ sambo sa꞉la꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ wa꞉lo꞉ mada mogago꞉ dia꞉ib.
15 “Wai, elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉ gilo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. To mosowa꞉lo꞉ widan kalu gio꞉ dinafaka꞉. Gio꞉ henfelo꞉ amio꞉lo꞉, so꞉lu ho꞉n a꞉namio꞉lo꞉ sia꞉likiyo꞉, kalu imilig nowo꞉ gili tili wida꞉sen kalu fa꞉la꞉doma꞉ki, keda꞉li sia꞉sen. Gio꞉ de hen a꞉ma꞉ so꞉wa dowo꞉ ko꞉lo꞉, kalu a꞉no꞉ gili tili widan kalu fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, elo꞉ de hen a꞉ma꞉ so꞉wa doma꞉ki ta꞉takiyo꞉, mogago꞉ elo꞉ dimidan a꞉ma꞉yo꞉ mogago꞉ gilo꞉wo꞉ tiginila꞉ma꞉ib.
16  Madi 15.14“Wai, giliyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tililia꞉ ha꞉naki bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ asulab ko꞉sega, gio꞉ siyo꞉ ko꞉n kalu o꞉ngo꞉ dowab. Giliyo꞉ a꞉la꞉sa꞉lan, ‘Kalu abeyo꞉ ene towo꞉ halale alitakiyo꞉, Godeya꞉ malilo꞉ a a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉fe sa꞉lalega, to elo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ halaido꞉lo꞉ma dowab. Ko꞉sega kalu abeyo꞉ ene towo꞉ halale alitakiyo꞉, go꞉l mole, Godeya꞉ malilo꞉ a amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉fe sa꞉lalega, to elo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ halaido꞉ dowab ko꞉lo꞉ eyo꞉ mada hendele dimidama꞉no꞉ doma꞉ib.’ 17 Gio꞉ asugdo꞉ma dowaki, siyo꞉ ko꞉n kalu dowo꞉. Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ kelego꞉ halaido꞉le wilo꞉wo꞉ o꞉b ko꞉lo꞉ doma꞉iba? Go꞉l mole a꞉no꞉ halaido꞉le wa꞉la꞉bo꞉ o꞉doma꞉iba꞉le? Mo꞉ Godeya꞉ malilo꞉ ayo꞉ nafale wa꞉la꞉bo꞉ o꞉doma꞉iba? Giliyo꞉ a꞉la꞉asuluma. Godeya꞉ malilo꞉ a a꞉ma꞉yo꞉ go꞉l a꞉namilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ Godeya꞉ eno꞉ a꞉la꞉liki fa꞉la꞉do alifa꞉ ko꞉lo꞉, go꞉l a꞉no꞉ halaido꞉wo꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. 18 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ giliyo꞉ a꞉la꞉sa꞉lan, ‘Kalu abeyo꞉ ene towo꞉ halale alitakiyo꞉, Godemo꞉lo꞉ so꞉mea꞉sen i fofodo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉fe sa꞉lalega, to elo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ halaido꞉lo꞉ma dowab. Ko꞉sega kalu abeyo꞉ ene towo꞉ halale alitakiyo꞉, boba kelego꞉ so꞉mea꞉sen i fofodo꞉ wa꞉l a꞉namilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉fe sa꞉lalega, kalu a꞉ma꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ halaido꞉ dowab ko꞉lo꞉, eyo꞉ mada hendele dimidama꞉no꞉ doma꞉ib.’ 19 Sio꞉ ko꞉n kalu giliyo꞉, Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ kelego꞉ halaido꞉le wilo꞉wo꞉ o꞉b ko꞉lo꞉ doma꞉iba? Godemo꞉lo꞉ boba kelego꞉ dimiab a꞉no꞉ halaido꞉le wa꞉la꞉bo꞉ o꞉doma꞉iba꞉le? Mo꞉ Godemo꞉lo꞉ so꞉mea꞉sen i fofodo꞉ a꞉no꞉ halaido꞉le wa꞉la꞉bo꞉ doma꞉iba꞉le? Giliyo꞉ a꞉la꞉asuluma. Godemo꞉lo꞉ so꞉mea꞉sen i fofodo꞉ a꞉ma꞉yo꞉, boba kelego꞉ a꞉no꞉ Godeya꞉ eno꞉ a꞉la꞉liki fa꞉la꞉do alifa꞉ ko꞉lo꞉, bo꞉ba kelego꞉ halaido꞉wo꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. 20 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu noma꞉yo꞉ ene towo꞉ halale alitakiyo꞉, Godemo꞉lo꞉ so꞉mea꞉sen i fofodo꞉ a꞉no꞉ da꞉feaki sa꞉lalega, kalu a꞉ma꞉yo꞉ Godemo꞉lo꞉ so꞉mea꞉sen i fofodo꞉ a꞉no꞉lia꞉, boba kelego꞉ wa꞉l amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉lia꞉ ko꞉lo꞉ da꞉feaki sa꞉lab. 21 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu abeyo꞉ ene towo꞉ halale alitakiyo꞉, Godeya꞉ malilo꞉ a a꞉no꞉ da꞉fe sa꞉lalega, kalu a꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉ malilo꞉ a a꞉no꞉lia꞉, Gode malilo꞉ ayamilo꞉ dowa꞉sen a꞉no꞉lia꞉ ko꞉lo꞉ da꞉feaki sa꞉lab. 22  Ais 66.1, Madi 5.34A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu abeyo꞉ ene towo꞉ halale alitakiyo꞉, Hebene hen a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉fe sa꞉lalega, kalu a꞉ma꞉yo꞉ Godelo꞉ sa꞉sen i fofodo꞉ a꞉no꞉lia꞉, Gode i fofodo꞉ a꞉namilo꞉ sab a꞉no꞉lia꞉yo꞉ ko꞉lo꞉ da꞉feaki sa꞉lab.
23  Wkp 27.30, Mai 6.8“Wai, elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉ gilo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. To mosowa꞉lo꞉ widan kalu gio꞉ dinafaka꞉. Mo꞉wo꞉ giliyo꞉ egelo꞉ amio꞉ siabulu fo꞉g o꞉lia꞉ i fo꞉s galin nol o꞉lia꞉yo꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, molela꞉su diab a꞉no꞉ do꞉la꞉fo꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉, heb imilise nowo꞉ Godeya꞉ enebo꞉ dimian. Ko꞉sega Godeya꞉ ele amio꞉ wa꞉la꞉b to a꞉no꞉ giliyo꞉ mo꞉kudu ha꞉naki, ka ta꞉ta꞉sen. Ele difa꞉ amilo꞉ wa꞉la꞉b to da꞉labo꞉ we, digalo꞉ aloba꞉dan mano꞉, nofolan mano꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode amilo꞉ tilida꞉dan mano꞉ o꞉m. Giliyo꞉ ele saefa꞉ galin nolo꞉lo꞉ mo꞉ga꞉lilaki, wa꞉la꞉b man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ mada dimida꞉lubi. 24 Giliyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tililia꞉ ha꞉naki bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ asulab ko꞉sega, gio꞉ siyo꞉ ko꞉n kalu o꞉ngo꞉ dowab. Ho꞉n nakiyo꞉, kiso ha꞉lula꞉su nowo꞉ usa ba꞉dab amio꞉, giliyo꞉ dinafa dila꞉sen. Ko꞉sega no꞉ ka꞉mol alan ho꞉n us amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉, giliyo꞉ tambo ka gamuga꞉ta꞉sen.
25  Mak 7.4“Wai, elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉ gilo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. To mosowa꞉lo꞉ widan kalu gio꞉ dinafaka꞉. Mo꞉wo꞉ giliyo꞉ kab o꞉lia꞉ disi o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉la꞉yo꞉ dinafa to꞉go꞉da꞉sen ko꞉sega, us a꞉namio꞉ man mogago꞉wo꞉ wa꞉lifo꞉ ko꞉lo꞉lab. Man mogago꞉ dimidan a꞉no꞉ we, go꞉no꞉na꞉ma꞉la꞉yo꞉ sagalakiyo꞉, kelego꞉ noma꞉lo꞉wo꞉ asu sa꞉la꞉la꞉lowan. 26 Fa꞉lisi gio꞉ sio꞉ ko꞉n kalu dowab. Kab ha꞉la꞉yo꞉ nafa fa꞉la꞉doma꞉kiyo꞉, giliyo꞉ tamin amio꞉ kab usami ko꞉le to꞉go꞉da꞉bi.
27  Ilig 23.3“Wai, elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉ gilo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. Madali tolo꞉ sa꞉lan kalu gio꞉ dinafaka꞉. Giliyo꞉ kalu daido꞉ ha꞉la꞉ amio꞉ dinafa momada꞉sen, ko꞉sega usamio꞉ sowo꞉ ki o꞉lia꞉ do꞉mo꞉ heseyo꞉ o꞉lia꞉yo꞉ wa꞉lifo꞉lab. Gio꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉lab. 28  Luk 16.15Kalu nolba꞉yo꞉ gi do꞉mo꞉ ba꞉dakiyo꞉, ge digalo꞉ kalu a꞉la꞉asuluma꞉ib. Ko꞉sega gili asulo꞉ usamio꞉ dikidan man o꞉lia꞉ ele o꞉go꞉san man o꞉lia꞉yo꞉ wa꞉lifo꞉lab.
29 “Wai, elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉ gilo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. To mosowa꞉lo꞉ widan kalu gio꞉ dinafaka꞉. Giliyo꞉ dinali sa꞉lan kalu sowo꞉lo꞉ daido꞉ wa꞉l a꞉namio꞉ ayo꞉ nafale dialitaki, digalo꞉ kalu sowo꞉lo꞉ daido꞉ a꞉no꞉lo꞉ nafale momade alita꞉sen. 30 Giliyo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉sen, ‘Nio꞉ ni ma꞉mu ima꞉ ho꞉len a꞉na elen kibo꞉bowo꞉, nio꞉ i o꞉lia꞉ dowakiyo꞉, dinali sa꞉lan kaluwo꞉ mada mo꞉sana somo꞉lo.’ 31  Ilig 7.52To wema꞉yo꞉ ginina꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉widab. Gio꞉ dinali sa꞉lan kalulo꞉ sana sowa꞉sen i a꞉ma꞉ so꞉wayo꞉ gika꞉ a꞉la꞉widakigab. 32 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, sana sowa꞉sen man gi ma꞉mu ima꞉lo꞉ mo꞉mo꞉da dimido꞉ a꞉no꞉, giliyo꞉ ilili alifa꞉niki hamana.
33  Madi 3.7, 12.34, Luk 3.7“Gio꞉ sowa꞉ mogago꞉, kisa꞉wa꞉la꞉ inso꞉ o꞉ngo꞉ dowab. Gode eyo꞉ gio꞉ mo꞉walila꞉sa꞉ga꞉, de hena hamana a꞉la꞉sa꞉ma꞉ib ko꞉lo꞉, giliyo꞉ a꞉no꞉ waga begelema꞉iba? 34 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ dabuma! Niyo꞉ dinali sa꞉lan kaluwo꞉lo꞉, asulo꞉ nafalo꞉ di kaluwo꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉yo꞉ gilo꞉wa iliga꞉to꞉l. Ko꞉sega giliyo꞉ kalu i a꞉no꞉ nolo꞉ sana sowaki, i malana aluma꞉ib. Nolo꞉ Godeya꞉ tolo꞉ wida꞉sen a us a꞉na yame tandema꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolo꞉ amisa꞉n nowa nowa a꞉la꞉ o꞉lusa꞉nda꞉i ha꞉na꞉ib. 35  Mo꞉mo꞉ 4.8, 2Sto 24.20-21A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ henfelo꞉ we ho꞉gi dimido꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mio꞉ a꞉namio꞉, digalo꞉ kalu ko꞉lo꞉ ililo꞉ yasala꞉likilo꞉ ho꞉bo꞉ tulo꞉ a꞉ma꞉ wa꞉lo꞉ tambo gili dia꞉ib. A꞉iboldo꞉ sana sowo꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mio꞉wo꞉, Belekia so꞉wa Sekalaya elo꞉ sana sowab a꞉na edakiyo꞉ Yu kaluka꞉isaleya꞉ Baibo꞉l amio꞉, tamin amio꞉ A꞉ibola꞉ malolo꞉ to a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab. Bugo꞉ a꞉no꞉ edakiyo꞉, Sekalayaya꞉ malolo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab., wa꞉lo꞉ tambo gi dia꞉ib. Giliyo꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉no꞉ u dibido꞉ a꞉no꞉ nol a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ malilo꞉ ayo꞉ nol a꞉lo꞉ us a꞉namio꞉ Sekalaya e a꞉na sana sowo꞉. 36 Niyo꞉ to we hendele gimo꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l. Man mogago꞉wa꞉ wa꞉l dimea꞉no꞉ a꞉no꞉ tambo, kaluka꞉isale o꞉gdo꞉ sab wema꞉ dia꞉ib.”
Ya꞉su eyo꞉ Ya꞉lusalemo꞉ ba꞉da꞉ga꞉ nofolo꞉
Luk 13.34,35
37 Ya꞉su eyo꞉ to heb a꞉kudu sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. “Ha꞉iyo꞉ Ya꞉lusalem, Ya꞉lusalem. Giliyo꞉ dinali sa꞉lan kaluwo꞉ sana sowa꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ tolo꞉ dia꞉ya꞉lab kalu i a꞉no꞉lo꞉ uwa꞉ agoda꞉sa꞉ga꞉ sana sowa꞉sen. Gogonowa꞉lo꞉ inso꞉wo꞉ ene a꞉fula꞉ ha꞉g amilo꞉ kegenelia꞉ga꞉ galalan o꞉leaumbo꞉, niyo꞉ Ya꞉lusalem kaluka꞉isale gio꞉ a꞉la꞉kegenelia꞉ga꞉ galama꞉no꞉ a꞉la꞉ asula꞉len ko꞉sega, gio꞉ nemo꞉wo꞉ a꞉la꞉dimidama꞉kiyo꞉ mo꞉asulo꞉. 38  1Kin 9.7-8, Jer 22.5Bo꞉ba! Godeya꞉ ene ayo꞉ gi dagiya dia꞉ta꞉ga꞉ ta꞉fo꞉gane, ko꞉sega o꞉go꞉ a a꞉no꞉ awafi elena ba꞉ba꞉. 39  Song 118.26Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l. Gio꞉ ne misio꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ib. Ko꞉sega giliyo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sa꞉lalikiyo꞉, ‘Kalu we, Gode Alana꞉ wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ ko꞉lo꞉, niliyo꞉ sagala꞉liki, Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉so꞉lo꞉l’ to a꞉no꞉ sa꞉lalikiyo꞉, ho꞉len a꞉nami o꞉isa, ne wa꞉ka ba꞉ba꞉ib.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.

23:3: Mal 2.7-8

23:5: Kis 13.9, Nam 15.38-39, Lo 6.8, Madi 6.1

23:11: Madi 20.26, Mak 9.35, Luk 22.26

23:12: Job 22.29, Sndn 29.23, Luk 14.11, 18.14

*23:13-14: Asulo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ ves usa we, to nolo꞉ tamina sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab, a꞉la꞉asulo꞉. To a꞉no꞉ we. Wai! Elelo꞉ widan kalu o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉ gilo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. Mo꞉wo꞉ giliyo꞉ ga sa꞉ba꞉lo꞉ i a꞉no꞉ dikida꞉sa꞉ga꞉, a ililo꞉wo꞉ afale dia꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolba꞉yo꞉ gio꞉ nafa kalu a꞉la꞉bo꞉ba꞉ki, Godemo꞉ dulugu sa꞉lakiyo꞉, towo꞉ sambo sa꞉la꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ wa꞉lo꞉ mada mogago꞉ dia꞉ib.

23:16: Madi 15.14

23:22: Ais 66.1, Madi 5.34

23:23: Wkp 27.30, Mai 6.8

23:25: Mak 7.4

23:27: Ilig 23.3

23:28: Luk 16.15

23:31: Ilig 7.52

23:33: Madi 3.7, 12.34, Luk 3.7

23:35: Mo꞉mo꞉ 4.8, 2Sto 24.20-21

23:35: Yu kaluka꞉isaleya꞉ Baibo꞉l amio꞉, tamin amio꞉ A꞉ibola꞉ malolo꞉ to a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab. Bugo꞉ a꞉no꞉ edakiyo꞉, Sekalayaya꞉ malolo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab.

23:38: 1Kin 9.7-8, Jer 22.5

23:39: Song 118.26