22
Yudas eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ teledoma꞉no꞉ a꞉la꞉saefa꞉
Madi 26.1-5,14-16, Mak 14.1,2,10-11, Yo꞉n 11.45-53
Falawa Mosolo꞉ dowo꞉fa꞉ sagalo꞉ ho꞉len a꞉no꞉, nowo꞉ wiyo꞉ Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ ho꞉len, a꞉no꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉dowo꞉. Godemo꞉lo꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu i o꞉lia꞉ elelo꞉ wida꞉sen kalu i o꞉lia꞉ma꞉yo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ tagilaki, Ya꞉suwo꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉ sa꞉mba꞉niki togo꞉ wo꞉no꞉le kedo꞉. Yo꞉n 13.2,27Yudas Iskaliot e Ya꞉suwa꞉lo꞉ tili widan kalu nowo꞉ e ko꞉lo꞉, o꞉g a꞉namio꞉ Sa꞉da꞉na꞉yo꞉ eya tina꞉sa꞉ga꞉ dowo꞉. Yudas e ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu i o꞉lia꞉ da꞉la꞉di kalu malilo꞉ alo꞉ bo꞉fo꞉lowan ilo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dota꞉ga꞉, elo꞉ Ya꞉su teledoma꞉no꞉wo꞉ a꞉na nenelo꞉. Iyo꞉ Yudas elo꞉ to saetab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ sagalakiyo꞉, moleyo꞉ emo꞉wo꞉ dimia꞉no꞉ dinali sio꞉. Yudas eyo꞉ towo꞉ i o꞉lia꞉ saetakiyo꞉, eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ kalu noldo꞉ma ina꞉li dowab ami teledoma꞉no꞉ a꞉la꞉li togo꞉ keda꞉li elen.
Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉wo꞉ dimidaifa꞉ni ane
Madi 26.17-25, Mak 14.12-21, Yo꞉n 13.21-30
Kis 12.1-27Falawa Mosolo꞉ Dowo꞉fa꞉ sagala꞉sen ho꞉len a꞉namio꞉, Isolael so꞉lo꞉ tambowa꞉yo꞉ sibi inso꞉wo꞉ ina꞉li ina꞉lila꞉ sa꞉nda꞉sen ko꞉lo꞉, ho꞉len a꞉no꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉su eyo꞉ Bida o꞉lia꞉ Yo꞉n dia꞉yo꞉ iliga꞉takiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉ Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ a꞉no꞉ ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimidaefa꞉ni, ga꞉go꞉ tamina hamana.” A꞉la꞉sa꞉labiki emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Giyo꞉ naino꞉ ma꞉no꞉wo꞉ o꞉ba dimidaefoma꞉ki asulaba?” 10-11 A꞉la꞉sa꞉labiki eyo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ga꞉go꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ Ya꞉lusalem amisa꞉na tinakiyo꞉, kalu nowo꞉ ho꞉no꞉ go꞉fo꞉ ami wasulia꞉ga꞉ dia꞉ha꞉na꞉lena a꞉na galilia꞉ib. Ga꞉go꞉ e ha꞉nab au kudu ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e a usa tinalikiyo꞉, gaino꞉ alo꞉ biso꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉bi, ‘Widan kaluwa꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Niyo꞉ no꞉no꞉ndo꞉ tili wida꞉sen kalu o꞉lia꞉lo꞉ Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ ma꞉no꞉wo꞉ ayo꞉ galala꞉ o꞉bamida꞉ ma꞉no꞉wa꞉le?” a꞉la꞉dabu ba꞉da꞉bika꞉labe.’ 12 Gaino꞉ a꞉la꞉sa꞉lalikiyo꞉, eyo꞉ galala꞉ alan wa꞉l amilo꞉ nowo꞉, mesa꞉no꞉ kelego꞉wo꞉ tambolo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ ga꞉gbo꞉ walama꞉ib ko꞉lo꞉, ga꞉go꞉ a꞉na dimidalia꞉bi.” 13 Ya꞉suwa꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, a꞉la꞉yo꞉ a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉su elo꞉ a꞉la꞉mo꞉lo꞉ sio꞉ aumbo꞉ hendele fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ ma꞉no꞉wo꞉ a꞉na dimidalia꞉ga꞉ elen.
Ya꞉su Asulo꞉ Ma꞉no꞉ nan man a꞉no꞉ mo꞉mo꞉do꞉
Madi 26.26-30, Mak 14.22-26, 1Kol 11.23-25
14 Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ ma꞉no꞉wo꞉ ofa꞉siyo꞉ fa꞉la꞉dowabiki, Ya꞉su o꞉lia꞉ enedo꞉ iliga꞉felo꞉ kalu i o꞉lia꞉yo꞉ ma꞉no꞉ ma꞉ni sen. 15 A꞉na silikiyo꞉, Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne hida꞉yo꞉wo꞉ o꞉dia꞉no꞉ ilikiyo꞉, Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ we gi o꞉lia꞉yo꞉ sagala꞉li siliki ma꞉no꞉wo꞉ alan asulab. 16 Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Niyo꞉ ma꞉no꞉ we wa꞉kabiyo꞉ mo꞉naki, ma꞉no꞉ a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ hendeleyo꞉ kalaba fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ ho꞉len a꞉namio꞉, Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ ma꞉no꞉ a꞉na ma꞉no꞉.” 17 Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, wain ho꞉n wasuwo꞉ imilise nowo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, imo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ we dia꞉sa꞉ga꞉ sagama. 18 Mo꞉wo꞉ niyo꞉ to we hendele so꞉lo꞉l. Ne wain ho꞉no꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉mo꞉no꞉ka a꞉la꞉ga꞉, Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowaliki a꞉na ma꞉no꞉.” 19 A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉ Ya꞉su eyo꞉ ma꞉n so꞉fa꞉ nowo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, ma꞉n a꞉no꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalumo꞉ goloso꞉go꞉. A꞉no꞉ dimiaki a꞉la꞉sio꞉, “Ma꞉n we no꞉no꞉n do꞉mo꞉wo꞉ o꞉m. Ni do꞉mo꞉ we gi asuwa꞉foma꞉ki dimio꞉l ko꞉lo꞉, giliyo꞉ ne asula꞉likiyo꞉ a꞉la꞉dimida꞉lubi.” 20 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ ma꞉no꞉ na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉su eyo꞉ o꞉leauka dimidakiyo꞉, wain ho꞉n wasu a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Wain ho꞉n we Gode elo꞉ ho꞉gi dinali saefa꞉yo꞉ o꞉m. Ni ho꞉bo꞉ ko꞉lo꞉ gi asuwa꞉foma꞉kilo꞉ tulu alifelab wema꞉yo꞉ Godeya꞉lo꞉ to dinali saefa꞉ a꞉no꞉ halale alitakigab. 21  Song 41.9, Yo꞉n 13.21-22Ko꞉sega bo꞉ba! Nelo꞉ teledoma꞉ib kalu a꞉ma꞉ dagiyo꞉ ne o꞉lia꞉ i fofodo꞉ wa꞉l wena dia꞉fo꞉labi so꞉lo꞉l. 22 Kalule Dowo꞉ e tamin amilo꞉ Godeya꞉lo꞉ dinali saefa꞉ au kudu ha꞉na꞉ib. Ko꞉sega wai, kalu elo꞉ teledowab a꞉no꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan dia꞉ib.” 23 A꞉la꞉sa꞉labiki, enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iliyo꞉ egele nenelakiyo꞉, kalu we abe dimidama꞉nigaba꞉le a꞉la꞉nenelo꞉.
Alandeyo꞉ o꞉b doma꞉iba꞉le a꞉laki iyo꞉ towa꞉yo꞉ kego꞉
24  Luk 9.46Ya꞉suwa꞉ ene tili wida꞉sen kalu i a꞉no꞉ usa alobanatakiyo꞉, “ni wenamio꞉ wabulun alandeyo꞉ abe dia꞉nigaba꞉le” a꞉la꞉likiyo꞉ egelebo꞉ towa꞉yo꞉ kego꞉. 25  Madi 20.25-27, Mak 10.42-45A꞉la꞉gabiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Henfelo꞉ wenamio꞉ misa꞉ kalu alan iyo꞉ iwalu dowaki, kaluka꞉isale inido꞉wo꞉ halaido꞉ bo꞉fo꞉len. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ inina꞉ma꞉la꞉yo꞉ ‘noldo꞉ asuwa꞉ta꞉sen kalu’ a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. 26  Madi 23.11, Mak 9.35Ko꞉sega giliyo꞉ man o꞉leo꞉ngo꞉wo꞉ kudu ha꞉na꞉so꞉bo. Kalu nowo꞉ gi usamio꞉ kalu alande doma꞉no꞉ asulalega, e ha꞉ga dowan kalu doma. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ misa꞉ kalu doma꞉no꞉ asulalega, e nanogdo꞉ dian kalu o꞉ngo꞉ dowa꞉lubi. 27  Yo꞉n 13.12-15Kalu alandeyo꞉ o꞉ba? Ma꞉no꞉lo꞉ na꞉sen kalu o꞉ma꞉le mo꞉ nanog dian kalu ma꞉no꞉lo꞉ so꞉mea꞉sen o꞉ma꞉le? Wa꞉la꞉bo꞉ ma꞉no꞉lo꞉ na꞉sen kalu o꞉m. Ko꞉sega ne gi o꞉lia꞉ silikiyo꞉, nanogdo꞉ dian kalu o꞉ngo꞉ so꞉l.
28 “Nelo꞉ hida꞉yo꞉lo꞉ dia꞉lab amilo꞉ kagaya꞉labo꞉ gi o꞉m. 29 Dowa꞉yo꞉ kaluka꞉isalelo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ halaido꞉ a꞉no꞉ nemo꞉lo꞉ dimi o꞉leaumbo꞉, niyo꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ halaido꞉ a꞉no꞉ gimo꞉ dimio꞉l. 30  Madi 19.28Nilo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ ho꞉len a꞉namio꞉, gio꞉ wilo꞉ dowaki, ma꞉no꞉wo꞉ ne o꞉lia꞉ siliki maiya꞉ki, niyo꞉ halaido꞉wo꞉ dimio꞉l. O꞉g a꞉namio꞉ gio꞉ ina꞉lila꞉ misa꞉ kalulo꞉ sa꞉sen i fofodo꞉ wa꞉l a꞉na siliki, Isolael so꞉lo꞉ kugula꞉fo꞉ a꞉no꞉ gili bo꞉fo꞉liki mo꞉walilima꞉kiyo꞉, halaido꞉wo꞉ gimo꞉ dimio꞉l.”
Bida eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ gola ba꞉ba꞉ib
Madi 26.31-35, Mak 14.27-31, Yo꞉n 13.36-38
31 Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Saimon, Saimon, ge dabuma. Kaluwa꞉lo꞉ da꞉si beb dila꞉sa꞉ga꞉lo꞉ sanditan o꞉leaumbo꞉, Sa꞉da꞉na꞉ eyo꞉ gio꞉ da꞉fe ba꞉ba꞉no꞉ a꞉la꞉liki Godemo꞉wo꞉ dabu ba꞉ba꞉. 32  Yo꞉n 17.15Ko꞉sega Bida ge tilidabuwo꞉ mo꞉sulufo꞉ ti hamana꞉ki, niyo꞉ ge o꞉ma dulugu sio꞉. Ge nelo꞉wa a꞉ma꞉la꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, giyo꞉ gao i nolo꞉ asuwa꞉taki halale alita꞉bi.” 33 A꞉la꞉sa꞉labiki Bida eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Alan, ne ge o꞉lia꞉ dibolo amilo꞉ ha꞉na꞉no꞉wo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ge o꞉lia꞉lo꞉ soma꞉no꞉wo꞉ ne dimidalia꞉ga꞉ so꞉l.” 34 Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Bida, niyo꞉ gemo꞉wo꞉ hendele sa꞉ma꞉nigo꞉l. O꞉g nulu wenamio꞉ gogonowo꞉ o꞉ganama꞉no꞉ o꞉lalikiyo꞉, giyo꞉ ne mo꞉asulo꞉ a꞉la꞉bo꞉ otalen sa꞉ma꞉ib.”
35  Luk 9.3, 10.4A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Tamin amio꞉ niyo꞉ gio꞉ to walama꞉kiyo꞉, moleyo꞉, aso꞉, budiyo꞉lo꞉ aundo꞉ma iliga꞉fo꞉ a꞉namio꞉, gio꞉ kelego꞉wo꞉ aundo꞉malo꞉ elo꞉dowo꞉wo꞉?” Iliyo꞉ “A aundo꞉ma” a꞉la꞉sio꞉. 36-37  Ais 53.12Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Godeya꞉ bugo꞉ amio꞉ towo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, ‘Kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ e elelo꞉ o꞉go꞉sa꞉sen kalu o꞉ngo꞉ ba꞉ba꞉’ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉. To dinali sio꞉ a꞉no꞉ ne sio꞉ ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ hendele nelo꞉ amio꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ gio꞉ moleyo꞉ da꞉lalega, mole a꞉no꞉ dia꞉ha꞉na꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ aso꞉ da꞉lalega, a꞉no꞉lo꞉ dia꞉ha꞉na꞉bi. Gio꞉ helebesi sambowo꞉ aundo꞉malalega, go꞉no꞉n helebeso꞉g wa꞉l amilo꞉ sa꞉ga꞉lan a꞉no꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉, helebesiyo꞉ a꞉na dia꞉bi.” 38 Enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iliyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Alan, giyo꞉ nilido꞉ helebesi sambo a꞉la꞉ ta꞉liso꞉l we bo꞉ba.” A꞉la꞉sa꞉labiki, Ya꞉su eyo꞉, “A꞉no꞉ o꞉li” a꞉la꞉sio꞉.
O꞉lif misio꞉wa dulugu sio꞉
Madi 26.36-46, Mak 14.32-42
39 Ya꞉suwo꞉ O꞉lif misio꞉ a꞉namilo꞉ ha꞉na꞉sen o꞉leaumbo꞉, e amisa꞉no꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉ a꞉na ha꞉nakiyo꞉, enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iyo꞉ e kudu ane. 40 E ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowakiyo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ da꞉fe ba꞉dab amio꞉ sulufo꞉ tinabena꞉ki, Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉lubi.” 41 Iyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e ko꞉na꞉ma anib a꞉naka gulalu siliki, dulugu sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, 42 “Dowa, giyo꞉ a꞉la꞉dimidama꞉no꞉ asulalega, hida꞉yo꞉ nilo꞉ dia꞉nigab ko giyo꞉ dila꞉bi. Ko꞉sega nilo꞉ asulab aumbo꞉ mo꞉kudu ha꞉naki, gilo꞉ asulab auka dimida꞉bi.”
43 Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉, ma꞉mul kaluwo꞉ Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ elo꞉wa handalowaki, e a꞉na halale alitaki asufa꞉. 44 Ya꞉suwo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ mada alan iliki, halaido꞉ dulugu sa꞉la꞉lab amio꞉, ene ha꞉fa꞉fo꞉ ho꞉bo꞉ o꞉ngo꞉ dudaki hena ti ali. 45 E dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ dasilia꞉ga꞉yo꞉, enedo꞉ tili wida꞉sen kalulo꞉wa a꞉ma꞉la꞉ fa꞉la꞉dowaki ba꞉ba꞉ amio꞉, iyo꞉ nofolo꞉wo꞉ alan dowa꞉sa꞉ga꞉, kele asulakiyo꞉, halaido꞉lo꞉ma dowabiki, fufulufo꞉lena ba꞉ba꞉. 46 Eyo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ wangabi alifo꞉leya? Gio꞉ dasima. Gio꞉ da꞉fe ba꞉dab amio꞉ sulufo꞉ tinabena꞉ki, Godemo꞉ dulugu sama.”
Yudas eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ teledowo꞉
Madi 26.47-56, Mak 14.43-50, Yo꞉n 18.3-11
47 Ya꞉suwo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉la꞉len amio꞉, kaluwo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. Yudaso꞉, Ya꞉su elo꞉ tili wida꞉sen kugula꞉fo꞉ a꞉no꞉, nowo꞉ e ko꞉lo꞉ kalu i a꞉no꞉ e tililia꞉ga꞉ mio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yudas e Ya꞉suwo꞉ mimila꞉ma꞉niki, elo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. 48 Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Yudas, giyo꞉ Kalule Dowo꞉ e mimilaki teledowaya?”
49 Enedo꞉ tili wida꞉sen kalu nolba꞉yo꞉ Ya꞉su amilo꞉ dimidama꞉nigab a꞉no꞉ fanda ba꞉dakiyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Alan giyo꞉ niliyo꞉ helebesi sambo wema꞉ iyo꞉ yasala꞉ma꞉ki asulaya?” 50 A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, nolba꞉yo꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kaluwa꞉ nanog dian kaluwo꞉ helebesi a꞉ma꞉ yamelaki, ka꞉la꞉n ililib amilo꞉ a꞉no꞉ gede to꞉lolo꞉. 51 Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Wa꞉kabiyo꞉ a꞉la꞉bo꞉ dimida꞉so꞉bo!” A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉ eyo꞉ kalu a꞉ma꞉ ka꞉la꞉na golabiki, e falele alifa꞉.
52 Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu iyo꞉lo꞉, malilo꞉ alo꞉ bo꞉fo꞉lowan da꞉la꞉di misa꞉ kalu iyo꞉lo꞉, Yu ko꞉go꞉do꞉ kalu i o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ ta꞉lia꞉ni mio꞉ ko꞉lo꞉ eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gilido꞉ helebesi sambo o꞉lia꞉, digau o꞉lia꞉ dia꞉mio꞉ we, ne gamani o꞉lia꞉lo꞉ buban kalu o꞉ngo꞉ a꞉labiki ta꞉lia꞉ni mio꞉wo꞉? 53 Ho꞉leno꞉ tambowo꞉ ne gi o꞉lia꞉ Godeya꞉ malilo꞉ aya dowa꞉sen, ko꞉sega giliyo꞉ ne mo꞉ta꞉liale. Ko꞉sega sololi a꞉ma꞉ halaido꞉wa꞉yo꞉ o꞉g we bo꞉fo꞉labikiyo꞉, gililo꞉ dimidama꞉no꞉ ho꞉len we, o꞉g wenaka fa꞉la꞉dowabi gab.”
Bida eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ gola ba꞉ba꞉
Madi 26.57,58,69-75, Mak 14.53,54,66-72, Yo꞉n 18.12-18,25-27
54  Mak 14.53-54Iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉ ina꞉li tililia꞉ga꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kaluwa꞉ a usa tililia꞉gane. A꞉la꞉gabikiyo꞉, Bidayo꞉ ili fa꞉sa kudu ha꞉nakiyo꞉, ha꞉lu ko꞉na꞉ dowa꞉i ane. 55 Kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ deyo꞉ baya gida꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ de go꞉la꞉li a꞉na sen ko꞉lo꞉, Bida elo꞉ ya꞉ga꞉, i o꞉lia꞉ sen. 56 Nanog dian ga nowo꞉ Bidayo꞉ de ho꞉wa sabi ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e dinafa sikudu ba꞉dakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu we Ya꞉su o꞉lia꞉lo꞉ dowa꞉seno꞉ nowo꞉ e.” 57 Ko꞉sega Bida eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ga ge hala sa꞉lab. Kaluko ne mo꞉asulo꞉.” 58 Ha꞉lu o꞉la꞉ga꞉ kalu noma꞉yo꞉ e ba꞉da꞉ga꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge hendele Ya꞉sulo꞉ gasalo꞉ eleno꞉ nowo꞉ geka꞉.” Ko꞉sega Bida eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Kalu, ko nemalo꞉ka꞉” a꞉la꞉sio꞉. 59 Ofa꞉si imilise nowo꞉ o꞉dota꞉ga꞉yo꞉, noma꞉yo꞉ halale sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, “Kalu we Ga꞉lili kalu ko꞉lo꞉ e hendele Ya꞉su o꞉lia꞉lo꞉ dowa꞉seno꞉ nowo꞉ e.” 60 Bida eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gilo꞉ sa꞉labko, ne mada babalab.” A꞉la꞉ o꞉sa꞉la꞉len ami, wigibo a꞉naka gogonowo꞉ a꞉na go꞉no꞉. 61 A꞉no꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, Alan e nodola꞉sa꞉ga꞉, Bidayo꞉ a꞉na tigini ba꞉ba꞉. O꞉g a꞉namio꞉ Bida e Ya꞉suwa꞉lo꞉ to tamin amilo꞉ emo꞉lo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ a꞉asulo꞉, “O꞉go꞉ gogonowo꞉ o꞉ganama꞉nigab a꞉namio꞉, giyo꞉ ne mo꞉asulo꞉ka꞉ a꞉la꞉bo꞉ otalen sa꞉ma꞉ib” a꞉la꞉sio꞉. 62 Bidayo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kele asulakiyo꞉, ha꞉la꞉ya ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ mada ya꞉lo꞉.
Ya꞉suwo꞉ dio꞉ge sa꞉laki yame tandeo꞉
Madi 26.67,68, Mak 14.65
63 Da꞉la꞉di kalu Ya꞉sulo꞉ bo꞉fo꞉lab iliyo꞉ Ya꞉su e dio꞉ge sa꞉la꞉liki yame tandea꞉len. 64 Iliyo꞉ e siyo꞉ helebeso꞉ga꞉ mele alita꞉ga꞉yo꞉, emo꞉wo꞉ dio꞉ge sa꞉laki, “Kalu gelo꞉ sa꞉ndabko giyo꞉ ho꞉le ba꞉daki wiyo꞉ sama” a꞉la꞉sa꞉la꞉li elen. 65 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliyo꞉ e dio꞉ge sa꞉lakiyo꞉, to mogago꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ emo꞉wo꞉ modo꞉ sa꞉la꞉len.
Ganisolo kalu iliyo꞉ Ya꞉sumo꞉ dabu ba꞉ba꞉
Madi 26.59-66, Mak 14.55-64, Yo꞉n 18.19-24
66 Kea꞉fo ho꞉letabikiyo꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu i o꞉lia꞉, elelo꞉ wida꞉sen kalu i o꞉lia꞉yo꞉, Yu amilo꞉ ko꞉go꞉do꞉ ganisolo a꞉la꞉do꞉ sa꞉la꞉sen a꞉no꞉ a꞉na kegeo꞉. Ya꞉suwo꞉ tililia꞉ ha꞉na꞉ga꞉, ini ganisololo꞉wa ta꞉taki, iliyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉. 67  Yo꞉n 3.12“Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwo꞉ gelalega, giyo꞉ nimo꞉wo꞉ sama.” Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “To a꞉no꞉ niyo꞉ gimo꞉wo꞉ so꞉lo꞉loga, giliyo꞉ nilo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ mo꞉tilida꞉ba꞉ib. 68 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niyo꞉ gimo꞉wo꞉ dabu bo꞉do꞉loga, giliyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉ib. 69  Ilig 7.56O꞉g wena a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, Kalule Dowo꞉ e, Gode Halaido꞉lelo꞉ a꞉lab a꞉ma꞉ ene dagi ililiba mesa꞉ib.”
70 A꞉la꞉sa꞉labiki iliyo꞉ tambo emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉ ene inso꞉ a꞉no꞉ geya꞉le?” Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gilido꞉ sa꞉lab ko꞉m.” 71 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niliyo꞉ kalu nolbo꞉ a꞉fanda sa꞉ma꞉ni mena a꞉la꞉bo꞉ waga ho꞉le kegenema꞉no꞉wo꞉? Ene mego꞉f amilo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ nio꞉ dabu ko꞉m.”

22:3: Yo꞉n 13.2,27

22:7: Kis 12.1-27

22:21: Song 41.9, Yo꞉n 13.21-22

22:24: Luk 9.46

22:25: Madi 20.25-27, Mak 10.42-45

22:26: Madi 23.11, Mak 9.35

22:27: Yo꞉n 13.12-15

22:30: Madi 19.28

22:32: Yo꞉n 17.15

22:35: Luk 9.3, 10.4

22:36-37: Ais 53.12

22:54: Mak 14.53-54

22:67: Yo꞉n 3.12

22:69: Ilig 7.56