13
Da꞉si fo fifo꞉wa bale sio꞉
Mak 4.1-9, Luk 8.4-8
Ho꞉len imilig a꞉namio꞉ Ya꞉suwo꞉ ha꞉la꞉ya handalota꞉ga꞉, ho꞉n golo꞉ aniba mesa꞉ni ane. Luk 5.1-3Kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ elo꞉wa kegea꞉sa꞉ga꞉ dowabiki, e ho꞉n ko꞉su usa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉ asitabikiyo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ sa꞉ wa꞉la kagayo꞉.
Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ towo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ bale malola꞉i ane. To nowo꞉ eyo꞉ imo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Elo꞉ gelan kaluwa꞉yo꞉ fowo꞉ egelo꞉wa fifa꞉li ane. E fowo꞉ fifa꞉li ha꞉nab amio꞉, fo nolo꞉ tog wa꞉la꞉la꞉sena tiali ko꞉lo꞉, o꞉ba꞉yo꞉ ya꞉sia꞉sa꞉ga꞉ tambo mo꞉no꞉ 5-6 Fo nolo꞉ ulo꞉ elena ti ali. Hen a꞉no꞉ abeyo꞉ ko꞉lo꞉ musug a꞉no꞉ bo꞉bo꞉ge fa꞉la꞉ne ko꞉sega, musug a꞉ma꞉ tef tina꞉no꞉wo꞉ uwa midiaki, ofo꞉ ta꞉ndabikiyo꞉, da꞉si musug a꞉no꞉ onaliaki sowo꞉. Fo nolo꞉ do꞉molo꞉ a꞉laba ti ali. Musug a꞉no꞉ fa꞉la꞉ne ko꞉sega, do꞉mo fo a꞉no꞉ bo꞉bo꞉ge fa꞉la꞉ndaki, musug a꞉no꞉ mele fafululiabiki olali. Fo nolo꞉ hen solo꞉ nafaya ti ali ko꞉lo꞉, musugo꞉ nafa fa꞉la꞉nda꞉sa꞉ga꞉, fowo꞉ nafale hedo꞉. Fo hedakiyo꞉, nolo꞉ fudo꞉ otalen hedo꞉, nolo꞉ fudo꞉ a꞉la꞉ hedo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolo꞉ fudo꞉ imilig hedo꞉. Kaluka꞉isale ka꞉la꞉ndo꞉ a꞉lab gio꞉, to we dinafa da꞉da꞉sa꞉ga꞉ fanda asula꞉bi.”
Ya꞉suwa꞉lo꞉ bale sio꞉ a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉?
Mak 4.10-12, Luk 8.9,10
10 Tiliwida꞉sen kaluwo꞉ Ya꞉sulo꞉wa ya꞉sa꞉ga꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Giyo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ to widakiyo꞉, bale sa꞉lakilo꞉ to widako mo꞉wo꞉ ha꞉?” 11 A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉ma꞉ to wo꞉no꞉le delen a꞉no꞉, o꞉go꞉ gio꞉ o꞉li fanda asuluma꞉ki ta꞉tab. Ko꞉sega Gode eyo꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ fanda asuluma꞉kiyo꞉, mo꞉ta꞉tab. 12  Madi 25.29, Mak 4.25, Luk 8.18, 19.26Kalu abeyo꞉ asulo꞉wo꞉ hebo꞉ dowalega, Gode eyo꞉ emo꞉wo꞉ asulo꞉ nolo꞉ a꞉dimia꞉ib ko꞉lo꞉, e asulo꞉wo꞉ alande doma꞉ib. Ko꞉sega kalu abeyo꞉ asugdo꞉ma dowab a꞉no꞉, asulo꞉ ha꞉lu e amilo꞉ delen a꞉no꞉, tambo a꞉ma꞉la꞉ dila꞉ma꞉ib. 13 Nilo꞉ to widakilo꞉ bale sa꞉la꞉seno꞉ mo꞉wo꞉ we. Si inido꞉ma꞉yo꞉ ba꞉da꞉lab ko꞉sega, hendeleyo꞉ mo꞉ba꞉dab. Iliyo꞉ to sio꞉wo꞉ da꞉da꞉lab ko꞉sega, iliyo꞉ hendeleyo꞉ mo꞉tilida꞉daki, ha꞉go꞉ mo꞉fanda asulab. 14  Ais 6.9-10, Yo꞉n 12.40, Ilig 28.26-27Kaluka꞉isale o꞉gdo꞉ sab wema꞉yo꞉, dinali sa꞉lan kalu Aisaya elo꞉ to sio꞉wo꞉ ilili alitab. Aisaya eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,
“ ‘Gio꞉ ni towo꞉ mada da꞉da꞉mela꞉ib ko꞉sega, hendeleyo꞉ mada mo꞉fanda asuluma꞉ib.
Gio꞉ nilo꞉ dimidabo꞉ ba꞉da꞉mela꞉ib ko꞉sega, ha꞉go꞉ mada mo꞉dinafa asuluma꞉ib.
15 Mo꞉wo꞉ kaluka꞉isale i a꞉ma꞉ asulo꞉wo꞉ halaido꞉ dowaki,
ka꞉la꞉no꞉ kagedeliaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉
iliyo꞉ ini siyo꞉ suguli.
A꞉la꞉bo꞉ mo꞉ngai kibabeyo꞉, ili siyo꞉ kolaetaliki o꞉li ba꞉babe,
ka꞉la꞉no꞉ togo alitaliki o꞉li da꞉babe, a꞉la꞉ta꞉ga꞉
asulo꞉wo꞉ kolaetaliki o꞉li asulumabe.
Iyo꞉ nelo꞉ doba꞉da꞉ nodolalikiyo꞉, niyo꞉ iyo꞉ falele alifo꞉lo.’ Aisaya eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉.
16  Luk 10.23-24Ko꞉sega si ginido꞉ma꞉yo꞉ fanda ba꞉dab a꞉la꞉ta꞉ga꞉, ka꞉la꞉n ginido꞉ma꞉yo꞉ digale da꞉dab ko꞉lo꞉ gio꞉ ego꞉le sab. 17 Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ to we hendele so꞉lo꞉l. Mo꞉luwo꞉ Godeya꞉ dinali sa꞉lan kalu o꞉lia꞉ ene digalo꞉ kalu modo꞉ o꞉lia꞉ma꞉yo꞉, gililo꞉ o꞉go꞉do꞉ ba꞉dab we, iliyo꞉lo꞉ bo꞉bo꞉losa꞉ a꞉la꞉li yasila꞉len ko꞉sega mo꞉ba꞉ba꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gililo꞉ o꞉gdo꞉ da꞉dab we iliyo꞉lo꞉ mada da꞉ba꞉no꞉ a꞉la꞉li yasila꞉len ko꞉sega mo꞉dabu.”
Fo fifo꞉ bale sio꞉ a꞉ma꞉ ha꞉g we
Mak 4.13-20, Luk 8.11-15
18 “Da꞉si fo amilo꞉ bale sio꞉ a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we ko꞉lo꞉ dinafa dabuma. 19 Kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ to nafayo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ mo꞉fanda asululiab a꞉no꞉, mogago꞉lelo꞉ dimida꞉sen Sa꞉da꞉na꞉ eyo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, ili asulo꞉ usamilo꞉ gelab a꞉no꞉ bo꞉bo꞉ge dila꞉lab. Kaluka꞉isale a꞉no꞉ fo ko꞉lo꞉ tog wa꞉la꞉la꞉sen amilo꞉ ti ali a꞉la꞉do꞉ sa꞉labo꞉ o꞉m. 20 Fo ko꞉lo꞉ ulo꞉ elena ti ali a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we. Kaluka꞉isaleyo꞉ Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ iligi da꞉da꞉sa꞉ga꞉, sagala꞉li diab. 21 Ko꞉sega ili asulo꞉ us amio꞉ towo꞉ mo꞉tefele ane ko꞉lo꞉, ili tilidabuwo꞉ ho꞉len abolda꞉su doma꞉ib. Ini tilidabuwo꞉ da꞉feab amio꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ hida꞉yo꞉ fa꞉la꞉dowab amio꞉lo꞉, iyo꞉ bo꞉bo꞉ge sulufo꞉ tindab. 22  Luk 12.16-21, 1Tim 6.9-10,17Fo ko꞉lo꞉ do꞉mo fo alaba ti ali a꞉la꞉do꞉ sa꞉labo꞉ we. Kaluka꞉isale a꞉no꞉ Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ dabu ko꞉sega, henfelo꞉ wilo꞉ dimidama꞉no꞉ kele asulo꞉wo꞉ i amio꞉ dowa꞉lab a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mole alan dia꞉no꞉ asulo꞉wa꞉yo꞉ iyo꞉ dikidaki susuda꞉lab ko꞉lo꞉, man a꞉la꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉ towo꞉ go꞉lulaki, iyo꞉ mo꞉halale dowo꞉ ko꞉lo꞉ fowo꞉ mo꞉hedab. 23 Ko꞉sega fo ko꞉lo꞉ hen solo꞉ nafaya ti ali a꞉la꞉do꞉ sa꞉labo꞉ we. Kaluka꞉isale i a꞉no꞉ Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ dinafa da꞉da꞉sa꞉ga꞉ fanda asululiab. I amio꞉ fowo꞉ nafa modo꞉ hedakiyo꞉, nolo꞉ fudo꞉ otalen, nolo꞉ fudo꞉ a꞉la꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolo꞉ fudo꞉ imilig a꞉la꞉hedo꞉.”
Egelo꞉ imiliga fo nafa o꞉lia꞉ mogago꞉ o꞉lia꞉ fa꞉la꞉neya bale sio꞉
24 Ya꞉su eyo꞉ bale sio꞉ nowo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉malolo꞉ me. “Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉no꞉, we o꞉ngo꞉ dowab ko꞉lo꞉ so꞉lo꞉l. Kalu noma꞉yo꞉ wit fo nafayo꞉ ene egelo꞉wa fifa꞉li ane. 25 Ko꞉sega e o꞉lia꞉ ene nanogdo꞉ dian kalu iyo꞉lo꞉ tambo nuluwo꞉ fufulufo꞉labikiyo꞉, gis kalu nowo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉yo꞉, egelo꞉ imilig a꞉naka fugus mogago꞉wa꞉* Fugus mogago꞉ a꞉no꞉ wit o꞉ngo꞉ ba꞉ba꞉ib ko꞉sega fowo꞉ halo꞉ ko꞉lo꞉ nalega nagalema꞉ib. fowo꞉ fifa꞉la꞉ga꞉ ta꞉fo꞉gane. 26 Wit fo nafa a꞉no꞉ musugo꞉ fa꞉la꞉nda꞉sa꞉ga꞉yo꞉ fowo꞉ hedabikiyo꞉, fugus mogago꞉wo꞉lo꞉ a꞉naka fa꞉la꞉neya ba꞉ba꞉. 27 Nanog dian kalu iyo꞉ egelo꞉lo꞉ biso꞉lo꞉wa ya꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, ‘Kalu alan, gi egelo꞉ amio꞉ fo nafale gelo꞉ ko꞉lo꞉, fugus mogago꞉ o꞉lia꞉ a꞉fa꞉la꞉ndab we, waga fa꞉la꞉dowo꞉wa꞉le?’ 28 Egelo꞉lo꞉ biso꞉ eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Gis kalu noma꞉ dimido꞉lo꞉ka꞉.’ A꞉la꞉sa꞉labiki, ene nanog kalu iliyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, ‘Nio꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ fugus mogago꞉ a꞉no꞉ dogasela꞉ma꞉ki asulaya?’ 29 Egelo꞉lo꞉ biso꞉ eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Giliyo꞉ a꞉la꞉bo꞉ dimida꞉so꞉bo. Wit nafa a꞉ma꞉ tef o꞉lia꞉yo꞉ ida꞉niase dugulabena꞉kiyo꞉, fugus mogago꞉ a꞉no꞉ o꞉go꞉ dogasela꞉so꞉bo. 30 O꞉go꞉ egeleka o꞉fa꞉la꞉nda꞉melea꞉ki ta꞉ta꞉bi. Hendelo꞉ tuma꞉no꞉ ho꞉len a꞉namio꞉, niyo꞉ nanog dian kalumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉, “Tamin amio꞉ fugus mogago꞉wo꞉ gegedela꞉sa꞉ga꞉, kegene bobodola꞉sa꞉ga꞉yo꞉, deya gilima꞉no꞉ dia꞉ta꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ wit hende nafale a꞉no꞉ kegene bobodola꞉sa꞉ga꞉, no꞉no꞉n ma꞉no꞉lo꞉ dila꞉sen aya dia꞉ta꞉bi.” ’ ”
Mased fo Mased fo Mased fo a꞉no꞉ mada mumus galin ko꞉lo꞉ kiwo꞉lo fo o꞉ngo꞉ dowo꞉. o꞉lia꞉ yis o꞉lia꞉yo꞉ bale malolo꞉
Mak 4.30-34, Luk 13.18-21
31 Ya꞉su eyo꞉ bale sio꞉ nowo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉malolakiyo꞉, “Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉no꞉ mased fo fifo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉ndab o꞉ngo꞉ dowab. Kaluwa꞉yo꞉ fo a꞉no꞉ egelo꞉wa fifo꞉. 32 Fo a꞉no꞉ ha꞉lula꞉su dowo꞉ ko꞉lo꞉, fo tambo nol a꞉ma꞉yo꞉ e tiginila꞉. Ko꞉sega e fa꞉la꞉ndakiyo꞉, alan dowaki egelo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉ne a꞉no꞉ e tiginila꞉ma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eleyo꞉ alan tagalega꞉felab amio꞉, o꞉ba꞉yo꞉ ya꞉ga꞉ ayo꞉ a꞉na dia꞉sa꞉ga꞉ alila꞉sen.”
33 Ya꞉su eyo꞉ bale sio꞉ nowo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉malolo꞉ me. “Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉no꞉ falawalo꞉ anayan kelego꞉ yis o꞉ngo꞉ dowo꞉. Ga noma꞉yo꞉ yis ha꞉lu a꞉no꞉ falawa wo꞉fa꞉ otalen a꞉no꞉lia꞉ wo꞉gele alitalikiyo꞉, yiso꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ib ko꞉sega falawa a꞉no꞉ tambo anama꞉ib.”
34 Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ man widakiyo꞉, eyo꞉ mo꞉tigini widaki, tambowo꞉ bale sio꞉wa꞉ wida꞉li ane. 35  Song 78.2Elo꞉ a꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉ tolo꞉ dinali sa꞉lan kalu eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ilili alifa꞉. To a꞉no꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,
“Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ bale sa꞉laki walama꞉no꞉.
Henfelo꞉ welo꞉ mo꞉mo꞉da dimido꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mio꞉ amio꞉, wo꞉no꞉le asulo꞉ amilo꞉ delen a꞉no꞉ o꞉go꞉ gimo꞉wo꞉ kalaba sa꞉ma꞉no꞉.”
Fugus mogago꞉ amilo꞉ bale sio꞉ a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we
36 Ya꞉suwo꞉ kaluka꞉isale kegeo꞉ a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, aya ane. Enedo꞉ tiliwida꞉sen kaluwo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Fugus mogago꞉ amilo꞉ bale sio꞉ a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ nimo꞉wo꞉ fanda sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ o꞉liya꞉le?” 37 Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Fo nafalo꞉ gelo꞉ kalu a꞉no꞉, Kalule Dowo꞉ ne. 38 Egelo꞉ a꞉no꞉ henfelo꞉wo꞉ o꞉m. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ fo nafa ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉ne a꞉no꞉, Godeya꞉ enedo꞉ bo꞉fo꞉lab kaluka꞉isaleyo꞉ o꞉m. Fugus mogago꞉ a꞉no꞉, mogago꞉lelo꞉ dimida꞉sen Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ ene kaluka꞉isaleyo꞉ o꞉m. 39 Fo mogago꞉lo꞉ gema꞉nikilo꞉ gis kalu mio꞉ a꞉no꞉, Sa꞉da꞉na꞉yo꞉ o꞉m. Hendelo꞉ tuma꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉, henfelo꞉ welo꞉ elema꞉no꞉ ho꞉leno꞉ o꞉m. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ folo꞉ tulan nanog dian kaluka꞉isale a꞉no꞉, ma꞉mula꞉ kaluwo꞉ o꞉m. 40  Yo꞉n 15.6Ta꞉i mio꞉ ho꞉leno꞉ eletalikiyo꞉, fugus mogago꞉ ko꞉lo꞉ dogasela꞉sa꞉ga꞉lo꞉ de amilo꞉ gido꞉ auma꞉ib. 41  Madi 24.31, 25.31, Mak 13.27Kalule Dowo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ ene ma꞉mula꞉ kaluwo꞉ iliga꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉, iliyo꞉ mogago꞉lo꞉ dimidama꞉kilo꞉ sendea꞉lab kaluka꞉isale o꞉lia꞉ mogago꞉lo꞉ dimida꞉lab kaluka꞉isale a꞉no꞉lia꞉yo꞉, Godeya꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man amio꞉ mo꞉melea꞉ki dila꞉ma꞉ib. 42  Madi 8.12Ma꞉mula꞉ kalu iliyo꞉ kaluka꞉isale i a꞉no꞉ de wa꞉sowa alando꞉ a꞉lab a꞉na sandifa꞉ib. Hen a꞉namio꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ kulufa꞉yakiyo꞉, ya꞉foda꞉li mesa꞉ib. 43  Dan 12.3A꞉la꞉ta꞉ga꞉ digalo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉, Iyaya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ hena silikiyo꞉, iyo꞉ ofa꞉lo꞉ bumalo꞉ o꞉ngo꞉ so꞉so꞉lelia꞉ga꞉ dofo꞉mela꞉ib. Kaluka꞉isale ka꞉la꞉ndo꞉ a꞉lab gio꞉, to we dinafa da꞉da꞉sa꞉ga꞉ fanda asula꞉bi.”
Mole wo꞉no꞉le difa꞉ya bale sio꞉
44 “Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉no꞉ we o꞉ngo꞉ dowab. Kalu noma꞉yo꞉ mole alan ko꞉lo꞉ hen amilo꞉ wo꞉no꞉lelo꞉ delen a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, mole a꞉no꞉ hena꞉ a꞉go꞉lu alifa꞉. E sagalo꞉wo꞉ alan dowaki, kelego꞉ enedo꞉ delen a꞉no꞉ nolbo꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, mole di a꞉ma꞉yo꞉ hen a꞉no꞉ a꞉na a꞉kilili.
45 “A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉no꞉ we o꞉ngo꞉ dowab. Kelego꞉lo꞉ kililia꞉sen kalu noma꞉yo꞉ gaba nafayo꞉ keda꞉liki sia꞉len. 46 Eyo꞉ gaba mada nafale imilig nowo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, kelego꞉ enedo꞉ delen a꞉no꞉ tambo kalu nolbo꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉, mole ko꞉lo꞉ di a꞉ma꞉yo꞉ gaba a꞉no꞉ kililia꞉ni ane.”
Dageya bale sio꞉
47 “Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉no꞉, dage ko꞉lo꞉ ho꞉n golo꞉wa to꞉lolab amilo꞉ ka꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉namilo꞉ walalano꞉ o꞉ngo꞉ dowab. 48 Ka꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ dage a꞉na walala꞉li ha꞉na꞉la꞉ga꞉ ililitab amio꞉, kalu iliyo꞉ dage a꞉no꞉ tililia꞉ ya꞉ga꞉, sa꞉wa꞉la difa꞉. Iyo꞉ a꞉na asita꞉ga꞉yo꞉, ka꞉yo꞉ ili aloba꞉dakiyo꞉, ka꞉ nafale a꞉no꞉ asa disa꞉laki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ka꞉ mogago꞉wo꞉ sandifelo꞉. 49-50  Madi 13.42, Luk 13.28Ta꞉i mio꞉ ho꞉len we edalikiyo꞉, a꞉la꞉dimidama꞉ib. Ma꞉mula꞉ kaluwo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉yo꞉, mogago꞉ kalu o꞉lia꞉ digalo꞉ kalu o꞉lia꞉yo꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉, mogago꞉ kaluka꞉isale a꞉no꞉ de wa꞉sowa alando꞉ a꞉lab a꞉na sandifa꞉ib ko꞉lo꞉, hen a꞉namio꞉ iyo꞉ kulufa꞉yakiyo꞉, ya꞉foda꞉li mesa꞉ib.
51 “Gio꞉ to so꞉lo꞉l we tambo dinafayo꞉ fanda asulaya?” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, iliyo꞉, “A꞉ nio꞉ tambo asulab,” a꞉la꞉sio꞉. 52 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ elelo꞉ wida꞉sen kalu o꞉ba꞉le, Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ mando꞉ asululi kalu i a꞉no꞉, alo꞉ biso꞉wo꞉ o꞉ngo꞉ dowab. Alo꞉ biso꞉ a꞉ma꞉yo꞉, ene ayamilo꞉ kelego꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ tamin amilo꞉ difa꞉ a꞉no꞉, mo꞉luwo꞉ kelego꞉wo꞉lo꞉, ho꞉gi kelego꞉wo꞉lo꞉ kalaba dia꞉ handalowaki walama꞉ib.”
Nasala꞉t iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ gola ba꞉ba꞉
Mak 6.1-6, Luk 4.16-30
53-54  Yo꞉n 7.15Ya꞉su eyo꞉ to a꞉no꞉ wida꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e hen a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, elo꞉ anayo꞉ hen, Nasala꞉t amisa꞉n a꞉na ane. E hen a꞉na fa꞉la꞉dowakiyo꞉, ili tolo꞉ wida꞉sen a a꞉na widabikiyo꞉, kaluka꞉isale iliyo꞉ e towo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, molo asulaki, a꞉la꞉nenelo꞉. “Kalu we asulo꞉ nafa o꞉lia꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimidama꞉no꞉ halaido꞉ we o꞉ba diya꞉le? 55  Yo꞉n 6.42E alo꞉ dian kaluwa꞉ so꞉wa, a꞉no꞉ hendeleya꞉le? Ene anowo꞉ Malia, a꞉no꞉lo꞉ hendeleya꞉le? A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene ao iyo꞉ Ya꞉ma꞉so꞉, Yosa꞉bo꞉, Saimono꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yudas i o꞉m. 56 Ene ado i a꞉no꞉ tambo ni o꞉lia꞉ wena so꞉lka꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu wema꞉yo꞉ asulo꞉ nafa o꞉lia꞉ halaido꞉ a꞉no꞉lia꞉yo꞉ o꞉ba a꞉la꞉ta꞉ga꞉ diya꞉le?” Iliyo꞉ a꞉la꞉nenelo꞉. 57  Yo꞉n 4.44Iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ mo꞉beaki gola ba꞉dabiki, Ya꞉su e ba꞉da꞉ga꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Dinali sa꞉lan kalu a꞉ma꞉yo꞉ hen nowa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ widab amio꞉, kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ e wabuluma꞉ib. Ko꞉sega ene amisa꞉n kaluka꞉isale iliyo꞉lo꞉, ene so꞉lo꞉ sab a꞉ma꞉yo꞉lo꞉, emo꞉wo꞉ mo꞉wabulu sa꞉la꞉sen.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. 58 Amisa꞉n a꞉namio꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ e amio꞉ mo꞉tilidabu ko꞉lo꞉, Ya꞉su eyo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ modo꞉wo꞉ a꞉namio꞉ mo꞉dimido꞉.

13:2: Luk 5.1-3

13:12: Madi 25.29, Mak 4.25, Luk 8.18, 19.26

13:14: Ais 6.9-10, Yo꞉n 12.40, Ilig 28.26-27

13:16: Luk 10.23-24

13:22: Luk 12.16-21, 1Tim 6.9-10,17

*13:25: Fugus mogago꞉ a꞉no꞉ wit o꞉ngo꞉ ba꞉ba꞉ib ko꞉sega fowo꞉ halo꞉ ko꞉lo꞉ nalega nagalema꞉ib.

13:30: Mased fo Mased fo a꞉no꞉ mada mumus galin ko꞉lo꞉ kiwo꞉lo fo o꞉ngo꞉ dowo꞉.

13:35: Song 78.2

13:40: Yo꞉n 15.6

13:41: Madi 24.31, 25.31, Mak 13.27

13:42: Madi 8.12

13:43: Dan 12.3

13:49-50: Madi 13.42, Luk 13.28

13:53-54: Yo꞉n 7.15

13:55: Yo꞉n 6.42

13:57: Yo꞉n 4.44