13
Ilia Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo Gilia:de Yialimi amoga Lai
(2 Sa:miuele 6:1-11)
Hina bagade Da:ibidi da Isala:ili dadi gagui ouligisu dunu noga:i amo gilisimusa: bu wele sia:i. Ilia da dadi gagui dunu 1,000 agoane gilisi amola dunu 100 agoane gilisi amoga ouligisu dunu ba:i. Amalalu, e da Isala:li dunu huluane ilima amane sia:i,
“Dilia da defea sia:sea, amola ninia Hina Gode da agoane hanai galea, ninia da dunu huluane amola gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu amo guiguda: nini gilisimusa: misa:ne sia:simu. Amasea, ninia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili lala masunu. (Solo ea ouligibi esoga ilia da Sema Gagili bu gaguli misunu hame dawa:digi).”
Dunu huluane da Da:ibidi ea sia: hahawane nabi.
* 1 Sa:miuele 7:1-2Amaiba:le, Da:ibidi da Isala:ili dunu huluane gilisi. Ilia da soge amo da ga (south) Idibidi alaloa, asili Ha:ima:de adobo gigadofa ahoasu ga (north) diala, amo soge huluanega, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo Gilia:de Yialimi moilaiga lale, Yelusalemega gaguli masa:ne, misi. Gadili Asi 25:22Da:ibidi amola Isala:ili dunu huluane da Ba:ila moilai, Yuda soge ganodini, amoga asi. Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili (amoga da Hina Gode Bagadedafa Ea Dio gala. Ea Fisu da ‘selabimi’ amoga gadodili ba:sa,) amo bu gaguli misa:ne asi. Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo Abinada:be ea diasu agolo da:iya galu amoga lale, gaguli fula ahoasu gaheabolo bulamagauga hiougima:ne, amo da:iya ligisi. Asa amola Ahaiou (Abinada:be egefela) da amo gaguli fula ahoasu ea ahoabe amo adonana ahoanu. Da:ibidi amola Isala:ili dunu huluane da Hina Gode Ea nodoma:ne, gogosa: amola gesami hea:sa ahoanebe ba:i. Ilia da sani baidama, ilibu, giga:mesa, amola dalabede amo dudududaha ahoasu.
Ilia da Siaidone widi dadibisu sogebi doaga:loba, bulamagau da didigaboi. Asa da ea lobo ligiagale, Gousa:su Sema Gagili mae sa:ima:ne banene gagui.
10 Amogaluwane hedolo, Hina Gode da Asama ougi. E da Asa fane legei. Bai e da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo mae beda:ga digili ba:i. Asa da amogawi Gousa:su Sema Gagili dafulili, Gode Ea midadi bogoi dagoi. 11 Amaiba:le, amogainini amo sogebi ea dio da ‘Bilese Asa’ dialu. (Amo ea dawa:loma:ne da “Asa ea se Iasu”). Hina Gode da ougili Asa medole legeiba:le, Da:ibidi amola da ougi bagade ba:i.
12 Amalalu, Da:ibidi da Hina Godeba:le beda:i galu. E da amane sia:i, “Na da habodane Gousa:su Sema Gagili amo bu gaguli masa:bela:?” 13 Amaiba:le, e da amo Yelusaleme moilai bai bagadega hame gaguli masunu dawa:i. E da logo yolesili, dunu ea dio amo Oubede Idome (Ga:de moilai dunu) amo ea diasuga Gousa:su Sema Gagili gaguli asi. 14  1 Hou Olelesu 26:4-5Gousa:su Sema Gagili amo da amogawi oubi udiana dialu. Amola Hina Gode da Oubede Idome amola ea sosogo fi ilima hahawane dogolegele hamoi.

*13:5: 1 Sa:miuele 7:1-2

13:6: Gadili Asi 25:22

13:14: 1 Hou Olelesu 26:4-5