7
* 2 Sa:miuele 6:2-4; 1 Hou Olelesu 13:5-7Amaiba:le, Gilia:de Yialimi dunu ilia Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gisawene, dunu ea dio amo Abinada:be, agolo damana esalusu amo ea diasua gisa asi. Ilia da Abinada:be egefe amo ea dio Elia:isa, amo ouligima:ne ilegei.
Sa:miuele da Isala:ili Fi Ouligisu
Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da Gilia:de Yialimi moilai bai bagadega dialoba, ode 20 agoane baligi. Amogalu, Isala:ili dunu da Gode Ea ili fidima:ne dinanusu.
- Sa:miuele da Isala:ili dunuma amane sia:i, “Dilia da dilia dogoga amola asigi dawa:suga Godema sinidigimusa: dawa:sea, dilia ogogosu ‘gode’ loboga hamoi amola loboga hamoi A:sedade liligi huluane lale fasima. Dilia Hina Godema fawane fa:no bobogema:ne ilegema, amola Ema fawane nodone sia:ne gadoma. Amasea E da dili Filisidini dunu ilia gasaga banei dialebe da fadegamu.” Amaiba:le Isala:ili dunu ilia da ogogole ‘gode’ Ba:ile amola Asedodema sia:ne gadosu yolesili, amola loboga hamoi liligi huluane mugululi fasili, dafawane Hina Gode Hima fawane nodone sia:ne gadoi.
Amalu Sa:miuele da Isala:ili dunu huluane Misiba soge amogai ili ba:musa: gilisima:ne adosisi. E agoane sia:si, “Na da dili fidima:ne, amogai Godema sia:ne gadomu.” Amaiba:le Isala:ili dunu ilia da huluane Misiba soge amoga gilisi dagoi. Amalu ilia da hano dili, Godema ima:ne sogadigili, amo esoha ha:i mae nawane esalu. Ilia da amane sia:i, “Ninia da Godema wadela:le hamoi dagoi.” (Misiba moilaiga Sa:miuele da Isala:ili dunu ha:ini fima:ne hahamonanusu).
Isala:ili dunu da Misibaga gilisi sia:be amo Filisidini dunu ilia nababeba:le, Filisidini hina bagade dunu biyale ilia da Isala:ili dunuma gegena masusa: asi. Isala:ili dunu ilia da amo sia: nababeba:le, bagadewane beda:i, amalu Sa:miuelema amane sia:i, “Gebewane ninia Hina Godema sia:ne gadolaloma, nini Filisidini dunu ilia fasa:besa:le. Sa:miuele da sibi waha denanu fane, gogowane Godema gobele sali. Amalu e da Isala:ili fi dunu fidima:ne, Godema sia:ne gadoi, amaiba:le Gode da ea sia:ne gadoi nabi. 10 Sa:miuele da Godema gobele salaloba, Filisidini dunu da Isala:ili dunu doaga:la:musa: gagadenena misi dagoi ba:i. Amo galuwane Gode da muagadodili gugelebe bagade, ili beda:ma:ne, ilima iasi. Amaiba:le, Filisidini ilia da masunu gogolele, ededenane beda:ga doula lafia:lu. 11 Amalalu, Isala:ili dunu ilia da Misibaganini mogodigili, Filisidini dunu fofana asili Bedega moilai gadenene yolesi.
12 Amalalu, Sa:miuele da gele lale, Misiba moilai gale Siene moilai gale dogoa amogai ligisili, amalu amane sia:i, “Gode da ninima noga:le fifidila misi,” amalu amo gele ia dio da ‘Fidisu Gele’ asuli. 13 Amaiba:le Isala:ili dunu ilia da Filisidini dunuma osa:la heda:i dagoi. Sa:miuele da esalebe galu ilia da Isala:ili sogega bu hame misi. Bai Hina Gode da ilia logo damuiba:le. 14 Isala:ili fi ilia moilai bai bagade musa: Filisidini ilia samogei galu, Egelone amola Ga:de amola dogoa soge huluane, amo huluane Isala:ili da bu samogei. Amaiba:le, Isala:ili fi da ilia soge huluanedafa bu gagui dagoi ba:i. Amalu Isala:ili dunu amola Ga:ina:ne dunu, ilia da bu dogolegele fi.
15 Sa:miuele ea fifi ahoanusu amo defele, hifawane Isala:ili dunu ouligilalu. 16 Ode huluane e da Bedele, Giliga:le amola Misiba moilai soge amoga asili sia: moloi fawane olelelalu, ilia sia:ga gegei bu ha:ini fima:ne hahamoi. 17 Amalu e da bu hi fifilasu La:ima moilaiga buhagisu. Amolawane hifawane da amogai fofada:su bisisu esalu. La:ima moilaiga e da Hina Godema gobele salimusa: oloda gagui.

*7:1: 2 Sa:miuele 6:2-4; 1 Hou Olelesu 13:5-7