6
Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Da Buhagi
Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da oubi fesuale agoane Filisidini soge ganodini dialu fa:no, dunu ilia da gobele salasu dunu amola fefedoasu dunu ili misa:ne wele sia:i, amalu amane sia:i, “Ninia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili abuli hamoma:bela:? Be ninia da hi dialua amoga iagasea, adila gilisili iagama:bela:?
Ilia da bu adole i, “Be dilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Isala:ili fi ilima iagasea, dafawanedafa su agoai dilia wadela:i hou dabe ima:ne Ema udigili iasu afae ima. Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da su amo da:iya hame legele da hamedafa iagamu. Agoane hamosea ninia se nabasu da gahegimu, amola Ea ninima se nabasu gebewane ianusu bai da nini ba:lu dawa:digimu.”
“Ninia da adi su legele iagama:bela:?”
Dunu ilia da adole boba:i. Ilia da adole i, “Filisidini hina bagade dunu biyale amo defele gouli hamoi momahoi biyale amola Filisidini hina bagade dunu defegagale gouliga hamoi ilogoso amane ima. Bai Hina Gode da amo se nabasu dili huluanema amola hina bagade dunu biyale amo huluane iagagai. Ilogoso amola momahoi olo da dilia soge wadela:lala. Amaiba:le, dilia amo liligi defele gouliga hamomu da defea. Amola Isala:ili Godema nodone dawa:digima. Amabela:? E da se bagade dima, dilia ‘gode’ amola dilia sogema iaha, amo yolesima:bela:? Dilia Idibidi hina bagade amola Idibidi dunu ilia hame nabasu hou defele maedafa hamoma. Mae gogolema, Gode da Idibidi dunu ilia dawa:su doulasili, Isala:ili da Idibidi yolesili asi amo. Di da gaguli fula ahoasu gaheabolo hahamoma. Amola bulamagau aseme aduna, ela damana gomenesili afae hame hiougisi, gaguli fula ahoasu gaheabolo hahamoi amo lale, bulamagau aduna amo damana gomenesili, bulamagau elea mano ela ha:i manu diasu amoga bu sinidigili oule masa. Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili lale, gaguli fula ahoasu amo da:iya ligisima. Amalu beba:le gouliga hahamoi liligi gagili eno amo ganodini salima. Amo gouliga hahamoi liligi da dilia wadela:i hou hamoi dabe susa. Amo bulamagau da hisu masa:ne fisidigima. Amalu bulamagau ea ahoabe habodi ahoabeyale sosodoma. Ela da Bedesiamese moilaiga ahoasea, amo da Isala:ili Gode Ea, ninima se dabe iaha dawa:mu. Be amane hamobe hame ba:sea, amo da Gode Ea ilegei hame, be hisu udigili doaga:i, ninia da dawa:mu.”
10 Ilia da hamoma:ne sia:i liligi huluane hamoi. Bulamagau aseme aduna lale, bulamagauga hiougisu hahamoi gaguli fula ahoasu lale, bulamagau damana gomenesi amalu bulamagau elea mano ela ha:i manu diasu amoga bu sinidigili oule asi. 11 Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli fula ahoasu gelaba ganodini sali. Amola gouliga hahamoi momahoi amola ilogoso gagili eno ganodini sali, amo gilisili gaguli fula ahoasu gelaba sali. 12 Bulamagau da Bedesiamese moilaiga doaga:musa: mae giadofalewane asi. Ilia da ahoa gogona: afia:i. Amalalu Filisidini hina bagade dunu biyale, ilia da fa:no bobogele asili, soge ole Bedesiamese amogainisi.
13 Bedesiamese dunu ilia da fagoa widi bugi amo failalebe ba:i. Ilia da fofogadigili gadoba:le gadoloba, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ba:i. Ilia da amo bu ba:beba:le, baligili bagade nodoi. 14 Bulamagau da gaguli fula ahoasu hiougilala misini, Yosiua (Bedesiamese moilaiga esalebe dunu) amo ea osobo moilalegai gele bagade bega: amoi yolesi. Dunu ilia da asili, goaheiga gaguli fula ahoasu ifaga hahamoi amo heda:sini sali, amalu bulamagau aduna amo fane, Hina Godema Wadela:i Hou Dabe Ima:ne gobele sali. 15 Lifai dunu ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amola gouliga hahamoi liligi gagili eno amo ganodini sali amola gaguia gadole gele bagade da:iya amoga bugisi. Amalu Bedesiamese dunu ilia da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne gobei salasu amola eno gobele salasu Hina Godema hamoi. 16 Filisidini hina bagade dunu biyale ilia da amo hamobe sosodolalu, amogalawane ili moilai bai bagade Egelonega buhagi.
17 Filisidini hina bagade dunu da momahoi biyale amo defele gouliga hamoi biyale amo Godema iasi, amo da ilia wadela:i hou dabe lama:ne. Hina bagade dunu afae da moilai bai bagade fi afae afae ouligisa, amo da A:siedode, Ga:isa, A:siegelone, Ga:de amola Egelone, amo hina bagade dunu afae afae da momahoi afae defele iasi. 18 Ilia da gouliga hamoi ilogoso fofonobo amolawane iasi, moilai fi biyale amo da Filisidini hina bagade da ouligi afae afae higagale gouliga hamoi iasi. Amo da dunu hawa: hamosu lai gagoi ganodini fi amola diasua fi gagoi hamega gadili esafulubi huluanedafa gouliga hamoi liligi higagale iasi. Ilia da gagili sali moilai amola hame gagili sali moilai ouligisu. Gele bagade Bedesiamese dunu Yosiua ea soge ganodini amo da:iya ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ligisi, amo gele da gebewane dana, wali amo hou olelema:ne diala.
19 Hina Gode da Bedesiamese dunu 70 agoane fane legei. Bai ilia Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ganodini udigili ba:beba:le. Amola dunu ilia da da:i diosu bagadewane nabalu, bai Gode da ilima dunu fane legesu amo se nabasu iba:le.
Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da Gilia:de Yialimi Moilai bai bagadega Dialebe Ba:i
20 Amalalu Bedesiamese dunu da amane sia:i, “Nowa da Hadigidafa Hina Gode Ea midadi leloma:ne defele galoma:bela:? Bai E da Hadigidafa. E da guiguda: mae esaloma:ne, ninia E habodili asunasima:bela:?” 21 Ilia da sia: Gilia:de Yialimi dunuma agoane sia:si, “Filisidini dunu ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da buhagili gaguli misi diala. Dilia guigudu lala misa.”