5
Gode E Gousa:su Sema Gagili da Filisidini Fi Dunu Ilia Soge Ganodini Dialu
Filisidini dunu ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili fedelalu, gaguli Ebenisa sogega amoinini ili moilai sogebi A:siedode moilai bai bagadega gisa asi. Ilia ogogosu ‘gode’ Da:igone amo ea debolo diasu ganodini gisa heda:le, ogogosu ‘gode’ Da:igone loboga hahamoi bugisi bega: amogai dafulili bugisi. Amalu, golale hahabe, A:siedode dunu ilia ba:loba, ilia ogogosu ‘gode’ Da:igone da muwane sa:ili, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili mi dududi mi guduli gala:la asi dialebe ba:i. Amalalu ilia da lale, bu hi musa: dialua amogai bugisi. Amalu, bu golale hahabe ba:loba, ilia ogogosu ‘gode’ Da:igone da bu muwane sa:ili, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili midududi mi guduli muwane sa:i dialebe ba:i. Waha da gasa bagade, ogogosu ‘gode’ Da:igone ea dialuma amola ea lobo aduna da elegalu dagale, dogona asili, logo holei gagili dasu amoga dialebe ba:i, be da:i hodo fawane dialebe ba:i. (Wali amolawane, ogogosu ‘gode’ Da:igonema gobele salasu dunu amola ema fa:no bobogesu A:siedode dunu ilia waha da amola gagili dasu amoga ayale giadofale ahoa.) Gode da A:siedode fi ilima se dabe iasu amola da:i diosu ili beda:ma:ne bagadewane i.
E da A:siedode fi amola ilia sisiga:le esalebe fi ili galu se nabima:ne, momahoi bagade iasi.
A:siedode dunu ilia da se nabasu amo ilima doaga:i ba:loba, ilia da amane sia:i, “Isala:ili Gode da ninima amola ninia ‘gode’ Da:igonema se dabe iaha. Ninia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili guiwane hame dialoma:mu.”
Amaiba:le ilia da Filisidini fi hina bagade dunu biyale amo misa:ne adosisi. Amola ilima amane adole ba:i, “Ninia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amoga adi hamoma:bela:?”
Ilia amane sia:i, “Amo Isala:ili Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo Ga:de moilai bai bagadega gisa masa.” Amalalu, ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili, amo Ga:de moilai bai bagadega gisa asi. Be amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da doaga:le, Gode da Ga:de moilai bai bagade soge amoga se nabasu bagadedafa i. Amaiba:le momahoi amola bagade heda:le, goi dunu amola asigilai dunu, gilisili defele momadelai. 10 Amaiba:le ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili eno Filisidini moilai bai bagade amo Egelone, amoga gisa asi, be amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da Egolonega amoi doaga:loba, dunu ilia da bagadewane udugia:dusa:i, “Ilia da nini bogogia:ma:ne, amo Isala:ili Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da wali ninima gisa misi dagoi!” 11 Amaiba:le, ilia da Filisidini ouligisu dunu huluane misa:ne bu wele sia:i, amalu ilima amane sia:i, “Amo Isala:ili Gode Ea Gousa:su Sema Gagili hina: sogedafa amoga bu sinidigili, ililima iagama. Amasea, nini amola ninia sosogo fi da mae bogogia:ma:ne.” Be amomane moilai bai bagade amo ganodini ilia da bagadewane beda:i. Bai Gode da ilima se nabasu defele ianebeba:le. 12 Amola dunu se nabasu ilima doaga:i, be hame bogogia:i, ilima momahoi dialebe ba:i. Amola ilia da ilia ogogosu ‘gode’ amo ili fidima:ne sia:ne gagadosu.