4
Filisidini Dunu da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Fedei
Amo esoha Filisidini fi dunu ilia da Isala:ili fi dunuma gegena masusa: wa:le asi. Amaiba:le, Isala:ili fi dunu da dabe gegemusa: gilisilalu. Isala:ili dunu ilia Ebenisa soge gadenene ilia ha wa:i fisisu gagui. Amola Filisidini dunu ilia da A:ifege moilai bai bagadega ha wa:i fisisu gagui. Filisidini dunu ilia da Isala:ili dunuma doagala:le, bagadewane susa:ili gegei. Gegei da geala asili, fa:no ba:loba, Isala:ili dunu da bagadewane fefedei gia:i ba:i. Isala:ili dunu da 4000 agoane bogogia:i dagoi ba:i.
Amalalu, Isala:ili dadi gagui dunu hame bogoi esalebe da Isala:ili ilia ha wa:i fisisu bu manoba, Isala:ili ouligisu dunu ilia da amane sia:i, “Abuliba:le Hina Gode da Filisidini dunu ninima hasalasima:ne wali logo doasibala:? Be wali ninia da Siailou moilaiga asili, Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili lale, amalu ninia da amo gisawene gilisili gegena masunu. Amasea, Hina Gode da ninia ha lai ninima mae hasalasima:ne gaga:mu.” * Gadili Asi 25:22Amaiba:le, ilia Gode Ea Gousa:su Sema Gagili (amo ea bai da fedege Hina Gode Bagadedafa Ea gadodafa ida:iwane Fisu), amo gisa misa:ne asunasi. Ilia da amo Gagili gisa manoba, Ilai egefela Hofinai amola Finia:se da oule misi.
Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da gisa misini doaga:loba, Isala:ili dunu huluane da ha:giwane nodone wele sia:beba:le, osobo bagade da fogoi. Filisidini dunu ilia da Hina Godema nodosu sia: amo huhududabe agoai amo nababeba:le, amane sia:i, “Nabima! Hibulu ha wa:i fisisu huhududabe goma. Gomo da abolebela:?” Ilia da nabagaloba Hina Gode Ea Gousa:su Gagili da Hibulu ha wa:i fisisu gisa misi sia:be nababeba:le, ilia da bagade beda:i galu. Ilia da amane sia:i, ‘gode’ afae da ilia ha wa:i fisisuga doaga:i dagoi. Ninimone da wadela:mu wea! Agoaiwane hou ninima da musa: hame doaga:i. Ilia ‘gode’lali da gasa bagadeba:le, ninimone da nowa gaga:ma:bela:? Amo ‘gode’lali da hafoga:i sogega Idibidi dunu huluane medole legei.
Filisidini dunu! Gasa fima:i! Hame amaiada, Hibulu dunu ilia da ninia udigili hawa: hamosu dunu esalebe ba:i. Amo defele ninia da ilia udigili hawa: hamosu dunu agoai esaloma:bela:? Amasa:besa:gini gasa fili, nimiwane gegema!”
10 Filisidini dunu ili da gasa filiwane gegebeba:le, Isala:ili dunu osa:la heda:i dagoi. Isala:ili dunu mogili da ilia diasuga hobeale afia:i. Amalu ba:loba, dunu fai bogogia:i da bagadedafa ba:i. Isala:ili dunu da ba:loba, 30,000 agoane bogogia:i dagoi ba:i.
11 Filisidini dunu da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili samogei dagoi. Amola Ilai egefela Hofenai amola Finia:se, ela da ele galu medole legei dagoi ba:i.
Ilai ea Bogoi
12 Bediamini fi dunu afae da gegesu soge fisili, amogalamusu hobeale hehenaia ahoana, Siailou moilaiga doaga:i. Ea da:i dioi dawa:digima:ne, e da abula gadelai amola dialuma da:iya osobo duduli gala:i ba:i. 13 E da doaga:le ba:loba, Ilai da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo fawane bagade dada:wa:sa, logo bega: hi fisu fafai da:iya fili, si godonasia sosodosa esalebe ba:i. Amo dunu da amo fefedei sia: moilai fi dunuma sisia:i lai. Amalalu, dunu huluane beda:ga bulili didigia:i. 14 Ilai da amo bulibi nababeba:le, e da amane adole ba:i, “Gomo da abuliga sia: gomo wali heda:sala:?” Amo dunu da Ilaima amo sia: adomusa: hedolowane hehenai. 15 (Ilai da ode98gadenenewane gidigimuba:le, ea si da gadenenewane dofoidafa.) 16 Amo dunu da Ilaima amane sia:i, “Na da gegenanua amonini wali hobeale misi wea.”
Ilai da ema adole ba:i, “Nagofe! Abuli hamoi!”
17 Sia: adola ahoasu dunu da amane sia:i, “Isala:ili dunu da Filisidini dunu amoba:le hobeale afia:i. Amo gegesu da ninima hasalasidafa. Amogalu, dia gofela Hofenai amola Finia:sela da fai bogoi dagoi, amola Gode Ea Sema Gousa:su Gagili da ha lai dunuga fedei dagoi ba:i.”
18 Be amo dunu da Gode Ea Sema Gousa:su Gagili amo ha lai dunuga fedei sia:beba:le, Ilai da baliguduli muwane sa:ili, logo holei bega: gala:la sa:i. E da da:i hamoi amola basuluiba:le, ea mugi dugini gala:le, e bogoi. E da Isala:ili soge amo ganodini ode 40 agoane bisisu dunu esalu.
Finia:se ea Uda Didalo Bogoi
19 Ilai egefe Finia:se idua da abula aguiba:le, mano lalelegemu da gadenei ba:i. E da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo da fedelai dagoi amola ea nawi Ilai amola egoa Finia:se da bogoi dagoi nababeba:le, e da hedolowane asili, mano lamusa: se nabalu, mano lalelegei. 20 E da sega bogolaloba, ea fidisu uda ilia ema amane sia:i, “Di mae beda:ma! Be di da dunu mano lalelegei dagoi.” Be e da mae nabawene amola ilia sia: hame alofei. 21 E da mano amo ea dio Igabode asuli. Amo dio ea dawa:loma:ne da “Gode Ea hadigi da Isala:ili fi fisiagai.” Bai Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da ha lai dunuga fedei dagoi, amola ea nawi amola egoa da bogoi, amo e dawa:beba:le sia:i. 22 E amane sia:i, “Gode Ea hadigi da Isala:ili fi fisiagai dagoi. Bai Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da fedei dagoi ba:i.”

*4:4: Gadili Asi 25:22