3
Hina Gode da Sa:miuelema Doaga:i
Amo eso galu, goihadi Sa:miuele da Ilai hi olelelaleamusu e da Hina Gode Ea hawa: hamosu. Amo esoha, Hina Gode da Ea fi dunuma bagade hame sia:i. Amola esala ba:su bagahamedafa ba:i. Ilai ea si da gadenenewane dofoi dagoi ba:i. Gasi afaega e da hina: seseiga golai dialu. Sa:miuele da Gode Ea diasu (amo ganodini da Gode Ea Sema Gousa:su Gagili galu) amo ganodini golai dialu. Hehebolo mabe galu, gamali da nenanobawane, Hina Gode da Sa:miuelema wele sia:i. E da bu adole i, “Wae!” Amalu, e da Ilaima hehenaiya asili, ema adole ba:i, “Dia na wele sia:i amo na da wea!”
Be Ilai da bu adole i, “Na da di hame wele sia:i. Di bu golala masa.” Amane sia:beba:le, Sa:miuele da bu golala asi.
- Hina Gode da Sa:miuelema bu eno wele sia:i. Be Sa:miuele da amo da Hina Gode Ea wele sia:sayale hame dawa:i. Bai Hina Gode da musa: ema afae hame sia:su. Amaiba:le, e da wa:legadole, Ilaima asili, amane sia:i, “Dia na wele sia:i amo na da wea.”
Be Ilai da bu adole i, “Nagofe! Di na hame wele sia:i. Bu golala masa.”
Hina Gode da Sa:miuelema bu osoda wele sia:i. Amaiba:le, e da wa:legadole, Ilaima asili, amane sia:i, “Dia na wele sia:i amo na da wea.” Amalalu, Ilai da Hina Gode da Sa:miuelema wele sia:sa galebeya dawa:digi. Amaiba:le, e da Sa:miuelema amane sia:i, “Di bu golala masa. Be Hina Gode da dima bu wele sia:sea, amane sia:ma, “Hina Gode! Dia sia:ma! Dia hawa: hamosu dunu na da Dia sia: lalabolalebe wea.” Amalu Sa:miuele da bu golala asi.
10 Hina Gode da bu misini, lelu. Hi musa: wele sia:i amanewane Sa:miuelema bu wele sia:i. “Sa:miuele! Sa:miuele!”
Amalalu Sa:miuele da bu adole i, “Hina Gode! Dia sia:ma! Dia hawa: hamosu dunu da Dia sia: lalabolalebe wea.”
11 Hina Gode da ema amane sia:i, “Eso afaega, Na da Isala:ili dunu fi ilima se dabe baligili imunu. Dunu huluane da amo hou nababeba:le, dogo giolasimu. 12 Amo esohaga, Na da Ilai ea sosogo fi ilima gagabusu aligima:ne sia:i, amo huluanedafa hamomu. 13 Na da Ilaima adoi dagoi, Na da ea sosogo fi ilima mae yolele se dabe dafawane gebe ianumu. Bai ea mano da Nama lasogole sia:i. Ilai da amo wadela:i hou hamobe dawa:i galu, be logo hame hedofasu. 14 Amaiba:le Na da Ilai ea sosogo fi ilima dafawanedafa amane sia:sa. Gobele salasu huluane amola udigili iasu huluane da amo wadela:idafa hou gogolema:ne olofomusa: defele hame ba:mu. Ilia da Na se dabe iasu fawane ba:mu.”
15 Sa:miuele da golai dialobawane soge hadigi ba:i. Amalalu, e da wa:legadole, Hina Gode Ea diasu logo dui. E da ea ba:i liligi Ilaima adomu beda:i galu. 16 Ilai da Sa:miuelema wele sia:i, “Sa:miuele! Nagofe!”
Sa:miuele da bu adole i, “Wae!”
17 Ilai da ema amane adole ba:i, “Hina Gode da dima adi sia:bela:? Liligi afae nama mae wamolegema. Dia sia: afae Gode Ea dima adoi amo afae hame adosea, E da dima gasa bagade se dabe imunu.” 18 Amaiba:le, Sa:miuele da Gode Ea sia:i afae mae wamolegele, e da Gode Ea sia:i liligi huluanedafa Ilaima adodole i. Amalalu, Ilai da amane sia:i, “E da Hina Gode. E da Ea adi hamomusa: dawa:sea, E da hamomu.”
19 Sa:miuele da asigilaloba, Hina Gode da e amola gilisili lalusu. Hina Gode da hamobeba:le, Sa:miuele ea sia:be huluane da defele doaga:su.
20 Amaiba:le Isala:ili fi la:idi bega: amola la:idi bega: fifilai, ilia da Sa:miuele da dafawane Hina Gode Ea balofede dunu galebeya dawa:digisu. 21 Hina Gode da musa: Siailou moilaiga Sa:miuelema misini, ema sia: dasu. Amola E da amogai eso bagohame gebewane doaga:ga:su amola sia: olelelalusu. Amalalu, Sa:miuele da sia:beba:le, Isala:ili dunu huluane da ea sia: nabalusu.