2
Ha:na ea Sia:ne Gadosu
* Luge 1:46-55Ha:na da Godema amane sia:ne gadoi,
“Hina Gode da na dogo ganodini hahawane hou nabalesi dagoi.
Na da Ea nama hamoi amoga hahawane bagadedafa gala.
Na da na ha lai dunu amoba:le ousa.
Gode da nama bagade fidibiba:le, na da hahawane bagade.
Dunu afae da Hina Gode Ea hadigi agoai da hamedafa gala, E agoai hamedafa gala.
Ea ouligibi agoane enoga da hamedafa ouligisa.
Dilia ha:gi hidabe go yolema!
Amola dilia hidale nodosu sia: yolesili ouiya:ma!
Bai Hina Gode da liligi huluanedafa dawa:.
Amola E da dunu ilia hamoi huluane defele fofada:nana.
Nimi bagade gegesu dunu ilia oulali da fili fasisa.
Be asaboi dunu da bu gasa fisa.
Ha:su hame dawa: dunu da bu ha:beba:le,
ha:i manu lama:ne hawa: hamosa.
Be ha:su dunu da bu hame ha:sa.
Dunuga lai aligime uda da wali mano fesuale lalelegesa.
Be mano galusulu uda ea mano huluane da hagia:sa.
Hina Gode da fane legesa amola bu wa:lesisu dawa:.
E da dunu bogoi sogega asunasisa,
amola amo bu sinidigima:ne oule maha.
E da dunu oda liligi bagade gaguma:ne hamosa,
amola oda mae gaguiwane esaloma:ne hamosa.
E da oda fonobonesisa amola oda bagalesisa.
Hina Gode da hame gagui dunu gulu dabolei dialu,
amo gaguia gadolesisa, amola sugui dunu
ilia da:i dioi fisima:ne wa:legadolesisa.
Ea hamobeba:le, sugui dunu da hina bagade ea mano
amoma na:iyado agoane esala amola dunu eno da ilima nodone dawa:digisa.
Osobo bagade ea baidafa da Hina Gode Ea:.
Amo da:iya E da osobo bagade hahamoi.
Hina Gode da Ema molole fa:no bobogesu dunu ilia esalusu noga:le ouligisa.
Be wadela:i hamosu dunu da gasi ganodini alalolesisa.
Amaiba:le, dunu da hi gasaga hasalimusa: hame dawa:.
10 Hina Gode da Ema ha lai dunu huluane wadela:lesimu.
Ilia da Ea ougi sia: gugelebe bagade agoane Hebene gadodili dabe nabimu.
Hina Gode da osobo bagade fi dunu huluane ilima fofada:mu.
E da Ea hina bagade dunu ilima gasa imunu.
E da Ea ilegei hina bagade amo hasalima:ne hamomu.”
11 Amalalu, Elega:ina da La:ima moilaiga buhagi. Be goi Sa:miuele da Siailou moilaiga esalu. E da Hina Gode Ea hawa: hamosu, amola gobele salasu dunu Ilai da e ouligisu.
Ilai Egefela
12 Ilai egefela da wadela:i hamosu dunu. Elea da Hina Gode Ea sia: hamedafa nabasu. 13 - 14 Amola sema gobele salasu dunu ilia enoma edegemusa: hamoi, elea da amoma hame fa:no bobogesu. Be amomane dunu da ilia Godema iasu gobele salaloba, amo gebo hu da ladalea, gobele salasu dunu ea hawa: hamosu ilia da misini ofodo gelaba gobei amo da gelaboga guili nasuga gadufili lale, gobele salasu dunu ilia fawane da amo nasu. Isala:ili dunu huluane da Siailou moilaiga gobele salasu ima:ne masu, da amo udigili wamolale nasu hou ba:i. 15 Amola, hamoma:ne sia:i eno gala da gobele salasu ohe ea sefe ofene fasili, laluma gobesisu. Be amo hamoma:ne sia:i mae dawa:le, gobele salasu hawa: hamosu dunu ela da Isala:ili dunuma amane sia:su, “Gobele salasu dunu da hu gahe hi houma:ne, nama ima. E da sosobenega gobei higamu.”
16 Be dunu da dabe bu adole iasea, “Ninia da sema defele, sefe hidadea suli sa:ima:ma, amasea fa:no dia hanai lama!” Be gobele salasu ea hawa: hamosu dunu elea amane sia:su, “Abola! Wahadafa nama ima! Dia amane hame hamosea, na da ni gasa fili logele samogemu.” 17 Goe Ilai egefela wadela:i hou hamosu amo Hina Gode da bagadewane higale ba:i. Bai elea da Hina Godema iasu liligi amo da bai hameyale dawa:beba:le, gugunufinisisu.
Sa:miuele da Siailou Moilaiga Esalu
18 Wahamusu goihadi Sa:miuele da sema mida:gisa:gisu abula salawane, Hina Gode Ea hawa: hamonanu. 19 Ode huluane ea:me Ha:na da abula fonobahadi amunanu, amola egoala Godema odegamusu gobele sala ahoabe, amoga abula eagofe Sa:miuelegili gaguli ahoasu. 20 Amalalu, Ilai da Elega:ina amola iduama Gode Ea Dioba:le nodoma:ne sia:su, amola Elega:inama amane sia:i, “Hina Gode da di amola dia uda alima mano alia Godema i, amo ea sogebi lama:ne, mano eno imunu da defea.”
Amalalu Elega:ina amola Ha:nala da ela diasuga bu ahoasu.
21 Hina Gode da Ha:na hahawane dogolegele fidibiba:le, e da dunu mano udiana amola uda mano aduna eno lalelegei. Goihadi Sa:miuele da Hina Gode Ea hawa: hamonana asigilai.
Ilai amola egefela
22 Ilai da da:i hamone esalu. E da eso huluane ea mano elea Isala:ili dunuma wadela:le hamobe nabalusu. Elea da uda da Hina Gode Ea abula diasu logo holeiga hawa: hamonanu, amo amola gilisili golale, adole lasu. 23 Amaiba:le, Ilai da ea mano elama amane sia:i, “Abuliba:le alia da wadela:i hou agoane hamosala:? Dunu huluane ilia da wadela:i hou alia hamobego huluane nama alofele iaha. 24 Ada alia:! Go yolesima! Amo hou Hina Gode Ea fi dunu da sia: sia:dalebe da wadela:idafa. 25 Dunu da dunu enoma wadela:le hamosea, Gode da amo dunu gaga:musa: dawa:. Be dunu da Hina Godema wadela:le hamosea, nowa da gaga:ma:bela:?”
Be Ilai ea mano elea da eda sia: hame nabasu. Bai Hina Gode da ele fane legemusa: ilegei dagoi.
26  Luge 2:52Be goihadi Sa:miuele da Hina Godema amola dunu enoma hahawane asaboiwane asigilalu.
Ba:la:lusu Dunu da Ilai ea Sosogo Fi ilima Fa:no Misunu Hou Ema Olelei
27 Balofede dunu (Gode Sia: Alofesu dunu) da Ilaima Hina Gode Ea adole iasu amane olelei, “Musa: dia aowa Elane amola ea sosogo fi ilia Idibidi hina bagade ea udigili hawa: hamonanoba, Na da Elanema Na hou olelei. 28  Gadili Asi 28:1-4; Gobele Salasu 7:35-36Na da Isala:ili fi ili huluane ba:lalu, Elane ea fi fawane ilia oloda hawa: hamoma:ne, amola gabusiga: manoma ulagima:ne, amola Na hanai dawa:ma:ne Ifode (Bidegi Ga:su) salima:ne, ea fi ilegei. Amola ilia da oloda gobele salasu ha:i manu la:idi lale manusa:, Na da logo doasi dagoi. 29 Na da Na fi ilima ilia Nama gobele salasu amola udigili iasu ima:ne sia:i. Abuliba:le di da dia manoma nodone dawa:lala, be Nama hame dawa:sala:? Bai ela da ela musu alema:ne, gobele salasu amo Na fi da Nama iaha, amoga hedesi ida:iwane fawane lale naha, amo di da elea logo hame hedofasa. 30 Na da Isala:ili fi ilia Hina Gode! Na da musa: dia sosogo amola dia fidafa da eso huluane Na gobele salasu hawa: hamonanumu ilegei dagoi. Be Na da waha agoane sia:sa, dia Nama gobele salabe bu hame hamomu. Be wali nowa da Nama nodone dawa:digisia, Na da amo dunuma nodone dawa:digimu. Amola nowa da Na higasea, Na da higamu. 31 Nabima! Na da dia sosogo fi amola dia fidafa amo ganodini goimusu fane lelegemu eso da gadenesa. Amasea, dia fi ganodini dunu afae da esala hame da:i hamomu. 32 Amola di da da:i diomu, amola Na da Isala:ili fi dunu eno amo Na fidibi ba:sea, di da mudabe ba:mu. Be dia fi amo ganodini dunu afaega da esala hame da:i hamomu. 33 Be amomane Na da digaga afadafa esaloma:mu, amalu e da Nama gobele salasu dunu esaloma:mu. Be amomane e da si wadela:le amola baligiliwane da:i diomu. Amola dia sosogo fi huluane da se bagade nabawane bogogia:mu.
34  § 1 Sa:miuele 4:11Dia mano aduna amo Hofenai amola Finia:se ela da ele galu eso afaega bogomu. Amasea, dia da Na sia:i amo da dafawane galebeya dawa:mu.
35 Na da gobele salasu dunu afae ilegemu. E da eso huluane Nama molole fa:no bobogemu amola Na hanai huluane hamomu. Na da ema egaga fi imunu. Ilia da Na ilegei hina bagade ema noga:le hawa: hamomu. 36 Amola digaga fi dunu hame bogoi esala, da amo gobele salasu dunuma muni amola ha:i manu edegemusa: masunu. Amola ilia da ha:i manu lama:ne, gobele salasu dunuma fidima:ne, ha:giwane adole ba:mu.

*2:1: Luge 1:46-55

2:26: Luge 2:52

2:28: Gadili Asi 28:1-4; Gobele Salasu 7:35-36

§2:34: 1 Sa:miuele 4:11