28
Gobele Salasu Dunu Ilia Abula Salasu Liligi
(Gadili Asi 39:1-7)
Gode da eno amane sia:i, “Dia ola Elane amola egefelali amo Na:ida:be, Abaihu, Elia:isa amola Idama amo misa:ne sia:ma. Ilia da Nama gobele salasu hawa: hamosu hamoma:ne, Isala:ili dunu fi eno ilima afafama. Abula noga:iwane dia ola Elane salima:ne hahamoma. E da amo ga:sea, mimogo amola isisima:goi ba:mu. Na da abula hahamosu dunu mogili ilima noga:le hawa: hamoma:ne, gasa i dagoi. Amo misa:ne sia:ne, ilia da Elane ea abula noga:i amo hamomu. Bai Na da e Na gobele salasu hawa: hamomusa: ilegemu gala. Ilima amane adoma, ‘Dilia bidegi dedebosu, ‘ifode’, abuladafa, da:i salasu amoga da dedene amuni, abula habuga amola abula bulu amo hahamoma. Amo liligi Elane amola egefelali da Nama gobele salasu hawa: hamoma:ne salimusa:, noga:le hamoma. Amo bagade dawa:su abula hahamosu dunu da sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amola gouli gobiaha:i amola abula noga:idafa amoga gobele salasu dunu ilia abula hahamomu.
Ilia da ‘ifode’ amo sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi, amola abula noga:i amoga hamomu. Noga:i ba:ma:ne ilia da abula amo da:iya dedene amunimu. Bulu aduna amo da ‘ifode’ amo gobele salasu dunu ea gida adunaga la:gilisimusa: hamoma.
Abula bulu da ‘ifode’ amoma madelagi ba:mu. ‘Ganilia:ne’ igi aduna noga:iwane lale, amoga Ya:igobe egefelali fagoyale gala ilia dio dedema.
10 Magobo mano hidadea dedema. Amalu, magobo bagia amalu amo baligia asili ufi mano dedema. 11 Igi dedesu dunu noga:idafa da amo hawa: hamoma:ne sia:ma. Amo igi gouli bai hahamone, amo ganodini salima. 12 Amasea, amo igi da ‘ifode’ bulu amo gida da:iya lala:gilisima. Amasea, Elane da Isala:ili fi huluane ilia dio amo gisa masunu. Amola, Na, Hina Gode, Na da mae yolesili, Na fi dunu dawa:lalumu.
13 Gouli bai aduna hamone, 14 gouli sia:ine aduna, gobiaha:i defele bione hamone, amo baiga lala:gilisima.
Bidegi Gaga:su Abula
(Gadili Asi 39:8-21)
15 Gobele salasu Ouligisu dunu amo salima:ne bidegi gaga:su amoga e da Gode Ea hanai dawa:mu, amo ‘ifode’ ea sibi hinabo abula amola amunisu amo defele hamoma. 16 Amo ea defei da la:di afae da 22 sedimida amola la:di eno da defele 22 sedimida. Amo abula dogoa selefale abula aduna agoane ba:mu. 17 Amoga igi noga:iwane dadalesu biyaduyale gala bulufalegele la:gilisima. Dadalesu age ganodini, igi udiana amo ‘lubi’, ‘douba:se’ amola ‘ganede’ la:gilisima. 18 Dadalesu ageyadu ganodini igi udiana eno amo ‘emelalede’, ‘sa:faia’ amola ‘daimode’ la:gilisima.
19 Dadalesu osoda ganodini igi udiana amo ‘degaoise’, ‘a:gade’ amola ‘a:midiside’ la:gilisima. 20 Dadalesu biyadu amo ganodini igi udiana eno amo ‘belile’, ‘ganilia:ne’ amola ‘ya:sabe’ la:gilisima. Amo noga:i igi huluane afae afae gouli bai amoga madelagima. 21 Amo igi fagoyale gala huluane afae afae amoga Ya:igobe egefelali ilia dio huluane dedema. Amo dio da Isala:ili fi fagoyale gala ilia dio. 22 Bidegi gaga:su amoga gouli sia:ine gobiaha:i defele bione lala:gilisima. 23 Gouli gasisalasu aduna gouliga hamoi amo bidegi gaga:su ea gado hegomai aduna amoga lala:gilisima.
24 Gouli sia:ine aduna amo gasisalasuga lala:gilisima. 25 Gouli sia:ine aduna eno bidi amo gouli bai aduna amoga lala:gilisima. Amasea, ilia da ‘ifode’ ea gida bulu amoga lala:gilisi ba:mu.
26 Amasea, gouli gasisalasu aduna eno hamone, bidegi gaga:su ea gudu hegomai aduna ganodini ‘ifode’ dafulili amoga lala:gilisima. 27 Gouli gasisalasu aduna eno hamone, amo da ‘ifode’ ea gida bulu ea gududi bulu eno amoga gadodili lala:gilisima.
28 Bidegi gaga:su amo ea gasisalasu amo ‘ifode’ ea gasisalasu amoga mola:ya:i gobiaha:i amoga lala:gilisima. Bai agoane hamosea, Bidegi Gaga:su da bulu gadodili dialumu. Amola e da hoholei hame ba:mu.
29 Elane da Hadigi Malei Sesei amo ganodini golili dasea, e da Bidegi Gaga:su amoga Isala:ili fi ilia dio dedei ea dogo gadenene salawane golili sa:imu. Amaiba:le, Na, Hina Gode da Na fi eso huluane mae yolesili dawa:lalumu.
30 * Idisu 27:21; Mousese ea Malasu 33:8; Isigiele 2:63; Nihemaia 7:65Igi aduna amo Ulimi amola Damini amo Bidegi Gaga:su ganodini salima. Amasea, Elane da Hadigi Malei Sesei (amo ganodini Hina Gode da esalebe) amo ganodini masea e da ea dogo dafulili Ulimi amola Damini gaguli misunu. Amasea, e da Na da Na fi dunu ilia hou hamoma:ne ilegei, amo dawa:digimu.
Gobele Salasu Dunu Ilia Abula Salasu Eno
(Gadili Asi 39:22-31)
31 Hina Gode da eno amane sia:i, “Gobele salasu dunu ilia abula amo ‘ifode’ dedebosu da sibi hinabo mola:ya:i amoga fawane hamoma. 32 Gobele salasu dunu ilia dialuma salimusa: gelabo da abula ganodini ba:mu. Amo gelabo da mae gadelama:ne ea fe amo gasa ima:ne noga:le amunima. 33-34 Abula ea fe gudu diala amoga ‘bomigala:nidi’ ifa fage agoane liligi sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amoga hamoi lala:gilisima. Sibi hinabo hamoi ‘bomigala:nidi’ afadafa amalalu, gouli belo afadafa amalalu, ‘bomigala:nidi’ eno agoane fega lala:gilisima. 35 Elane da gobele salasu hawa: hamosea, e da amo abula salawane hamomu. E da Na ba:ma:ne Hadigidafa Momei Sesei ganodini golili dasea o gadili ahoasea, belo sia: da nabimuba:le, e da fanelegei dagoi hame ba:mu.
36 Noga:i ba:su liligi gouliga hamoma. Amo da:iya agoane dedema, “Hina Godema hadigi hamoma:ne mogili gagai dagoi.” 37 Amo nina: hamoi liligi Elane ea abula habuga ba:le gaidiga lala:gilisima. 38 Isala:ili dunu da Na, Hina Gode, hahawane udigili iasu Nama imunu, be eso enoga ilia da giadofale Nama imunu. Be Na da ilia hahawane udigili iasu hahawane lama:ne, Elane da amo nina: hamoi liligi ea odagi da:iya ligisi gaguli ahoanumu.
39 Elane ea da:i salasu amo abula noga:iwane amoga hamoma. Ea habuga amola abula bulu amo abula noga:iwane amoga hamoma. Abula bulu amo da:iya sibi hinabo amoga amunima.
40 Da:i salasu, abula bulu amola habuga, Elane egefelali salima:ne hamoma. Ilia da mimogo amola dunu eno amoga fonobahadi afafane momogili gagai, amo ba:ma:ne hamoma. 41 Amo abula liligi huluane, di amo dia ola Elane amola egefelali ilima gasisa:lima. Amasea, ilia da Na gobele salasu dunu hawa: hamomusa: momogili gagama:ne, ilia dialuma da:iya olife susuligi sogadigima. 42 Ilia selefa dunumuni, abula amoga hamoma. Amo selefa da ilia hagomo asili ilia masele amoga doaga:mu. Ilia sema mae ba:ma:ne agoane hamoma. 43 Elane amola egefelali da eso huluane Na Abula Diasu ganodini golili dasea o oloda amoga gobele salasu hamoma:ne amo gadenene masea, ilia da amo selefa salawane misunu. Bai ilia da ilia sema olelesea, fanelegei dagoi ba:sa:besa:le, agoane hamomu da defea. Amo da sema amo Elane amola egaga fi da mae yolesili hamonanoma:mu.

*28:30: Idisu 27:21; Mousese ea Malasu 33:8; Isigiele 2:63; Nihemaia 7:65