7
Amola gagoi amola logo ga:su huluane da gagoi dagoi ba:i. Amola ninia da Debolo sosodo aligisu dunu, Debolo gesami hea:su dunu amola Lifai dunu ilima ilia hawa: hamosu ilegei. Na da dunu aduna Yelusaleme moilai ouligima:ne ilegei. Amo da naeya Hana:inai amola Ha:nanaia (e da dadi gagui ouligisu dunu gasa bagade gagoi amo ouligisu). Ha:nanaia da Godema nodone beda:su. Ea hou da noga:idafa, eno dunu huluane baligisu. Na da elama sia:i, amo ela da Yelusaleme gagoi logo ga:su amo mae doawane, eso da heda:i dagoiba:le fawane doasima:ne sia:i. Amola logo sosodo aligisu dunu da hame helefila asili, daeya doaga:sea hedolo noga:le ga:sima:ne sia:i. Amola, na da ela da Yelusaleme esalebe dunu mogili sosodo aligimusa: ilegema:ne sia:i. Amola amo dunu ilia ouligibi sogebi noga:le olelema:ne amola mogili ilia diasudafa amo sosodo aligisa lafia:ma:ne, amo dunu ilegema:ne na da sia:i.
Mugululi Asi Fisili Buhagi Dunu Ilia Dio Dedei
(Esela 2:1-70)
Yelusaleme da moilai bai bagade galu. Be amo ganodini da dunu bagahame esalebe ba:i. Amola amo esoga diasu bagahame gagui dialebe ba:i. Gode da na dogoga sia:beba:le, na da dunu huluane, ilia ouligisu hina dunu amola ouligisu dunu huluane gilisima:ne sia:i. Bai ilia dio amola hou dedei, na da ba:mu hanai galu. Na da dunu ilia musa: mugululi asi fisili buhagi, amo ilia dio dedei hogolalu ba:i dagoi. Ilia sia: musa: dedei da hagudu dedei diala.
“Mugululi asi dunu bagohame da Ba:bilone soge fisili, Yelusaleme soge amola Yuda soge, amoga buhagi. Ilia da ilia musa: moilaidafa amoga buhagi. Musa: Nebiuga:denese da amo mugululi asi dunu ilia sosogo fi lale, Ba:bilone sogega udigili se dabe hamomusa: oule asi. Ilia bisilua dunu da Selubabele amola Yosiua, Nihemaia, Sila:ia, Liela:iya, Modigai, Bilisia:ne, Misiba, Bigifa:i, Lihame, amola Ba:iana. Isala:ili dunu ilia da mugululi asi fisili, Isala:ili sogega buhagi, amo ilia sosogo fi amola idi amola da hagudu dedei diala.
Sosogo Fi...Idi
8-25 Ba:ilose...2,172
Siefadia...372
A:ila...652
Ba:iha:de Moua:be
(Yesua amola Youa:be elagaga fi) ...2,818
Ila:me...1,254
Sa:du...845
Sa:ga:iai...760
Ba:ini...648
Biba:iai...628
A:saga:de...2,322
A:dounaiga:me...667
Bigifa:i...2,067
A:idini...655
A:ida (eno dio da Hesigaia) ...98
Ha:isiame...328
Bisa:iai...324
Ha:ilife... ...112
Gibione...95
26-38 Amola dunu amo ilia aowalali da hagudu dedei moilai amo ganodini esalu, amo amola da buhagi.
Moilai amola dunu da buhagi ilia idi da amo,
Moilai...Idi
Bedeleheme amola Nidoufa...188
A:nadode...128
A:sama:ifede...42
Gilia:de Yialimi, Gifaila amola Bialode...743
La:ima amola Giba...621
Misima:si...122
Bedele amola A:iai...123
Nibou eno...52
Ila:me eno...1,254
Ha:ilime...320
Lode, Ha:ididi amola Ounou...721
Yeligou...345
Sina:ia...3,930
39-42 Gobele salasu fi ilia da mugululi asi fisili buhagi amo ilia dio amola ilia idi amola da hagudu dedei amo,
Gobele Salasu Fi...Idi
Yeda:iya (Yesua egaga fi) ...973
Imoia...1,052
Ba:sa...1,247
Ha:ilima...1,017
43-45 Lifai fi ilia da mugululi asi fisili buhagi amo ilia dio amola ilia idi da hagudu dedei amo,
Yesua amola Ga:demiele (amo da Houdafia egaga fi) ...74
Debolo gesami dunu (amo da A:isa:fe egaga fi) ...148
Debolo sosodo aligisu dunu (amo da Sia:lame, A:ida,
Da:lamone, A:gabe, Hadaida, Sioubai amola amo iligaga fi) ...138
46-56 Amola Debolo hawa: hamosu fi da mugululi asi fisili buhagi amo ilia dio da hagudu dedei amo,
Saiha, Hasuba, Da:baiode, Gilose, Saiaha, Ba:idone, Lebana, Ha:iga:ba, A:gabe, Ha:iga:be, Sia:malai, Ha:ina:ne, Gidele, Ga:iha, Lia:iya, Lisini, Nigouda, Ga:sa:me, Usa, Basia, A:sana, Miunime, Mefisime, Bagebage, Hagufa, Hahe, Ba:selude, Mihaida, Hasia, Bagose, Sisela, Dima, Nesaia amola Hadaifa.
57-59 Hina bagade Soloumane ea hawa: hamosu dunu ilia da mugululi asi fisili, buhagi amo ilia dio da hagudu dedei amo,
Soudai, Ha:soufelede, Biluda, Ya:iala, Dagone, Gidele, Siefadaia, Ha:dili, Bogilede, Ha:sebaime amola A:imi.
60 Debolo hawa: hamosu dunu, Soloumane ea hawa: hamosu dunu amola amo iligaga fi da mugululi asi amo fisili, buhagi amo ilia idi huluane da 392.
61-62 Dunu idi652 agoane ilia da Isala:ili sosogo fi amo Dila:iya fi amola Doubaia fi, Nigouda fi, (ilia da musa: moilai amo Dele Mila, Dele Hasa, Sielabe, A:da:ne amola Imaia moilai amo ganodini esalu) ilia amola da mugululi asi fisili masa:ne, buhagi. Be ilia da Isala:ili dunu iligaga fidafa amo dafawaneyale dawa:mu da hamedei. Bai ilia dio dedei da fisi dagoi ba:i.
63-64 Amola gobele salasu fi eno da gobele salasu fidafa amo dawa:mu da gogolei. Bai ilia hou dedei amola da fisi dagoi. Ilia dio da Haba:iya, Ha:gose amola Basila:iai. (Basila:iai gobele salasu fi ilia aowalali dunu da Basila:iai Gilia:de fi uda amo lai. E da ea aowa fi dio lai dagoi). Be amo dunu da ilia aowalali noga:le olelemu da hamedeiba:le, Isala:ili dunu da ili gobele salasu hamoma:ne hame ilegei. 65  * Gadili Asi 28:30; Mousese ea Malasu 33:8Yu eagene ouligisu dunu e da amo dunu ilia da Godema iasu ha:i manu amo hame manu sia:i. Gobele salasu dunu da Ulimi igi amola Damini igi amo ea hou bu noga:le dawa:sea fawane, amo ha:i manu da defea, e sia:i. 66-69 Musa: mugululi asi dunu da Isala:ili sogega buhagi amo ilia idi huluane da-42,360. Amola amo dunu ilia hawa: hamosu dunu (dunu amola uda) amo ilia idi da- 7,337.
Amola dunu amola uda gesami hea:su amo gesami liligi dusu idi da 245.
Ohe fi ilia oule asi idi da -
Hosi...736
Miule...245
Ga:mele...435
Dougi...6,720
70-72 Mugululi asi dunu buhagi amo da Hina Gode Ea Debolo diasu Yelusaleme moilai amo ganodini amoga doaga:loba, fi ouligisu dunu mogili da Debolo amo ea musa: sogebiga bu gaguma:ne, liligi hahawane dogolegele iasu. Ilia iasu da hagudu dedei:-
Eagene ouligisu dunu e da agoane iasu:-
Gouli...8 gilougala:me
Yaeya...50
Gobele salasu abula- 530
Fi ouligisu dunu da agoane sagosu:-
Gouli...168 gilougala:me
Silifa...1,250 gilougala:me
Dunu amola uda eno da agoane iasu:-
Gouli...168 gilougala:me
Silifa...140 gilougala:me
Gobele salasu abula...67
73  1 Hou Olelesu 9:2; Nihemaia 11:3Gobele salasu dunu, Lifai dunu, gesami hea:su dunu, Debolo sosodo aligisu dunu, Debolo hawa: hamosu dunu amola Isala:ili dunu eno huluane da ilia aowalalia moilai Yuda soge amo ganodini fi galu.

*7:65: Gadili Asi 28:30; Mousese ea Malasu 33:8

7:73: 1 Hou Olelesu 9:2; Nihemaia 11:3