Luge
(Da:i Sia: - Luke; Modu - Luka; Bisini - Luke)
Hidadea Sia:
Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala Luge e dedei, Yesu E da Isala:ili dunu fi amola osobo bagade fifi asi gala, amo fi dunu huluane gaga:ma:ne misi olelesa. Luge buga amo ganodini dedei da Gode Ea A:silibu Hadigidafa olelebeba:le, Yesu da Gode Ea Sia: Ida:iwane hame gagui dunuma olelela asi. Amo sia: ganodini, ninia da Yesu Ea asigidafa hou dunu huluane ilima ba:sa. Yesu da osobo bagade doaga:loba amola Hebene sogega bu heda:loba, hahawane hou bagade ba:sa.
Luge da buga eno dedei. Amo buga da Asunasi Dunu Ilia Hou amola amo ganodini, Luge da Yesu Ea fa:no bobogesu fi ilia bagadewane fi galu, amo hou olelesa.
Luge buga ganodini, dilia da gaheabolo sia:, mogili da eno buga hame dedei, ba:sa. Eno da Yesu Ea lalelegeloba, a:igele dunu misi amola sibi ouligisu dunu ba:la misi amola Yesu E goihadiniga Debolo Diasuga misi amola fedege sia: da Samelia Dunu Ida:iwane Gala amola Mano Fisi.
Luge Buga da sia:ne gadosu hou amola Gode ea A:silibu Hadigidafa amola uda ilia Yesuma fidisu hou amola Gode da wadela:i hou gogolema:ne olofosu hou dawa:, amo buga da bagadewane olelesa.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-4
2 Yone Ba:bodaise amola Yesu ela
Lalelegei amola Yesu Goihadini Eso...Sia:alalo 1:5-2:52
3 Yone Ba:bodaise ea Olelesu...Sia:alalo 3:1-20
4 Yesu da Hanoga Fane Sanasi amola
Sa:ida:ne da Ema Dafama:ne Olelei...Sia:alalo 3:21-4:13
5 Yesu da Ga:lili Sogega, Dunu
Huluane ilima Ea Sia: Olelei...Sia:alalo 4:14-9:50
6 E Ga:lili Fisili, Yelusalemega Doaga:i...Sia:alalo 9:51-19:27
7 Yesu da Yelusalemega
Hi Afadafa Sia: Olelelalu, Bogoi...Sia:alalo 19:28-23:56
8 Yesu Ea wa:legadosu amola Ea
Ado ba:su Dunu Ba:ma:ne ilima Misini,
Muagado Heda:i...Sia:alalo 24:1-53
1
Luge
Hidadea Sia:
Amo sia:, na da di Diobalase, dima dedei. Ninima masu hou olelema:ne, dunu bagohame da logo hogoi helele, dedei. Am hou musa: ba:su dunu amola Gode Ea sia: olelesu dunu amo ilia adoi, ilia dedei. Amaiba:le, amo hou ea bai na musa: amola fa:no hogoi helebeba:le, na da sia: moloiwane dima dedemusa: dawa:i galu. Amo hou huluane dia nabi, amo di noga:le dawa:ma:ne, na da amo meloa dedesa.
A:igele da Yone Ba:bodaise ea Lalelegemu Sia: Olelei
* 1 Hou Olelesu 24:10Yudia soge hina bagade dunu, ea dio amo Helode, amo dunu esalebe galu, gobele salasu dunu fi Abaidia amo ganodini, gobele salasu dunu ea dio amo Segalaia esalu. Ea uda ea dio amo Ilisabede. Amo ea fi da Elane gobele salasu fi. Ela da Gode ba:ma:ne, eso huluane hou ida:iwane hamosu. Gode Ea Sema huluane ela nabawane hamosu.
Ilisabede da aligimeba:le amola ela da da:i hamoiba:le, ela da mano hame galu.
Eso afaega, Abaidia fi ilia Debolo ouligisu hawa: hamonanu. Segalaia da ea ilegei esoha amoga gobele salasu hawa: hamonanu. Gobele salasu hina dunu da ema ilegeiba:le, e da oloda da:iya gabusiga: manoma gobemusa:, Hina Gode Ea Debolo Diasu ganodini golili sa:i. 10 Dunu bagohame da gabusiga: manoma gobele salasu dawa:ma:ne, gadili sia:ne gadosa lelefulu.
11 Amalalu, Gode Ea a:igele dunu misini, gobele salasu oloda ea lobodafa la:didili amoga dafulili lelebe ba:i.
12 Segalaia da a:igele dunu ba:loba, fofogadigili, bagadewane beda:i. 13 Be a:igele da ema amane sia:i, “Segalaia! Di mae beda:ma! Gode da dia sia:ne gadoi nababeba:le, Ilisabede da dunu mano lalelegemu. Ema Yone dio asulima.
14 E da lalelegesea, di da hahawane bagade ba:mu. E lalelegebeba:le, dunu bagohame da nodone sia:mu. 15  Idisu 6:3E da Hina Gode ba:ma:ne, gasa bagade hamomuyo. E da adini amola wadela:i hano hamedafa manu. E lalelegesea, hedolowane Gode Ea A:silibu amoga ea dogo da nabaiwane ba:mu. 16 Ea sia: nababeba:le, Isala:ili fi dunu bagohame ilia sinidigili, ilia Hina Godema buhagimu.
17  Ma:lagai 4:5-6E da Hina Godema bisili masunu. E da Elaidia ea gasa bagade hou agoane hamomuyo. Isala:ili eda amola ilia mano da ea sia: nababeba:le bu gousa:mu. Hame nabasu dunu da moloidafa dawa:su logoga buhagimu. Hina Gode da misunu. Amaiba:le, Yone da Gode Ea fi dunu Ema hahawane gousa:musa:, e da ili momagemu.”
18 Segalaia da a:igele dunuma amane sia:i, “Amo sia: da dafawaneyale na da habodane dawa:ma:bela:? Na amola na uda, ani da da:i hamoi wea!”
19 § Da:niele 8:16, 9:21A:igele da bu adole i, “Na dio da Ga:ibeliele. Na da Gode midadi Ea hawa: hamosa lela. E da amo sia: dima olelema:ne, na asunasi. 20 Gode da amo sia: Ea ilegei eso dafawane hamomu. Be amo sia: di da dafawaneyale hame dawa:i. Amaiba:le, di da wali sia: hamedei esalumu. Di da ouiya:le esalu, na dima ilegei sia:i da dafawane doaga:sea fawane bu sia:baoumu.”
21 Amalaloba, gadili esafulu dunu huluane, Segalaia bu misa:ne bagadewane ouesalebeba:le, e da Debolo Diasu ganodini abuliba:le bagadewane esalala:? ilia agoane dadawa:lalu. 22 E da ganodini ga ahoanebe ba:loba, sia: hamedei ba:beba:le, e da ganodini musa: hame ba:su liligi ba:i, ilia dawa:i galu. Sia: hamedeiba:le, e da ilima ea loboga fawane ado boba:su.
23 Ea Debolo Diasu hawa: hamosu dagoloba, Segalaia da ea diasuga buhagi.
24 Amalalu, fa:no ea uda Ilisabede da abula aguni, oubi biyale gala ea diasu mae fisili, ganodini esalu. 25 E amane sia:i. “Hina Gode da na noga:le fidi. Na da aligimeba:le, gogosia:i, be Hina Gode da na gogosia:i fadegai dagoi.”
A:igele da Yesu Ea Lalelegemu Sisia:na Misi
26 Ilisabede da abula aguni, oubi gafeyale esaloba, Gode da a:igele dunu Ga:ibeliele amo Ga:lili soge moilai Na:salede, amoma asunasi. 27 ** Ma:diu 1:18Amo moilaiga, a:fini dunuga hamedafa dawa:digi, ea dio amo Meli, esalu. Meli da Yousefe, (Da:ibidi aowa) ema sia:sili esalu. A:igele dunu da amo a:finima sia:musa: misi.
28 Doaga:le, e da Melima amane sia:i, “Olofosu da dima diala! Gode da di noga:le ouligisa! E dima hahawane hou bagade iaha.”
29 Amo sia: nababeba:le, Meli da fofogadigili, beda:iwane amo sia: ea bai dawa:lalu.
30 Be a:igele dunu da bu adole i, “Meli! Mae beda:ma! Gode da dima hahawane hamoi dagoi. 31 †† Ma:diu 1:21Di da abula aguni, dunu mano lalelegemu. Di da amo manoma Yesu dio asulimu. 32 ‡‡ 2 Sa:muele 7:12,13,16; Aisaia 9:7E da gasa bagade hamomuyo. E da Gode Gadodafa Ea Egefedafa Dio lamu. Hina Gode da Ema Hina Bagade Hou, Ea siba osobo bagade fi eda Da:ibidi ea hou agoane, Ema imunu. 33 E da eso huluane mae fisili, Ya:igobe egaga fi, ilima Hinawane esalumu. Ea Hinadafa Hou da hamedafa dagomu.”
34 Be Meli da bu adole ba:i, “Abolebela:? Na da dunu hame fiba:le, na da habodane mano lama:bela:?”
35 A:igele dunu da bu adole i, “Gode Ea A:silibu Hadigidafa da dima misini, di da Gode Ea gasa bagade hou dawa:mu. Amasea, mano dudubu dia hagomo ganodini hamoi da lalelegesea, ilia da Ema Gode Egefedafa dio asulimu. 36 Diaba Ilisabede dawa:ma. E da aligime, amola mano lamu hamedei ilia sia: daha. Be e da wali oubi gafeyale gala abula agui ba:i dagoi. 37 §§ Mui 18:14Liligi afae Gode da hahamomu hamedei da hamedafa gala.”
38 Amalalu, Meli da amane sia:i. “Na da Hina Gode Ea hawa: hamosu a:fini. Dia sia:i defele amo nama doaga:mu da defea.” Amalalu, a:igele dunu da fisili, asi.
Meli da Ilisabede Ba:musa:, Sofe Asi
39 Fonobahadi ouesalu, Meli da ea liligi momagele, moilai amo da Yudia goumi soge ganodini galu amoga asi. 40 Segalaia ea diasuga doaga:le, ganodini golili sa:ili, e da Ilisabede gousa:le nonogoi. 41 Meli ea asigi sia: nababeba:le, mano dudubu Ilisabede ea hagomo ganodini dialu da liligilalebe ba:i. Gode ea A:silibu Hadigidafa da Ilisabede ea dogo nabala misi. 42 Ilisabede da ha:giwane wele sia:i, “Di da eno uda ilia hahawane hou baligi dagoi. Dia mano lalelegemu da hahawane bagade. 43 Na Hina Gode Ea eme nama gousa:la misunu, na da defele hame galebe. 44 Be dia asigi sia: na nababeba:le, mano dudubu na hagomo ganodini diala da hahawaneba:le liligilalebe ba:i. 45 Gode Ea dima sia:i da dafawane ba:mu. Dia amo dafawaneyale dawa: beba:le, di da hahawane bagade uda!”
Meli da Hina Godema Nodone Gesami Hea:i
46 *** 1 Sa:muele 2:1-10Meli e amane sia:i,
“Na asigi dawa:su amoga na da Godema nodosa.
47 Gode na Gaga:su Dunu na dawa:beba:le,
na a:silibu da hahawane bagade.
48 ††† 1 Sa:muele 1:11E da na, Ea fonoboi hawa: hamosu uda dawa:iba:le,
na da hahawane bagade.
Waha winini dunu huluane da na da hahawane bagade,
ilia da sia:mu.
49 Bai Gasa Bagadedafa Gode da nama gasa bagade hou hamoi dagoiba:le.
Gode Ea Dio da Hadigidafa.
50 Musa dunu fi bogole, eno fi dialu,
dunu fi huluane Ea hou ilia nodone hamosea,
ilima E da Ea gogolema:ne olofosu hou olelesa.
51 Ea lobodafa molole,
E da gasa fi dunu huluane eno sogega sefasi dagoi.
52 ‡‡‡ Yoube 5:11, 12:19E da gasa fi hina dunu banenesi dagoi.
Be hou fonoboi dunu E da gaguia gadoi.
53 Dunu ha:i ilima E da ha:i manu ida:iwane iasu.
Be bagade gagui dunu amo E da da:i nabadowane hamone, sefasi.
54 Ninia aowalali ilima E da hahawane dogolegele imunusa: sia:beba:le,
amo hahawane hou huluane E da hahamoi dagoi.
E da Ea hawa: hamosu fi Isala:ili amo fidimusa: misi dagoi.
55 §§§ Mui 17:7E da A:ibalaha:me amola ea fi huluane ilima
Ea asigi amola gogolema:ne olofosu hou olelei.
Amo hou E da mae fisili, eso huluane hamonanumu.”
56 Meli da Ilisabede ea diasuga oubi udianawane ouesalu, ea diasuga buhagi.
Yone Ba:bodaise Lalelegei
57 Amalalu, Ilisabede ea mano lamu eso doaga:beba:le, e da dunu mano lalelegei.
58 Ilisabede ea fi amola na:iyado da Hina Gode Ea ema fidisu hou nababeba:le, ilia da huluane gilisili nodoi. 59 * Gobele Salasu 12:3Mano da lalelegele, hi afae aligili, ilia amo mano ea gadofo damuni fasimusa: misi. Ilia ea eda dio (Segalaia) amo ema asulimusa: dawa:i galu.
60 Be ea ame amane sia:i, “Hame mabu! Ninia Yone dio ema asulimu.”
61 Ilia bu adole i, “Abuliga! Dia fi amo ganodini, dunu amo da Yone dio asuli da hamedafa.”
62 Amalalu, ea eda da ema dio asulima:ne, ilia loboga adole ba:i.
63 Amalalu, Segalaia da ilima meloa lale ima:ne ado ba:i. Amoga e amane dedei, “Ea dio da Yone!” Ilia bagadewane fofogadigi.
64 Dedenanu, Segalaia da ea sia: hedolowane bu lale, Godema nodone sia: i. 65 Ilia na:iyado dunu huluane da bagadewane beda:i. Amo mabe hou huluane, Yudia goumi soge ganodini fi esalu dunu da bagadewane sia: dasu. 66 Amo hou nabi dunu huluane dawa:lalu, gilisili sia: dasu, “Amo mano da adi hou hamoma:bela:?” Bai Hina Gode Ea gasa bagade hou da amo mano fidibiba:le, ilia noga:le ba:i dagoi.
Segalaia da Ba:la:lusu
67 Yone ea eda Segalaia da Gode Ea A:silibu Hadigidafa amoga nabaiba:le, Gode Ea sia:ne iasu amane ba:la:lusu sia:i,
68 “Ninia Hina Gode, Isala:ili fi ilia Godema nodone sia:ma!
Bai E da Ea fi dunu fidimusa:, amola bu bidi lamusa: misi.
69 E da gasa bagade Gaga:su dunu ninima i.
Amo da Ea hawa: hamosu dunu Da:ibidi egaga fi.
70 E da hemonega,
Ea balofede dunu ilia lafidili amane ilegele sia: i,
71 ‘Na da dilia ha lai dunu amo ilia dilima mae hasalima:ne,
Na da dili gaga:mu.’
72 E da ninia aowalali dunu ilima gogolema:ne olofosu hou imunu sia:i.
Amola E da Ea sema Gousa:su hamoi amo hame gogolemu sia:i.
73 Ninia siba eda A:ibalaha:me
ema E da sia: dafawane ilegele sia:i,
74 amane, E da ninia ha lai dunu nini mae medoma:ne,
E da nini gaga:mu, amola ninia da mae beda:iwane
Ea hawa: hamonanuma:ne
logo doasima:ne sia:i.
75 Amasea, ninia da Ea midadi hou ida:iwane
amola hadigiwane hamosa, fifi ahoanumu.
76  Ma:lagai 3:1Di, na mano, di da Gode Gadodafa amo Ea balofede dunu amo ea dio lamu.
Di da Hina Gode bisili, Ea logo fodomusa: masunu.
77 Di da Ea dunu fi ilima ilia wadela:i hou gogolema:ne olofomusa:,
Gaga:su dunu ilia ba:mu, di da olelemu.
78 Ninia Gode da olofoiwane, asigiwane esalebeba:le,
Ea Gaga:su hou da hehebolo mabe defele ninima doaga:mu.
79  Aisaia 9:2Amo hadigi da Hebene amoga misini,
dunu fi amo da gasi ganodini
amola bogosu baba amo ganodini esalebe, ilima hadigimu.
Amo hadigi da olofosu logo ninima noga:le olelemu.”
80 Yone da asigilalea, ea da:i amola ea a:silibu da gilisili asigilalu. E da dunu hame esalebe hafoga:i soge amo ganodini esalu, amoganini e da Isala:ili dunu ilima olelemusa: misi.

*1:5: 1 Hou Olelesu 24:10

1:15: Idisu 6:3

1:17: Ma:lagai 4:5-6

§1:19: Da:niele 8:16, 9:21

**1:27: Ma:diu 1:18

††1:31: Ma:diu 1:21

‡‡1:32: 2 Sa:muele 7:12,13,16; Aisaia 9:7

§§1:37: Mui 18:14

***1:46: 1 Sa:muele 2:1-10

†††1:48: 1 Sa:muele 1:11

‡‡‡1:52: Yoube 5:11, 12:19

§§§1:55: Mui 17:7

*1:59: Gobele Salasu 12:3

1:76: Ma:lagai 3:1

1:79: Aisaia 9:2