9
Da:niele da Isala:ili Dunu Huludafa Fidima:ne, Hina Godema Sia:ne Gadosu
Da:liase (Segesisi egefe, e da Midia fi dunu) amo da Ba:bilone fi amoga hina bagade esalu. * Yelemaia 25:11; 29:10Ea ouligisu hou ode bisili amoga na da Gode Ea sia: buga ganodini dedei amo idilalu. Amo ganodini, Hina Gode da balofede dunu Yelemaiama agoane olelei. Yelusaleme moilai bai bagade da wadela:lesi dagoi amola ode 70amoga amaiwane mugului agoane dialebe ba:mu. Amo sia: na idi amola na da dadawa:lalu.
Amola na da ha:giwane Hina Godema sia:ne gadosu. Na da wadela:i eboboi abula salawane, ha:i mae nawane amola nasubu ganodini fili, ha:giwane Ema adole ba:i.
Na da na Hina Godema sia:ne gadole, na fi dunu amola uda ilia wadela:i hou Ema olelei. Na da amane sia:ne gadoi, “Hina Gode! Dia hou da bagadedafa amola hadigidafa. Ninia da Dima nodosa. Dia da Dia gousa:su hamoi amoma mae fisili, ouligisa. Nowa dunu da Dima asigi galea amola Dia sia: noga:le nabasea, amo dunuma Di da mae fisili asigilala.
Ninia da wadela:idafa fi. Ninia da wadela:i hou bagadedafa hamonanu. Ninia da Dia hamoma:ne sia:i amola sema higale yolesi dagoi. Dia da ninima moloidafa hou olelei, be ninia da amo hou higale yolesi dagoi. Dia hawa: hamosu dunu amo balofede dunu, ilia Dia Dioba:le, hina bagade, ouligisu dunu, ninia aowalalia amola ninia fi huluane ilima sia: olelei. Be ninia da ilia sia: hame nabi. Di, Hina Gode, da eso huluane moloidafa hou hamonana. Be ninia da eso huluane ninisu gogosiama:ne, wadela:i hou hamonana. Ninia huluanedafa agoane hamosa. Mogili da Yuda soge amola Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini esala. Mogili da Dia sia: hame nababeba:le, Di da ili soge gadenene amola sedagadafa, amo soge hisu hisu amo ganodini esaloma:ne sefasi dagoi. Be huluanedafa da Dia sia: hame nabasu dunu.
Hina Gode! Dafawane! Ninia hina bagade huluane, ninia ouligisu dunu amola ninia aowalalia da Dima wadela:i hou bagade hamonanu. Ninia da Dima fa:no bobogesu yolesi dagoi. Be Di da ninima asigisa amola Di da gogolema:ne olofosu dawa:. 10 Di da nini amo sema Di da Dia hawa: hamosu dunu amo balofede dunu ilia lafidili ninima olelei, amo sema defele esaloma:ne ninima sia:i. Be ninia da Dia sia: hame nabi. 11 Isala:ili fi huluane da Dia sema wadela:lesi dagoi amola Dia sia: nabimu higalalu. Amaiba:le, gagabusu aligima:ne amo da Dia hawa: hamosu dunu Mousese ea sema buga ganodini dedei, amoga Di da ninima se iasu. 12 Di da musa: Yelusaleme moilai bai bagadega hamomu sia:i, amo Di da hamoi dagoi. Di da Yelusaleme amoma se iasu. Amola amo se iasu da Dia se iasu amo moilai bai bagade eno osobo bagadega diala Di da ilima i, amo da bagadewane baligisu. 13 Di da se iasu huluane Mousese ea sema buga ganodini dedei, amo huluane ninima iasu. Be amo mae dawa:le, ninia Di hahawane ba:ma:ne, Dia dafawane hou hame fa:no bobogesa amola ninia wadela:i hou hame yolesiagai. 14 Ninia Hina Gode! Di da ninima se imunusa: dawa:i dagoi amola Dia da se iasu ninima i. Bai Di da eso huluane moloidafa hou fawane hamosa, amola ninia da Dia sia: hame nabi.
15 Ninia Hina Gode! Dia gasa bagade hou, di da dunu fifi asi gala ilima olelei dagoi. Dia fi dunu Idibidi sogega udigili hawa: hamonanu, amo Di da fadegale ga oule asi. Amo gasa hou, ninia da hame gogolei. Be ninia da wadela:le hamoi dagoi. 16 Di da musa: nini gaga:i dagoi. Amaiba:le, Di Yelusaleme amola ea fi ilima bu ougimusa: mae dawa:ma. Yelusaleme da Dia moilai bai bagadedafa amola Dia Hadigi Agolo gala. Na:iyado dunu fi huluane da wali Yelusaleme amo higale ba:sa. Bai nini amola ninia aowalalia da ledo bagade amola wadela:i hou bagade hamonanu. 17 Hina Gode! Di na sia:ne gadosu amola na ha:giwane edegesu Dia nabima! Ninia Debolo mugului amo bu hahamoma. Dunu huluanedafa da Di da Godedafa amo dawa:ma:ne, Debolo bu hahamoma. 18 Hina Gode! Ninia sia: nabima! Dia ninia hou ba:ma! Yelusalemega da Dia Dio asuli dagoi. Be amo ganodini, se nabasu amola da:i diosu amo fawane ba:sa. Ninia hou moloidafa hamobeba:le, Dima hame sia:ne gadosa. Bai ninia da moloidafa hou hamedafa hamosu. Be Di da asigi bagadedafa, amo dawa:beba:le, ninia Dima sia:ne gadosa. 19 Hina Gode! Ninia sia: nabima! Amola ninia wadela:i hou gogolema:ne olofoma. Dafawane! Mae aligima! Ninia edegesu nabima amola hedolodafa amo hahamoma. Amalalu, dunu huluane da Di da Godedafa, amo ilia da noga:le dawa:mu. Amo moilai bai bagade amola amo dunu fi huluane da Dia: fawane!”
Ga:ibaliele da Fa:no Misunu Hou Liligi amo Musa: Gode da Yelemaiama Olelei amo ea Bai Da:nielema Olelei
20 Na da mae fisili, sia:ne gadolalu. Na wadela:i hou amola na fi Isala:ili ilia wadela:i hou na da Godema olelelalu. Amola na Hina Gode amoma E da Ea hadigi Debolo Diasu amo bu hahamoma:ne, na da Ema ha:giwane edegelalu. 21  Luge 1:19, 26Na sia:ne gadosa esaloba, a:igele dunu Ga:ibaliele (amo na da musa: simasi amo ganodini ba:i), e da hagili misini, na esalebe sogebi amoga doaga:i. E doaga:lalu, daeya gobele salasu hou hamomusa: agoane ba:i. 22 E da nama amane sia:i “Da:niele! Na da dima amo musa: ba:la:lusu liligi di idi, amo dima noga:le olelemusa: dima misi. 23 Di da muni Godema ha:giwane edegesu hemonanu, E da dima adole imunusa: dawa:i galu. E da dima bagade asigisa. Amaiba:le, na amo ba:la:lusu liligi ea bai dima olelela misi. Amaiba:le, noga:le nabima.
24 Ode 70 amo fesuale agoane gidigisia (huluane da ode 490), amo ode idi Gode da ilegei dagoi. Ode 490 da gidigisia, Yelusaleme amola dia fi dunu da wadela:i hou amola ledo dialebe hame ba:mu. Wadela:i hou huluane da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu amola eso huluane moloidafa hou amola dafawane hou ba:mu. Amalalu, esala ba:i amola ba:la:lusu liligi huluane da dafawaneyale hamoi ba:mu, amola Gode Ea hadigi Debolo Diasu bu ilegele ligiagale doasi dagoi ba:mu. 25 Amo huluane noga:le dawa:ma. Ilia da Yelusaleme amo bu gagumusa: sia:mu. Amalalu ode fesu amo fesuale agoane da gidigimu. Amoga gilisili, ode fesu gala 62 agoane amola da gidigimu (huluane da ode 483 da gidigimu). Ilia da Yelusaleme amo gasa bagade bu hiougimu amola ea logo amola gagoi gasa bagade gagumu. Be amo ode ganodini, ilia da se bagade nabimu. Be ode 483 da gidigisia, Gode Ea ilegei Hina Dunu (Mesaia) da doaga:i dagoi ba:mu. 26 Amo ode huluane da gidigisia, Gode Ea ilegei Hina dunu da udigili medole legei dagoi ba:mu. Yelusaleme amola Debolo da ga fi dadi gagui gilisisu amola ilia hina bagade amoga mugululi, wadela:lesi dagoi ba:mu. Yelusaleme amola Debolo amo wadela:mu eso da hano bagade neda:i amo ea hou defele ba:mu. Be Gode da amo gegesu amola soge wadela:mu eso ilegei dagoi. 27  Da:niele 11:31; 12:11; Ma:Diu 24:15; Maga 13:14Amo ga fi dadi gagui ilia hina da Isala:ili soge amo ouligisia, e da dunu bagohame ilima ode fesuale amoga gousa:su amola sema hamomu. Be ode osodayale gidigili amola oubi eno gafeyale da udusia, amo esoga, amo hina bagade da Godema gobele salasu amola hahawane iasu amo logo hedofamu. Amola, e da Wadela:idafa Liligi amo Debolo ea gadodafa sogebi amoga ligisimu. Amo liligi da amaiwane diala, amogainini Gode da amo ouligisu dunu wadela:lesimusa: ilegei eso doaga:mu,” Ga:ibaliele da amane sia:i.

*9:2: Yelemaia 25:11; 29:10

9:21: Luge 1:19, 26

9:27: Da:niele 11:31; 12:11; Ma:Diu 24:15; Maga 13:14