24
Yesu da Debolo Diasu ea Gugunufinisimu Eso Olelei
(Maga 13:1-2; Luge 21:5-6)
Yesu da Debolo Diasu yolesili, ahoanoba, Ea ado ba:su dunu da Ema Debolo Diasu ea hou ida:iwane olelemusa: misi. Yesu E bu adole i, “Defea! Diasu noga:le ba:ma! Be Na da dilima sia:sa! Debolo Diasu da gugunufinisi dagoi ba:mu. Amasea, igi afadafa da eno igi da:iya ligisi dialebe hame ba:mu.”
Se Nabasu Hou da Doaga:mu
(Maga 13:3-13; Luge 21:7-19)
Yesu da Olife Goumia esaloba, Ea ado ba:su dunu da wamowane Ema misini, amane adole ba:i, “Dia waha olelei da habogala doaga:ma:bela:? Dia bu misunu eso amola soge wadela:mu eso da gadenene doaga:lalu, ninia adi dawa:digima:ne olelesu ba:ma:bela:?”
Yesu E bu adole i, “Dawa:ma! Ogogosu dunu da dilia hou wadela:sa:besa:le, dawa:ma! Dunu bagohame ilia da ogogole Na sia: olelemusa: misi, sia:mu. Ilia da ‘Na da Mesaia,’ sia:beba:le, eno dunu da ilima giadofale fa:no bobogemu.
Dilia da gegesu amola gegesu fada:i sia: bagohame nabimu. Be mae beda:ma! Amo hou da misunu! Be soge wadela:mu eso da amo esoga hame, be fa:no ba:mu. Dunu fi da heda:le, dunu fi eno ilima bagadewane gegemu. Soge eno amola soge eno amola da ha:i bagade ba:mu. Bebeda:nima bagohame amola ba:mu.
Amo liligi da uda ea mano lalelegemu da gadenesa, se nabasu hemosu agoane.
* Ma:diu 10:22Amasea, dilia da Nama asigiba:le, dunu huluane da dili higale ba:mu. Ilia da dili afugili, fane lelegemu. 10 Mogili da se nababeba:le, ilia dafawaneyale dawa:su hou fisili, sadenane dafamu. Dilia fi dunu da dili higamu amola hohonomu. 11 Ogogosu balofede dunu bagohame da ba:mu. Dunu bagohame da ilia ogogosu sia: dafawaneyale dawa:mu. 12 Wadela:i hou da bagadewane heda:beba:le, dunu bagohame ilia Godema asigi hou da bu anegagiwane hamomu. 13  Ma:diu 10:22Be nowa dunu da mae yolele, soge wadela:mu esoga doaga:sea, e da Gode Ea gaga:su hou ba:mu. 14 Na fa:no bobogesu dunu da Gode Ea Hinadafa Hou Sia: Ida:iwane gala amo dunu fifi asi gala huluanedafa ilima olelemu. Amasea, soge wadela:mu eso da doaga:i dagoi ba:mu.
Wadela:i Bagade Liligi
(Maga 13:14-23; Luge 21:20-24)
15  Da:niele 9:27, 11:31, 12:11Dilia da Wadela:idafa Liligi (musa: balofede dunu Da:niele da olelei) amo Hadigi Malei Sesei ganodini lelebe ba:sea (Idisu dunu! Noga:le dawa:ma), 16 Yudia sogega esalebe dunu, dilia goumia doaga:musa: hobeama! 17  § Luge 17:31Dunu da diasu dabuagado esalea, ea liligi diasu ganodini galebe amo lamusa: mae masa. 18 Dunu da ifabi ganodini hawa: hamonanebe ba:sea, e da ea abula lamusa: diasuga mae sinidigima:ne sia:ma. 19 Amo esoga, uda da abula agui galea, amola uda ilia mano da dodo nanebe, amo da se bagade nabimu. 20 Dilia hobeale masunu da anegagi esoga hame amola Sa:bade esoga hame ba:ma:ne, Godema sia:ne gadoma. 21  ** Da:niele 12:1; Wamolegei Sia: Olelesu 7:14Amo esoga se nabasu bagadedafa ba:mu. Amo eso da musa: se nabasu eso huluane baligimu. Amola agoaiwane eso da bu hame ba:mu. 22 Amo esoga, Gode da hame fidisa ganiaba, dunu huludafa da bogogia:la:loba. Be Gode da Ea ilegei dunuma asigiba:le, E da amo se nabasu eso hedofamu. 23 Amo esoga, dunu ilia ‘Guiguda: Mesaia ba:ma!’ o ‘Mesaia da goea!’ amo sia:sea, ilia sia: mae nabima. 24 Ogogosu mesaia amola ogogosu balofede dunu ilia da heda:le, gasa bagade hou Gode Ea hou agoane hamomu. Ilia da Gode Ea ilegei dunuma ogogosea, Gode Ea fi dunu da gadenenewane ilia ogogosu sia: dafawaneyale dawa:mu - be Gode Ea Fidafa ilegei dunu da dafamu hamedei.
25 Dawa:ma! Na da dilima hidadea olelei dagoi.
26  †† Luge 17:23-24Amaiba:le, ilia da dilima, ‘Mesaia da sogega esala!’ amo sia:sea, mae ba:la masa. Ilia da ‘Mesaia da diasu ganodini esala!’ amo dilima sia:sea, ilia sia: mae nabima.
27 Ha:ha:na hadigi gusudili nene gala:sea, guma:dili doaga:sea, amo hou defele Dunu Egefe Ea bu misunu hou dilia da ba:mu.
28  ‡‡ Luge 17:37Sonani sio ilia da bogoi da:i hodo ba:beba:le, amoga gilisisa.
Dunu Egefe Ea bu Misunu Eso
(Maga 13:24-27; Luge 21:25-28)
29  §§ Aisaia 13:10, 34:4; Isigiele 32:7; Youele 2:10, 2:31, 3:15; Wamolegei Sia: Olelesu 6:12-13Amo se nabasu eso dagosea, fonobahadi ouesalu, eso da gasiwane ba:mu. Oubi da hadigi hame diga:mu. Gasumuni huluane da gudu sa:ili, mu da bagadewane ugugumu. 30  *** Da:niele 7:13; Segalaia 12:10-14; Wamolegei Sia: Olelesu 1:7Amasea, Dunu Egefe Ea dawa:digima:ne olelesu da muagado ba:mu. Osobo bagade fifi asi gala dunu da se nababeba:le, ilia dogo dalega:ma:ne bida:igia famu. Amasea, ilia Dunu Egefe hadigi amola gasa bagade hamoi, mu mobi ganodini osobo bagadega manebe ba:mu. 31 Dalabede bagade dusu da nabimu galebe. Amasea, Dunu Egefe da Ea a:igele dunu amo osobo bagade bega: asili eno bega: doaga:le, Ea ilegei dunu huluane amo lidimusa:, asunasimu.
Figi Ifa ea Olelesu
(Maga 13:28-31; Luge 21:29-33)
32 Figi ifa fedege sia: dawa:ma! Maga:me heda:le, lubi lasea, mugi oubi da gadenesa galebe dawa:ma! 33 Amo defele, dilia da Na olelei liligi ba:sea, Dunu Egefe Ea bu misunu eso da gadenesa galebe dawa:ma. E da logo holeiga doaga:i dagoi, dawa:ma! 34 Na da dafawane sia:sa! Amo osobo bagadega esalebe dunu, ilia da mae bogole, amo hou huluane ba:mu! 35 Mu amola osobo bagade da mugululi, bu hamedafa ba:mu. Be Na sia: da mae mugululi, dialalalumu.
Dunu Huluane da Yesu Ea Bu Misunu Eso Hame Dawa:
(Maga 13:32-37; Luge 17:26-30,34-36)
36 Be dunu huluane da Na bu misunu eso hame dawa:. Na amola a:igele dunu Hebene ganodini esala, ninia da hame dawa:. Ada Gode Hi fawane dawa:. 37  ††† Mui 6:5-8Dunu Egefe Ea bu misunu eso da Nowa: ea eso agoane ba:mu. 38 Amo esoga, hano bagade mae misini, ilia udigili ha:i nanu, adini nanu, uda lasu. Amalalu, Nowa: da dusagaiga fila heda:le, 39  ‡‡‡ Mui 7:6-24hano hedolowane heda:beba:le, ilia huluane hanoga na dagoiba:le, bogogia:i. Dunu Egefe misunu da agoaiwane ba:mu. 40 Amo esoga, dunu aduna da ifabi ganodini hawa: hamonanebe ba:mu. Na da afae lale, eno yolesimu. 41 Uda aduna da gagoma goudalebe ba:mu. Na da afae lale, eno yolesimu. 42 Dilia Hina Gode Ea bu misunu eso hame dawa:beba:le, eso huluane dawa:iwane sosodo aligima! 43  §§§ Luge 12:39-40Diasu hina da wamolasu dunu ea misunu dawa:sa ganiaba, e da dawa:iwane liligi ouligima:ne, mae golale ea diasu gaga:la:loba. 44 Amaiba:le, dilia amola eso huluane dawa:iwane ha:esaloma. Dilia hame dawa:iwane esalea, Dunu Egefe da dilia hame dawa: eso amoga doaga:mu.
Asigi Ida:iwane Hawa: Hamosu Dunu
(Luge 12:41-48)
45 “Asigi amola ida:iwane bagade dawa:su hawa: hamosu dunu da nowala:? E da dunu amoma ea hina da eno hawa: hamosu dunuma ouligisu amola ha:i manu iasu hou ema iaha. 46 Ea hina da bu doaga:sea, amo dunu hahawane hawa: hamosu hamonanebe ba:sea, e da hahawane bagade ba:mu. 47 Dafawane! Hina da amo ida:iwane ouligisu dunuma ea soge amola liligi bu ouligima:ne, sia:mu. 48 Be wadela:i dunu da ea hina liligi ouligisia, e da ea asigi dawa:su ganodini agoane sia:mu, ‘Na hina da hedolo hame misunu!’ 49 Amaiba:le, e da eno hawa: hamosu dunu famu. E amola wadela:i adini nasu dunu da gilisili lolo manu amola adini manu. 50 Ea hina da ea hame dawa:i esoga bu doaga:sea, e da fofogadigimu. 51 Amasea, ea hina da ea da:i hodo dadega:le, e da ogogosu dunu ilia se iasu defele lamu. E da bese ini dinanebe ba:mu.

*24:9: Ma:diu 10:22

24:13: Ma:diu 10:22

24:15: Da:niele 9:27, 11:31, 12:11

§24:17: Luge 17:31

**24:21: Da:niele 12:1; Wamolegei Sia: Olelesu 7:14

††24:26: Luge 17:23-24

‡‡24:28: Luge 17:37

§§24:29: Aisaia 13:10, 34:4; Isigiele 32:7; Youele 2:10, 2:31, 3:15; Wamolegei Sia: Olelesu 6:12-13

***24:30: Da:niele 7:13; Segalaia 12:10-14; Wamolegei Sia: Olelesu 1:7

†††24:37: Mui 6:5-8

‡‡‡24:39: Mui 7:6-24

§§§24:43: Luge 12:39-40