6
Osobo Bagade Dunu Ilia Wadela:i Hou Bagade
* Yoube 1:6, 2:1Osobo bagadega dunu fi idi da bagade heda:i. Uda mano da ilima lalelegeloba,
Gode egefelali da dunu fi ilia uda manolali hahawane ba:loba, ilia hanaiga amo uda mano lasu. Amalalu Hina Gode da amane sia:i, “Na A:silibu da dunu ilima eso huluane hame gegenanumu. Bau osobo bagade dunu ilia bogosu dawa:. Ilia da wali ode 120 fawane esalumu. Idisu 13:33Amo esoga, amola fa:no, dunu bagade amo ilia dio da Nefilime da osobo bagadega esalu. Gode egefelali amola osobo bagade dunu ilia uda manolali da gilisili golaiba:le, amo dunu bagade da lalelegei. Amo dunu da gasa bagade hamobeba:le, dunu huluane da ilia hou nabi dagoi.
Ma:diu 24:37; Luge 17:26; 1 Bida 3:20Hina Gode da osobo bagade dunu ilia wadela:i hou bagade amo ba:lalu. Ilia asigi dawa:su da wadela:lesi dagoi. Ilia dogo ganodini wadela:i hou fawane dawa:lalu. Amo Gode da ba:i dagoi.
Hina Gode da Ea musa: hou amo E da osobo bagadega esaloma:ne dunu fi hamoi, amo E da higale ba:i. Ea dogo ganodini se bagade nabi. Amaiba:le Gode da amane sia:i. “Na da dunu fi hamoi dagoi be wali Na da huluane medole legemu. Dunu huluane, ohe fi, sania fi amola sio fi huluane Na da hamoiba:le hahawane hame gala. Amaiba:le, Na da huluane fane legemu.” Be Hina Gode da dunu afae amo Nowa:, hahawane ba:i.
(Amabela:? Sede egefelali - ilia da lafidili Gode dawa:i udigili sia:bela:?.)
Nowa:
§ 2 Bida 2:5Nowa: ea sia: dedei da agoane. Nowa: da hou moloidafa dunu, e da wadela:i hame dawa:i. Ea fi amo ganodini, e da ida:iwane Gode amola gilisili lalu. 10 Nowa: da dunu mano udiana esalu amo Sieme, Ha:me amola Ya:ifede. 11 Be osobo bagadega dunu fi huluane ilia hou da wadela:lesi dagoi. Gegene nimi dasu bagade fawane ba:i.
12 Dunu huluane da ilia hou wadela:lesiba:le, Gode da osobo bagade gugunufinisi dagoi ba:i.
13 Amaiba:le, Gode da Nowa:ma amane sia:i, “Na da dunu fi huluane ebelema:ne medole legemu. Ilia hamobeba:le, osobo bagade da nimi bagade hou amola gegesu, amoga nabai gala. Amaiba:le, na da dunu fi amola osobo bagade gilisili gugunufinisimu.
14 Amaiba:le, di dusagai bagade amo ‘saibalase’ ifa amoga hamoma. Amo ganodini sesei hamoma. Ganodini amola gadili ea gadofo amoga edele agoai legema. 15 Dia dusagai agoane hiougima. Ea afo sedade defei da 133 mida amola ea da:iyamogoa dunumuni defei da 22 mida amola ea da:iyamogoa gado defei 13 mida.
16 Gadodili figisu hamoma! Dusagai ea dobea fesa heda:le, figisu mae doaga:le dibi 44 sedamida agoane yolesima. Dusagai la:idi logo ga:su hamoma amola hada:i fa:i udiana agoane hamoma.
17 Na da esalebe liligi mu hagudu esala amo huluane mifo labe liligi wadela:ma:ne, hano bagade osobo bagadega iasimu. Osobo bagadega esalebe liligi huluane da bogogia:mu. 18 Be Na da dima gousa:su hamomu. Amalalu, di, dia manolali, dia uda, amola dia mano ilia uda da dusagai bagade ganodini golili sa:ima:mu.
19 Di esalebe liligi hisu hisu amo aduna - gawali amola aseme, amo esaloma:ne dusagai ganodini oule masa. 20 Sio fi hisu hisu aduna aduna, ohe fi huluane aduna aduna, amola fi huluane da osoboga sugi ahoabe, amo huluane da aduna aduna di ouligima:ne, dima doaga:mu. 21 Ha:i manu liligi huluane amola, di amola osobo bagade ohe fi huluane moma:ne, amo gilisima. 22  ** Hibulu 11:7Nowa: da Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, huluane hamoi dagoi.

*6:1: Yoube 1:6, 2:1

6:4: Idisu 13:33

6:5: Ma:diu 24:37; Luge 17:26; 1 Bida 3:20

§6:9: 2 Bida 2:5

**6:22: Hibulu 11:7