Yoube
(Da:i Sia:-Job; Modu – Iobu; Bisini – Jop)
Hidadea Sia:
Yoube Buga da dunu noga:idafa ilima gugunufinisi hou mabe, amo ea hou olelesa. Yoube da ea mano huluane fisi dagoi, amola olo wadela:idafa da ema madelai. Amo hou da Youbema doaga:beba:le, Yoube Buga da ea da:i dioi, Godema dafawaneyale dawa:su hou amola ea sama udiana ilia ema hamobe amo olelesa. Amo buga ganodini, ninia da Gode Ea hou osobo bagade dunu ilima hamosa amo ba:sa. Buga dagosu gadeneloba, Gode Hisu da Youbema ea hou bu hahamoma:ne, ema doaga:i.
Yoube ea sama ilia da Youbema se nabasu doaga:i, amo bai ilia asigi dawa:suga habosesele olelei. Ilia da giadofale amane dawa:i, “Gode da Ema madelai dunu ilima eso huluane hou ida:iwane amoma bidi noga:i fawane iaha, amola dunu ilia da wadela:i hou hamobeba:le fawane se iaha.” Ilia da amo amane dawa:i. Be Yoube da amo dafawaneyale hame dawa:i. E da eso huluane, hou ida:iwane fawane hamobeba:le, abuliba:le se bagade nababela:ia dawa:i. E da amane dawa:i, ‘Gode da abuliba:le se iasu bagade amo dunu ida:iwane Yoube agoai ilima iabela?’ Yoube da mae beda:iwane, Godema egasu. Yoube da Godema dafawaneyale dawa:su hou hame fisi, be e da Gode Ea moloidafa hou ba:mu bagade hanai galu. Amola e da ea hou ida:iwane hamoiba:le, Gode amola eno dunu ilia asigi nodosu bu lama:ne hanai galu.
Gode da Yoube ea adole ba:su amoma dabe hame adole i. Be E da Yoube ea dafawaneyale dawa:su hou ba:beba:le, E da Ea gasa bagade hou amola Ea asigi dawa:su hou amo fedege agoane Youbema olelei. Amalalu, Yoube da hi hou fonobone, sinidigili, Gode Ea asigi dawa:su amola asigidafa hou da gasa bagade sia:i. E da ea udigili egasu sia: amoba:le gogosiane, asigili Godema bu sinidigi.
Sia: dagomusa:, Gode da Yoube ea musa: hou bu hahamoi. Yoube da ea musa: gagui liligi amo e da bu baligili gagui. Gode da Yoube ea samalalima gagabole sia:i. Bai ilia da Yoube ea se nabasu amo bai hame dawa:i galu. Amola ilia da se nabasu dunuma hame asigi galu. Eno osobo bagade dunu ilia da Gode Ea asigili ouligisu hou noga:le hame dawa:i galu. Be Yoube da ema se nabima:ne adoba:su baligisia, e da Gode Ea baligili gasa bagade hou dawa:i dagoi.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia: Dedei...Sia:alalo 1:1-2:132
Yoube amola ea Samalali...Sia:alalo 3:1-31:40
(a) Yoube da Godema Egai...Sia:alalo 3:1-26
(b) Sia:dasu Age...Sia:alalo 4:1-14:27
(c) Sia:dasu Ageyadu...Sia:alalo 15:1-21:34
(d) Sia:dasu Osoda...Sia:alalo 22:1-27:23
(e) Soufa da Bagade Dawa:su Hou amoma Nodoi...Sia:alalo 28
(f) Yoube ea Dagomu Sia:...Sia:alalo 29:1-31:40 3
Ilaihiu ea Sia:...Sia:alalo 32:1-37:244
Hina Gode da Youbema Adole i...Sia:alalo 38:1-42:65
Dagosu Sia:...Sia:alalo 42:7-17
1
Yoube
Sa:ida:ne da Youbema Adoba:i
Dunu afae ea dio amo Yoube e da Ase soge ganodini esalu. E da Godema nodone sia:ne gadolalu amola mae fisili Ema fa:no bobogelalu. Ea hou da noga:i amola e da wadela:i hamosu hame dawa:i. E da dunu mano fesuale amola uda mano udiana esalu. E da sibi 7000, ga:mele 3000, bulamagau 1000 amola dougi500agoane gagui galu. E da hawa: hamosu dunu bagohame ouligisu, amola ea gagui da dunu huluane eso maba gusudili soge ganodini esalu, ilia gagui amo baligi dagoi.
Yoube egefelali ilia da higagale lolo nasu hamosu. Amola Yoube ea mano oda ilia da amoga masu. Amola ilia dalusilali misa:ne hiougisu. Lolo nanu gesafo, Yoube da hahabedafa wa:legadole, ea mano ilia wadela:i hou dodofema:ne, gobele salasu hamonanusu. Bai ea mano afae da mae dawa:iwane Godema gadesu hamosa:besa:le, e da agoane hamosu. * Mui 6:2Eso amoga Hebene ganodini esalebe a:silibu da Hina Gode midadi doaga:loba, Sa:ida:ne da ili gilisili manebe ba:i. Hina Gode da Sa:ida:nema amane adole ba:i, “Di da adi hamonanula:?” Sa:ida:ne da bu adole i, “Na da goeguda: amola goega huluane, osobo bagade sisiga:sa lalu.”
Hina Gode da amane adole ba:i, “Di da Na hawa: hamosu dunu Yoube amo dia ba:bela:? Dunu osobo bagade ganodini fi noga:le fa:no bobogesu dunu e agoai da hame. E da Nama fawane sia:ne gadosa, amola e da wadela:le hamosa:besa:le, dawa:iwane Nama fa:no bobogelala.”
Wamolegei Sia: Olelesu 12:10Sa:ida:ne da bu adole i, “Yoube da Dima bidi hame lasea, e da Dima nodone sia:ne gadoma:bela:? 10 Di da eso huluane, e amola ea sosogo amola ea gagui huluane, amo noga:le gaga:lala. Dia da ea hawa: hamosu huluane nodoma:ne hamosa. Amola di da soge huluane nabama:ne, bulamagau bagohamedafa ema i. 11 Be Di da ea gagui huluane bu samogesea, e da Dia odagia gagabusu aligima:mu!”
12 Hina Gode da Sa:ida:nema amane sia:i, “Defea! Na da liligi huluane ea gagui amo dia lobo da:iya ligisisa. Be Yoube ea da:i hodo mae se nabasima!” Amalalu, Sa:ida:ne da fisili asi.
Sa:ida:ne da Yoube ea Mano amola ea Gagui Huluane Wadela:lesi
13 Eso afaega, Yoube ea mano ilia da ilia ola magobo ea diasuga lolo nanu.
14 Sia: adola ahoasu dunu afae da hehenaia misini, Youbema doaga:le, amane sia:i, “Ninia da bugia osobo gidinasu bulamagauga bagesili osobo dogonanu. Dia dougi ilia gisi soge gadenene esalebe ba:i. 15 Hedolodafa, Sa:bia:ne dunu da ninima doagala:le, dougi huluane wamolai dagoi. Ilia da dia hawa: hamosu dunu huluane medole lelegei. Na fawane da hobea:i. Na fawane da hobeale misini, dima adosa.” 16 Ea sia: da hame dagoiawane, hawa: hamosu dunu enowane misini, amane sia:i, “Ha:ha:na bagade gala:le, sibi huluane amola sibi ouligisu dunu huluane amo medole lelegei dagoi. Na fawane da mae bogole, hobeale misini, dima adola misi.” 17 Ea sia: da hame dagoiawane, hawa: hamosu dunu enowane misini, amane sia:i, “Ga:ledia:ne gilisisu udiana ilia da ninima doagala:le, ga:mele huluane sasamogene, dia hawa: hamosu dunu huluane fane lelegei. Be na fawane da hobeale misini, dima adola misi.” 18 Ea sia: da hame dagoiawane, hawa: hamosu dunu enowane misini, Youbema amane sia:i, “Dia mano da dia magobo mano ea diasuga lolo nanu.
19 Amalalu, hafoga:i sogeganini, mulu bagade da misini, diasu mugululi, dia mano huluane amoga bogogia:i. Na fawane da mae bogole, hobeale misini, dima adola misi.”
20 Amalalu, Yoube da wa:legadole, da:i dioiba:le, hina: abula gagadelale sali. E da dialuma gesele, odagi guduli, osobo da:iya gala:la sa:i. 21 E da amane sia:i, “Na da da:i nabadowane lalelegei, amola na da da:i nabadowane bogole masunu. Hina Gode da liligi huluane Nama i galu, be wali Hi bu lai. Ea Dio amoma nodone sia:mu da defea.”
22 Yoube ema se nabasu bagadedafa doaga:i. Be amomane, e da Godema bai sia:ne wadela:le hame hamoi.

*1:6: Mui 6:2

1:9: Wamolegei Sia: Olelesu 12:10