17
Wadela:i Hou
(Ma:diu 18:6-7,21-22; Maga 9:42)
Yesu da ea ado ba:su dunuma amane sia:i, “Dafama:ne olelesu da dafawane doaga:mu. Be dafama:ne olelesu dunu da se bagade nabimu. Nowa dunu da fonoboi dunu dafama:ne olelesea, ea se dabe iasu da dunu amo ea galogoaga ilia da igi bagadedafa la:gilisili, bogoma:ne hanoga galadigisa, amo se dabe iasu bagadewane baligimu. * Ma:diu 18:15Dilia hou dawa:ma! Dia fi dunu wadela:le hamoi galea, ema gagabole sia:ma. E da ea houba:le gogosiabeba:le sinidigisia, defea, ea hou gogolema:ne olofoma. E da eso afae amoga dima fesuale agoane wadela:le hamosea amola fesuale agoane dima gogosiane sinidigili, ‘Na da wadela:le hamoiba:le sinidigisa,’ amo e da sia:sea, defea, ea hou gogolema:ne olofoma.”
Dafawaneyale Dawa:su Hou
Asunasi Dunu ilia da Yesuma amane sia:i, “Hina! Ninia dafawaneyale dawa:su hou asigilama:ne, Di hahamoma.”
Yesu E bu adole i, “Dilia dafawaneyale dawa:su hou da amo masada hawa: fonobahadidafa defelewane ganiaba, dilia da goe ifa bagade amoga, ‘Ifa! Disu a:le, di gobele hano wayabo bagadega soagala:ma!’ Amane sia:beba:le, ifa da dilia adoi nabawane hamomu.
Hawa: Hamosu Dunu ea Hawa: Hamosudafa
Dilia hina dunu afadafa, ea hawa: hamosu dunu da osobo gidinananu amola sibi ouligilalu, diasuga misini, e da ema, ‘Hedolo misa! Ha:i manusa: fima,’ amo sia: e da sia:ma:bela:? Hame mabu! Be e da ea hawa: hamosu dunuma amane sia:mu, ‘Dia da na ha:i manu gobele, abula ga:sili, nama ha:i manu amola hano ima. Di da fa:no ha:i manu amola hano manu.’ Be amo hawa: hamosu dunu da ea hawa: hamosudafa fawane hamobeba:le, ea hina da ema nodone sia:ma:bela:? Hame mabu! 10 Dilia da dilima adoi hawa: hamosu huluane hamoi dagoiba:le, agoane sia:ma, ‘Ninia da hawa: hamosu dunu noga:i hame galebe. Ninia da eno hawa: hamosu hame hamoi, be hawa: hamosudafa fawane hamoi.’ ”
Yesu da Dunu Nabuane Gala Uhinisi
11 Yesu da Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:musa: logoga asili, e da Samelia soge amola Ga:lili soge amo alalo gadenenewane ahoanu. 12 E da diasuga doaga:le, “lebolosi” oloi dunu nabuane Ema doaga:musa: manebe ba:loba, ilia fonobahadi sedagawane oulelu. 13 Ilia da Ema ha:giwane wele sia:nanu, “Yesu! Hina! Ninima asigima!”
14  Gobele Salasu 14:1-32Yesu da ili ba:lalu, ilima amane sia:i, “Dilia gobele salasu dunu dilia hou ba:ma:ne, ema masa!” Amoga ahoanoba, ilia oloi uhibi ba:i. 15 Ea oloi uhibi ba:loba, dunu afadafa fawane sinidigili, Godema nodone wele sia:i.
16 E da Yesu Ea emo gadenene gala:la sa:ili, Yesuma nodone sia:i. Amo dunu da Samelia dunu.
17 Amalalu, Yesu E amane sia:i, “Na da dunu nabuane uhi dagoi. Eno dunu sesegeyale amo da habila:?
18 Amo ga fi dunu, hi fawane da nodone sia:musa: bu misibela:? Eno da abuliba:le hame buhagibela:?” 19 Amalalu, buhagi dunuma E amane sia:i, “Wa:legadole hahawane masa! Di da dafawaneyale dawa:beba:le, uhi dagoi.”
Gode Ea Hinadafa Hou Misunu Eso
(Ma:diu 24:23-28,37-41)
20 Fa:lisi dunu eno ilia da Gode Ea Hinadafa Hou da habogala doaga:ma:bela:le, Yesuma adole ba:i. Yesu E bu adole i, “Dunu ilia siga ba:ma:ne, Gode Ea Hinadafa Hou da hame maha. 21 Dunu ilia da hame sia:mu, ‘Amo hou da guiguda: gala amola amo hou da eno sogega gala.’ Hame mabu! Bai Gode Ea Hinadafa Hou da wahadafa dilia dogo ganodini diala.”
22 Amalalu, E da Ea ado ba:su dunu ilima amane sia:i, “Se nabasu eso da misunu. Amo esoga dilia da Dunu Egefe Ea bu misunu ba:mu hanai ganumu, be hamedei.
23 Eno dunu da dilima amane sia:mu, ‘Goea ba:ma! Guiguda: ba:ma!’ Be ilima mae fa:no bobogema. 24 Ha:ha:na da gusudili da:gini gala:sa, guma:dini digagala:be, amo defele Dunu Egefe Ea bu misunu eso da ba:mu. 25 Be E da hidadea se bagade nabimu. Waha esalebe fi, da Dunu Egefe higale fisimu. 26  Mui 6:5-8Dunu Egefe Ea bu misunu eso da Nowa: ea eso agoai ba:mu. 27  § Mui 7:6-24Dunu huluane amo esoga da ha:i nanu, adini nanu, uda lasu hamonanu, Nowa: da dusagai bagadega fila heda:le, hano bagade misini, dunu huludafa hanoga na dagoi ba:i. 28  ** Mui 18:20 - 19:25Dunu Egefe Ea eso da Lode ea esoha agoai ba:mu. Dunu huluane da ha:i nanu, adini nanu, bidi lasu hou hamosu, ha:i manu bugilalu, diasu gagusu. 29 Be Lode da Sodame moilai bai bagade fisili, ga asiba:le, lalu amola ‘salafa’ da muagado gibu agoane sa:ili, dunu huluane medole legei dagoi. 30 Dunu Egefe da osobo bagadega bu masea, amo hou defele bu ba:mu.
31  †† Ma:diu 24:17-18; Maga 13:15-16Amo esoga, nowa dunu da diasu da:iya gadodili esalebe, e da diasu ganodini ea liligi lamusa: hamedafa golili sa:ima:mu. Nowa dunu da odagiaba esalea, ea diasuga bu sinidigili maedafa masa:ma. 32  ‡‡ Mui 19:26Lode idua hou bu dawa:ma! 33  §§ Ma:diu 10:39, 16:25; Maga 8:35; Luge 9:24; Yone 12:25Nowa dunu ea esalusu gagumusa: hanai galea, ea esalusu fisimu. Be nowa ea esalusu hi fisiagasea, ea esalusu bu ba:mu. 34 Na dilima sia:sa. Amoha, dunu aduna gasia ela da diaheda:su afadafa amoga golabe ba:loba, afadafa Gode da lamu, eno E da fisimu. 35 Uda aduna da gagoma goudaha esalea, afadafa Gode da lamu, eno E da fisimu. 36 Dunu aduna da ifabia hawa: hamonanebe ba:sea, afadafa Gode da lamu, eno E da fisimu.”
37 Ea ado ba:su dunu ilia da Ema adole ba:i, “Hina! Amo hou da habi ba:ma:bela:?” E fedege sia: bu adole i, “Bogoi da:i hodo da dialebeba:le, amo sogebiga sia sio da gilisimu.”

*17:3: Ma:diu 18:15

17:14: Gobele Salasu 14:1-32

17:26: Mui 6:5-8

§17:27: Mui 7:6-24

**17:28: Mui 18:20 - 19:25

††17:31: Ma:diu 24:17-18; Maga 13:15-16

‡‡17:32: Mui 19:26

§§17:33: Ma:diu 10:39, 16:25; Maga 8:35; Luge 9:24; Yone 12:25