14
Dunu da Gadofo Oloi Uhisia, Ledo Hamedei Hamosa
1-2  * Ma:diu 8:4; Maga 1:44; Luge 5:14; 17:14Hina Gode da Mousesema dunu da gadofo oloi uhibiba:le, ledo hamedei hamoma:ne amane olelei, “Eso amoga ilia da amo dunu da ledo hamedei hamoi dagoi sia:sea, ilia da amo dunu gobele salasu dunu ema oule masunu. Gobele salasu dunu da dunu ilia esalebe amoga gadili oule asili, ea hou ba:mu. Ea oloi da uhi dagoi ba:sea,
gobele salasu dunu da ledo hamedei sio aduna amola dolo ifa dudiai amola yoi efe amola ‘hisobe’ amoda lulubila, amo ema gaguli misa:ne sia:mu. Amasea, gobele salasu dunu da sia:beba:le, ilia da sio afae amo osoboga hamoi ofodo amo ganodini si hano sali, amo gadodili medole legemu. Gobele salasu dunu da sio eno lale, amo amola dolo ifa amola yoi efe amola ‘hisobe’ amoda musa: sio ea maga:me ganodini gemu. E da amo maga:me fesuale agoane dunu amo da gadofo oloi bagade galu amoga fogaga:ga:la:mu. Amasea, e da amo dunu da ledo hamedei hamoi dagoi sia:mu. Amasea, e da sio hame medoi amo hahawane hagili masa:ne yolesimu. Dunu amo da gadofo oloi bagade galu da hi abula dodofelalu, ea hinabo huluane waga:mu amola hano ulimu. Amasea, e da ledo hamedei hamoi dagoi ba:mu. E da diasu gilisisu ganodini misunu da defea, be e da ea abula diasu amoga gadili eso fesuale esalumu.
Eso fesuga e da bu ea dialuma amola maya:bo amola si hinabo amola hinabo huluane ea da:iga dialebe amo waga:mu. E da ea abula dodofelalu, hano ulimu. Amasea, e da ledo hamedei hamoi dagoi ba:mu.
10 Eso godo amoga e da gawali sibi mano aduna amola aseme sibi mano afadafa (amo da ode afaega lalelegei amola noga:idafa ledo hamedei) amola3 gilougala:me falaua amo da olife susuligi amola bibiagone gilisi, amola1/3 lida olife susuligi, amo gaguli misunu. 11 Amasea, gobele salasu dunu da amo dunu amola ea gobele salasu liligi, amo Hina Gode Ea Abula Diasu logo holeiga oule masunu. 12 Amasea, gobele salasu dunu da gawali sibi mano afae amola1/3lida olife susuligi amola Hina Godema Iasu dabe ima:ne imunu. Amo da gobele salasu dunu ea Hina Godema iasu liligi. 13 E da sogebi amoga ilia ohe Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofosu Iasu gobele salasu amola ohe Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamoma:ne medole legesa, amo sogebiga amo gawali sibi mano medole legemu. Bai Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu iasu amola Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu amo defele, Dabe Ima:ne Iasu da gobele salasu dunu ea liligi, amola hadigidafa gala. 14 Gobele salasu dunu da sibi mano ea maga:me mogili lale, dunu amo e da ledo hamedei hamomusa: dawa:sa, amo ea lobodafadi gehahaya amola ea lobodafa bi amola ea emodafa bi amoga legemu.
15 Gobele salasu dunu da olife susuligi mogili lale, hi lobo fofadi gafe amoga sogadigimu. 16 E da ea lobodafa lobosogo amo susuligi ganodini gele, Hina Gode ba:ma:ne fesuale agoane fogaga:ga:lamu. 17 E da susuligi ea lobodafa gafe ganodini diala amoga mogili lale, amola sibi mano ea maga:me mogili lale, dunu amo e da ledo hamedei hamomusa: dawa:sa, amo ea lobodafadi gehahaya amola ea lobodafa bi amola ea emodafa bi amoga legemu. 18 Gobele salasu dunu da susuligi eno ea lobodafa gafe da:iya diala amo huluane dunu ea dialuma amoga sogadigimu. E da amo dunu sema dodofei dagoi hamoma:ne agoane hamoma:mu.
19 Amasea, gobele salasu dunu da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hou hamomu, amola ledo hamedei hamoma:ne hou hamomu. Amalalu, e da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamoma:ne, amo ohe medole legemu. 20 Amola e da amo ohe amola ‘gala:ine’ iasu gilisili oloda da:iya gobele salimu. E da amomane dodofesu hou hamomu. Amasea, musa: ledo hamoi dunu amo da ledo hame hamoi dagoi sia:mu.
21 Be dunu da hame gaguiwane galea amola musa: sia:i liligi gaguli misunu hamedei ba:sea, e da ea hou hahamomusa:, sibi mano afadafa fawane gobele salasu dunu Hina Godema ima:ne gaguli misunu. Amola e da1 gilougala:me falaua olife susuligi amoga gilisi amola1/3 lida olife susuligi amo gala:ine iasu gaguli misunu. 22 E da dafe sio aduna o musuni sio aduna amola gaguli misunu. Sio afae da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu amola sio eno da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamoma:ne. 23 Ea dodofesu hou eso godoane gala amoga e da amo liligi gobele salasu dunu Hina Gode Ea Abula diasu logo holeiga gaguli misunu. 24 Gobele salasu dunu da sibi mano amola olife susuligi lale, gobele salasu dunu ea iasudafa agoane Hina Godema imunu. 25 E da sibi mano medole legele, amo ea maga:me mogili lale, dunu ea lobodafadi gehahaya amola ea lobodafa bi amola ea emodafa bi amoga legemu. 26 Gobele salasu dunu da susuligi mogili ea lobo fofadi gafe amoga sogadigili, 27 amola ea lobodafa lobosogo amo susuligi ganodini gele, Hina Gode ba:ma:ne, amo susuligi fesuale agoane fogaga:gala:mu. 28 E da susuligi mogili amo sogebi e da maga:me legei, amoga legemu; amo dunu ea gedafa gehahaya amola ea lobodafa bi amola ea emodafa bi amoga. 29 Susuligi eno diala amo e da dunu ea dialuma da:iya sogadigimu. E da agoane amo dunu ledo hamedei hamoma:ne hou hamoma:mu. 30 Amasea, e da dafe sio afae o musuni sio afae amo iasu hamomu.
31 Sio afae da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu amola sio eno da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu. E da gala:ine iasu amola gilisili gobele salasu hamomu. E da agoane amo dunu ledo hamedei hamoma:ne hou hamomu. 32 Amo sema da dunu amoga gadofo oloi bagade madelai, e bu ledo hamedei hamoma:ne hanai be hame gaguiba:le, sema liligi huluane imunu hamedei ba:sea. Hou da agoane gala.
Diasu Ganodini Gagoba: Iga Giagala:i Ba:sea
33-34 Hina Gode da Mousese amola Elanema hamoma:ne sia:i eno olelei. Ilia da diasu ganodini amo gagoba: iga giagala:i bagade ba:sea, agoane hamoma:ne sia:i. (Amo sema, Hina Gode da Isala:ili dunu ilima Ga:ina:ne soge ia dagosea, amola ilia da amo ganodini fila ahoasea, agoane hamoma:ne sia:i). 35 “Nowa dunu da hi diasu ganodini gagoba: iga giagala:i ba:sea, e da gobele salasu dunu ema olelemusa: masa:ne sia:ma. 36 Gobele salasu dunu da liligi huluane amo diasu ganodini diala, gadili fadegama:ne sia:mu. Amasea, e da amo gagoba: iga giagala:i ba:la masunu. Be liligi huluane gadili hame fadegasea, e da amo liligi huluane da ledo gala hamoi dagoi sia:mu. Amasea, e da amo diasuga, 37 gagoba: iga giagala:i ba:la masunu. E da yoi o mola:iyai daginisi amo diasu ea dobea amoga nuisa ahoabe ba:sea, 38 e da amo diasu yolesili, logo ga:silalu, eso fesuale yolesimu. 39 Eso fesuga e da bu misini, diasu bu ba:mu. Gagoba: iga giagala:i da bu ai ahoabe ba:sea, 40 e da igi amoga gagoba: iga giagala:i dialebe, amo fadegale, gadili ledo gala sogebi moilai gadili dialebe amoga ha:digima:ne sia:mu. 41 Amasea, e da sia:beba:le, ilia da dobea amogili huluane baholesisilalu, amo liligi amola ledo gala hamoi sogebi moilai gadili dialebe amoga galagamu. 42 Amasea, ilia da igi eno musa: igi galagai ilia sogebi amoga legemu amola dobea amoga bu gaheabonone bahoseselesimu.
43 Be amo hou huluane hamoi dagosea amola fa:no gagoba: iga giagala:i da amo diasuga bu ba:sea, 44 gobele salasu dunu da bu ba:la masunu. Gagoba: iga giagala:i da bu ai ahoabe ba:sea, diasu da ledo hamoi dagoi, e da sia:mu. 45 Amasea, amo diasu mugululi, ea igi amola ea ifa amola ea bahoseselesi huluane ledo gala sogebi moilai gadili dialebe amoga gaguli masa:ne sia:mu. 46 Be diasu da logo hamoi dialea, nowa da ganodini golili dasea da ledo hamoi dagoi ba:mu. Daeya doaga:sea fawane bu dodofei dagoi ba:mu. 47 Amola nowa da amo diasu ganodini golala dasea o ha:i nasea, e da ea abula huluanedodofema:ne sia:ma.
48 Be agoai diasu da bahosesema:ne gaheabolo legebeba:le, gobele salasu dunu ba:la masea, gagoba: iga giagala:i da hamewane ba:sea, e da amo diasu da ledo hamedei hamoi dagoi sia:mu. Bai gagoba: iga giagala:i huluane da fadegai dagoiba:le.
49 Amo diasu da sema ganodini ledo hamedei, amo hamoma:ne, e da sio aduna amola dolo ifa amola yoi efe amola ‘hisobe’ amoda fonobahadi lamu. 50 Amasea, e da sio afae amo osoboga hamoi ofodo amo ganodini nasegagi gu hano sali, amo gadodili medole legemu. 51 Amasea, e da dolo ifa amola ‘hisobe’, amola yoi efe, amola sio hame medoi amo lale, sio eno ea maga:me amola gu hano amo ganodini gemu. Amola e da amo maga:mega, diasu amoga fesuale agoane fogaga:gala:mu. 52 E da amomane, sio ea maga:me amola nasegagi gu hano amola sio hame medoi amola dolo ifa amola hisobe amola yoi efe amoga diasu da ledo hamedei hamoi dagoi hamomu.
53 Amasea, e da sio hame medoi amo hagili masa:ne, logo doasimu. E da amo ledo fadegama:ne hou hamosea, diasu da ledo hamedei, dodofei dagoi sia:mu.
54 Amo da gadofo olo bagade ea sema dedei dagoi. 55 - 56 Gadofo olo amola aiya amola dului amola gagolobale gala:i. Amola gagoba: iga giagala:i abula o diasu ganodini gala. 57 Amo sema dawa:beba:le, dilia da liligi da ledo gala o ledo hamedei noga:le dawa:mu.

*14:1-2: Ma:diu 8:4; Maga 1:44; Luge 5:14; 17:14