13
Gadofo Oloi Hahamosu Hamoma:ne sia:i
Hina Gode da Mousese amola Elanema amane sia:i, “Nowa da ea gadofo amoga dului o aiya o fofai amo da bagade olobe ba:sea, amo dunu Elane fi gobele salasu dunuma oule misa. Gobele salasu dunu da amo aiya liligi noga:le ba:ma:mu. Hinabo amo aiya ganodini da ahea:iai ba:sea amola aiya da gadofo haguduga sa:i dagoi ba:sea, amo olo da gadofo olo bagade dawa:ma. Amola gobele salasu dunu da amo gadofo olo dunu da ledo hamoi dagoi sia:ma:mu. Be amo aiya da ahea:iai ba:sea, amola amo aiya da gadofo sisiga:le diala amoga haguduga hame ba:sea, amola hinabo amo aiya ganodini da ahea:iai hame hamoi galea, gobele salasu dunu da amo dunu eno dunuma mae gilisili, hisu esaloma:ne sia:mu. Amasea, eso fesuga, gobele salasu dunu da amo dunu ea hou bu ba:mu. E da amo aiya da ea musa: hou defele dialebe ba:sea, e da amo dunu eso fesuale eno hisu esaloma:ne sia:mu. Gobele salasu dunu da eso fesuga, amo dunu bu ba:mu. Aiya da udigili diala be hame bagai agoane ba:sea, e da amo dunu da ledo hamedei sia:mu. Amo da aiya fawane. E da ea abula dodofelalu, ledo hamedei agoane esalumu. Be gobele salasu dunu da amo dunu da ledo hamedei sia:sea, amola fa:no aiya da bu bagade hamosea, e da bu gobele salasu dunu ba:la masa:ne sia:ma.
Gobele salasu dunu da amo dunu, bu ba:lalu, aiya da bu bagai ba:sea, e da amo dunu da ledo hamoi dagoi ilegemu. Bai ea gadofo oloi da eno dunu madelama:ne bagade gala.
Nowa da eno dunu madelama:ne gadofo olo bagade gala, gobele salasu dunuma oule misa:mu. 10 E da amo dunu noga:le ba:mu. Ea gadofo amoga ahea:iai aiya amo ganodini hinabo da ahea:iai amola guhi galebe ba:sea, 11 amo da gadofo olo bagadeba:le, gobele salasu dunu da amo dunu da ledo hamoi dagoi sia:mu. E da hisu esaloma:ne hame sia:mu. Bai dunu huluane da e da ledo hamoi dagoi dawa:mu.
12 Be gadofo olo da bagade hamosea amola dunu ea da:i hodo huluanedafa dedebosea, 13 gobele salasu dunu da amo dunu bu ba:mu. Gadofo olo da ea da:i huluanedafa dedeboi dagoi ba:sea, e da amo dunu da a:silibu ledo hamedei sia:mu. Gadofo huluanedafa da ahea:iai hamoi dagoiba:le, e da amo dunu da ledo hamedei sia:mu. 14 Be aiyadafa ea da:i amoga ba:sea, e da hedolodafa ledo hamoi dagoi ba:mu.
15 Gobele salasu dunu da amo dunu bu ba:mu. E da aiyadafa ba:sea, amo dunu da ledo hamoi dagoi sia:mu. Bai aiyadafa ealeme ea bai da amo dunu da eno dunuma madelama:ne, gadofo olo bagade lai dagoi. 16 Be aiya da bu bahole, ahea:iai bu ba:sea, e da bu gobele salasu dunuma masunu. 17 Gobele salasu dunu da e bu ba:mu. Aiya da bahole, bu ahea:iai ba:sea, amo dunu da bu ledo hamedei e da sia:mu.
18 Nowa dunu da dului galea, amola amo da bu uhisia, 19 be fa:no ahea:iai fofai o ahea:iai amola yoi daginisi da dului ea musa: sogebi amogai ba:sea, e da gobele salasu dunu ema masa:ne sia:mu. 20 Gobele salasu dunu da amo dunu ea hou ba:mu. Amo daginisi da gadofo amoga hagudu agoane asi ba:sea amola hinabo amo ganodini gala da ahea:iai hamoi dagoiba:le, gobele salasu dunu da amo dunu da ledo hamoi dagoi sia:mu. Bai e da gadofo olo bagade da dului ganodini mui dagoi dawa:mu. 21 Be gobele salasu da hinabo amo daginisi ganodini da ahea:iai hame hamoi, amola daginisi da gadofo haguduga hame sa:i be fonobahadi ahea:iai agoane hamoi amo ba:sea, e da amo dunu eno dunuma mae gilisima:ne hisu esaloma:ne sia:mu. 22 Be amo daginisi da bu bagai ba:sea, gobele salasu dunu da amo dunuma ledo hamoi dagoi sia:mu. Amo da olodafa. 23 Be amo daginisi da mae afadenene bagai hame hamosea, amo da dului ea bahoi fawane ilia da dawa:mu. Gobele salasu dunu da amo dunu da ledo hamedei hamoi dagoi sia:mu.
24 Be nowa dunu da laluga nesea, ea hu gahe da ahea:iai o yoi agoane ba:sea,
25 gobele salasu dunu da amo dunu ba:mu. Hinabo da laluga nei sogebi ganodini gala da ahea:iai hamoi amola amo sogebi da gadofo eno amoga hagudu ba:sea, gadofo olo bagade da amo sogebi ganodini mui dagoi ilia dawa:mu. Amaiba:le, gobele salasu da amo dunu da ledo hamoi dagoi sia:mu. 26 Be hinabo da ahea:iai hame hamoi amola amo sogebi da gadofo eno amoga hagudu hame basea, gobele salasu dunu da amo dunu eso fesuale hisu esaloma:ne sia:mu. 27 E da amo dunu eso fesuga bu ba:mu. Amo aiya da bu bagade hamonanebe ba:sea, e da amo dunu da ledo hamoi dagoi sia:mu. Bai amo da gadofo olo bagade eno dunuma madelasa:besa:le sia:mu. 28 Be amo aiya da mae afadenene, ahea:iai agoane dialebe ba:sea, amo da gadofo olo hame ilia dawa:mu. Gobele salasu dunu da amo dunu da ledo hamedei sia:mu. Bai amo da laluga nei baho fawane ba:mu.
29 Dunu o uda da ea dialuma o magado amoga aiya ba:sea, 30 gobele salasu dunu da amo noga:le ba:mu. Amo da gadofo eno amoga hagudu ba:sea, amola amo ganodini hinabo da bua: amola bagahame fawane galea, ea oloi da gadofo olo bagade dawa:mu. Gobele salasu dunu da amo dunu da ledo hamoi dagoi sia:mu. 31 Be gobele salasu dunu da amo dunu ea hou ba:sea, amola aiya da eno sisiga:i gadofo amoga hagudu hame gala, be hinabo noga:i da amo ganodini hame galea, e da amo dunu hisu esaloma:ne sia:mu. 32 Eso fesu amoga gobele salasu dunu da amo aiya bu ba:mu. Amo aiya da bu bagade hame hamoi ba:sea amola amo ganodini bua: hinabo hame galea, 33 oloi dunu da gadofo amo aiya sisiga:i diala amoga hinabo waga:mu. Gobele salasu dunu da amo dunu eso fesuale eno hisu esaloma:ne sia:mu. 34 Eso fesuga, gobele salasu dunu da amo dunu bu ba:mu. Ea aiya da bu bagai hame hamoi ba:sea amola e da sisiga:i gadofo amoga hagudu hame ba:sea, e da amo dunu da ledo hamedei hamoi dagoi sia:mu. Amo dunu da ea abula dodofelalu, dodofei dagoi ba:mu. 35 Be gobele salasu da amo dunu ledo hamedei hamoi sia:nanu, fa:no aiya da bu bagade hamosea, 36 gobele salasu dunu da amo dunu bu ba:mu. Aiya da bu bagade hamoi ba:sea, e da bua: hinabo hame hogomu. Bai amo dunu da dafawane ledo hamoi dagoi ba:sa. 37 Be gobele salasu da amo aiya da bu bagai hame hamoi hi dawa:sea amola aiya ganodini oloi hame hinabo heda:lebe ba:sea, aiya da bahoi dagoi dawa:ma. Amola gobele salasu dunu da amo dunu da sema ganodini ledo hamedei hamoi dagoi sia:mu.
38 Dunu o uda da ea gadofo amoga ahea:iai daginisi ba:sea, 39 gobele salasu dunu da amo dunu o uda ea hou hogoi helema:ne sia:mu. Be daginisi da noga:le dafahame ahea:iai agoane ba:sea, amo daginisi da fonobahadi gadofo wadela:su liligi. Be amo dunu da sema ganodini ledo hamedei.
40 - 41 Dunu da ea dialuma amoga midadi o baligia, hinabo fisisia, amo da ea hou ledo hamedei. 42 Be yoi ahea:iai aiya da ea dialuma gianai amoga madelasea, amo da gadofo olo bagade dawa:ma. 43 Gobele salasu dunu da ea hou ba:mu. Amola yoi agoane ahea:iai aiya ba:sea, 44 e da amo dunu da ledo hamoi dagoi sia:mu. Bai ea dialuma amoga, gadofo olo bagade da madelai dagoiba:le.
45 Nowa dunu da gadofo oloi bagade galea, e da abula gadelai fawane ga:mu, e da ea dialuma hinabo hame fesega:mu amola e da ea mi amola lafi dedebole, agoane wele sia:mu “Ledo hamoi dagoi! Ledo hamoi dagoi!” 46 Olo da ema madelai hame uhi galea, e da ledo hamoi dagoi ba:mu. Amola e da dunu ilia esalebe amoga gadili fawane esalu, eno dunu ilima hame gilisimu.
Gagoba: Iga Giagala:i Sema
47 Dunu o uda ilia salasu abula (wulo o godeni) amoga gagoba: iga giagala:i ba:sea,
48 o abula eno o bulamagau gadofo o liligi ohe gadofo amoga hamoi, amoga gagoba: iga giagala:i ba:sea, 49 amo gagoba: iga giagala:i da yoi o golofoyei ba:sea, amo da gagoba: iga giagala:i ai ahoana galebeya dawa:ma. Amola amo liligi gobele salasu dunuma olelema. 50 Gobele salasu dunu da amo liligi ba:lalu, la:ididili ligisili, eso fesuale agoane yolesi dialumu. 51 Eso fesuga e da amo liligi bu ba:mu. Gagoba: iga giagala:i da bu ai ahoabe ba:sea, amo liligi da ledo hamoi dagoi sia:mu. 52 Gobele salasu da amo liligi laluga ulagimu. Bai amo da ai ahoabe gagoba: iga giagala:i amola sema da agoai liligi laluga ulagima.
53 Be gobele salasu dunu da liligi ba:sea, gagoba: iga giagala:i da hame ai ahoabe ba:sea, 54 e da amo liligi dodofema:ne sia:nanu, eso fesuale eno amoga bu ligisimu.
55 Amasea, e da amo liligi bu ba:mu. Gagoba: iga giagala:i da bu hame ai ahoa be ea da:i afadenesu hou da hame afadenei ba:sea, amo liligi da ledo hamoi dagoi e da sia:mu. Amo liligi da habodili dasai galea-midadi o baligia – laluga gobesima. 56 Be e da amo liligi bu ba:sea, gagoba: iga giagala:i da gudu sa:ili hamedei agoane ba:sea, e da gagoba: iga giagala:i sogebi amo abula o bulamagau gadofo amoga gadelale fasimu.
57 Amasea, gagoba: iga giagala:i da amo liligiga bu ba:sea, liligi ea eda da amo laluga gobesima:mu. 58 Be e da liligi dodofebeba:le, gagoba: iga giagala:i daginisi da fadegai dagoi ba:sea, e da amo liligi bu dodofesea, e da ledo hame hamoi dagoi ba:mu.
59 Amo dedei da sema, amo gagoba: iga giagala:i da abula (wulo o godeni ha:i) o ohe gadofo amoga madelai ba:sea hahamoma:ne sia:mu.