15
Ledo Gala Liligi da Dunu ea Da:i amoga gadili Ahoa
Hina Gode da Mousese amola Elanema hamoma:ne sia:i eno olelei. E da ela Isala:ili dunu ilima amane olelema:ne sia:i. “Nowa dunu da ea ewa amoga guhi agoane gadili ahoasea, amo guhi da ledo gala dawa:ma! Guhi da gadili ahoasea o ewa ea gelabo ga:sea, amo da ledo gala dawa:ma. E da golasu fafai amoga golasea, amo amola da ledo hamoi dagoi dawa:ma. - Nowa da ea debea digili ba:sea o ea fibi sogebi amoga fisia da ea abula dodofelalu amola hano ulima:mu. Amo dunu da ledo gala hamoi dagoiba:le, daeya doaga:sea fawane e da bu noga:le dodofei ba:mu.
Nowa da dunu ea ewa amoga guhi gadili ahoasea, amo digili ba:sea, e amola da ea abula dodofemu amola hano ulimu amola ledo gala hamoi dagoi ba:ma:mu. Daeya doaga:sea fawane, bu dodofei dagoi ba:mu. Dunu da guhi gadili ahoabe amo da eno dunuma defo adugala:sea, amo dunu amola da ledo gala hamoi dagoi ba:mu. E da ea abula dodofemu amola e da hano ulimu amola daeya doaga:sea fawane bu sema amo ganodini dodofei dagoi ba:mu. Dunu amo da guhi gadili ahoa, amo da hosi da:iya fila heda:ma:ne fisu o fisudafa amoga fisia, amo fisu da gugunufinisili ledo hamoi dagoi ba:mu. 10 Nowa da fisu amoga amo dunu da fisu digili ba:sea, e da ledo hamoi dagoi ba:mu. Daeya doaga:sea fawane bu ledo hamedei ba:mu. Nowa da liligi amoga amo dunu da fisia amo gaguli ahoasea, e da ea abula dodofemu amola hano ulimu amola daeya fawane ea ledo hamoi hou yolesimu. 11 Dunu da guhi gadili ahoabe amola ea lobo mae dodofele, eno dunu digili ba:sea, amo dunu da ea abula dodofemu amola hano ulimu amola ledo gala hamosa. Daeya doaga:sea fawane yolesimu. 12 Amola guhi gadili ahoabe dunu da osoboga hamoi ofodo amo digili ba:sea, amo goudale fasima:ne sia:ma. Amola ifaga hamoi yaeya amo dodofema.
13 Amo dunu ea oloi da uhisia, e da eso fesuale esalu, ea abula dodofemu, amola hi da nasegagi gu hano amoga ulimu. Amasea, e da ledo hamedei hamoi dagoi ba:mu.
14 Eso godoga e da ‘dafe’ sio aduna o musuni aduna amo gobele salasu dunuma ima:ne, Hina Gode Ea abula diasu logo holeiga gaguli misa:mu. 15 Gobele salasu dunu da sio afae Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salimusa: hamomu amola sio eno da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamomu. E da amo dunu ea ledo fadegale, sema amoga e da dodofei dagoi ba:mu.
16 Dunu da ea ami gadili ahoasea, e da ea da:i huluane hano ulimu, amola e da ledo hamoi dagoi ba:mu. Daeya doaga:sea fawane yolesimu.
17 Ea ami da abula o ohe gadofo liligi amoga dasea, amo noga:le dodofemu amola amo liligi da ledo hamone, daeya doaga:sea fawane bu ledo hamedei ba:mu. 18 Dunu amola uda da gilisili golasea, ela da hano ulimu amola ledo hamoiba:le, daeya doaga:sea fawane ledo hamedei hamoi ba:mu.
19 Uda da oubi ganodini sioi fisu doaga:sea, e da eso fesuale ledo hamoi dagoi ba:mu. Nowa da amo uda digili ba:sea da ledo hamoi dagoi ba:mu. Daeya doaga:sea fawane e da bu ledo hamedei ba:mu. 20 Uda da ea sioi fisu ganodini, liligi huluane amoga e da fisia o golasea da ledo hamoi dagoi ba:mu.
21-23 Nowa da ea golasu o fisu amoga e da fi o golai amo digili ba:sea, e da ea abula dodofemu amola hano ulimu amola ledo hamoi gala dialumu amoganini daeya. 24 Nowa dunu da amo uda ea sioi fisu esoga ema gilisili golasea, e amola da ea ledo ema madelabeba:le, ledo gala eso fesuale agoane dialumu. Amola ea golasu o debea amoga e da golasea da ledo hamoi dagoi ba:mu.
25 Amola uda da ea sioi fisu baligili, maga:me ahoabe ba:sea, e da ea oubi sioi fisu defele, maga:me ea ahoabe eso defele ledo hamoi dagoi ba:mu. 26 Ea debea o henela:gi amoga e da diaha o fisu amo huluane da ledo hamoi dagoi ba:mu. 27 Nowa da ea debea o fisu liligi digili ba:sea, amo da ledo hamoi dagoi ba:mu. E da ea abula dodofemu amola hano ulimu. Daeya doaga:sea fawane, bu ledo hamedei ba:mu. 28 Ea maga:me ahoabe dagosea, e da eso fesuale ouesalu, bu ledo hamedei ba:mu. 29 Eso godo amoga e da ‘dafe’ sio aduna o musuni aduna lale, gobele salasu dunu Hina Gode Ea abula diasu logo holeiga esala amoga gaguli masunu. 30 Gobele salasu dunu da sio afadafa amo Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamomu. Amola sio eno da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamomu. Amasea, amo uda da sema dodofei dagoi ba:mu.” 31 Hina Gode da Mousesema sisasu olelei. Dunu o uda da ledo hamoiba:le, ilia da Ea Abula Diasu ilia diasu gilisisu dogoa dialebe, amo ledo hamosa:besa:le, amoga mae misa:ne sia:i. Ilia amoga ledowane udigili doaga:sea, ili fane legema:ne sia:i.
32 Amo dedei sema da sema amo dunu da guhi gadili ahoa o ami gadili ahoa,
33 amola uda da ea sioi fisu o dunu da ledo hamoi uda amoga gilisili golasa, amo ilia hou olelesa.