12
Uda da Gabusiga: Manoma Yesuma Sogadigi
(Ma:diu 26:6-13; Maga 14:3-9)
Eso gafeyale gala aligili, Baligisu Lolo Nasu da ba:mu galu. Amo esoha Yesu da Bedani sogebi, La:salase ea diasuga doaga:i. (La:salase da musa: bogole, Yesu da uhinisi.) Amoga ilia da Yesuma nodomusa: lolo Nasu hamoi. Mada da ha:i manu gobele iasu. La:salase amola eno dunu amola Yesu, ha:i naha esalu. * Luge 7:37-38Meli da gabusiga: manoma, muni bagade liligi ea dio amo “nade”, amo lale, Yesu Ea emo amoga sogadigi. Amalalu, e da Yesu Ea emo amo ea dialuma hinaboga doga:i. Amo manoma ea gabusiga: ida:iwane heda:le, diasu da amoga nabai galu. Be Yesu Ea ado ba:su dunu afadafa, ea dio amo Yudase Isaga:liode, (e da fa:no Yesu hohonoi, amo dunu), e amane sia:i, “Amo gabusiga: manoma bidi lale, muni lai hame gagui dunuma imunu da defea galu. Amo da muni bagade liligi, dunu da ode afae hawa: hamone, amo ea bidi lamu defele ba:sa!” Amo sia: e da hame gagui dunuma asigiba:le hame sia:i, be e da wamolasu dunu esalebeba:le sia:i. E da muni salasu gagui galu. Hi liligi lamusa:, e da amoga muni wamolalusu.
Be Yesu da bu adole i, “Yolema! E da Na uli dogone salimu dawa:beba:le, amo hou waha hamomu da defea. Mousese ea Malasu 15:11Dilia da eso huluane hame gagui dunu ba:mu. Be eso enoga dilia da Na hame ba:mu.”
Ilia da La:salase Medomusa: Dawa:i
Dunu bagohame da Yesu da Bedani moilaiga misi dagoi nabi. Amaiba:le, ilia Yesu ba:la misi. Be Yesu fawane hame. Yesu da La:salase ea bogoi bu walesiba:le, ilia da La:salase amolawane ba:la misi
10-11 Amaiba:le, La:salase ea hou ba:beba:le, dunu bagohame ilia bu gobele salasu dunu ilia hou yolesili, Yesu Ea hou lalegaguiba:le, gobele salasu ouligisu dunu da La:salase amolawane medole legemusa: logo hogoi helei.
Yesu E Hahawane, Hinawane, Yelusaleme Moilai bai bagadega Doaga:i
(Ma:diu 21:1-11; Maga 11:1-11; Luge 19:28-40)
12 Golale hahabe, dunu bagohame da Baligisu Lolo manusa: misi esalebe ba:i. Ilia Yesu da Yelusaleme moilai bai bagadega manebe nabi. 13  Gesami Hea:su 118:25-26Amalalu, ilia fasela agoane amoda lale, Ema yosia:musa: gadili asi. Ilia bagade wele sia:i, “Godema nodone sia:ma! Gode Ea Dioba:le misi Dunu Ema ninia nodomu da defea. Isala:ili fi Hina Bagade Ema nodoma!”
14 Yesu da dougi lale, amoga fila heda:le ahoasu. Gode Sia: Dedei defele da amane ba:i, 15  § Segalaia 9:9“Saione fi dunu! Mae beda:ma!
Dilia Hina Bagade da manebe goea!
E da dougi mano amoga fila heda:le manebe.”
16 Amogalu, Yesu Ea ado ba:su dunu da amo hou noga:le hame dawa:i galu. Be fa:no Yesu da Ea hadigi bu lai dagoloba, ilia da Gode Ea Sia: dedei da Yesu Ea hou olelema:ne dedei dagoi, amo bu dawa:i.
17 Yesu da musa: wele sia:beba:le, La:salase uhini wa:legadoi. Amo hou ba:su dunu da amo hou sia:ne iasu dunu enoma olelei. 18 Yesu da amo musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu hamoi, amo nababeba:le, dunu bagohame da Yesu yosia:musa: misi. 19 Amalalu, Fa:lisi dunu ilisu gilisili sia: dasu, “Ninia Ea logo hedofamu gogolesa! Ba:ma! Osobo bagade fi dunu huluane da ema fa:no bobogelala.”
Galigi Dunu Ilia da Yesu Hogoi
20 Galigi soge fi dunu mogili da Baligisu Lolo Nasu esoga, Godema nodomusa:, Yelusalemega heda:le esalu. 21 Ilia da Filibe (ea moilai da Bedesa:ida, Ga:lili soge amo ganodini) ema misini, amane sia:i, “Hina! Ninia Yesu ba:mu hanai gala.”
22 Filibe da asili, A:daluma adoi. Amalalu, ela da Yesuma adola asi. 23 Yesu E elama amane adole i, “Ilegei eso da doaga:i dagoi. Wali, Dunu Egefe da hadigi bagadedafa lamu galebe. 24 Na da dilima dafawane sia:sa. Widi hawa: afadafa, da osoboga hame dasea, hame biosea, e da widi hawa: afadafa fawane dialumu. Be e da biosea, widi hawa: bagohame bu hamosa. 25  ** Ma:diu 10:39, 16:25; Maga 8:35; Luge 9:24, 17:33Nowa dunu da ea esalusu gagumusa: hanai galea, e da ea esalusu fisimu. Be nowa dunu ea osobo bagade esalusu amoma hame asigisia, e da ea esalusu bu lale, Fifi Ahoanusu ba:mu. 26 Di da Na hawa: hamomusa: dawa:sea, Nama fa:no bobogema! Amasea, di da Na hawa: hamosu dunu hamoiba:le, Na esalebe amoga esalumu. Nowa dunu da Na hawa: hamosea, Na Ada da ema nodone, gaguia gadomu.”
Yesu da Ea Bogomu Olelei
27 “Wali Na dogo ganodini se naba. Na da adi sia:ma:bela:? Na da agoane ‘Ada! Amoha hou da Nama mae doaga:ma:ne, Di logo hedofama, amo Na da sia:ma:bela:? Hame mabu! Na da amo se nabimusa:, osobo bagadega misi dagoi. 28 Ada! Dia dio Di hadigiwane hahamoma!” Amalalu, sia: bagade muagado misi, “Na Dio Na da hadigiwane hahamoi dagoi, amola Na da bu agoane hahamomu!”
29 Dunu bagohame amogawi lelefulu, muagadonini misi sia: nababeba:le, mogili amo da gu gelebe ilia sia:i. Mogili amane sia:i, “A:igele dunu da Ema sia:i!”
30 Be Yesu da ilima amane sia:, “Amo sia: da Na fidima:ne hame, be dili fidima:ne misi dagoi. 31 Gode da wali osobo bagade fifi asi gala ilima fofada:mu! Wali Na da osobo bagade ouligisu dunu (Sa:ida:ne) hasalimu. 32 Osobo bagade dunu da Na gaguia gadosea, Na da dunu huluane Nama hiougimu.” 33 (Amo sia: E da Ea bogomu logo olelemusa: sia:i.)
34  †† Gesami Hea:su 110:4; Aisaia 9:7; Isigiele 37:25; Da:niele 7:14Dunu huluane bu adole i, “Ninia sema ganodini, Mesaia da mae bogole, eso huluane esalalalumu, amo dedei diala. Amaiba:le, osobo bagade dunu ilia Dunu Egefe gaguia gadomu, Di abuliba:le sia: dalula:? Dunu Egefe da nowa dunula:?”
35 Yesu E bu adole i, “Wali, hadigi da fonobahadi dialumu. Be gasi da hedolowane doaga:sa:besa:le, hadigi wali dialebeba:le, dawa:iwane masa. Gasi ganodini ahoasu dunu da logo hamedafa ba:sa. 36 Hadigi da dialebeba:le, dilia amo hadigi dafawaneyale dawa:ma! Amalalu, dilia da hadigi ea dunu fi agoane esalumu.” Amo sia:nanu, Yesu da asili, wamoaligi.
Dunu Ilia Dafawaneyale Hame Dawa:su Hou
37 E da musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu bagohame, ili ba:ma:ne hamosu. Be ilia da Ea hou dafawaneyale hame dawa:su. 38  ‡‡ Aisaia 53:1Amaiba:le, musa: balofede dunu Aisaia ea sia: dafawane didili hamoi ba:i. E musa: amane sia:i,
“Hina Gode! Ninia da Dia sia:ne iasu olelei dagoi.
Be nowa da dafawaneyale dawa:bela:?
Hina Gode da nowama Ea gasa bagade hou olelebela:?”
39 Amaiba:le, ilia dafawaneyale dawa:mu da hamedei ba:i. Bai Aisaia da musa: eno sia: amane sia:i,
40  §§ Aisaia 6:10“Gode da ilia si dofoi dagoi.
E da ilia asigi dawa:su logo hedofai dagoi.
Amaiba:le, ilia siga ba:mu da hamedei galu,
amola ilia asigi dawa:su amoga hame dawa:i galu.
Ilia oloi uhima:ne, ilia Nama sinidigimusa: hame dawa:,
Gode amane sia:sa.”
41 Aisaia da Yesu Ea hadigi ba:la:lebeba:le, Yesu Ea hou olelemusa:, musa: amane sia:i.
42 Be amomane, Yu ouligisu dunu bagohame da Yesu Ea hou dafawaneyale dawa: i. Be Fa:lisi dunu da ili sinagoge diasu amoga fadegale fasisa:besa:le, ilia wamowane sia:da.
43 Ilia da osobo bagade dunu da ilima nodone sia:mu amo hanaiba:le, ilia dafawaneyale dawa:su hou wamolegei. Ilia da Gode Ea ilima nodomu, amo hame dawa:i.
Yesu Ea Lafidili Sia:i da Fofada:su Liligi Ba:mu
44 Yesu da ha:giwane sia:i, “Nowa da Na hou dafawaneyale dawa:sea, e da Na Asunasisu Dunu Ea hou amola dafawaneyale dawa:be. 45 Nowa da Na ba:sea, e da Na Asunasisu Dunu ba:sa. 46 Na hou dafawaneyale dawa:su dunu huluane da gasi ganodini mae esaloma:ne, Na da hadigi agoane osobo bagadega misi dagoi. 47 Nowa da Na sia: nabasea, be hame hamosea, amo dunuma Na da hame fofada:mu. Na da osobo bagade fi dunu ilima fofada:musa: hame misi, be gaga:musa: misi dagoi. 48 Be nowa dunu da Na higasea, Na sia:, hame lalegagusia, amo dunuma fofada:su liligi da gala. Amo fofada:su liligi da Na Sia:. Soge wadela:mu eso amoga, Na Sia: da fofada:su liligi ba:mu. 49 Na da Na hanaiba:le hame sia:i. Be Na Ada da Na amo sia: sia:ma:ne asunasi dagoi. 50 Na Ada Ea sia: da eso huluane Fifi Ahoanusu iaha, amo Na dawa:. Amaiba:le, Na Ada da musa: Nama adoi liligi, amo fawane Na da olelesa!”

*12:3: Luge 7:37-38

12:8: Mousese ea Malasu 15:11

12:13: Gesami Hea:su 118:25-26

§12:15: Segalaia 9:9

**12:25: Ma:diu 10:39, 16:25; Maga 8:35; Luge 9:24, 17:33

††12:34: Gesami Hea:su 110:4; Aisaia 9:7; Isigiele 37:25; Da:niele 7:14

‡‡12:38: Aisaia 53:1

§§12:40: Aisaia 6:10