53
* Yone 12:38; Louma 10:16Nowa da ninia sia:ne iasu dafawaneyale dawa:bela:?
Hina Gode Ea hamobe amo E da nowama olelebela:?
Hina Gode Ea hanai defele,
Ea Hawa: Hamosu Dunu da asaboi sono hafoga:i soge ganodini
ea difi daha, amo defele heda:i.
E da Ea hou hame gaguia gadoi amola noga:i odagi ba:su ninia Ema hanaiwane ba:ma:ne, amo hou hame ba:i.
Ninia da amo Dunu da hamedei dawa:i, amola ninia E higasu.
E da se bagade nabi be Ea hawa: hamosu hame fisi.
Dunu huluane da E ba:mu higa:i galu.
E da hamedeidafa ilia dawa:beba:le, higabeba:le, E hame dawa:i.
Ma:diu 8:17Ninia da wadela:i hou hamoiba:le, se iasu lamu da defea galu.
Be E da ninia se iasu lai dagoi.
E da ninima asigiba:le, se bagade nabi.
Be ninia giadofale, Gode da Ema ougiba:le Ema se iasu, dawa:i galu.
1 Bida 2:24Be amomane ninia wadela:i hou hamobeba:le, E da fa:gi ba:i.
Ninia wadela:i hou hamobeba:le, eno dunu da E fai.
Se iasu E nabi amoga ninia da uhinisi dagoi ba:mu.
Amola fasu amo E lai, amoga ninia hou hahamoi dagoi ba:mu.
§ 1 Bida 2:25Ninia huluane da sibi fisi dagoi agoane ba:i.
Ninia da ninia hanaiga logo afae afae amoga ahoasu.
Amola Hina Gode da ninima se iasu imunu da defea galu.
Be ninima se mae iawane,
E da Ea Hawa: Hamosu dunu Ema amo se iasu i.
** Wamolegei Sia: Olelesu 5:6E da eno dunu ilia hamobeba:le, se bagade nabi.
Be E da dabe ima:ne hamedafa sia:i.
Ilia da sibi mano medole legesea o sibi ea hinabo dadamusia,
sibi da hame sia:sa.
Amo defele, ilia Gode Ea Hawa: Hamosu Dunu famusa: oule ahoanoba,
E da ouiya:le esalu.
†† Asunasi Dunu Ilia Hou 8:32-33Ilia da E afugili Ema fofada:nanu, E medole legemusa: oule asi.
Amola Ea esalebe eso amoga,
esalebe dunu huluane da Ea bogobe asigiwane hame dawa:i galu.
E da ninia fi dunu ilia wadela:i hou hamoiba:le,
medole legei dagoi ba:i.
‡‡ l Bida 2:22E da wadela:i hou hamedafa hamosu, amola ogogole hamedafa sia:i.
Be ilia da amo Dunu wadela:i hamosu dunu amola bagade gagui dunu
gilisili bogoi uli dogoi ganodini salimusa: ilegei.”
10 Hina Gode da amane sia:sa, “Na hanaiga E da se nabi.
Ea bogosu da wadela:i hou gogolema:ne olofosu ima:ne
gobele salasu agoane ba:i.
Amaiba:le, E da Egaga fi ba:mu, amola eso bagohame esalumu.
Amola Ea hamobeba:le, Na ilegei hou da hamoi dagoi ba:mu.
11 E da se nabalu, bu hahawane ba:mu.
E da se udigili hame nabi, be bai bagade gala amo dawa:mu.
Na Hawa: Hamosu dunu,
Na Dogolegei da dunu bagohame ilia se iasu lalegagumu.
Amola Ea hamobeba:le,
Na da amo dunu ilia wadela:i hou gogolema:ne olofomu.
12  §§ Ma:diu 15:28; Luge 22:37Amaiba:le, Na da Na Hawa: Hamosu Dunu amo gaguia gadole,
dunu eno Ema nodoma:ne,
gasa baligili bagade dunu ilia sogebi amoga ilegema.
Bai E da mae hihini Ea esalusu fisili iawane,
wadela:i hamosu dunu ilia se iasu amola bogosu defele lai dagoi.
E da wadela:i hamosu dunu bagohame ilia se iasu lai dagoi,
amola ilia wadela:i hou gogolema:ne olofomusa:, Godema sia:ne gadoi.”

*53:1: Yone 12:38; Louma 10:16

53:4: Ma:diu 8:17

53:5: 1 Bida 2:24

§53:6: 1 Bida 2:25

**53:7: Wamolegei Sia: Olelesu 5:6

††53:8: Asunasi Dunu Ilia Hou 8:32-33

‡‡53:9: l Bida 2:22

§§53:12: Ma:diu 15:28; Luge 22:37