2
Igi Esala amola Hadigi Dunu Fi
Amaiba:le, wadela:i hou huluane yolesima! Ogogosu hou, dabua fawane dafawaneyale dawa:su hou, mudasu hou amola gadesu sia:, amo huluane yolesima.
Dilia da gaheabolo lalelegei mano dudubu amo defele, a:silibu dodo maga:me hanaiba:le, amo nahabeba:le dilia da asigilale, gaga:sudafa hou ba:mu. * Gesami Hea:su 34:8Gode Sia: da agoane dedei, “Dilia dilisu da Gode Ea asigidafa hou hogobeba:le ba:i dagoi.”
Hina Gode da fedege agoane igi esala. Osobo bagade dunu ilia da amo igi da hamedei liligi dawa:beba:le, higa:i. Be Gode da amo igi noga:i ba:beba:le, Ema ilegei. Ema misa! Gode da igi esala amoga fedege agoane a:silibu diasu gagulala. Dilia igi esala agoane, misa! Gode da ea diasu gagumusa: dili lale, dilia da Yesu Gelesuma madelagiba:le, hadigi gobele salasu dunu agoane, a:silibu gobele salasu Godema imunu. Amo Gode da hahawane ba:mu. Aisaia 28:16Gode Sia: da agoane dedei diala,
“Na da Igi ida:iwane gala ilegei.
Amo Na da diasu baidafa agoane Saione moilai bai bagadega bugimu galebe.
Nowa dunu da Ea hou lalegagusia, e da hame gogosiamu.”
Gesami Hea:su 118:22Dilia da amo Igi dafawaneyale dawa:beba:le, hahawane bagade ba:mu. Be nowa da dafawaneyale hame dawa:sea, Gode Sia: da agoane dedei diala,
“Diasu gagusu dunu da amo Igi da hamedei liligi dawa:beba:le,
fadegai dagoi.
Be Gode da amo Igi baligili mimogodafa hamoi.”
§ Aisaia 8:14-15Gode Sia: eno da agoane dedei,
“Dunu ilia da amo Igiga emo udagaguli dafamu!”
Gode da amo hou hamomusa: dawa:beba:le,
ilia Gode Ea sia: dafawaneyale hame dawa:beba:le, udagaguli dafai.
** Gadili Asi 19:5-6; Aisaia 43:20-21; Mousese ea Malasu 4:20, 7:6, 14:2; Daidase 2:14; Aisaia 9:2Be dilia da Gode Ea ilegei fi. Dilia da Hina Bagade Ea gobele salasu dunu. Dilia da Gode Hi fi dunu, hadigi fi hamoi. Gode da dili gasi yolesili, Ea hadigi ida:iwane amo ganodini esaloma:ne, dilima ilegei dagoi. E da Ea hou ida:iwane amo eno dunuma olelema:ne, dili asunasi. 10 †† Hosia 2:23Musa: dilia da Gode Ea fi dunu hame galu. Be wali dilia da Gode Ea fi dunu. Musa: dilia da Gode Ea gogolema:ne olofosu hame dawa:i galu. Be wali, E da iabeba:le, dilia da Gode Ea gogolema:ne olofosu lalegagui dagoi.
Gode Ea Udigili Hawa: Hamosu Dunu
11 Na fi dunu! Dilia da ga fi dunu agoane osobo bagadega esalebeba:le, na dilima ha:giwane edegesa. Dilia hu ea hanai hou amo da eso huluane dilia a:silibu amoma gegenana. Be dilia hu ea hou hasalima:ne, amo gegesu mae yolesima!
12 Gode Ea hou hame lalegagui dunu amo ilia gilisisu ganodini dilia hou da ida:iwane ba:mu da defea. Ilia da dili da wadela:i hamosu dunu ogogole sia:sa. Be dilia da noga:iwane hamobeba:le, amo ilia dawa:beba:le, Gode Ea bu misunu Esoga, ilia da dilima nodomu fawane.
13 Dilia Hina Gode Ea hou lalegagui amo dawa:beba:le, osobo bagade ouligisu dunu ilia sia: nabawane hamoma. Louma hina bagade da osobo bagade hou amo ganodini hinadafa. Amaiba:le, dilia ea sia: nabima. 14 Amola eha eagene ouligisu dunu ilia wadela:i hamosu dunuma se dabe iasu ima:ne amola hou ida:iwane dunuma nodoma:ne, e da ili ilegei dagoi. Amaiba:le, dilia ilia sia: amolawane nabima. 15 Bai Gode da agoane hanai galebe. Dilia hou ida:iwane hamobeba:le, gagaoui dunu ilia udigili sia: dasu logo da hedofai dagoi ba:mu. 16 Dilia udigili halegale lalebe dunu agoane esaloma! Be udigili halegale lalebeba:le, wadela:i hou dedeboma:ne mae hamoma. Be dilia Gode Ea udigili hawa: hamosu dunu defele esaloma!
17 Esega! Dunu huluanema asigima! Dilia Yesu Ea fi dunuma asigima! Godema beda:ma amola hina bagade dunu ilima nodoma!
Yesu Ea Se Nabasu amo Ganodini Hamoi amo Defele Hamomu da Defea
18 Dilia hawa: hamosu dunu! Dilia ouligisu dunu ilia sia: nabawane hamoma amola ilima nodoma. Asigi ouligisu dunu amo fawane hame, be nimi bagade ouligisu dunu amola amo ea sia: nabawane hamoma. 19 Dilia da Gode Ea hanai hou dawa:beba:le, hou ida:iwane hamobeba:le mae hihini se nabasea, Gode da dilima hahawane dogolegesu hou olelemu. 20 Be dilia wadela:i hou hamoiba:le se dabe iasu lasea, amo da dilima bidi imunu liligi hame. Be dilia hou ida:iwane hamobeba:le se iasu lasea mae hihini esalea, Gode da dilima hahawane dogolegele imunu.
21 Yesu Gelesu da dili fidima:ne se bagade nabi. Dilia da amo hou fa:no bobogema:ne, E da se nabi. Amo Yesu Ea se nabasu defele dili hamoma:ne, Gode da dilima ilegei dagoi. 22 ‡‡ Aisaia 53:9Yesu Gelesu da wadela:i hou hamedafa hamosu. Dunu afae da Ea lafidili ogogole sia:su hamedafa nabi. 23 §§ Aisaia 53:7Dunu eno da Ema gadele sia:noba, E da bu dabe hame gadei. E da se nabaloba, E da dabemu mae sia:ne, be Gode (Moloidafa Fofada:su Dunu) amo da E fidimu E dawa:beba:le, E da dafawaneyale hamoma:beyale dawa:i.
24 *** Aisaia 53:5Yesu Gelesu da ninia wadela:i hou huluane Ea da:iga lalegaguli, ifa bulufalegeiga bogoi. Ninia da wadela:i hou amoma bogole, bu hou moloidafa hamomusa: esaloma:ne, Yesu da bogoi dagoi. Yesu Ea fofa:gi amoga ninia da uhi dagoi. 25 ††† Aisaia 53:6Dilia da sibi fisi agoane ba:su. Be Sibi Ouligisu da dili bu oule misi dagoi. Sibi Ouligisu amo da dilia a:silibu ouligisa. Dilia da Ema fa:no bobogema:ne, E da dili bu oule misi.

*2:3: Gesami Hea:su 34:8

2:6: Aisaia 28:16

2:7: Gesami Hea:su 118:22

§2:8: Aisaia 8:14-15

**2:9: Gadili Asi 19:5-6; Aisaia 43:20-21; Mousese ea Malasu 4:20, 7:6, 14:2; Daidase 2:14; Aisaia 9:2

††2:10: Hosia 2:23

‡‡2:22: Aisaia 53:9

§§2:23: Aisaia 53:7

***2:24: Aisaia 53:5

†††2:25: Aisaia 53:6