19
Isala:ili Dunu Fi da Sainai Goumia Esalu
1-2 Isala:ili dunu fi da Lefidimi soge yolesili, asili, eso age oubi osoda (amoga ilia Idibidi yolesili fa:no) ilia da Sainai wadela:i hafoga:i soge amoga doaga:i. Ilia da Sainai Goumi ea bai gadenene, ilia abula diasu huluane gaguli esalu. Amalalu, Mousese da Gode gousa:musa:, goumiba:le heda:i.
Hina Gode da goumi amoga wesu. E da amane sia:i, “Dia Isala:ili fi dunu, Ya:igobe egaga fi, ilima amane sia:ma; Na! Hina Gode! Na da Idibidi dunuma gasa bagade hamoi. Buhiba da ea mano amo ea ougia da:iya gaguli ahoa. Amo defele, Na da dili guiguda gaguli misi. Amo huluane dilia da ba:i dagoi. * 1 Bida 2:9Mousese ea Malasu 4:20, 7:6, 26:18; Daidase 2:14Wali, dilia da Na sia: noga:le nabasea, amola Na gousa:su noga:le ouligisia, Na da dili Na fidafa hamomu. Osobo bagade huluanedafa da Na:. Be dilia da Na ilegei fidafa esalumu. Wamolegei Sia: Olelesu 1:6, 5:10Dilia da Nisu Na fi Nama gobele salasu hou hamoma:ne Na ilegei dagoi.” Amalalu, Mousese da sa:ili, ouligisu dunu huluane gilisili, ilima Hina Gode Ea sia: defele adoi dagoi. Amalalu, dunu huluane gilisili amane sia:i, “Ninia da Hina Gode Ea sia:i amo defele nabawane hamomu.” Mousese da amo hou Hina Godema adole i.
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Na da mumobi haguli bagade amoga dima sia:mu. Amasea, dunu huluane da Na dima sia: dalebe nabasea, dia hou fa:no dafawaneyale dawa:mu.”
Mousese da Isala:ili dunu fi ilia bu adole iasu amo Hina Godema olelei dagoi.
10 Amola Hina Gode da ema amane sia:i, “Di da dunu fi ilima amane olelema. Ilia wali amola aya Nama nodone sia:ne gadomusa:, ledo liligi huluane dodofema:mu. Ilia da abula noga:le dodofema:mu. 11 Gasida ilia huluane dodofei dagole ha:esalebe ba:mu. Gasida Na da gudu sa:ili, Sainai Goumi da:iya lelebe ba:mu. 12  Hibulu 12:18-20Dia goumi sisiga:le, alalo ilegema. Isala:ili dunu ilia da amo alalo mae giadofama:ne sia:ma. Ilia da goumiba:le mae heda:ma:ne amola gadenene mae misa:ne, amo ilima adoma. Nowa dunu da ea emoga goumi da:iya osa:le heda:sea, amo fanelegema. 13 Amo dunu igiga medoma o dadiga gala:ma. Be dunu eno da ea da:i maedafa digili ba:ma:ne sia:ma. Amo hou da dunu amola ohe fi ilima hamoma. Udigili fanelegei dagoi ba:mu. Be dalabede fulabosu nabasea, dunu fi da goumiga masunu da defea.”
14 Amalalu, Mousese da goumiba:le sa:ili, dunu fi da Godema nodone sia:ne gadomusa:, ha:esaloma:ne sia:i. Amaiba:le, ilia da abula dodofei. 15 Amola Mousese da ilima amane sia:i, “Dilia! Gasida dilia ha:esaloma! Amola, amoga ha:esalumusa:, uda amola dunu gilisili mae golama.”
16  § Wamolegei Sia: Olelesu 4:5Eso osodaga, hahabe, gugelebe amola ha:ha:na ba:i. Goumi da:iya mumobi bagade ba:i amola dalabede gasa bagade fulaboi nabi. Dunu huluane abula diasu gaguli gagai ganodini da bagade beda:iba:le, yagugui. 17  ** Mousese ea Malasu 4:11-12Mousese da ea fi dunu bisili, diasu gadili Godema gousa:musa: oule asi. Ilia da goumi ea bai amoga asili lelu. 18 Sainai Goumi da lalu mobi amoga dedeboi dagoi ba:i. Bai Hina Gode da lalu defele goumiga sa:i dagoi. Mobi da lalu bagade ea mobi defele heda:i amola dunu huluane da bagadewane yagugui.
19 Dalabede ea fulabosu da bu baligili bagade nabi. Mousese da sia:i, amola Gode da gugelebe amoga ema bu adole i. 20 Hina Gode da Sainai Goumi amo da:iya gadodili sa:i. E da amogai misa:ne Mousesema sia:i. Mousese da goumiba:le heda:i.
21 Amalalu, Hina Gode da ema amane sia:i, “Di gudu sa:ili, dunu fi ilima sisasu olelema. Ilia da sisiga:i alalo ilegei mae giadofama:ne sia:ma. Amai galea, ilia da bagohame bogomu. 22 Gobele salasu dunu amola! Ilia Nama gadenene misunu dawa:sea, hidadea ilia ledo noga:le dodofema:mu. Amane hame hamosea, Na da ilima se nabasu imunu.” 23 Mousese da Hina Godema amane sia:i, “Ninia dunu fi da goumiba:le heda:mu da hamedei. Bai Di da ninima amane adoi. Goumi da afafai dagoi, sema gala. Dia da ninima goumi bai sisiga:le, alalo ilegema:ne sia:i dagoi.
24 Hina Gode da bu adole i, “Di gudu sa:ili, Elane guiguda: oule misa. Be gobele salasu dunu amola dunu eno huluane amo sisiga:i alalo ilegei mae giadofama:ne sia:ma. Ilia da amo giadofasea, Na da ilima se nabasu imunu.”
25 Amalalu, Mousese da gudu sa:ili, Hina Gode Ea sia:i amo ilima adoi dagoi.

*19:5: 1 Bida 2:9Mousese ea Malasu 4:20, 7:6, 26:18; Daidase 2:14

19:6: Wamolegei Sia: Olelesu 1:6, 5:10

19:12: Hibulu 12:18-20

§19:16: Wamolegei Sia: Olelesu 4:5

**19:17: Mousese ea Malasu 4:11-12