18
Yedelou da Mousesema Sofe Misi
Mousese esoa: Yedelou (Midia:ne gobele salasu dunu) da Gode da Mousese amola Isala:ili fi dunu Idibidi sogega gadili oule misini, noga:le fidisu, amo huluane nabi. 2-4  * Gadili Asi 2:21-22- Amaiba:le, e da Mousesema sofe misi. E da Mousese idua Siboula (Mousese da musa: e Midia:ne sogega fisi) amola ea mano aduna amo Gesiome amola Elia:isa oule misi. (Mousese da musa: sia:i dagoi, “Na da Midia:ne soge ganodini ga fi esala.” Amaiba:le, e da egefema Gesiome (ga fi dunu) dio asuli. E da eno sia:i, “Na ada ea Gode da fidibiba:le, na da Idibidi hina bagade amoga hame fanelegei ba:i. Amaiba:le, egefe eno amoma e da Elia:isa [Gode da na fidilala] amo dio asuli.) Mousese da wadela:i hafoga:i soge hadigi goumi gadenene amogai esalu. Amoga, Yedelou da Mousese idua amola egefela oule misi. E da mae doaga:le, Mousesema sia: adole iasi. Amaiba:le, Mousese da ema yosia:musa: asili, ema beguduli amola nonogoi. Ela, “Di da hahawane esalala:?,” sia:nanu, ela da Mousese ea Abula Diasu ganodini golili sa:i. Mousese da Yedelouma Hina Gode Ea hou hamobe Felouma amola Idibidi dunuma amola Isala:ili dunu gaga:ma:ne amo huluane olelei dagoi. E da Isala:ili dunu logoga ahoanebe se nabasu amola Hina Gode Ea fidisu huluane olelei.
Yedelou da amo sia: huluane hahawane nabi. 10 E amane sia:i. “Hina Godema nodoma! E da di amola Ea fi huluane noga:le fidi. E da ili Felou amola Idibidi dunu ilima gaga:ne, ilia se iasu diasu logo doasi dagoi. Godema nodoma! 11 Idibidi dunu da Isala:ili dunuma higale hamobeba:le, Hina Gode da amo hou hamoi dagoi. Amaiba:le, Hina Gode Ea hou da eno ‘gode’ liligi ilia hou bagade baligisa, amo na da wali dawa:.”
12 Amalalu, Yedelou da gobele salasu ohe amo mae fifili gogo gobemusa:, Godema imunusa: gaguli misi. Amola e da eno gobele salasu liligi gaguli misi. Elane amola Isala:ili fi ouligisu dunu huluane da Yedelou gilisili, Godema nodone sia:ne gadomusa:, sema lolo manusa: asi.
Mousese da Fofada:su Ouligisu Dunu Ilegei
(Mousese Ea Malasu 1:9-18)
13 Aya esoga, Mousese da Isala:ili dunu fi ilia sia:ga gegesu liligi fofada:nanu. E da hahabe fofada:nanu, mae yolesili gasimu galu. 14 Yedelou da Mousese ea hawa: hamosu bagade ba:beba:le, amane adole ba:i, “Di abuliba:le disu amo dia fi dunu agoane fidisala. Disu da hamonana amola dunu huluane eso huluane hahabe asili gasi, dima fofada:musa: lela.”
15 Mousese da amane sia:i, “Na da agoane hamomu da defea. Dunu ilia da Gode Ea hanai amo dawa:musa:gini nama maha. 16 Dunu aduna da sia:ga gegesu galea, ela da nama maha. Amasea, na da elama afae da moloi amola eno da giadofai amo elama olelesa. Amola na da Gode Ea hamoma:ne sia:i elama olelesa.”
17 Amalalu, Yedelou da amane sia:i, “Di da giadofale hamosa. 18 Di da dia da:i hodo amola eno dunu ilia da:i hodo wadela:mu. Disu hamomu da hamedei. 19 Na da dima fada:i sia: noga:i imunu. Amasea, Gode da di fidimu. Di da dunu ilia sia:ga gegesu nabimu amola Gode amola ili dogoa agoane alofesu dunu esalumu da defea. 20 Di da Gode Ea hamoma:ne sia:i ilima olelemu amola ilia habodane esalumu amola hawa: hamosu ilima olelemu amo huluane da defea. 21 Be amo baligili, di da dunu noga:i bagade dawa:su dunu ilegele, ilia da dunu huluane ilima ouligisu hina dunu ilegemu da defea. Ilia dunu fi idi 1000 amola dunu fi idi 100 amola idi 50 amola idi 10 amola ilima ouligisu hina ilegema:mu. Godema beda:i dunu fawane lama amola dunu da hano suligisu hou hame dawa: dunu, amo fawane ilegema. 22 Ilia mae yolesili fofada:su ouligisu dunu agoane hawa: hamoma:mu. Hou da gasa bagade ba:sea, ilia da di hahamoma:ne, dima adola misunu da defea. Be liligi fonobahadi ilisu da fofada:mu da defea. Ilia da dia dioi bagade liligi gilisili gaguli ahoasea, dia dioi liligi da bu fofoi ba:mu. 23 Di da Gode Ea sia: defele agoane hamosea, di da bogomuwane hele hame nabimu amola dunu huluane da ilia sia:ga gegei huluane hahamoi dagoi ba:sea, ilia diasuga hahawane masunu.”
24 Mousese da Yedelou ea olelesu nabi dagoi. 25 E da Isala:ili fi amoga noga:i dawa:su dunu ilegei. E da dunu idi 1000 amola idi 100 amola idi 50 amola idi 10 ilima ouligisu hina dunu ilegei. 26 Ilia da mae yolesili fofada:su ouligisu hawa: hamosu. Gasa bagade fofada:su, ilia da Mousesema ia misi. Be ilisu da fonobahadi liligi hahamoi.
27 Amalalu, Mousese da Yedelouma “asigibio” sia:nanu, Yedelou da hi diasuga buhagi.

*18:2-4: Gadili Asi 2:21-22