12
Ninia Ada Gode
Be amo dunu bagohame da ninima Gode Ea hou ba:su dunu esala. Amaiba:le, ninia da ilia hou defele, logo ga:su liligi huluane amola wadela:i hou amo da hedolowane nini bu la:gisa, amo huluane fadegamu da defea. Ninia hehenasu amo Gode da ninima olelei, amo mae yolesili ha:giwane hehenamu da defea. Ninia mae beba:le, Yesu (ninia dafawaneyale dawa:su hou muni hemosu amola dagosu Ouligisu Dunu) amo fawane ba:mu da defea. E da bulufalegeiga bogomu dawa:beba:le, Ea hou hame yolesi. Be E da hahawane hou amoga doaga:musa: dawa:beba:le, bulufalegeiga bogomuba:le gogosiasu hou mae dawa:le, E da wali Gode Ea Hinadafa Fisu afodafa la:ididili fisa. Ea se nabasu dawa:ma! Wadela:i hamosu dunu da Ema nimiwane ha lai. Amaiba:le, dilia da da:i dioiba:le, dafawaneyale dawa:su hou yolesimu da defea hame. Dilia da wadela:i hou amoma gegenana. Be amoga dilia da hame medole legei ba:sa. * Yoube 5:17; Malasu 3:11-12Gode da ninima dogo denesima:ne “Na mano!” sia:sa. Dilia da amo sia: gogoleila:?
E da amane sia:sa,
“Na mano! Hina Gode da dima dia hou hahamoma:ne sia:sea,
Ea sia: nabima! E da dima gagabole sia:sea, mae da:i dioma!
Bai Hina Gode da Ea dogolegei mano huluanema ilia hou hahamoma:ne sia:sa.
Nowama E da ‘Na mano’ sia:sa,
E da dawa:digima:ne se dabe iasu iaha!”
Dilia da se iasu nabasea, amo da ada ea hou agoane dilima maha dawa:beba:le, mae da:i dioma. Bai amo se nabasu da Gode da dili da Ea mano dawa:beba:le, agoane hamosa. Osobo bagade ada huluane da ilia manoma dawa:digima:ne se iasu iaha. Be dilia Gode Ea mano huluane amo defele ilia dawa:digima:ne se iasu laha hame ba:sea, amo dilia da manodafa hame be fa mano fawane esala olelesa. Ninia osobo bagade ada da ninima se iasu iabeba:le, ninia bu beda:iwane ilima nodoi. Amaiba:le, ninia A:silibu Adadafa, Ema baligiliwane nabasu hou hamone, esalalalumu da defea.
10 Ninia osobo bagade ada, ilia hanaiba:le, eso bagahame amoga ninima se iasu. Be Gode da nini fidima:ne, nini Ea hadigi gilisili lama:ne, dawa:digima:ne se iasu iaha.
11 Ninia Gode Ea se iasu labeba:le, amo esoga hahawane hame gala, se naba. Be fa:no, amo se dabe iasu amoga ninia hou bu hahamoiba:le, hou ida:iwane bu lai dagoiba:le, ninia moloidafa olofosu hou bu fage agoane legelalu, Gode Ea se iasu bidi noga:i ba:mu.
Fada:i Sia: amola Sisasu Sia:,
12  Aisaia 35:3Amaiba:le, dilia lobo gaguia gadoma:ne amola dilia muguni yagugui gasa lama:ne, dogo denesima! 13  Malasu 4:26Fedege agoane, emo gasuga:igi dunu da mae dafane hahawane uhinisima:ne, logo moloidafa amoga fawane masa.
14 Dunu huluanema olofosu hamoma:ne hogoi helema. Hadigi hame hamoi dunu da Hina Gode hamedafa ba:mu, amo dawa:beba:le, eso huluane hadigi hou hogoma.
15  § Mousese ea Malasu 29:18Dilia Gode Ea hahawane dogolegele iasu yolesili, beba:sa:besa:le, dawa:ma! Dunu afae da gamogai gisi agoane heda:le, bagadewane wili gala:le, dunu eno ilia hou wadela:mu da defea hame galebe. 16  ** Mui 25:29-34Dunu afae da wadela:i uda lasu hou o Iso agoane, a:silibu hou mae dawa:le, ha:i manu afadafa fawane hanaiba:le ea ada hobea magobo manoma nana imunu liligi huluane bidi lai dagoi, agoaiwane maedafa hamoma! 17  †† Mui 27:30-40Iso da fa:no ea ada magobo manoma imunu nana liligi bu lamusa: dawa:i galu. E da dinanu, amo logo hogoi helele, be ea hou bu sinidigimusa: hamedei ba:beba:le, logo ga:si dagoi ba:i. 18  ‡‡ Gadili Asi 19:16-22, 20:18-21; Mousese ea Malasu 4:11-12, 5:22-27Dilia da Isala:ili fi dunu defele, liligi gaguli ba:su dawa: liligi, amo Sainai Goumi laluga bagade nenanu, gasi bagade amola gulu bagebe alaloyo ganodini hamonanu, amo goumiga hame doaga:i. 19 Ilia da dalabede sia: amola sia:dafa nabi. Ilia amo sia: nabaloba, beda:iba:le bu mae nabima:ne ha:giwane edegei. 20  §§ Gadili Asi 19:12-13Bai ilia da sia: amo, “Dunu o ohe fi o eno liligi da goumi digili ba:sea fawane, ilia igiga medole legei dagoi ba:mu!” Ilia da amo sia:iba:le beda:ne, nabimu higa:i galu. 21  *** Mousese ea Malasu 9:19Ba:su liligi da bogomuwane beda:ma:ne agoai galebe. Amaiba:le, Mousese da hi beda:iba:le amane sia:i, “Na da bagadewane beda:iba:le, yagugusa!”
22 Be dilia da Saione Goumi amola Esalebe Gode Ea Moilai Bai Bagade amo Hebene ganodini gagui Yelusaleme (amo ganodini a:igele dunu osea:idafa esalebe ba:sa), amoga doaga:i dagoi. 23 Dilia da Gode Ea degabo lalelegei mano amo ilia dio da Hebene ganodini dedei, amo ilia hahawane gilisisuma doaga:i dagoi. Dilia da Gode, amo da fifi asi gala dunu huluanema Fofada:su gala, amola noga:i dunu amo ilia a:silibu Gode da afadenene moloidafa hamoi dagoi, ilima doaga:i dagoi. 24  ††† Mui 4:10Dilia da Yesu, amo da gaheabolo Gousa:su Sema hahamoi dagoi, amola maga:me fogaga:gala:i, amo Ea imunu liligi da A:ibele ea maga:me amo imunu hou baligisa, amoma doaga:i dagoi.
25  ‡‡‡ Gadili Asi 20:22Amaiba:le, dawa:ma! Sia:su dunu Ea sia: nabima:ne mae higama. Nowa da sisasu dunu e da osobo bagadega Gode sia:i liligi olelei, amo hame nabaloba, e da hobeale masunu logo hame ba:i. Amaiba:le, ninia Sisasu Dunu amo da Hebene amoga sia:sea, amo hame nabasea, hobeale masunu logo hamedafa ba:mu. 26  §§§ Ha:ga:iai 2:6Sisasu Dunu da musa: Ea sia:ga osobo bagade fawane ugugui. Be E da hobea hamoma:ne, amane sia:i, “Na da bu afadafa fawane eno, osobo bagade amola mu ugugumu!” 27 E da “afadafa eno” sia:beba:le, amo hahamoi liligi da uguguli, mugululi, hamedafa ba:mu, amo ninia noga:le dawa:. Be hame mugulumu dialumu liligi da amaiwane dialumu.
28 Amaiba:le, ninia da hobea Hinadafa Hou amo da mugulumu hamedei liligi, amo ba:musa: dawa:beba:le, ninia da Godema hahawaneba:le, E da nini hahawane ba:ma:ne, Ema beda:iwane nodomu da defea. 29  * Mousese ea Malasu 4:24Bai ninia Gode da gugunufinisimusa: lalu agoane gala.

*12:5: Yoube 5:17; Malasu 3:11-12

12:12: Aisaia 35:3

12:13: Malasu 4:26

§12:15: Mousese ea Malasu 29:18

**12:16: Mui 25:29-34

††12:17: Mui 27:30-40

‡‡12:18: Gadili Asi 19:16-22, 20:18-21; Mousese ea Malasu 4:11-12, 5:22-27

§§12:20: Gadili Asi 19:12-13

***12:21: Mousese ea Malasu 9:19

†††12:24: Mui 4:10

‡‡‡12:25: Gadili Asi 20:22

§§§12:26: Ha:ga:iai 2:6

*12:29: Mousese ea Malasu 4:24