35
Hadigi Logo
Hafoga:i soge da hahawane ba:mu.
Ifa lubi da falegale, wadela:i soge ganodini alemu.
Fedege agoane, hafoga:i soge da hahawaneba:le,
gesami hea:mu amola wele sia:mu.
Hafoga:i soge da ida:iwane Lebanone Goumi defele ba:mu,
amola amo soge ea nasegagi da Gamele amola Sia:lane ifabi
ela nasegagi defele ba:mu.
Dunu huluanedafa da Hina Gode Ea gasa bagade hou
amola Ea baligili Hadigi ba:mu.
* Hibulu 12:12Dilia! Nowa ea lobo da helebe,
amola nowa da gasa hameba:le ea emo muguni da yagugusa,
amoma gasa ima.
Nowa da da:i dioi galea, ilima amane sia:ma,
“Gasa lama! Mae beda:ma!
Gode da dili gaga:musa:,
amola dilia ha lai ilima se imunusa: misunu.”
Ma:diu 11:5; Luge 7.22Si dofoi dunu da bu ba:mu.
Ge ga:i dunu da bu nabimu.
Emo gasuga:igi dunu da soagala:le gosa:mu.
Amola sia: hamedei dunu da hahawaneba:le, wele sia:mu.
Hafoga:i sogega, hano noga:i ahoanebe ba:mu.
Hafoga:i soge amo ganodini, sa:iboso soge da afadenene,
hano wayabo agoane hamomu.
Amola hafoga:i sogebi amo ganodini,
gu hano bagohame ba:mu.
Sogebi amo ganodini sigua wa:me da esalu,
amoga fafugisi amola saga: ba:mu.
Amo soge ganodini, logo ea dio amo “Hadigi Logo” dialebe ba:mu.
Amoga ahoanebe, dilia da wadela:i hamosu dunu hame ba:mu.
Amola gagaoui dunu da amoga ahoabe dunu
ilima ogogomu hamedei agoane ba:mu.
Laione wa:me amogai esalebe hame ba:mu,
amola nimi bagade ohe fi hame ba:mu.
Be nowa dunu amo Hina Gode da gaga:i dagoi,
amo dunu da ilia diasudafa amoga doaga:ma:ne,
amo logoga ahoanebe ba:mu.
10 Ilia hahawaneba:le, gesami hea:lala amola wele sia:nana,
Yelusalemega doaga:mu.
Ilia da da:i dioi amola se nabasu bu hame ba:mu.
Be ilia da eso huluane hahawane fifi ahoanumu.

*35:3: Hibulu 12:12

35:5: Ma:diu 11:5; Luge 7.22