11
Yone Ba:bodaise ea Fidisu Dunu da Yesu Ea Hou Bu Adole Ba:ma:ne Ema Doaga:i
(Luge 7:18-35)
Yesu da Ea ado ba:su dunu fagoyale gala ilima ilia hawa: hamosu olelei. Amalalu, E da amo sogebi yolesili, Ga:lili moilai gagai amo ganodini, Ea sia: olelemusa: asi.
Yone Ba:bodaise da se iasu diasu ganodini esalu. E da Gelesu Ea hawa: hamonana nabaloba, ema fa:no bobogesu dunu Yesuma asunasi. Ilia da Yesuma amane adole ba:i, “Yone da Dunu hobea misunu sia:i. Di da amo Dunula:? O ninia eno dunu misa:ne ouesaloma:bela:?”
Yesu da bu adole i, “Dilia ba:su amola nabasu liligi huluane Yonema olelema. * Aisaia 35:5-6, 61:1Si dofoi dunu da bu ba:sa. Emo gasuga:igi dunu da bu noga:le lala. Lebolosi oloi dunu da aya: bahoi dagoi. Ge ga:i dunu da bu naba. Bogoi dunu da wa:legadoi dagoi. Hame gagui dunu ilia Gode Sia: Ida:iwane naba. Nowa dunu da Nama dafawaneyale dawa:su hou hame fisiagasea, e da hahawane gala.”
Yone ea ado ba:su dunu da bu yolesili ahoanoba, Yesu da eno dunuma amane sia:i, “Dilia da wadela:i hafoga:i sogega Yone ba:la ahoanoba, dilia da adi hou ba:musa: dawa:sula:? Gisi lubi foga fabeba:le muwabe, amo ba:la asibela:? Be dilia dunu abula ida:iwane amoga idiniginisi ba:la asibela:? Abula ida:iwane idiniginisi dunu da hina bagade dunu ilia diasu ganodini esala! Be dilia da balofede dunu ba:la asibela:? Dafawane! Yone da balofede dunu ea hou amo bagade baligi dagoi. 10  Ma:lagai 3:1Bai Yone ea hou olelema:ne, Gode Sia: da agoane dedei diala, ‘Gode da amane sia:i, Na olelesu dunu Dia logo fodoma:ne amola Dima bisili masa:ne, Na da asunasimu.’ 11 Na dafawane sia:sa! Yone Ba:bodaise ea hou da uda amoma lalelegei mano ilia hou huluane baligili dagoi. Be Gode Ea Hinadafa Hou fi amo ganodini fonobahadidafa dunu ea hou da Yone Ba:bodaise ea hou baligisa. 12  Luge:16:16Yone Ba:bodaise da osobo bagadega misi. Amo esoha degabo hamonana amogainini wali eso, Gode Ea Hinadafa Hou amo ganodini masa:ne, gegesu bagade da ba:lala. Gasa bagade dunu da lalegagumusa: gegenana. 13 Musa: balofede dunu amola Mousese ea sema dedei da Gode Ea Hinadafa Hou olelesu. Amalalu, Yone Ba:bodaise da misi dagoi. 14  § Ma:lagai 4:5; Ma:diu 17:10-13; Maga 9:11-13Musa: balofede dunu da Elaidia da misunu sia:i. Dilia da ilia sia: dafawaneyale dawa:i ganiaba, bu misunu dunu Elaidia da Yone, amo dawa:ma! 15 Dilia da ge galea, nabima! 16 Wali esalebe dunu ilia hou Na da dilima olelemu. Ilia da mano fonobahadi bidi lama:ne legesu sogebiga udigili hedelalebe agoane. 17 Mano gilisisu afae da eno gilisisuma amane wele sia:sa, ‘Ninia da baidama dunanu, be dilia hame gosa:i. Ninia da didigia:loba, dilia da hame di.’ 18 Yone da ha:i amola waini mae nawene misiba:le, dunu da amane sia:su, ‘E da sugunu aligila sa:i!’ 19 Be Dunu Egefe da ha:i amola waini nana misiba:le, ilia da agoane sia:su, ‘Uasu dunu amola feloasu dunu da misi dagoi. E da su lidisu amola wadela:i hamosu dunu ilia na:iyado goea.’ Be Gode Ea hawa: didili hamoi, amo da Gode Ea bagade dawa:su hou olelesa.”
Moilai Dunu da Yesu Ea Hou Dafawaneyale Hame Dawa:i
(Luge 10:13-15)
20 Yesu da moilai bagohame amo ganodini gasa bagade hamosu. Be amo moilai dunu da Godema hame sinidigi. Amaiba:le, Yesu da ilima gagabole amane sia:i,
21  ** Aisaia 23:1-18; Isigiele 26:1 - 28:26; Youele 3:4-8; A:imose 1:9-10; Segalaia 9:2-4“Goula:isini dunu! Dilia da se bagade nabimu! Bedesa:ida dunu! Dilia amola da se bagade nabimu! Daia amola Saidone dunu fi da Na musa: hame ba:su hou dilia moilai ganodini hamoi amo ba:loba, ilia da da:i dioi amola Godema sinidigimu olelema:ne, wadela:i eboboi abula idiniginisila:loba amola ilia dialuma da:iya nasubu duduli gala:la:loba. 22 Na da dilima dafawane sia:sa! Fofada:su eso doaga:sea, dilia se iasu da Daia fi amola Saidone fi ilia se iasu, amo bagade baligimu. 23  †† Aisaia 14:13-15; Mui 19:24:28Gabena:iame fi! Dilia da muagado heda:ma:bela:? Hame mabu! Dilia da Helo sogega gudu sa:imu. Sodame dunu ilia da dilia waha ba:i liligi ba:loba, Sodame da mae ulagili dialala:loba.
24  ‡‡ Ma:diu 10:15; Luge 10:12Be Fofada:su eso doaga:sea, dilia se iasu lamu da Sodame dunu ilia se iasu amo bagadewane baligimu.”
Nama Helefila Misa
(Luge 10:21-22)
25 Amo esoga, Yesu E amane sia:i, “Ada Gode! Osobo bagade amola Hebene Hina esala! Bagade dawa:su dunu hodosa:besa:le, goe liligi Di wamolegeiba:le amola mano dudubuma oleleiba:le, Na da Dima nodosa. 26 Dafawane Ada! Di da hanaiba:le agoane hamosu.
27  §§ Yone 3:35, 1:18, 10:15Na Ada da hou huluane Nama i dagoi. Ada Hi fawane da Egefe dawa:. Amola Na fawane da Ada dawa:. Na da nowa dunuma Na Ada Ea hou olelesea, amo dunu amola da Ada Ea hou dawa:.
28 “Dilia huluane! Liligi dioi bagade gaguli ahoabeba:le helebe, amola da:i diobe. Nama helefila misa! Na da dilima helefisu imunu.
29  *** Yelemaia 6:16Dilia Na ‘youge’ dilia da:i amoga lale ligisima. Na da Na hou dilima olelemu. Na hou da fonoboiwane, amola asaboi. Dilia a:silibu da bu mae da:i dioiwane helefimu.
30 Bai Na ‘youge’ da asaboiwane. Amola dilia aguni masa:ne, Na da hagi liligi fawane dilia esaga salimu.”

*11:5: Aisaia 35:5-6, 61:1

11:10: Ma:lagai 3:1

11:12: Luge:16:16

§11:14: Ma:lagai 4:5; Ma:diu 17:10-13; Maga 9:11-13

**11:21: Aisaia 23:1-18; Isigiele 26:1 - 28:26; Youele 3:4-8; A:imose 1:9-10; Segalaia 9:2-4

††11:23: Aisaia 14:13-15; Mui 19:24:28

‡‡11:24: Ma:diu 10:15; Luge 10:12

§§11:27: Yone 3:35, 1:18, 10:15

***11:29: Yelemaia 6:16