61
Gaga:su Sia: Ida:iwane Gala
* Ma:diu 11:5; Luge 7:22Hina Gode Ouligisudafa da Ea A:silibu Ida:iwane Gala,
amo na ouligima:ne, nama i dagoi.
E da na ilegei amola na asunasi dagoi.
Na da hame gagui dunu ilima sia: ida:iwane olelema:ne,
amola da:i dioi bagade dunu ilia dogo denesima:ne,
amola si dofoi dunu amo ilia siga bu ba:ma:ne,
amola se iasu diasuga sali dunu ilia logo doasima:ne,
E da na asunasi dagoi.
Luge 4:18-19Ma:diu 5:4E da na osobo bagade dunu ilima olelema:ne asunasi dagoi.
Amo eso amoga Hina Gode da Ea fi dunu gaga:mu,
amola ilia ha lai amo hasanasili, dabe imunu, amo olelema:ne,
E da na asunasi.
Amola nowa da da:i dioiba:le dinana,
amo ilia dogo denesima:ne, E da na asunasi.
Hina Gode da Ea fi dunu, ilia da wali Saione amo ganodini dinana
amo ilia da:i dioi fadegale, hahawane hou imunu.
E da ilia dinanebe afadenene, ilima nodosu gesami hea:su imunu.
Ilia da ifa noga:i, Hina Gode Ea bugi liligi defele ba:mu.
Ilia moloidafa hou fawane hamomu,
amola dunu huluane da Gode Ea hamoiba:le, Ema nodomu.
Moilai bai bagade amo da eso bagohame mugululi wadela:lesi dagoi ba:i,
amo ilia da bu gagumu.
Na fi dunu! Ga fi dunu da dilia hawa: hamosu hamomu.
Ilia da dilia ohe wa:i ouligimu,
amola dilia ifabi amola waini efe sagai ouligimu.
Amola dilia da Hina Gode Ea gobele salasu dunu
amola Gode Ea hawa: hamosu dunu esala,
amo dunu huluane da dawa:mu.
Dilia da fifi asi gala ilia gagui liligi huluane,
amo dilia da hahawane gagumu.
Dilia gogosiasu da dagoi.
Dilia da dilia sogedafa amo ganodini esalumu.
Dilia wali gagui da baligili, aduna agoane gagui dagoi ba:mu.
Amola dilia hahawane hou da mae fisili, eso huluane dialalalumu.
Hina Gode da amane sia:sa,
“Na da moloidafa hou bagade hanai
amola dunu se iasu amola wadela:i hou bagade higasa.
Na da dafawane Na fi dunu ilima noga:i bidi imunu,
amola gousa:su gaheabolo eso huluane dialulaloma:ne ilima hamomu.
Ilia da fifi asi gala amo ganodini sogebi gadodafa lamu.
Dunu huluane da Na da Na fi ilima hahawane bagade hamosu,
amo ilia da dawa:mu.”
10  Wamolegei Sia: Olelesu 21:2Hina Gode Ea hamoiba:le, Yelusaleme da hahawane bagade hamosa.
E da uda e gaguli labe amoga hahawane ahoabe agoane ba:sa.
Fedege agoane, Gode da gaga:su hou amola hasalasu hou
amo abula agoane Yelusaleme amoma idiniginisi.
11 Ha:i manu hawa: da fudagala:le, sono heda:le, amola heda:sa.
Amo defele, Hina Gode Ouligisudafa da Ea fi gaga:mu.
Amola fifi asi gala dunu huluane da Ema nodomu.

*61:1: Ma:diu 11:5; Luge 7:22

61:2: Luge 4:18-19Ma:diu 5:4

61:10: Wamolegei Sia: Olelesu 21:2