60
Yelusaleme da Hobea Hadigi Bagade Lamu
Fedege agoane, Yelusaleme, di wa:legadole, eso agoane diga:ma.
Hina Gode Ea hadigi da dima hadigisa.
Fifi asi gala eno da gasi dunasi amoga dedeboi dagoi ba:mu.
Be Hina Gode Ea hadigi da dima hadigimu.
Ea hadigi esalebe da dima dafulili lelumu.
Fifi asi gala fi da dia hadigi ba:sea, dima gilisimusa: dawa:mu.
Amola dia hou da hehebolo mabe galu defele, amo ba:sea, hina bagade ilia da dima gilisimusa: dawa:mu.
Hou wali hamonana, amo ba:ma:ne ba:le gagama.
Dia fi dunu da buhagimusa: gilisisa.
Dia gofelali da soge sedaga ganini buhagimu.
Didiwi da mano fonobahadi defele, enoga ouga:ne, oule misunu ba:mu.
Di da amo ba:sea, hahawane bagade ba:mu.
Di da hahawane fofogadigiba:le, yagugumu.
Bagade gagui fifi asi gala ilia liligi da dilima gaguli manebe ba:mu.
Soge amo da hano wayabo bagade na:iyadodili diala,
amoga ilia liligi noga:i dima gaguli manebe ba:mu.
Ga:mele dada:lesu bagade da Midia:ne amola Ifa amola Siba
amoga gouli amola gabusiga: manoma liligi gaguli manebe ba:mu.
Dunu da sia: ida:iwane gala amo Hina Gode Ea hamobe,
amo fifi asi gala ilima hahawane adomu.
Gida amola Nebaiode dunu da ilia sibi huluane
amo Hina Gode hahawane ba:ma:ne, ‘oloda’ da:iya
gobele salimusa: dilima gaguli misunu.
Hina Gode da Ea Debolo bu hahamomu.
Amola ea gaheabolo hadigi da musa: hadigi baligi dagoi ba:mu.
Na da adi liligi manebe ba:sala:?
Ilia da dusagai, amo da mu mobi hehenabe,
amola “dafe” sio amo ea diasuga buhagisia hehenabe, agoai ba:sa.
Ilia da dusagai amo da Gode Ea fi dunu soge sedaga esalu,
amo ilia sogedafa amoga buhagimusa:, gaguli manebe ba:sa.
Ilia da Hina Gode amo Ea Dio amoma nodomusa:,
silifa amola gouli gaguli maha.
Ilia da Isala:ili ilia Hadigi Gode (Ea hamobeba:le,
osobo bagade fifi asi gala huluane da Ea fi ilima nodomu)
Ema nodomusa: maha.
10 Hina Gode da fedege agoane, Yelusaleme amoma amane sia:sa,
“Ga fi dunu da dia gagoi bu gagumu,
amola ilia hina bagade, ilia da dima hawa: hamosu dunu agoane ba:mu.
Na da ougiba:le, dima se iasu.
Be wali Na da Na asigi hou amola gogolema:ne olofosu dima olelemu.
11  * Wamolegei Sia: Olelesu 21:25-26Fifi asi gala hina bagade ilia da dima ilia noga:i liligi gaguli misa:ne,
dia logo ga:su da gasia amola esoga hamedafa ga:si ba:mu.
12 Be fifi asi gala amo ilia da dima hawa: hame hamosea,
ilia da wadela:lesi dagoi ba:mu.
13 Ilia da ifa baligili noga:idafa
amo “saibalase” amola ‘yuniba’ amola ‘baine’
amo Lebanone sogega, di Yelusaleme bu gagumusa:,
amola Na Debolo Diasu bu noga:musa:,
amola Na moilai hadigi lamusa:, gaguli misunu.
14  Wamolegei Sia: Olelesu 3:9Dunu amo da musa: dima se iasu, amo ilia egefe da misini,
ilia dilima nodosu olelema:ne, gududafa begudumu.
Dunu da musa: dima higasu,
ilia da dia emo gadenene midadili gudu gala:la sa:ili, dilima nodomu.
Ilia da dima amane sia:mu, ‘Hina Gode Ea Moilai Bai Bagade’
amola ‘Saione da Isala:ili Fi ilia Hadigi Hina Gode, Ea Moilai Bai Bagade.’
15 Di da moilai bai bagade yaloi dialu, amola dunu eno ilia da di higa:i.
Di da wadela:lesi dagoi ba:i.
Be amo hou fisili, Na da di afadenene,
bu bagade amola noga:i ba:su amo di bu hahamomu.
Amasea, di da eso huluane hahawane hou fawane ba:mu.
16 Fifi asi gala amola hina bagade,
ilia da ame da ea manoma dodo maga:me iaha,
amo defele di asigiliwane ouligimu.
Amola Na, Hina Gode, da dili gaga:i dagoi, amo dilia dawa:mu.
Amola Isala:ili Gode Bagadedafa da di halegale masa:ne,
dia se iasu diasu logo doasi dagoi, amo di da dawa:mu.
17 Na da dia ‘balase’ lale, bu gouli noga:i amo dima gaguli misunu.
Amola Na da dia ouli amola ifa lale
bu silifa amola ‘balase’ noga:i dima gaguli misunu.
Amola Na da dia igi lale bu ouli noga:i dima gaguli misunu.
Dia ouligisu dunu da dima se bu hame imunu.
Na hamobeba:le, ilia da moloidafa amola olofoiwane fofada:nanu, noga:le ouligimu.
18 Dia da gegesu halasu bu hame nabimu.
Dia soge da bu wadela:lesi hame ba:mu.
Na da di ouligimu, amola gasa bagade gagoi ea gaga:i defele, di gaga:mu.
Amola Na da di gaga:iba:le, dia da Nama nodomu.
19  Wamolegei Sia: Olelesu 21:23, 22:5Eso da esomogoa hadigisa.
Be amo esoga, eso da dima bu hame hadigimu
amola gasia, oubi da dima bu hame hadigimu.
Bai Na, Hina Gode da dima eso huluane hadigilalumu.
Na gadodafa hadigi hou da dima hadigiwane dialumu.
20 Dia da:i diosu eso da dagomu.
Na, Hina Gode da dima eso huluane hadigilalumu.
Eso amola oubi amola da dagomu.
Be Na hadigi da hamedafa dagomu.
21 Dia fi dunu da hou moloidafa fawane hamomu
amola ilia da eso huluane Isala:ili soge gagulalumu.
Na da Na gasa bagade hou amoga Na fi hahamoi
amola Isala:ili sogega ili bugi dagoi, dunu huluane da ba:mu.
22 Amola dia baligili fonobahadidafa sosogo fi da alele,
gasa bagade fifi asi gala defele ba:mu.
Na ilegei eso da doaga:sea, Na da amo hedolowane hamomu.
Na da Hina Gode!

*60:11: Wamolegei Sia: Olelesu 21:25-26

60:14: Wamolegei Sia: Olelesu 3:9

60:19: Wamolegei Sia: Olelesu 21:23, 22:5