59
Aisaia da Isala:ili Dunu Ilia Wadela:i Hou Hamobeba:le Ilima Diwaneya Udidisa
Hina Gode da gasa hameba:le dili gaga:mu da hamedei o ge ga:iba:le dilia fidima:ne wele sia:su nabimu gogolei, amo mae dawa:ma. Dilia da wadela:i hou hamobeba:le fawane, E da dilia wele sia:su hame naba. Amola dilia Ema nodone sia:ne gadomusa: dawa:sea, dilia wadela:i hou da dili Godema afafasa. Dilia da ogogosu hou, amola gegesu hou, amola medole legesu hou, bagade dawa:.
Dilia da fofada:musa: ahoa, be moloidafa hou hame dawa:. Fofada:su amo ganodini, dilia da eno dunuma baligimusa:, bagadewane ogogosa. Dilia da eno dunuma se ima:ne ilegesa. - Dilia wadela:i ilegesu da medosu saya:be ea oso defele, bogosu liligi gala. Oso goudasea, saya:be da gadili maha! Be dilia wadela:i ilegesu da dili hame fidimu. Ilia da abula amo afalea diasu amoga hamoi agoane hamedei liligi.
* Louma 3:15-17Dilia da eso huluane wadela:le hamomusa:gini ilegesa, amola amo hamoma:ne, hanaiwane esala. Dilia da wadela:i hame hamosu noga:i dunu amo medole legemusa: hame higasa. Dilia ahoasea, liligi huluane da mugului amola wadela:lesi dagoi ba:sa,
amola dilia esalea, dunu eno da gaga:su hame dawa:. Dilia hou huluane da moloi hame. Dilia da gugaloi logo amoga ahoa, amola nowa dunu da amo logoga ahoasea, da gaga:su hame dawa:mu.
Isala:ili Dunu da Gogosiane, Ilia Wadela:i Hou Fofada:sa.
Dunu da amane sia:sa, “Dafawane! Ninia wadela:i hou hamobeba:le, Gode da ninima banenesisu dunu ilima hame gaga:sa. Ninia da hadigi ganodini masusa: hanai gala, be gasi fawane ba:sa. 10 Ninia da si dofoi dunu defele, logo hogomusa: ahoa. Ninia da gasi ganodini ahoabe defele, amola bogosu gasi dunasi sogebi ganodini ahoabe defele, esomogoa dafasa. 11 Ninia da beda:i bagade amola se naba. Ninia da Gode nini se nabasu amola wadela:i hou amoga gaga:ma:ne bagade hanai gala, be Ea gaga:su hame ba:sa.
12 Hina Gode! Ninia da wadela:i hou bagohame Dima hamosu. Ninia wadela:i hou da ninima diwaneya udidisu agoane. Ninia wadela:i hou huluane ninia dawa: dagoi.
13 Ninia da Dima odoga:i amola Di higa:i amola Dima fa:no bobogemu higa:i dagoi.
Ninia da eno dunuma se ima:ne hasanasi, amola Dima baligi fa:su. Ninia asigi dawa:su da ogogosu fawane amola ninia lafi amoga ogogosu sia: fawane sia:sa.
14 Ninia da moloi hou sefasi dagoi, amola hou noga:i da ninima hamedei agoane ba:sa. Dafawane hou da moilai amo ganodini dafasa, amola moloidafa hou da dialoma:ne sogebi hame ba:sa. 15 Moloidafa hou da hamedafa gala. Amaiba:le, nowa da wadela:i hou eno dunuma hamosu yolesisia, eno dunu da ema wadela:le hamomu.”
Hina Gode da Ea Fi Dunu Gaga:musa: Momagesa.
Hina Gode da amo hou huluane ba:i dagoi. Amola moloidafa hou da hameba:le, E da hahawane hame. 16  Aisaia 63:5Dunu da se naba banenesi dunu amo fidimusa: da hame, amola Hina Gode da amo ba:beba:le, fofogadigisa. Amaiba:le, E da Hi gasaga amo dunu gaga:mu, amola ilia ha lai hasanasimu. 17  Ifisia 6:14, 17; 1 Desalounia 5:8E da moloidafa hou gaga:su bulu agoane idiniginisimu, amola hasalasu hou gaga:su habuga agoane figisimu. E da wadela:i hou bu hahamomusa:, amola wadela:i hamosu dunuma se dabe imunusa:, bagade hanai gala. 18 E da Ea ha lai dunu, gadenene amola soge sedagaga esala, ilima ilia wadela:i hou hamoi defele se bidi imunu. 19 Soge gusugoe asili, gududili doaga:le, dunu huluanedafa da Ema amola Ea gasa bagade hou amoma beda:mu. E da hehenasu hano amola gasa bagade isu defele, manebe ba:mu.
20  § Louma 11:26Hina Gode da Ea fi ilima amane sia:sa, “Na da Yelusalemega dili fidimusa: misunu. Amola nowa da ea wadela:i hou fisili, Nama sinidigisia, Na da amo dunu gaga:musa: misunu. 21 Amola Na da dilima gousa:su hamomu. Na da Na gasa hou amola Na olelesu amo dilia eso huluane gaguma:ne, dilima i dagoi. Wali amola fa:no amola, dilia Na sia: nabima. Amola dilia mano amola diligaga fi da Na sia: mae fisili eso huluane nabasu hou hamoma:ne, ilima olelema.”

*59:7: Louma 3:15-17

59:16: Aisaia 63:5

59:17: Ifisia 6:14, 17; 1 Desalounia 5:8

§59:20: Louma 11:26