58
Ha:i Mai Nawane Godema Dawa:su Houdafa
Hina Gode da amane sia:sa, “Ha:giwane wele sia:ma! Na Isala:ili fi dunu ilia wadela:i hou ilima adoma. Ilia da eso huluane Nama nodosa. Ilia da Na hou dawa:mu hanai, amola Na sema amo nabawane hamomusa: hanai gala, ilisu da sia:sa. Na da ilima moloidafa malei imunusa: ilia da hanai, ilia da sia:sa. Amola ilia da Nama nodobeba:le, hahawane gala, amo ilia lafidili amane sia:sa.
Na fi dunu da amane adole ba:sa, ‘Hina Gode da amo hame dawa:beba:le, ninia da abuliba:le ha:i mae nawane sia:ne gadoma:bela:? Bai E da ninia hou hame ba:sa.’
Be Na da ilima bu adole iaha, ‘Dilia da ha:i mae nawane sia:ne gadosea, dilia da gilisili dili hanaiga hamosa amola dilia hawa: hamosu dunu ilima se iaha. Dilia ha:i hame nabeba:le, ougili sia:ga gegenanu amola gegesa. Na da amaiwane ha:i mae nawane hou ba:sea, dilia sia:ne gadosu nabima:bela:? Hame mabu! Dilia da ha:i mae nawane sia:ne gadosea, dilia da se nabima:ne hamosa. Dilia dialuma amo gisi lubi defele guduli sa:ili, wadela:i abula amola nasubu legelalu, amo da:iya diaha. Amo da ha:i mae nawane sia:ne gadosu houdafala:? Hame mabu! Na da agoaiwane ha:i mae nawane sia:ne gadosu hou hahawane hame ba:sa.
Be Na da ha:i mae nawane sia:ne gadosu hou eno hanai gala. Amo da dilia se ima:ne la:gisu eno dunuma fadegale, amola moloi hame hou fisili, se lai dunu hahawane halegale masa:ne, ilima banenesisu logo doasimu da defea. * Ma:diu 25:35Dilia ha:i manu mogili eno ha:i bagade dunuma ima. Amola dunu amo da diasu hame gala, amo dunu dilia diasuga aowama. Dunu da abula hame ga:i, ilima abula ima, amola dilia sosogo fi dunu fidima:ne mae higama. Amo da ha:i mae nawane sia:ne gadosu houdafa.
Amane hamosea, Na haha da hahabe mabe eso defele dilima hadigimu. Amola dilia fofa:gi da hedolo bahole uhi dagoi ba:mu. Na da eso huluane dili gaga:musa:, ani esalumu. Na da la:idi la:ididili huluane amoga dili gaga:mu. Dilia da Nama sia:ne gadosea, Na da dilima bu adole imunu. Dilia da Nama wele sia:sea, Na da dili fidimusa: misunu.
Dilia da gasa fili se iasu hou fisisia, amola enoma higasu hou fisisia, amola wadela:i sia: bu hamedafa sia:sea, 10 dilia da ha:i nabi dunuma ha:i manu iasea, amola hame gagui dunu sadima:ne, ilima liligi iasea, amasea gasi dunasi (dilia wali amo ganodini esala), amo da afadenene, bu esomogoa hadigi agoane ba:mu. 11 Amola Na da mae yolele, dilima logo olelemu. Amola dili sadima:ne, liligi noga:i dilima imunu. Na hamobeba:le, dilia gasa bagade amola oloi hame gala agoane ba:mu. Dilia da nasegagi ifabi agoai ba:mu, amola hano si amo da hafoga:mu hamedei, agoaiwane ba:mu.
12 Dilia moilai diasu da ode bagohame mugului dagoi ba:i. Be dilia fi dunu da musa: bai amo da:iya, diasu bu gagumu. Amola eno dunu dilia hou olelema:ne da amane sia:mu, ‘Amo dunu fi da gagoi dobea mugului amo bu gagui dagoi. Amola ilia da diasu wadela:lesi amo huluane bu hahamoi.’ ”
Isala:ili Fi da Sa:bade Eso Sema Nabawane Hamosea, Bidi Lamu
13 Hina Gode da amane sia:sa, “Dilia da Sa:bade eso da sema noga:le dawa:sea, amola amo esoga dilia hanaiga hame hamosea, amola amo esoga hame hawa: hamobeba:le amola udigili sia: hame sia:beba:le, Na hadigi eso amoga nodosea,
14 amasea, dilia da Nama agoane hawa: hamobeba:le, hahawane bagade ba:mu. Amola Na da agoane hamomuba:le, fifi asi gala fi huluane da dilima nodomu. Amola dilia hahawane soge amo Na da dilia aowalali eda Ya:igobema i, amo ganodini esalumu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.

*58:7: Ma:diu 25:35