25
A:fini Nabuane Gala Fedege Sia:
* Luge 12:35“Amo esoga, Gode Ea Hinadafa Hou da a:fini dunuga hame dawa:digi nabuane gala ilia hou agoane ba:mu. Ilia da gamali lale, uda lamu dunu fidimusa: asi. A:fini biyale da gagaoui agoane, be biyale eno da bagade dawa:lai galu. Gagaoui a:fini biyale, ilia da gamali hano eno mae lale, gamali gaguli asi. Be bagade dawa:su a:fini biyale, ilia da gamali hano eno dili salawane, gamali gaguli asi.
Uda lamu dunu da hedolo hame doaga:beba:le, ilia da golaiwane dialu.
Amalalu, gasimogoa, ilia da wele sia:be bagade nabi. ‘Dawa:ma! Uda lamu dunu da manebe! E yosia::musa: masa!’
Amalalu, a:fini huluane da wa:legadole, ilia gamali ulagimusa:, wigi hahamoi.
Gagaoui a:fini biyale, ilia bagade dawa:su a:fini biyale ilima amane sia:i, ‘Dilia gamali hano galea ninima ima. Ninia gamali da usimu galebe!’ Be bagade dawa:su a:fini da bu adole i, ‘Hame mabu! Ninia gamali hano ebelesa:besa:le hame imunu. Dilia bidi lasu diasuga bidi lamusa: masa!’ 10 Gagaoui a:fini da bidi lamusa: ahoananoba, uda lamu dunu da doaga:i dagoi. Amalalu, bagade dawa:su a:fini amola uda lamu dunu, ilia diasu ganodini lolo manusa: asi. Amalalu, logo da ga:si dagoi ba:i.
11  Luge 13:25Fa:nowane, bidilai dagobeba:le, gagaoui a:fini da doaga:le, logoga lulufigili, amane sia:i, ‘Hina! Hina! Ninia golili misa:ne, logo doasima!’ 12 Be e da bu adole i, ‘Hame mabu! Na da dafawane dilima sia:sa! Na da dili hame dawa:!’
13 Dilia huluane dawa:iwane ha:esaloma! Bai dilia Na bu misunu eso ilegesu hame dawa:!”
Hawa: Hamosu Dunu Udiana Gala
(Luge 19:11-27)
14  Luge 19:11-27Dunu Egefe Ea bu misunu eso doaga:sea, Gode Ea Hinadafa hou da agoane ba:mu. Dunu afadafa, soge sedagaga masunuba:le, ea hawa: hamosu dunu gilisili, ilima ea liligi noga:le ouligima:ne sia:i. 5000 15 E da hawa: hamosu dunu afadafa ema K5000 agoane i. Enoma e da K2000 agoane i. Enoma e da K1000 agoane i. Ilia gasa hou defele ilima ia dagoiba:le, e soge sedagaga doaga:musa: asi. 5000 16 Gina5000 lai dunu da asili, bidi lale, hawa: hamone, K5000 eno lai dagoi. 17 Gina 2000 lai amola, e da eno K2000 lai dagoi. 18 Be K1000 lai dunu da asili, osobo ulidogone, ea hina ea muni wamolegei dagoi.
19 Eso bagohame asili, ilia hina da ea bidi lamusa: bu misi. 20 Dunu da K5000 lai amola eno K5000 lai da misini, amane sia:i, ‘Hina! Di da nama K5000 i. Ba:ma! Na da dima imunusa:, K5000 eno lai dagoi,’ 21 Hina da bu adole i, ‘Defea mabu! Dia hou da ida:iwane amola nabawane hamoi. Di da fonobahadi liligi noga:le ouligibiba:le, wali liligi bagade ouligima:ne na dima olemu. Misa!. Di ani da hahawane gilisili esalumu.’
22 Gina 2000 lai dunu da ema misini, amane sia:i, ‘Hina! Di da K2000 nama i. Ba:ma! Na da K2000 eno lai dagoi,’ 23 Hina da bu adole i, ‘Defea mabu! Dia hou da ida:iwane amola nabawane. Di da fonobahadi liligi noga:le ouligibiba:le, wali di da liligi bagade ouligimu. Misa! Di da ani hahawane gilisili esalumu,’
24 Be K1000 fawane lai dunu, ema misini, amane sia: i, ‘Hina! Dia hou na dawa:i galu. Di da gasa bagade fi dunu. Di da ifabi dia hame bugi amogawane faisa. 25 Na beda:iba:le, dia K1000 osoboga wamolegei. Ba:ma! Dia K1000 da goea,’
26 Ea hina da ema ougili amane adole i, ‘Di da wadela:i amola hihini hawa: hamosu dunu. Na da hame bugi liligi faisa, di dawa:bela:? 27 Amaiba:le na K1000 dia da abuliga muni salasu diasu ganodini muni eno lama:ne hame salibala:?’ 28 E da ea fidisu dunuma amane sia:i, ‘Amo ea K1000 lale, K5000 gagui dunu ema ima. 29  § Ma:diu 13:12; Maga 4:25; Luge 8:18Nowa dunu da lai galea, na da ema bu imunu galebe. E da baligili gagumu. Be hame lai dunuma, ea fonobahadi gagui amo huluane na da bu samogemu. 30  ** Ma:diu 8:12, 22:13; Luge 13:28Be wadela:i hawa: hamosu dunu gaguli, gadili gasiga ha:digima. E da bese ini dinanebe ba:mu,’
Osobo Bagade Dagosu Fofada:su
31  †† Ma:diu 16:27, 19:28“Dunu Egefe E da Hina Bagadedafa hamoiwane, Ea a:igele dunu oule masea, E da Ea hadigi fisuga fimu. 32 Dunu fifi asi gala huluane da Ema gilisibiba:le, E da ili afafamu. Sibi ouligisu dunu da sibi amola goudi afafasa, amo defele E da dunu afafamu. 33 Sibi da Ea lobo dafadili amola goudi da Ea lobo fofadidili masa:ne, E da sia:mu. 34 Amasea, dunu ea lobo dafadili asi ilima Hina Bagadedafa da amane sia:mu, ‘Na Ada Ea hahawane fidisu lai mano. Dilia misa! Gode Ea Hinadafa Hou, Gode da osobo bagade muni hemosu esoga hamoi, amo dilia hahawane lama. 35 Na da ha:i nababeba:le, dilia ha:i manu Nama i. Na da hano hanaiba:le, dilia da Nama hano dili i. Na da ga fi defele dilia diasuga doaga:loba, dilia da Nama yosia:nanu aowasu. 36 Na da da:i nabadoba:le, dilia da abula Nama idiniginisima:ne i. Na da olo madelaiba:le, dilia da Nama asigiba:le, Nama ouligimusa: doaga:i. Na da se iasu diasu ganodini sali dagoiba:beba:le, dilia da Na ba:la misi.’ 37 Amasea, hou ida:iwane hamosu dunu da Dunu Egefema amane adole ba:mu, ‘Hina Gode! Ninia habogala Di ha:i nababeba:le, ha:i manu ibela:? Ninia habogala Di hano hanaiba:le, Dima hano dili ibela:? 38 Ninia habogala Di ninia diasuga golama:ne sia:bela:? Ninia habogala Di da:i nabado ba:beba:le, abula Dima ibala:? 39 Ninia habogala Di oloiba:le o se iasu diasuga saliba:le, ninia habogala Dima asigiba:le, ba:la misibala:?’ 40 Amasea Hina Bagadedafa da ilima amane bu adole imunu, ‘Na dafawane sia:sa! Dilia da adi hou amo Na fi dunu mimogo hamedei gala, ilima fidimusa: hamoi galea, dilia da amo hou Nama hamoi dagoi.’
41 Amasea dunu Ea lobo fofadidili esala, ilima E da amane sia:mu, ‘Dilia Gode Ea gagabusu aligima:ne lai dunu! Masa! Eso huluane nenanumu lalu, Sa:ida:ne amola ea a:igele dunu se iasu ima:ne Gode hamoi, amoga masa! 42 Na da ha:iba:le, dilia da Nama ha:i manu hame i. Na da hano hanaiba:le, dilia da hano Nama hame dili i. 43 Na da ga fi agoane dilima doaga:loba, dilia da golasu Nama hame olelei. Na da:i nabadoba:le, dilia da Nama abula idiniginisima:ne hame i. Na da oloiwane se iasu diasuga sali dagoi ba:loba, dilia da Na hame ba:la misi.’ 44 Amalalu, ilia da bu adole ba:mu, ‘Hina Gode! Ninia habogala Di ha:i nabawane, o hano hanai o hame gaguiwane, o da:i nabado o olo o se iasu ganodini sali, ninia habogala amo ba:loba, Di hame fidibela:?’ 45 Amalalu, Hina Bagadedafa da ilima amane bu adole imunu, ‘Na dafawane sia:sa! Dilia da adi hame fidisu hou amo Na fi dunu hamedei gala, ilima hamoi galea, dilia da amo hou Nama hamoi dagoi.’
46  ‡‡ Da:niele 12:2Amalalu, ilia da eso huluane mae dagole se iasu ba:lalumu. Be hou ida:iwane dunu da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lamu.”

*25:1: Luge 12:35

25:11: Luge 13:25

25:14: Luge 19:11-27

§25:29: Ma:diu 13:12; Maga 4:25; Luge 8:18

**25:30: Ma:diu 8:12, 22:13; Luge 13:28

††25:31: Ma:diu 16:27, 19:28

‡‡25:46: Da:niele 12:2