4
Hawa: Bugisu Dunu Fedege Sia:
(Ma:diu 13:1-9; Luge 8:4-8)
* Luge 5:1-3Yesu da Ga:lili Hano Wayabo, wayabo bega: Gode sia: muni olelelalu. Dunu bagohame gilisibiba:le, e da dusagaiga fila heda:le, amo ganodini hano dogoa esala olelei. Dunu huluane ea sia: nabimusa: bega: lelu. E da fedege sia: bagohame ilima agoane olelei,
“Nabima! Eso afaega, sagai ouligisu dunu da gagoma bugimusa: asi. Hawa: fasilalu, mogili logoga sa:ili, emoga osa:le banenesili, hame dedeboiba:le, sioga na dagoi. Mogili wadela:i magufu da:iya amo osoboga sa:ili, hedolo heda:i. Be difi sa:imu hamedeiba:le, amola hano hameba:le, esoga hedolowane bioi. Hawa: mogili da aya: gaga:nomei amola gisia sa:ili, heda:le, aya: gaga:nomeiga gigisiba:le, noga:le hame heda:i. Be eno da osobo ida:idafa, amoga sa:ili, heda:le, hawa: afadafa da fage30 agoane, eno da 60 agoane amola eno da fage100 agoane bu legei.”
Amalalu, Yesu E amane sia:i, “Ge galea, dilia nabima.”
Fedege Sia: ea Bai Olelesu
(Ma:diu 13:10-17; Luge 8:9-10)
10 Dunu eno da asiba:le, Yesu Ea ado ba:su dunu fagoyale gala amola eno fa:no bobogesu dunu da Yesuma amo fedege sia: ea bai ilima olelema:ne sia:i. 11 E da ilima amane sia:i, “Gode da Ea Hinadafa Hou wamolegei olelesu liligi amo Na da dilima olelesa. Be eno osobo bagade dunu da udigili fedege sia: fawane naba. 12  Aisaia 6:9-10Gode Sia: Dedei da agoane diala,
‘Ilia da siga ba:sea, hame ba:mu.
Ilia da gega nabasea, hame dawa:mu.
Ilia hame dawa:beba:le, ilia sinidigili, hame fofada:mu.
Amasea, Gode da ilia wadela:i hou hame gogolema:ne olofomu.’ ”
Hawa: Bugisu Fedege Sia: Ea Bai
(Ma:diu 13:18-23; Luge 8:11-15)
13 Yesu da Ea fa:no bobogesu dunu ilima amane adole ba:i, “Dilia da amo fedege sia: hame dawa:bela:? Amaiba:le, dilia da eno fedege sia: huluane habodane dawa:ma:bela:? 14 Hawa: bugisu dunu da Gode Ea sia: olelesu dunu. 15 Dunu mogili ilia da hawa: amo da ga:nasi logoga ligisi defele ba:sa. Amo fedege da dunu ilia da Gode Ea sia: ilia gega naba, be Sa:ida:ne da amo sia: hedolodafa bu samogesa.
16 Hawa: magufu da:iya osobo amoga bugi da eno dunu ilia Gode sia: hahawane dogolegele bagade naba. 17 Be ilia difi sa:imu gogoleiba:le, fonobahadi aligili, eno dunu ilima sia:ga gegebeba:le amola ilia da se nabasea, hedolo mugulusa. 18 Mogili da aya: gaga:nomei amola gagalobo amo sogega bugi. Amo dunu ilia da sia: naba. 19 Be osobo bagade hou dawa:beba:le, muni amola liligi hanaiba:le, amo sia: da goe dunu ea dogo ganodini gigisiba:le, e da ha:i manu fage hame legesa. 20 Hawa: osobo ida:iwane gala amoga bugi da dunu ilia Gode sia: nababeba:le, lalegaguli, fage hou ida:iwane legesa. Da:i afadafa, eno da fage30 agoane, eno da60 eno da100agoane legesa.”
Dilia Gamali Hadigi Noga:le Olelema:ne Gamali Bugisu amoga Ligisima
(Luge 8:16-18)
21  Ma:diu 5:15; Luge 11:33Yesu da ilima amane sia:i, “Dilia da gamali amo ofodo o diaheda:su hagudu ligisisala:? Hame mabu! Dilia da gamali ea bugisu amo da:iya hadigi ba:ma:ne ligisisa.
22  § Ma:diu 10:26; Luge 12:2Wamolegei liligi huluane da hobea ba:mu. Wamowane sia: da hobea hadigiga doaga:mu. 23 Nowa da ge galea, nabima!
24  ** Ma:diu 7:2; Luge 6:38Sia: dawa:iwane nabima! Dilia da eno dunuma iasu amo defele bu lamu. Dilia da amo iasu baligiliwane bu lamu. 25  †† Ma:diu 13:12, 25:29; Luge 19:26Lai dunu da bu eno lamu. Be Gode da hame lai dunu ema ea lai huluane bu samogemu.
Fage Heda:su Hou Fedege Sia:
26 Yesu E amane sia:i, “Gode Ea Hinadafa Hou da agoane diala. Dunu afae da ea ifabi amoga hawa: fasisa. 27 Eso huluane amo dunu golale, nedigili, hawa: da fudagala:le, sono heda:sa. Be ouligisu dunu da hawa: ea heda:su hou hame dawa:.
28 Osobo hi fawane da ha:i manu hamosa. Hidadea lubi, fa:no da sogea amola fa:nodafa ha:i manu fage hamosa. 29  ‡‡ Youele 3:13Be fage yoi ba:sea, faimu eso doaga:beba:le, e da gobiheiga faisa.”
Masada Hawa: Fedege Sia:
(Ma:diu 13:31-32,34; Luge 13:18-19)
30 Yesu E amane sia:i, “Gode Ea Hinadafa Hou da adi liligi defelela:? Amo hou olelema:ne, ninia adi fedege sia: olelema:bela:? 31 Gode Ea Hinadafa Hou da masada hawa: agoane. Osoboga bugibiba:le, eno hawa: da bagade be masada ea hawa: da fonobahadidafa ba:sa. 32 Be heda:sea, e da bugi bagadewane ifa agoane ba:sa. Amoda bagade bugila ahoabeba:le, sio fi bagohame ea amodaga bibisa.”
33 Yesu da fedege sia: bagohame ilima olelei. Ilia asigi dawa:suga dawa:mu defele, E da olelei. 34 E da eno sia: hame olelei, fedege sia: fawane. Be wamowane, E da Ea fa:no bobogesu dunu ilima sia: bai huluane olelei.
Yesu Ea Sia:ga, Isu Gibula Bobodole Manu amo Hedofai
(Ma:diu 8:23-27; Luge 8:22-25)
35 Daeya galu, E da ilima amane sia:i, “Ninia dusagaiga fila heda:le, hano la:idi bega: masunu.” 36 Ea fa:no bobogesu dunu da eno dunu gilisi amo yolesili, dusagai ganodini fila heda:le, Yesu amola oule asi. Eno dunu ilia da eno dusagaiga fila heda:le, Yesu Ea asi amoma fa:no bobogei. 37 Amalalu, fo bagade misi. Hano bagadewane gafulubiba:le, dusagai ganodini dadafubiba:le, dusagai da gela sa:imu agoai ba:i.
38 Be Yesu da dusagai fa:no bega: golai dialebe ba:i. Amalalu, ilia da Yesu didilisili, amane sia:i, “Olelesu! Ninia da bogole gela sa:imu galebe! Di da hame asigibala:?”
39 Yesu E nedigili, fo amoma gagabole sia:i. Hano gafului amoma, “Ouiya:ma! Olofole dialoma!” Amalalu, fo da yolesi amola hano da bu olofole noga:iwane ba:i.
40 E da ilima amane sia:i, “Dilia da abuliba:le beda:bela:? Abuliba:le dafawaneyale hame dawa:bela:?” 41 Ilia bagadewane beda:ne, gilisili sia: dasu amo, “Go dunu da nowa dunula:? Fo amola hano ea sia: nababeba:le, go dunu da nowala:?”

*4:1: Luge 5:1-3

4:12: Aisaia 6:9-10

4:21: Ma:diu 5:15; Luge 11:33

§4:22: Ma:diu 10:26; Luge 12:2

**4:24: Ma:diu 7:2; Luge 6:38

††4:25: Ma:diu 13:12, 25:29; Luge 19:26

‡‡4:29: Youele 3:13