5
Yesu da Dunu ea Dogo Ganodini Fio a:silibu Aligila Sa:i amo Uhinisi
(Ma:diu 8:28-34; Luge 8:26-39)
Yesu amola Ea ado ba:su dunu da Ga:lili Hano Wayabo na:iyado bega: doaga:i. Amo soge dio amo Gilasa. Yesu da dusagai yolesili, osoboga aligila sa:i. Amalalu, doula ahoasu dunu amo ea dogo ganodini Fio a:silibu da aligila sa:i, Yesuma doaga:i.
Amo dunu da bogoi alifaha esalu. E gasa bagadeba:le, afugimu da hamedei galu.
Eso bagohame ea emo amola lobo, eno dunu ilia sia:nega la:gi. Be e ludubiba:le, sia:ne e hedolo fili, gagoudane fasi. Eno dunu da e gagulaligimu hamedei galu. Gasi huluane amola eso huluane e da bogoi ea sogebi amola goumia lalu, “a:a:i” ea gusa:ne, ea da:i hi igiga fofa:gisu.
E da Yesu manebe ba:beba:le, e da hehenane, Yesuma doaga:le, diasa:ili muguni bugi. E da bagadewane wele sia:i, “Yesu! Gode Gadodafa Ea Mano! Di abuliba:le nama doaga:bela:? Gode Dioba:le, Di da nama se iasu mae ima!” Bai Yesu da amane sia:nanebe ba:i, “Wadela:i a:silibu amo ea dogoga aligila sa:i, fadegale fasima!” Amaiba:le, doulasi da se iasu ema mae ima:ne sia:i.
Amaiba:le, Yesu ema amane adole ba:i, “Dia dio da nowala:?” E bu adole i, “Na dio da Bagohame! Bai ninia bagohame amo dunu ganodini esala.” 10 Amalalu, doulasi da wadela:i a:silibu amo soge sedagaga mae asunasima:ne, Yesuma ha:giwane edegelalu.
11 Goumi la:ididili, gebo wa:i bagade da ha:i nana esalebe ba:i. 12 Amalalu, wadela:i a:silibu ilia da amane sia:i, “Dia da amo gebo ilia dogo ganodini aligila sa:ima:ne, nini asunasima,” 13 Amalalu, Yesu da ilia logo doasi dagoi. Wadela:i a:silibu da amo dunu ea dogoga fadegale fasili, gebo ilia dogo ganodini aligila sa:i. Amalalu, gebo (2000agoane) da doulasili, hobeale, gafuluiba:le sa:ili, hanoga soagala:le, bogole gela sa:i.
14 Gebo ili ouligisu dunu huluane da hobeale, moilai fi amola soge fi huluane olelei. Amaiba:le dunu huluane da amo hou ba:la misi. 15 Ilia Yesuma doaga:le, musa: doulasi dunu wadela:i a:silibu bagohame aligila sa:i dunu, wali abula ga:ne, asigi dawa:su bu ida:iwane hamoi ba:i. Ilia da bagadewane beda:i. 16 Amo hou ba:su dunu da doulasi ea hou amola gebo ilia hou hame ba:su misi dunu ilima olelei.
17 Amalalu, ilia da Yesu eno sogega masa:ne ha:giwane sia:i.
18 Yesu da dusagaiga bu fila heda:laloba, musa: doulasi dunu da Ema fa:no bobogema:ne, Yesu gilisili masusa: ha:giwane edegei.
19 Be Yesu da e gagaboi. E amane sia:, “Dia moilaiga bu asili, Gode Ea dima fidisu hou amola dima gogolema:ne olofosu hou, dia na:iyado dunuma olelema!”
20 Amalalu, asili, e da Diga:bolisi sogega (amo ganodini moilai nabuane ba:i) Yesu Ea fidisu hou oleleiba:le, dunu huluane da fofogadigi.
Yesu da Ya:ilase Idiwi Uhinisi. E da Logoga Ahoanoba, Eno Uda da Yesu Ea Abula Fe Digili Ba:i
(Ma:diu 9:18-26; Luge 8:40-56)
21 Yesu da Ga:lili Hano Wayabo degele, na:iyado bega: doaga:i. Dunu bagohame da Ema gilisi. 22 Sinagoge ouligisu dunu ea dio amo Ya:ilase, da Yesuma misini, osoboga diasa:i. 23 E da Yesuma ha:giwane adole ba:i, “Na uda mano da bogomuwane diala. E uhima:ne di misini, ea da:i digili ba:ma!” 24 Amalalu, Yesu da amo dunu sigi asi. Dunu bagohame amola da fa:no bobogele, Yesu Ea da:i guba:le aligili asi.
25 Uda afae da amo gilisisu ganodini esalu. Amo uda ea maga:me da ode fagoyale gala amoga udigili ahoanusu. 26 E da manoma legesu dunu ilima asiba:le, se bagade nabalu, mae uhini, ea oloi bu bagade heda:i. E da ea muni huluane amo manoma legesu dunu ilima i dagoi. Be hamedei galu. 27 Yesu Ea hou nababeba:le, e da Yesuma doaga:i. E da dunu bagohame aligi amo ganodini, Yesuma fa:no bobogei. 28 E da ea asigi dawa:su ganodini agoane dawa:i, “Na da Ea abula digili ba:sea, na uhibi ba:mu.”
29 Amalalu, E da Yesu Ea abula digili ba:beba:le, ea maga:me logo hedofai dagoi ba:i. Ea da:i da uhini dagoi ba:i. 30 Yesu da ea da:iga gasa hou gadili asi dawa:beba:le, e delegili amane sia:i, “Nowa da Na abula digili ba:bela?”
31 Ea ado ba:su dunu da Ema bu adole i, “Dunu huluane dia da:i guba:le aligiba:le, di abuliba:le nowa digili ba:beyale sia:bela:?”
32 Be Yesu da digili ba:su dawa:ma:ne, ba:le gai. 33 Uda da ea uhibi dawa:beba:le, beda:iwane amola yaguguliwane Yesuma doaga:le, Ea emo gadenene muguni bugili, ea hamoi Ema olelei. 34 Amalalu, Yesu da ema amane sia:i, “Nadiwi! Di da dia dogo ganodini dafawaneyale dawa:beba:le, uhi dagoi. Hahawane masa! Dia oloi da bu hame madelamu.”
35 E sia:nanoba, Ya:ilase ea diasu fi adola ahoasu dunu ilia da da ilima doaga:i. Ilia da Ya:ilasema amane sia:i, “Didiwi bogoi dagoi. Hamedeiba:le, Yesuma mae misa:ne sia:ma!”
36 Be ilia sia: mae nabawane, Yesu da Ya:ilasema amane sia:i, “Mae beda:ma! Be dafawaneyale dawa:ma.” 37 Yesu da eno dunuma mae misa:ne sia:i. E da asili, Bida, Ya:mese amola Ya:mese ola/eya Yone, ili fawane oule asi. 38 Ilia da Ya:ilase ea diasuga doaga:sea, dunu bagohame didigia:lebe ba:i. 39 Diasu ganodini golili sa:ili, E da ilima amane adole ba:i, “Dilia abuliba:le ededenasala:? Abuliba:le dibala:? Mano da bogoi hame, udigili golai diala.”
40 Be ilia da Ema oufesega:su. Be E da dunu huluane gadili adole asili, E da mano ea eda, eme amola Ea baligia aligisu dunu amo mano bogoi dialebe sesei ganodini oule asi.
41 E da mano ea lobolele, amane sia:i, “Da:lida gumi!” Amo sia: dawa:loma:ne da, “Uda mano fonobahadi! Na dima agoane sia:sa! Wa:legadoma!” 42 Amo sia: nababeba:le, uda mano da hedolowane wa:legadole lalu. Amo mano da ode fagoyale esalu. Amalalu, dunu huluane da bogoi wa:legadoi ba:beba:le, fofogadigi galu.
43 Yesu da amo hou dunu enoma mae olelema:ne sia:i. E da ilima amo uda manoma ha:i manu ima:ne sia:i.