6
Na:salede Dunu Ilia Yesu Higa:i
(Ma:diu 13:53-58; Luge 4:16-30)
Amo soge yolesili, Yesu amola ea fa:no bobogesu dunu, Yesu Ea moilaidafa amoga bu hagi. Sa:bade helefisu esoga, Yesu da sinagoge diasu ganodini ea sia: olelei. Dunu bagohame gilisibi ba:i. Ilia da Ea sia: nababeba:le, fofogadigili amane sia:i “Amo dunu ea gasa hou da habidili labala? Ea asigi dawa:su da habodane bagade hamobela:? Hou gasa bagadedafa musa: hame ba:su hou, E gasawane hamosa. E da ifa hahamosu dunu. Ea ame da Meli amola eya da Ya:mese, Yousefe, Yudase amola Saimone. Ea dalusi huluane da ninia moilai ganodini esala.” Amaiba:le, ilia da Yesu higa:i. * Yone 4:44Yesu da ilima amane sia:i, “Dunu fi huluane da balofede dunu ea sia: naba. Be hi moilaidafa fi dunu fawane da ea sia: hame naba.”
Amaiba:le, amo moilaiga, E gasa bagade hou hamomusa: hamedei ba:i. Oloi dunu afae afae fawane, E da Ea lobo ilima ligisiba:le, uhinisi. Ilia dafawaneyale hame dawa:su hou ba:beba:le, Yesu E fofogadigi. Amalalu, E Na:salede moilai yolesili, eno moilaiga olelela lalu.
Yesu da Ado ba:su Dunu Fagoyale Gala Ea Sia: Olelema:ne Asuna Asi
(Ma:diu 10:5-15; Luge 9:1-6)
E da Ea ado ba:su dunu ilima Ema misa:ne sia:i. E da ili aduna aduna, asunasi. Fio a:silibu dunu ilia dogo ganodini aligila sa:i, amo fadegale fasima:ne, E da Ea ado ba:su dunuma gasa sagoi. Luge 10:4-11E da ilima amane sia:i, “Agi ga:gi, daba, amola muni bulu ganodini sali, amo liligi huluane mae aguni masa! Dagulu fawane gaguli masa! Emo salasu salima. Be da:i salasu aduna hame, afadafa fawane salima.” 10 E da eno ilima amane sia:i, “Moilaiga doaga:sea, nowa dunu dilima yosia:sea, amo dunu ea diasuga dilia golale, eno sogega masunusa: dawa:sea fawane yolesima! 11  Asunasi Dunu Ilia Hou 13:51Be moilai dunu da dilima hame yosia:sea amola dilia sia: ilia higasea, bu asili, ilima sisasu olelema:ne, osobo dilia emo gafe dialebe doga:lesima!”
12 Amaiba:le, Ea fa:no bobogesu dunu da asili, dunu huluane ilia wadela:i hou yolesili Godema sinidigima:ne, amo sia: olelei. 13  § Ya:mese 5:14Ilia da Fio a:silibu bagohame ilia sia:ga fadegale fasi. Ilia da oloi dunu bagohame uhima:ne, ilima susuligi sogadigi.
Yone Ba:bodaise Ea Bogosu
(Ma:diu 14:1-12; Luge 9:7-9)
14  ** Ma:diu 16:14; Maga 8:28; Luge 9:19Gamane hina dunu Helode da amo hou nabi. Bai dunu huluane da Yesu Ea gasa bagade hou sia: dasu. Dunu mogili ilia amane sia: dasu, “Amo dunu da Yone Ba:bodaise bogole, bu uhini wa:legadoi. Amaiba:le E da gasa bagade hawa: hamonana!” 15 Be eno dunu, “E da Elaidia.” sia:i. Eno ilia amane sia:i, “E da balofede dunu, ninia aowalalia balofede dunu agoane.” 16 Be Helode, amo hou nababeba:le, amane sia:i, “Na da Yone ea dialuma damuni fasima:ne sia:i. E da bogole bu wa:legadoi.” 17  †† Luge 3:19-20Musa:, Helode da hamoma:ne sia:beba:le, ilia da Yone afugili, la:gili, se iasu diasu ganodini sali. Helode da ea ola Filibe idua e dio amo Heloudiase, lai dagoi. Amo uda ea sia: nababeba:le, Helode da Yone lale, se iasu ganodini sali. 18 Bai Yone da Helodema amane sia:nanu, “Dia ola idua wamolamu da sema bagade!”
19 Amaiba:le, Heloudiase da Yonema mi hanaiba:le, e fuga:musa: dawa:i galu. Be Helode da e fuga:musa: logo hame fodoi. 20 Helode da Yonema beda:i galu. Bai Yone ea hou da hadigi amola ida:iwane e dawa:beba:le, Helode da e gaga:i. Helode da Yone ea sia: nabimu hanai, be ea sia: nababeba:le, gogolelebe galu.
21 Be Heloudiase ea eso da doaga:i dagoi. Helode e lalelegesu esoga, ea eagene ouligisu dunu, dadi gagui ouligisu dunu, amola Ga:lili mimogo dunu huluane, Helode da Lolo nabe amoga misa:ne hiougi. 22 Heloudiase idiwi misini, dunu huluane ba:ma:ne, siogoi. Helode amola lolo Nasu misi dunu huluane da hahawane ba:i. Amalalu, Helode da a:finima gasa bagade ilegele amane sia:i, “Dia hanai liligi nama adole ba:sea, na da imunu.” 23 E da gasa bagade ilegele amane sia:nanu, “Di da na ouligibi fi dogoa mogili, la:idi afae dima imunusa: sia:sea, na da amo dima imunu.”
24 Amalalu, a:fini asili, ea amema amane adole ba:i, “Na adi liligi lamusa: adole ba:ma:bela:?” Eme da bu adole i, “Yone hanoga fane salasu dunu, amo ea dialuma damuni lamusa: adole ba:ma.”
25 Amalalu, e hedolo Helode ea diasu ganodini bu golili sa:ili, amane sia:i, “Wahadafa Yone Ba:bodaise ea dialuma damuni, yaeya da:iya ligisili, amo nagili ima.”
26 Amo sia: nababeba:le, Helode da se bagade nabi. Be e musa: gasa bagade sia:beba:le, amola ea lolo Nasu misi dunu ba:ma:ne gogosiamu higa:iba:le, ea musa: adoi yolesimu hamedei ba:i. 27 Amalalu, e da dadi gagui afae asunasili, Yone ea dialuma damuni gaguli misa:ne sia:i. Dadi gagui dunu da asili, se iasu diasu ganodini Yone Ba:bodaise ea dialuma gobiheiga damuni fasi. 28 Amo dialuma yaeya da:iya ligisili gaguli misini, a:finima i dagoi. Amalalu, a:fini da ea amema bu i. 29 Amo hou nababeba:le, Yone ea fa:no bobogesu dunu misini, ea da:i hodo lale, uli dogone sali.
Yesu da Dunu 5000 ilima Ha:i Manu Sagoi
(Ma:diu 14:13-21; Luge 9:10-17; Yone 6:1-14)
30 Yesu Ea asunasi dunu, Yesuma bu doaga:le, ilia hawa: hamoi Ema olelei.
31 Dunu bagohame misini, sia: dabeba:le, ha:i manu logo amola helefimu logo hedofaiba:le, Yesu E amane sia:i, “Ninia da dunu hamedei sogea helefila masunu. Amogai da helefisu ba:mu.” 32 Amalalu, ilia da dusagaiga fila heda:le, dunu hame holoi sogebi amoga ilisu asi.
33 Be dunu bagohame ilia asi nababeba:le, moilai yolesili, emoga hehenane, ilia sogebia doaga:musa: asili, hidadea doaga:i. 34  ‡‡ Idisu 27:17; 1 Hina bagade 22:17; 2 Hou Olelesu 18:16; Isigiele 34:5; Ma:diu 9:36Amaiba:le, bega: doaga:le, moiga aligila sa:ili, Yesu da dunu bagohame gilisibi ba:i. Dunu ilia da sibi amo da sibi ouligisu hame gala, amo defele ba:i. Yesu da ilima asigi galu. E da liligi bagohame ilima olelei.
35 Daeya, Yesu Ea ado ba:su dunu da Ema misini, amane sia:i, “Goe soge da dunu hame holoi soge. Gasimu gadenei galebe. 36 Dunu huluane da moilai enoga ha:i manu bidilama:ne masa:ne asunasima!”
37 Be Yesu E bu adole i, “Dilisu ha:i manu ilima ima!” Ilia bu sia:i, “Ninia silifa fage 200 agoane iabeba:le, agi lale, ilima ima:bela:?”
38 E da ilima bu adole ba:i, “Agi ga:gi da habodayane ganabela:? Ba:la masa!”
Ba:lalu, ilia amane bu adole i, “Agi ga:gi biyale amola menabo aduna fawane.”
39 Amalalu, Yesu da Ea ado ba:su dunuma ilia da dunu huluane momogili, gilisisu afae afae, mola:ya:i gisi da:iya fima:ne sia:ma:ne, sia:i. 40 Ilia da gilisisu, eno da 100 agoane, eno da 50 agoane, agoaiwane dada:lei.
41 Amalalu, Yesu da agi ga:gi biyale gala amola menabo aduna lale, Ea si ba:le gadole, Godema nodone sia:ne gadoi. Amalalu, E da amo agi ga:gi fifili, Ea fa:no bobogesu dunuma sagoi. Ilia dunu eno ilima bu sagoi. Menabo aduna amola, Yesu da dunu huluane moma:ne fifili sagoi. 42 Ilia huluane sadi ba:i. 43 Hame mai dialu agi ga:gi fifi amola menabo lale, daba fagoyale amo nabale ligisi. 44 Dunu 5000 agoane amola eno uda amola mano bagohame da sadi dagoi.
Yesu da Hano Da:iya Mae Magufale Asi
(Ma:diu 14:22-33; Yone 6:15-21)
45 Amalalu, Yesu Ea sia:be nabalu, ea ado ba:su dunu da dusagaiga fila heda:le, Ga:lili Hano Wayabo na:iyado bega: doaga:musa: asi. E da dunu eno huluane ilima masa:ne sia:i. 46 Huluanema “Asigibio” sia:nanu, Yesu hisu sia:ne gadomusa:, goumiba:le heda:i. 47 Daeya, Ea ado ba:su dunu da dusagai ganodini hano dogoa ahoanu, Yesu hisu moiga lelu. 48 Fo bagade da ilia odagiga mabeba:le, Ea ado ba:su dunu se nabawane susugane sua:lalebe, amo Yesu E ba:i. Amalalu, hahabedafa, eso mae misini, hadigi gadenene, Yesu da Ea fa:no bobogesu dunuma doaga:musa:, hano da:iya mae magufale asi. Ilima baligimusa: manebe ba:i. 49 Be ilia da Yesu mae magufale manebe ba:beba:le, E da bogoi a:silibuyale dawa:iba:le, bagade beda:i. 50 Ea manebe huluane ba:beba:le, ilia beda:ga bogomu agoai dawa:i.
Be Yesu E ilima hedolo amane sia:i, “Mae beda:ma! Amo da Na!” 51 Amalalu, E da dusagaiga fila heda:loba, fo da yolesi. Ilia bagadewane fofogadigi. 52 Bai ilia da Yesu E agi ga:gi afadenene bagade hamoi, amo musa: hame ba:su gasa bagade hou dawa:mu hamedeiwane ba:i.
Yesu da Genesalede soge Ganodini Oloi Dunu Uhinisi
(Ma:diu 14:34-36)
53 Amalalu, ilia da hano wayabo degele, Genesalede soge bega: doaga:le, dusagai la:gilisi. 54 Ilia moiga aligila sa:ili, dunu eno huluane da amo doaga:i dunu da Yesu ilia dawa:i. 55 Amalalu, moilai enoga moilai enoga hehenane asili, oloi dunu ilia debea da:iya dialu amo ilia Yesuma gisa misi. Dunu ilia, “Yesu da amo sogebi esala!” ilia nababeba:le, amo sogebiga oloi dunu gigisa misi. 56 Yesu da asili, Ea doaga:i soge huluane, moilai fonobahadi amola moilai bagade amola iwilaga amo sogebi huluane amoga ilia oloi dunu oule misini, bidiga lasu diasuga ligisili, Ea abula fe digili ba:ma:ne, Yesuma edegei. Nowa da Ea abula fe digili ba:loba, e da bu uhi dagoi ba:i.

*6:4: Yone 4:44

6:8: Luge 10:4-11

6:11: Asunasi Dunu Ilia Hou 13:51

§6:13: Ya:mese 5:14

**6:14: Ma:diu 16:14; Maga 8:28; Luge 9:19

††6:17: Luge 3:19-20

‡‡6:34: Idisu 27:17; 1 Hina bagade 22:17; 2 Hou Olelesu 18:16; Isigiele 34:5; Ma:diu 9:36