8
Yesu da Dunu 4000 agoane Ha:i Moma:ne Ha:i Manu Sagoi
(Ma:diu 15:32-39)
Eso enoga, dunu eno bagohame da gilisi. Ilia da ilia ha:i manu huluane na dagoi. Amo ba:loba, Yesu da Ea ado ba:su dunu Ema misa:ne sia:i. E da ilima amane sia:i,
“Amo dunu huluane da eso udiana nama asigili esaluba:le, ilia ha:i manu hame. Na bagade asigisa. Na da ili ha:i mae nawane asunasisia, mogili ilia badilia misiba:le, logoga sidimu!”
Yesu Ea ado ba:su dunu da Ema amane sia:i, “Ninia da dunu hame esalebe hafoga:i sogega esala. Ninia da amo dunu sadima:ne, habidili ha:i manu lama:bela:?”
Yesu da ilima amane adole ba:i, “Agi ga:gi da habodayane ganabela:?”
Ilia da bu adole i, “Fesuale diala!”
Yesu da dunu huluane osoboga fima:ne sia:i. Amalalu, Yesu da agi ga:gi fesuale gala lale, Godema nodone sia:ne gadole, amo agi ga:gi fifili, ilia eno dunuma ima:ne, ea ado ba:su dunuma sagoi. Ilia da eno dunu moma:ne ilima bu sagoi. Ilia da menabo afae afae galu. Yesu da amo menabo lale, Godema sia:ne gadoi. Amalalu, E da Ea ado ba:su dunuma, ilia eno dunuma sagoma:ne, i dagoi. Dunu huluane da sadini mai dagoi. Ilia da hame mai dialu liligi lale, daba fesuale gala ba:i. Dunu4000 agoane ilia ha:i defele mai. 10 Yesu da dunu huluane ilima asigiwane masa:ne sia:i. Amalalu, Yesu amola ea ado ba:su dunu da dusagaiga fila heda:le, Da:lamaniuda sogega asi.
Ilia da Gasa Bagade Dawa:digima:ne Olelesu Ba:musa: Hanai
(Ma:diu 16:1-4)
11  * Ma:diu 12:38; Luge 11:16Fa:lisi dunu da Yesuma misini, Ema adole ba:lalu. E da ilima muagado amoga musa: hame ba:i dawa:digima:ne olelesu ima:ne sia:i. Ilia da Ea hou dafama:ne ado ba:musa: dawa:i galu. 12  Ma:diu 12:39; Luge 11:29Yesu da Ea dogo ganodini gogonomai. E amane sia:i, “Fi wali esala da abuliba:le dawa:digima:ne olelesu bagade hogoi helebela:? Na dafawane sia:sa. Amo fi ilima Na da dawa:digima:ne olelesu hamedafa olelemu.” 13 Amalalu, Yesu da ili yolesili, dusagaiga fila heda:le, hano wayabo na:iyadodili doaga:musa: asi.
Fa:lisi Dunu amola Helode Ilia Yisidi
(Ma:diu 16:5-12)
14 Asili, Ea fa:no bobogesu dunu da agi ga:gi hame gaguli misi, amo ba:i. Agi ga:gi afadafa fawane dusagai ganodini dialebe ba:i. 15  Luge 12:1Yesu da ilima amane sia:i, “Dawa:ma! Fa:lisi dunu amola Helode ilia yisidi amoma beda:ma!”
16 Ilia da gilisili sia: dasu, “Ninia agi ga:gi hame gaguli misiba:le, E da agoane sia:sa!”
17 Be ilia sia:dalebe dawa:beba:le, Yesu da ilima amane sia:i, “Dilia agi ga:gi hame gaguli misiba:le abuliba:le sia: dalula:? Dilia abuliba:le hame dawa:bela:? Dilia dogo da abuliba:le igi agoane hamobela:? 18  § Yelemaia 5:21; Isigiele 12:2; Maga 4:12Dilia da si gala, be hame ba:sa. Ge gala, be hame naba. Dilia Na hou gogolebela:? 19 Na da dunu 5000 agoane ha:i moma:ne, agi ga:gi biyale gala fifili iabeba:le, dilia dala dialebe amo salimusa:, daba habodayane labala?”
Ilia bu adole i, “Fagoyale!”
20 Yesu E bu adole ba:i, “Na da dunu 4000 agoane ha:i moma:ne, agi ga:gi fesuale gala fifili iabeba:le, dilia dala dialebe amo salimusa:, daba habodayane labala?”
Ilia bu adole i, “Fesuale!”
21 E da ilima amane sia:i, “Dilia wali hame dawa:bela:?”
Yesu da Si Wadela:i Dunu Uhinisi
22 Ilia Bedesa:ida moilaiga doaga:le, eno dunu da si dofoi dunu Yesuma oule misi. Ilia da Yesu amo dunu digili ba:ma:ne edegei. 23 Yesu da amo dunu lobolele, diasu gadili oule asi. E da si dofoi dunu ea siga defo hano aduga:i. E da ema Ea lobo ligisili, ema amane adole ba:i. “Di da liligi ba:sala:?”
24 E da ea si ba:le ga:le, amane sia:i, “Na da dunu ili ba:sa. Be ilia da ifa agoane lalebe ba:sa.”
25 Yesu da ea si bu digili ba:i. Amalalu, amo dunu ea si da fadegai dagoi. E da ea siga liligi huluane noga:le ba:i. 26 Yesu da amo dunu ea diasuga asunasi. Yesu da ema amane sia:i, “Moilai ganodini mae golili masa!”
Bida da Yesu da Mesaia Sia:i
(Ma:diu 16:13-20; Luge 9:18-21)
27 Amalalu, Yesu amola ea ado ba:su dunu da moilali Sesalia Filibia soge gadenene amoga asi. Ilia da logoga ahoana, Yesu E amane adole ba:i, “Na da nowayale, eno dunu ilia adi sia:dalula:?”
28  ** Maga 6:14-15; Luge 9:7-8Ilia da ema bu adole i, “Mogili Di da Yone Ba:bodaise ilia da sia:sa. Oda Di da Elaidia ilia sia:daha. Mogili Di da musa: balofede dunu ilia sia: daha,”
29  †† Yone 6:68-69Amalalu, Yesu da bu adole ba:i, “Be dilia! Na da nowayale, dilia sia: dalala:?”
Bida e bu adole i, “Di da Mesaia!”
30 Amalalu, Yesu da ilia eno dunu ilima mae olelema:ne sia:i.
Yesu da Ea Se Nabimu amola Bogomu Olelei
(Ma:diu 16:21-28; Luge 9:22-27)
31 Amalalu, Yesu da Ea ado ba:su dunuma amane olelei, “Na, Dunu Egefe, da se bagade nabimu. Asigilai dunu, gobele salasu hina dunu amola sema olelesu dunu da Na higabeba:le, medole legemu. Be Na da bogole, eso udiana aligili, bu uhini wa:legadomu.” 32 E da amo sia: ilima moloiwane olelei. Amaiba:le, Bida da Yesu la:ididili adole asili, Yesuma gagabole sia:i. 33 Be Yesu da delegili, Ea ado ba:su dunu eno ba:lalu, Bidama gagabole amane sia:i, “Sa:ida:ne! Di gasigama! Gode da amo asigi dawa:su hame olelesa! Be osobo bagade dunu ili fawane olelesa.”
34  ‡‡ Ma:diu 10:38; Luge 14:27Amalalu, E da ado ba:su dunu amola dunu huluane ema misa:ne sia:i. E da ilima amane sia:i, “Nowa dunu da Nama fa:no bobogemusa: dawa:sea, e da ea esalusu mae dawa:le, ea bulufalegei gisawane, Nama fa:no bobogema:mu. 35  §§ Ma:diu 10:39; Luge 17:33; Yone 12:25Nowa dunu da ea esalusu gagumusa: hanai galea, e da ea esalusu fisimu. Be nowa dunu da Na amola Gode Ea sia: ida:iwane asigiba:le ea esalusu fisiagasea, e da ea esalusu bu ba:mu.
36 Osobo bagade dunu da osobo bagade liligi huluane lama:ne, ea Fifi Ahoanusu fisimu da defeala:? Hame mabu! 37 E da ea Fifi Ahoanusu bu lama:ne, adi ima:bela:?
38 Wali esalebe fi da inia uda adole lasu amola wadela:i fi diala. Nowa dunu amo fi ganodini esala da Na sia: higasea, Na, Dunu Egefe, Na Gode Ea hadigi laiwane, amola hadigi a:igele dunu gilisili osobo bagadega doaga:sea, amo higa:i dunu Na da higamu.”

*8:11: Ma:diu 12:38; Luge 11:16

8:12: Ma:diu 12:39; Luge 11:29

8:15: Luge 12:1

§8:18: Yelemaia 5:21; Isigiele 12:2; Maga 4:12

**8:28: Maga 6:14-15; Luge 9:7-8

††8:29: Yone 6:68-69

‡‡8:34: Ma:diu 10:38; Luge 14:27

§§8:35: Ma:diu 10:39; Luge 17:33; Yone 12:25