10
Ado Ba:su Dunu Fagoyale Gala
(Maga 3:13-19; Luge 6:12-16)
Yesu da Ea ado ba:su dunu fagoyale gala gilisili, gasa bagade hou ilima i. Ilia da wadela:i a:silibu fadegama:ne amola oloi dunu uhima:ne, amo gasa defele E da ilima i dagoi. Ado ba:su dunu fagoyale gala ilia dio amo da Saimone (ea dio eno da Bida), ea eya A:dalu, Ya:mese, (Sebedi ea mano) amola amo ea eya Yone, Filibe, Badolomiu, Domase, su lidisu dunu Ma:diu, Ya:mese (A:lafiase ea mano), Da:diase, Saimone (Selode fi dunu) amola Yudase Isaga:liode (e da Yesu hohonoi).
Ado ba:su Dunu Ilia Hawa: Hamosu
(Maga 6:7-13; Luge 9:1-6)
Yesu da amo dunu fagoyale gala asunasi. E amane sia:i, “Dienadaile sogega amola Samelia moilai gagaiga mae masa. Be Isala:ili dunu fi da sibi fisi dagoi agoane. Amaiba:le ilima olelela masa. * Luge 10:4-12Ahoabeba:le, dilia sia: agoane olelema, ‘Gode Ea Hinadafa Hou doaga:mu da gadenei galebe!’ Dilia oloi dunu uhinisima amola bogoi dunu bu wa:legadolesima. Lebolosi dunu uhinisima amola Fio liligi fadegale fasima. Dilia lai da udigili laiba:le, dilia imunuba:le, bidi mae lama. Gouli, silifa amola balasega hamoi muni dilia muni salasu ganodini sali, mae gaguli masa.
10  1 Golidia 9:14; 1 Dimodi 5:18Udigili edegesu dunu ea esa, abula aduna, emo salasu amola dagulu, mae gaguli masa. Dilia da hawa: hamosu dunu gala. Amaiba:le, eno dunu da dilia wali esaloma:ne lamu liligi dilima imunu da defea.
11 Dilia da moilaiga doaga:sea, nowa dunu dilima yosia:sea, amo dunu ea diasuga golale, eno sogega masunusa: fawane yolesima. 12 Dilia diasuga golili dasea, amane sia:ma, “Guiguda: olofosu dialoma!” 13 Ilia da dili hahawane yosia:sea, dilia yosia:su da ilima dialoma:ne sia:ma. Be ilia dili hame yosia:sea, dilia yosia:su bu samogema.
14  Asunasi Dunu Ilia Hou 13:51Amola moilai dunu da dili hame yosia:sea amola dilia sia: higabe ba:sea, dilia logoga bu asili, goe moilai ea osobo dilia emo gafega diala, amo ilima olelema:ne doga:lesima. 15  § Ma:diu 11:24; Mui 19:24-28Na da dafawane sia:sa! Fofada:su eso doaga:sea, goe moilai ea se iasu da Sodame amola Goumola moilai, elea musa: se iasu bagadewane baligimu.”
Gegesu Hou da Doaga:mu
(Maga 13:9-13; Luge 21:12-17)
16  ** Luge 10:3“Nabima! Na da dili asunasiba:le, dilia da sibi mano agoane. Dilia da dunu gasonasu wa:me adoba ganodini ahoabe agoai ba:mu. Amaiba:le, sania agoane, dawa:iwane hamoma, amola ‘dafe’ sio ea olofosu hou agoane hamoma. 17  †† Maga 13:9-11; Luge 12:11-12, 21:12-15Dilia osobo bagade dunu ilia hou dawa:ma! Ilia da dilima fofada:sea, sinagoge diasu ganodini fegasuga bagade famu. 18 Na hou lalegaguiba:le, dilia da Gamane Hina dunuma fofada:mu. Bai dilia da fofada:su amo ganodini, ilima amola Dienadaile dunuma, Gode Ea Sia: Ida:iwane olelemu. 19 Fofada:sea, dilia bu adole iasu da:i dioiwane mae dawa:ma. Amo esoga, Gode da dilia bu adole imunu sia: dilima olelemu. 20 Bai dilia lafidili sia: da dilila: sia: hame ba:mu. Be Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala dilia dogo ganodini esala, Hi fawane da amo sia: dilia lafidili sia:mu. 21  ‡‡ Maga 13:12; Luge 21:16Dunu ilia da yolalali amo medoma:ne, fofada:su dunuma imunu. Eda da ea mano amoma amo hou defele hamomu. Mano da wa:legadole, ilia eda amola eme himone fuga:mu. 22  §§ Ma:diu 24:9, 24:13; Maga 13:13; Luge 21:17Dilia da Na hou lalegaguiba:le, dunu huluane da dili higamu. Be nowa da Na hou mae yolele soge wadela:mu eso amoga doaga:sea, e da gaga:su ba:mu. 23 Ilia da moilai afae ganodini dilima gadei sia:sea amola fasea, dilia eno moilaiga hobeale masa. Dilia moilai huluanedafa Isala:ili soge ganodini amo hame olelei dagosea, Dunu Egefe da misunu.
24  *** Luge 6:40; Yone 13:16, 15:20Ado ba:su dunu da olelesu dunu amo ea hou hame baligisa. Hawa: hamosu dunu ea hou da hina dunu amo ea hou hame baligisa. 25  ††† Ma:diu 9:34, 12:24; Maga 3:22; Luge 11:15Amaiba:le, ado ba:su dunu ea hou da ea olelesu dunu amo ea hou defele ba:mu da defea. Amola hawa: hamosu dunu ea hou da ea hina amo ea hou defele ba:mu da defea. Ilia da sosogo fi Eda amoma Bilisibale dio asuliba:le, ilia da amo Eda Ea sosogo fi dunu ili dio baligiliwane wadela:mu.
Godema Beda:ma
(Luge 12:2-7)
26  ‡‡‡ Maga 4:22; Luge 8:17Amaiba:le, osobo bagade dunu ilima mae beda:ma! Dunu huluane da dedeboi liligi huluane hobea ba:mu. Ilia da wamolegei liligi huluane hobea dawa:mu. 27 Dilia Na wali gasi ganodini sia:su, amo dilia hadigi ganodini sia:ma! Na da dili ge ganodini sadoga sia:sa. Be dilia da amo sia: diasu gado aligila heda:le, amo olelemusa: bagade wele sia:ma!
28 Dilia da:i hodo bogoma:ne medosu dunu ilima mae beda:ma. Be Gode da a:silibu amola da:i hodo gilisili Helo sogega wadela:mu dawa:beba:le, Godema beda:mu da defea. 29 Diogonabo aduna da doea afadafa amoga bidi lasa. Be afadafa fawane osoboga bogola dasea, Gode da dawa:lala.
30 Be dilia dialuma hinabo afae afae, amo huluane Gode da idibiba:le, huluane dawa:.
31 Amaiba:le mae beda:ma! Dilia bidi lasu defei da diogonabo bagohame ilia bidi lasu defei baligi dagoi.
Yesu Ea Dio Mae Beda:iwane Olelema
(Luge 12:8-9)
32 Nowa da eno dunu nabima:ne, e da Na fi dunu esala amo olelesea, Na amola da amo dunu da Na fi dunu esala, amo Na da Na Adama olelemu. 33  §§§ 2 Dimodi 2:12Be nowa dunu da eno dunu nabima:ne, e da Nama fa:no bobogemu higasa, amo sia:sea, Na amola da amo dunu higasa, amo Na da Na Adama olelemu.
Olofosu Hame be Gegesu Ba:mu
(Luge 12:51-53; 14:26-27)
34 Na da osobo bagadega olofosu hou olelemusa: misibayale dilia dawa:bela:? Hame mabu! Olofosu hame be afafasu hou na da olelela misi. 35  * Maiga 7:6Na da misiba:le, dunu da ea edama ha laiwane hamomu. Idiwi da ea:me amoma ha laiwane hamomu. Esoa: da esoa: amoma ha laiwane hamomu. 36 Moilai fidafa dunu da ea fidafa dunu ea ha lai dunu agoane ba:mu.
37 Nowa dunu ea asigi hou edama o emema o egefema o idiwima, amo asigi hou da ea asigi hou Nama baligisia, goe dunu da Nama fa:no bobogemu defele hame ba:mu.
38  Ma:diu 16:24; Maga 8:34; Luge 9:23Nowa dunu da ea bulufalegei mae gisawane, Nama hame fa:no bobogesea, e da Nama fa:no bobogemu defele hame ba:mu. 39  Ma:diu 16:25; Maga 8:35; Luge 9:24, 17:33; Yone 12:25Nowa dunu da osobo bagade esalusu hanaiba:le amo gasawane gagusia, e da ea esalusu yolesimu. Be nowa dunu da Nama asigiba:le ea esalusu fisiagasea, e da ea esalusu bu ba:mu.
Bidi Lamu
(Maga 9:41)
40  § Maga 9:37; Luge 9:48, 10:16; Yone 13:20Nowa da dili hahawane yosia:sa, e da Na amola hahawane yosia:sa. E da Na hahawane yosia:beba:le, e da Na Asunasisu Dunu amola hahawane yosia:sa. 41 Nowa da balofede dunu amo da Gode Ea sia: olelebeba:le, hahawane yosia:sea, e da balofede dunu ea bidi defele lamu. Nowa da dunu ida:iwane, amo ea ida:iwane gala hou dawa:beba:le hahawane yosia:sea, e da dunu ida:iwane gala ea bidi defele lamu. 42 Na da dafawane sia:sa! Nowa dunu da Nama fa:no bobogesu dunu fonobahadi afadafa amo e da Nama fa:no bobogebeba:le, ema anegagi hano di faigelei afadafa fawane iasea, e da bidi ida:iwane ba:mu.”

*10:7: Luge 10:4-12

10:10: 1 Golidia 9:14; 1 Dimodi 5:18

10:14: Asunasi Dunu Ilia Hou 13:51

§10:15: Ma:diu 11:24; Mui 19:24-28

**10:16: Luge 10:3

††10:17: Maga 13:9-11; Luge 12:11-12, 21:12-15

‡‡10:21: Maga 13:12; Luge 21:16

§§10:22: Ma:diu 24:9, 24:13; Maga 13:13; Luge 21:17

***10:24: Luge 6:40; Yone 13:16, 15:20

†††10:25: Ma:diu 9:34, 12:24; Maga 3:22; Luge 11:15

‡‡‡10:26: Maga 4:22; Luge 8:17

§§§10:33: 2 Dimodi 2:12

*10:35: Maiga 7:6

10:38: Ma:diu 16:24; Maga 8:34; Luge 9:23

10:39: Ma:diu 16:25; Maga 8:35; Luge 9:24, 17:33; Yone 12:25

§10:40: Maga 9:37; Luge 9:48, 10:16; Yone 13:20