9
Yesu da Da:i Gadoi Dialu Dunu Uhinisi
(Maga 2:1-12; Luge 5:17-26)
Amaiba:le, Yesu E da bu dusagaiga aligila heda:le, hano degele, Hi moilaiga doaga:i. Ilia da gadoi dialu dunu debea da:iya ligisi, Ema oule misi. Yesu da ilia dafawaneyale dawa:su hou ba:beba:le, oloi dunuma amane sia:i, “Nagofe! Mae beda:ma! Dia wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi.”
Be Sema olelesu dunu mogili da amo hou ba:beba:le, ilia asigi dawa:su ganodini amane sia:i, “Amo dunu da lasogole sia:sa!”
Be Yesu da ilia asigi dawa:su ba:i dagoi. Amaiba:le, E amane sia:i, “Dili abuliba:le wadela:lewane dawa:sala:? Adi hou da asaboila:? Na da gadoi diala dunuma, ‘Dia wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi,’ sia:ma:bela:? O Na da ema, ‘Wa:legadole laloma!’ sia:ma:bela:?. Be Dunu Egefe da osobo bagade dunuma gogolema:ne olofosu ima:ne gasa defele gala. Amo dilia dawa:ma:ne, Na da hamomu.” Amalalu, E da gadoi dialu dunuma amane sia:i, “Wa:legadole, dia debea gisawane diasuga masa!”
Amalalu, e wa:legadole, ea debea gaguia gadole, gisawane, ea diasuga asi. Dunu huluane da amo hou fofogadigili ba:i. Gode da amo Hina hou osobo bagade dunuma iabeba:le, ilia da Godema nodonanu.
Yesu da Ma:diu Ema Fa:no Bobogema:ne Wele sia:i
(Maga 2:13-17; Luge 5:27-32)
Amo sogebi yolesili, asili, Yesu da dunu ea dio amo Ma:diu amo su lidisu seseiga esalebe ba:i. Yesu da ema amane sia:i, “Nama fa:no bobogema!” Amalalu, Ma:diu da wa:legadole, Yesuma fa:no bobogei.
10  * Luge 15:1-2Yesu amola Ea ado ba:su dunu ilia da Ma:diu ea diasuga ha:i manusa: asi. Amalalu, su lidisu dunu amola wadela:i hamosu dunu bagohame ilima gilisibi ba:i.
11 Amo hou ba:beba:le, Fa:lisi dunu da Yesu Ea ado ba:su dunu ilima amane adole ba:i, “Dilia Olelesu dunu E da abuliba:le gilisili su lidisu amola wadela:i hamosu dunu ili gilisili ha:i nanabela:?”
12 Yesu da ilia sia: nabi. E amane sia:i, “Hame oloi dagumui dunu da manoma legesu dunuma hame maha, - oloi dunu fawane. 13  Ma:diu 12:7; Hosia 6:6Gode Sia: da agoane dedei diala, ‘Na da gobele salasu hou hame be gogolema:ne olofosu amola asigi hou fawane hanai gala.’ Amo ea bai hogola masa! Na da hou ida:iwane hamosu dunu lidimusa: hame misi. Na da wadela:i hou hamosu dunu lidimusa: misi.”
Ha:i Manu Hame Nasu Hou
(Maga 2:18-22; Luge 5:33-39)
14 Amalalu, Yone Ba:bodaise ea ado ba:su dunu da Yesuma doaga:le, amane sia:i, “Ninia amola Fa:lisi dunu da eso bagohame, Godema nodone sia:ne gadomusa:, ha:i manu hame naha. Be dia ado ba:su da amo hou hame hamosa. Abolebela:?”
15 Yesu E bu adole i, “Uda lamu dunu, e amola ea na:iyado dunu huluane da gilisili esalea, ea na:iyado da hame da:i dioiwane esala. Be hobea, uda lamu dunu da ilima samogeiba:le, ilia da e bu hame ba:muba:le, ilia da da:i dioiba:le, ha:i mae nawane hou hamomu.
16 Dunu da ilia abula hea gadelai amoga abula gaheabolo gala hame nodomesa. Gaheabolo abula da hea amoga hedolo fadegamu, amola gadelai da bu bagade hamomu. 17 Amola dunu ilia da waini gaheabolo amo ohe gadofo gaga hea ganodini hame sala. Agoane hamoi galea, waini gadofo da fudugala:le, wadela:idafa ba:mu. Waini amola da sogadigili, fisi dagoi ba:mu. Be waini gaheabolo da waini gadofo gaheabolo ganodini salimu da defea. Amasea, waini amola gadofo da noga:le dialumu.”
Yesu da Sinagoge hina dunu Idiwi Uhinisi. Logoga Asili, Uda eno da Yesu Ea Abula Digili Ba:i
(Maga 5:21-43; Luge 8:40-56)
18 Yesu da amo sia:nanoba, Yu fi ouligisu dunu da Yesuma doaga:le, muguni bugili, Ema amane sia:i, “Na diwi da wahadafa bogoi. Be Dia da ea da:i amoga Dia lobo ligisia, e da bu uhimu.”
19 Amaiba:le, Yesu amola ea ado ba:su dunu ilia da wa:legadole, ea diasuga doaga:musa: asi.
20 Oloi uda afae amo da ode fagoyale gala ea maga:me bagade ahoasu, amo daYesuma fa:no bobogele, Ea abula fe digili ba:i. 21 E da Yesu Ea abula digili ba:seauhimu, amo ea asigi dawa:su ganodini dawa:i galu.
22 Yesu da delegili, amo uda ba:i dagoi. E da ema amane sia:i, “Na diwi! Dia dogo denesima! Di da dafawaneyale dawa:beba:le uhi dagoi.” Amalalu, amo uda da hedolo uhibi ba:i.
23 Amalalu, Yesu da sinagoge hina dunu ea diasuga doaga:loba, baidama dusu amola didigia:su dunu bagohame ba:i. 24 E da ilima amane sia:i, “Gadili masa! Uda mano da bogoi hame. E da golai diala.” Amane sia:beba:le, dunu huluane da Eba:le oufesega:i.
25 Be ilia dunu huluane gadili sefasi ba:loba, Yesu da misini, amo uda mano ea lobo gagui. Amalalu, a:fini da wa:legadoi. 26 Isala:ili dunu huluane amo soge ganodini da amo gasa bagade hou nabi dagoi.
Yesu da Si Dofoi Dunu Aduna Elea Si Fadegalesi
27 Yesu da amo sogebi yolesili, asili, si dofoi dunu aduna da Ema fa:no bobogelalebe ba:i. Ela da amane wele sia:i, “Da:ibidi ea mano, anima asigima!”
28 Yesu da diasu ganodini golili daloba, si dofoi dunu da Yesuma doaga:i. Yesu E amane sia:i, “Na da alia si fadegamu defele esala, amo alia da dafawaneyale dawa:bela:?”
“Ma, hina!” ela bu adole i.
29 Amaiba:le, E da elea si digili ba:i dagoi. “Alia dafawaneyale dawa:i hou defele ba:ma!” 30 Amalalu, elea si da fadegai dagoi ba:i. Be Yesu da gasawane elama, eno dunuma mae adoma:ne sia:i.
31 Be ela da asili, Ea sia: mae nabawane, dunu huluane amo soge ganodini esalu ilima olelei dagoi.
Yesu da Sia: Hamedei Dunu Uhinisi
32 Amo dunu da gadili ahoananoba, eno dunu da sia: hamedei dunu amo ea dogoga Fio liligi aligila sa:i, Yesuma oule misi. 33 Yesu da amo wadela:i a:silibu fadegale fasi dagoi. Amalalu, amo dunu da ea lafidili bu sia: baoui. Dunu huluane fofogadigili amane sia:i, “Amo hou ninia Isala:ili soge ganodini degabodafa ba:sa!”
34  Ma:diu 10:25, 12:24; Maga 3:22; Luge 11:15Be Fa:lisi dunu da amane sia:i, “E da wadela:i a:silibu hina ea gasaga amo liligi fadegasa.”
Yesu da Dunu ilima Asigisu
35  § Ma:diu 4:23; Maga 1:39; Luge 4:44Yesu da ilia moilai huluane amoma doaga:le, ilia sinagoge diasu ganodini Gode Ea Hinadafa Hou olelelalu. E da oloi dunu huluane uhinisi dagoi. 36  ** Idisu 27:17; 1 22:17; 2 Hou Olelesu 18:16; Isigiele 34:5; Maga 6:34Be E da dunu bagohame gilisibi ba:beba:le, bagadewane asigi galu. Ilia da sibi ouligisu dunu hameba:le, gasa hame sidi agoane dialebeba:le, E da bagade asigisu. 37  †† Luge 10:2Amaiba:le E da Ea fa:no bobogesu dunuma amane sia:i, “Dafawane! Ha:i manu yoi da bagade. Be faimu dunu da bagahamedafa. 38 Amaiba:le ha:i manu gamisu Hina Ema sia:ne gadoma. E da faimu dunu asunasima:ne, sia:ne gadoma.”

*9:10: Luge 15:1-2

9:13: Ma:diu 12:7; Hosia 6:6

9:34: Ma:diu 10:25, 12:24; Maga 3:22; Luge 11:15

§9:35: Ma:diu 4:23; Maga 1:39; Luge 4:44

**9:36: Idisu 27:17; 1 22:17; 2 Hou Olelesu 18:16; Isigiele 34:5; Maga 6:34

††9:37: Luge 10:2