10
Yesu da Olelesu Dunu 72 agoane Asunasi
Amalalu, Yesu da dunu72 agoane ilegei. E da hobea moilai enoga enoga masunu dawa:beba:le, amo moilaiga ilegei dunu 72 da bisili olelela masa:ne, E da ili asunasi.
* Ma:diu 9:37-38E da ilima amane sia:i, “Ha:i manu bagohame da yoi gala. Be faimu dunu da bagahamedafa. Amaiba:le, ha:i manu Hina dunu da faimu dunu asunasima:ne, Ema sia:ne gadoma. Ma:diu 10:16Dilia masa. Be dawa:ma! Dilia da sibi mano agoane, gasonasu wa:me ili adoba amogai Na da dili asunasisa. Ma:diu 10:7-14; Maga 6:8-11; Luge 9:3-5Muni salasu, esa, amola emo salasu, mae gagaguli masa. Dilia da dunu logoga ba:sea, gousa:musa: mae aligima. Diasua golili sa:imusa: doaga:sea, hidadea, ‘Guiguda: olofoiwane esaloma,’ dilia sia:ma.
Olofosu dunu da amo moilai ganodini esalea, ema dia olofosu olelema. Be olofosu hame galea, dia olofosu hou bu samogema. § 1 Golidia 9:14; 1 Dimodi 5:18Amo diasu ganodini esaloma. Hawa: hamosu dunu da ea bidi defelewane lamu. Amaiba:le, dilia amo diasu dunu ilia aowasu hahawane lama. Moilai enoga masusa:, mae mugululi masa. Moilai dunu ilia da dili hahawane ba:sea, ha:i manu diligili iabe, amo moma. Oloi dunu uhini, amo moilai dunuma amane sia:ma, ‘Gode Ea Hinadafa Hou da dilima gadenenewane doaga:i dagoi!’ 10  ** Asunasi Dunu Ilia Hou 13:51Be moilai amoga dunu da dilia sia: higasea, defea, logoga bu asili, amane sia:ma, 11 ‘Dilia moilai osobo gulu ninia emo gafega diala ninia doga:sa. Be dawa: ma! Gode Ea Hinadafa Hou da dilima gadenenewane doaga:i dagoi.’ 12  †† Mui 19:24-28; Ma:diu 11:24, 10:15Na dilima dafawane sia:sa. Gode Ea Fofada:su Eso da doaga:sea, goe moilai dunu ilia se dabe iasu da Sodame amola Gomola moilai fi amo ilia musa: se dabe iasu, bagadewane baligimu.”
Moilai Dunu da Yesu Ea Hou Dafawaneyale Hame Dawa:i
(Ma:diu 11:20-24)
13  ‡‡ Aisaia 23:1-18; Isigiele 26:1-28:26; Youele 3:4-8; A:imose 1:9-10; Segalaia 9:2-4“Goula:isini fi dunu! Dilia da se baligiliwane nabimu! Bedesa:ida dunu fi amola! Dilia da se bagade nabimu! Daia amola Saidone amo dunu fi da Na gasa bagade musa: hame ba:i hou ba:loba, ilia da:i dioi amola Godema sinidigimu olelema:ne, eboboi abula idiniginisila:loba amola ilia dialuma da:iya nasubu ligisila:loba. 14 Gode Ea Fofada:su Eso doaga:sea, dilia se dabe iasu da Daia amola Saidone amo dunu fi ilia se dabe iasu, bagadewane baligimu. 15  §§ Aisaia 14:13-15Gabena:iame fi! Dilia Hebene diasuga heda:musa: dawa:bela? Dilia da Helo sogega gudu sa:imu.”
16  *** Ma:diu 10:40; Maga 9:37; Luge 9:48; Yone 13:20Yesu da Ea ado ba:su dunuma amane sia:i, “Nowa dunu da dilia sia: nabasea, e da Na sia: amola naba. Nowa dunu da dili higasea, e da Na amola higasa. Amola nowa da Na higabeba:le, e da Na Asunasisu Dunu amola higasa.”
Dunu 72 da Buhagi
17 Amalalu ado ba:su dunu72 ilia da Yesuma hahawane bagade buhagi. Ilia amane sia:i, “Hina! Dia Dioba:le ninia hamoma:ne sia:beba:le, wadela:i a:silibu da beda:iwane nabi.”
18 Be Yesu E amane sia:i, “Na da Sa:ida:ne ha:ha:na agoane, osoboga dalebe ba:i.
19  ††† Gesami Hea:su 91:13Na da sania amola gamaloa dilia osa:le heda:ma:ne amola dilima ha lai (Sa:ida:ne) osa:le heda:ma:ne, gasa bagade hou dilima i. Dilia da se hame nabimu. 20 Be wadela:i a:silibu da dilia sia: nababeba:le, mae nodoma! Be dilia dio da Hebene ganodini dedei dialebeba:le fawane nodoma!”
Yesu da Hahawane Nodoi
(Ma:diu 11:25-27; 13:16-17)
21 Amo esoga, Yesu da Gode ea A:silibu Hadigidafa Ea hahawane hou amoga nabaiba:le, amane sia:i, “Ada Gode! Osobo bagade amola Hebene Hina Godedafa! Bagade dawa:su dunu hodosa:besa:le, amo liligi Di da wamolegeiba:le amola mano dudubuma oleleiba:le, Na da Dima nodone sia:sa. Dia da hanaiba:le hahawane agoane hamoi. 22  ‡‡‡ Yone 3:35; 10:15Na Ada da hou huluane Na lobo da:iya ligisi. Dunu huluane da Gode Ea Manodafa hame dawa:. Ada Hi fawane da dawa:. Na, Gode Ea Mano, Na fawane da Adadafa dawa:. Na da hanaiba:le, eno dunuma olelesea, amo dunu amola da Ada Ea hou dawa:mu!”
23 Amalalu, E da sinidigili, Ea ado ba:su dunuma amane sia:i, “Amo hou ba:beba:le, dilia da hahawane gala. 24 Na da dafawane dilima sia:sa! Balofede dunu bagohame amola osobo bagade hina bagade dunu, ilia da dilia waha ba:i liligi ba:mu hanai galu, be hame ba:i. Amola dilia waha nabi liligi ilia da nabimu hanai galu, be hame nabi.”
Samelia Dunu Ida:iwane Gala Fedege Sia:
25  §§§ Ma:diu 22:35-40; Maga 12:28-34Eso afaega, sema olelesu dunu da Yesu dafama:ne, wa:legadole, Ema amane sia:i, “Olelesu! Na da Fifi Ahoanusu lama:ne, adi hamoma:bela?”
26 Yesu E bu adole i, “Gode Sia: Dedei Buga ganodini adi sema dedebela:? Di adi idibela:?”
27  * Mousese ea Malasu 6:5; Gobele Salasu 19:18Sema olelesu dunu da bu adole i “Dia dogoga, dia a:silibuga, dia gasaga, amola dia asigi dawa:suga, Godema asigima. Eno da dia da:i hodo amoma asigi hou defelewane, dia na:iyadoma asigima.”
28  Gobele Salasu 18:5Amalalu, Yesu da ema amane sia:i, “Di da noga:lewane adoi. Agoane hamosea, di da esalumu.”
29 Be sema olelesu dunu, hi hou da ida:iwane hidale olelema:ne, Yesuma amane adole ba:i, “Be na na:iyado da nowala:?”
30 Amaiba:le, Yesu E amane sia:i, “Dunu afadafa da Yelusaleme moilai bai bagade fisili, Yeligou moilaiga doaga:musa:, logoga asi. Ahoanoba, wamolasu dunu ilia da logo legele, e doagala:le, fane legele, ea abula amola muni huludafa lale, hobea:le asi. E da da:i nabadodafa, udigili logoga sidi dialu. 31 Amalalu, gobele salasu dunu misini, sidi dialebe ba:beba:le, la:idi sisa:i. 32 Fa:no, Lifai dunu amola misi. E amola sidi hamoi dunu ba:beba:le, udigili logo la:ididili baligisu. 33  2 Hou Olelesu 28:15Be Samelia dunu da amo logoga ahoanoba, sidi dialoba amoga doaga:i. E da amo dunu ba:beba:le, bagadewane asigi galu. 34 E da sidi dialebe ema hedolowane doaga:le, ea fofa:gi amo abulaga la:gili, ea aiya huluane olife susuligi amola waini amoga legei. Amalalu, ea dougi da:iya ligisili, ga sofe misi dunu golasuga oule asili, amogawi noga:le ouligi.
35 Golale, hahabe, e da diasu ouligisu dunumaK2i. E amane sia:i, ‘Amo dunu noga:le ouligima. Amola muni na waha i ebelesea, na bu masea eno imunu.’ ”
36 Yesu da eno amane sia:i, “Amo dunu udiana galebe. Nowa dunu da wamolasuga fai dunu ema na:iyadodafa agoane hamobela:? Di adi dawa:bela:?”
37 Sema olelesu dunu da bu adole i, “Dunu da ema asigi hou hamoi, e da na:iyadodafa hou hamoi.” Amalalu, Yesu E amane sia:i, “Amaiba:le, di ahoasea, amo ea hou defele hamoma!”
Yesu da Mada amola Meli Ela Diasuga Doaga:i
38  § Yone 11:1Yesu amola Ea ado ba:su dunu ilia da logoga asili, moilaiga doaga:i. Uda ea dio amo Mada ea diasua, Yesu aowai. 39 Mada eya dio da Meli. E da Yesu Ea emo gadenenewane esalu, Ea olelebe nabalu. 40 Be Mada da bagadewane hawa: hamobeba:le, se nabi. E da Yesuma misini, amane sia:i, “Hina! Naeya da nama hame fidibiba:le, Di da hame asigibela:? Dia e na fidima:ne adoma!”
41 Be Yesu E da bu adole i, “Mada! Mada! Di da liligi bagohame dawa:beba:le, da:i dioiwane dawa:lala! 42 Be hou afadafa fawane di da gogolei galu. Amo hou ida:iwane, Meli da lai dagoi. Eno dunu da amo hou ema hame samogemu.”

*10:2: Ma:diu 9:37-38

10:3: Ma:diu 10:16

10:4: Ma:diu 10:7-14; Maga 6:8-11; Luge 9:3-5

§10:7: 1 Golidia 9:14; 1 Dimodi 5:18

**10:10: Asunasi Dunu Ilia Hou 13:51

††10:12: Mui 19:24-28; Ma:diu 11:24, 10:15

‡‡10:13: Aisaia 23:1-18; Isigiele 26:1-28:26; Youele 3:4-8; A:imose 1:9-10; Segalaia 9:2-4

§§10:15: Aisaia 14:13-15

***10:16: Ma:diu 10:40; Maga 9:37; Luge 9:48; Yone 13:20

†††10:19: Gesami Hea:su 91:13

‡‡‡10:22: Yone 3:35; 10:15

§§§10:25: Ma:diu 22:35-40; Maga 12:28-34

*10:27: Mousese ea Malasu 6:5; Gobele Salasu 19:18

10:28: Gobele Salasu 18:5

10:33: 2 Hou Olelesu 28:15

§10:38: Yone 11:1