12
Waini Sagai Hawa: Hamosu Dunu Fedege Sia:.
(Ma:diu 21:33-46; Luge 20:9-19)
* Aisaia 5:1-2Yesu da fedege sia: ilima amane olelei, “Dunu afae da waini sagai bugili, noga:le gagole, waini fage dabasu diasu hamomusa:, uli dogoi. Amo bugi noga:le sosodo aligima:ne, e da diasu sedade gagagula heda:i. E da eno ouligisu dunu ilima waini bugi ouligima:ne sia:nanu, soge badilia asi. Waini faimu eso da doaga:beba:le, e da amo ouligisu dunuma ea dabe lamusa:, ea hawa: hamosu dunu asunasi. Be hawa: hamosu dunu bidi lala asi doaga:beba:le, ouligisu dunu ilia da e gasawane gaguli, fegasuga fane, dabe mae iawane se fasi. E da eno hawa: hamosu dunu ilima asunasi. Be ilia da amo dunu ea dialuma fane, ema wadela:le hamoi. E da eno dunu asunasi. Be ilia da amo dunu medole legei. E da eno bagohame asunasiba:le, mogili ilia fai, mogili ilia medole legei dagoi. Be dunu afadafa esalu. Amo da ea dogolegei manodafa. Amalalu, e da ea dogolegei dunu mano asunasi. E da agoane dawa:i, “Ilia da na manodafa hahawane ba:mu!” Be waini sagai ouligisu dunu ilia da amane sia: dasu, “Hina ea mano manebe goea! E da hobea soge huluane lamu. Amaiba:le, amo dunu ninia medole legele, ea nana huluane ninia fawane lamu.” Amalalu, ilia da hina ea mano gaguli, medole legele, waini sagai amo gadili ha:digi.
Amaiba:le, waini sagai hina da adi hamoma:bela:? E da misini, wadela:i ouligisu dunu medole legele, ea waini sagai ouligisu hou eno dunuma imunu. 10  Gesami Hea:su 118:22-23Dilia Gode Sia: Dedei idibala:? Na agoane dawa:. Dilia da idi dagoi. Amo sia:,
`Diasu gagusu dunu da igi afae higa:iba:le yolesi.
Be wali amo igi da mimogo hamoiba:le,
igi eno huluane baligisa.
11 Gode da amo hou hamoiba:le,
ninia fofogadigili nodone ba:sa,’ ”
12 Yu ouligisu dunu da Yesu afugili gagulaligimusa: dawa:i galu. Bai amo fedege sia: da ilia hou olelei, amo ilia da dawa:i galu. Be ilia da eno dunu gilisi ilima beda:iba:le, yolesili asi.
Su Lidisu Adole Ba:su
(Ma:diu 22:15-22; Luge 20:20-26)
13 Ilia da Yesuma sia:ga sani agoane hamomusa:, Fa:lisi dunu amola Helode ea fidisu dunu amo Yesuma asunasi. 14 Amo da Ema doaga:le, amane sia:i, “Olelesu! Dia hou da moloidafa ninia dawa:. Di da osobo bagade dunu mae dawa:le, Gode Ea hou fawane olelesa. Ninima adoma! Su lidisu muni amo Gamane Hina Sisa ema iabe da ninia Sema wadela:sala:? Amo imunu da defea o defea hamela:?”
15 Be Yesu da ilia ogogosu hou dawa:beba:le, ilima amane sia:i, “Dilia abuliba:le Na saniga sa:ima:ne, Na hou ado ba:sala:? Dilia silifa muni fage Na ba:ma:ne olema!”
16 Ilia da muni fage afae gaguli misi. Yesu da ilima amane adole ba:i,
“Amoga dedei da nowa ea odagi amola nowa ea dio dedebela:?”
Ilia bu adole i, “Sisa!”
17 Amalalu, Yesu E amane sia:i, “Defea! Dilia Sisa ema imunu liligi hima ima! Be dilia Godema imunu liligi Hima ima!”
Ilia da Eba:le bagadewane fofogadigi.
Bogoi Uhini wa:legadosu Hou
(Ma:diu 22:23-33; Luge 20:27-40)
18  Asunasi Dunu Ilia Hou 23:8Sa:diusi dunu fi da agoane dawa:sa. Osobo bagade dunu da bogosea, ilia da bu hame wa:legadosa. Sa:diusi dunu mogili da Yesuma doaga:le, Ema amane adole ba:i,
19  § Mousese ea Malasu 25:5“Olelesu! Mousese da ninima hamoma:ne sia: amane dedei, ‘Dunu da mano hame lalelegeiwane bogosea, ea ola eya da ea didalo lale, amo ea mano lalelegesea da musa: bogoi amo buga:i ilia sia:sa. 20 Eso afaega, dunu da dunu mano fesuale galu. Magobo mano da uda lale, be mano mae lalelegeiwane bogoi. 21 Amalalu, magobo mano bogoi amo ea eya da ea didalo hi lai. E amola mano mae lale bogoi. Eno eya amola da ea didalo lale, e amola agoane bogoi. 22 Amalalu, fesuale huluane agoane hamoi. Uda da dunu fesuale amoga lai dagoi, be mano hame lalelegei. Fa:no, amo uda amola da bogoi.
23 Osobo bagade bogoi dunu huluane da Bogoi Wa:lesisu Eso amoga uhini wa:legadosea, amo uda da dunu fesuale amoga lai dagoiba:le, e da nowa dunu ea uda esaloma:bela:?”
24 Yesu E bu adole i, “Dilia da Gode Sia: Dedei amola Gode Ea Gasadafa Hou hame dawa:beba:le, giadofale dawa:! 25 Be Bogoi Wa:lesisu Eso amoga, dunu da uda hame lamu amola uda da gawa hame fimu. Dunu amola uda huluane da gilisili Hebene a:igele fi amo defele ba:mu. 26  ** Gadili Asi 3:6Be dilia bogoi uhini wa:legadosu hou dawa:musa:, Mousese ea sia: dedei dawa:ma. Mousese da ifa nei amo hame susai ba:loba, Gode da ema amane sia:i, “Na da A:ibalaha:me ea Gode esala amola Aisage ea Gode esala amola Ya:igobe ea Gode esala!” 27 Gode da ilia Gode esala Hi da sia:beba:le, ilia da hame bogoi esala amo ninia dawa:. Gode da bogoi dunu ilia Gode hame be esalebe dunu ilia Gode! Dilia da dafawane giadofale dawa:sa!”
Gode Ea Hamoma:ne Sia:i Baligi Bagadedafa
(Ma:diu 22:34-40; Luge 10:25-28)
28  †† Luge 10:25-28Sema olelesu dunu afae da amogawi esalu. E da amo sia: dasu nabi dagoi. E da Yesu da Sa:diusi dunuma noga:le adole iabe ba:i dagoi. Amaiba:le, e da Yesuma amane adole ba:i, “Hamoma:ne Sia:i baligili bagadedafa da habola:?”
29  ‡‡ Mousese ea Malasu 6:4-5Yesu E bu adole i, “Bisili Hamoma:ne sia:i da amo, ‘Isala:ili fi nabima! Hina Gode da ninia Gode afadafa fawane. 30 Dilia dogoga, dilia a:silibuga, dilia asigi dawa:suga amola dilia gasaga, Godema asigima!’ 31  §§ Gobele Salasu 19:18Amo bagia, Hamoma:ne Sia:i bagade da amane diala, ‘Dilia da:i hodo amoma asigi hou defele, dilia na:iyadoma asigima.’ Amo Hamoma:ne Sia:i aduna da baligi bagadedafa. Eno Hamoma:ne Sia:i da amo aduna hame baligisa.”
32  *** Mousese ea Malasu 4:35Sema olelesu dunu da Yesuma bu adole i, “Defea Olelesu! Di da noga:le sia:i! Gode da afae fawane eno hame. Di da dafawane sia:i. 33  ††† Hosia 6:6Amola ninia dogoga, ninia asigi dawa:suga amola ninia gasaga Godema asigimu da defea. Amola ninia asigi hou ninia da:i hodo amoma asigi hou defele, ninia na:iyadoma asigimu da defea. Amo hou da Godema ohe fi medole legele, gobele salasu hou huluane bagadewane baligisa.”
34 Amo Sema olelesu dunu da dawa:iwane adole iabe, amola Yesu da amo ba:beba:le, Yesu da ema amane sia:i, “Di da Gode Ea Hinadafa Hou gadenene lela.”
Amo fa:no, eno dunu da beda:iba:le, Yesuma bu hame adole ba:i.
Mesaia da Nowa Ea Mano
(Ma:diu 22:41-46; Luge 20:41-44)
35 Yesu da Debolo Diasu ganodini olelelaloba, E amane adole ba:i, “Sema olelesu dunu da abuliba:le Mesaia da Da:ibidi ea aowa fawane olelesala:? 36  ‡‡‡ Gesami Hea:su 110:1Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala olelebeba:le, Da:ibidi hi da amane sia:i,
‘Hina Gode da na Hina Gode Ema amane sia:i,
‘Na lobodafadili fima.
Dia emoga osa:le heda:ma:ne,
Na da dia ha lai dunu hasalasimu.’
37 Da:ibidi hi da Mesaiama Hina Gode Dio asuli. Amaiba:le, E da Da:ibidi ea aowa fawane hame!” Dunu huluane da amo sia: hahawane nabi.
Yesu da Sema Olelesu Dunu ilia Hou Dawa:ma:ne, Sisasu Olelei
(Ma:diu 23:1-36; Luge 20:45-47)
38 Dunu bagohame ilima olelelaloba, Yesu E amane sia:i, “Dilia Sema olelesu dunu ilia hou dawa:ma! Ilia da abula sedadedafa salawane, bidiga lama:ne diasuga ahoa. Ilia da dunu eno ilima nodone begudumu hanai gala. 39 Ilia da sinagoge diasu ganodini, fisu ida:iwane hedolo lasa. Ilia da lolo nasu amoga ahoasea, fisu noga:i amoga hedolo fisa. 40 Ilia da didalo ea labe hedolo wamolasa. Ilia da ogogolewane, sedadewane sia:ne gadosu hiougisa. Ilia se iasu da bagadewane baligimu.”
Didalo Ea Godema Iasu
(Luge 21:1-4)
41 Yesu da Debolo Diasu muni salasu gadenenewane lelu. E da dunu bagohame muni amoga salalebe ba:i. Bagade gagui dunu bagohame da muni bagade sali.
42 Amalalu, hame gagui didalo afae da misini, muni fage fonobahadi aduna, 2 doea agoane muni salasu ganodini sali. 43 Amo hou ba:beba:le, Yesu da Ea ado ba:su dunuma misa:ne sia:i. E da ilima amane sia:i, “Amo hame gagui didalo ea iasu da eno dunu huluane ilia iasu amo baligi dagoi. 44 Ilia da bagade gaguiba:le, ilia hame hanai liligi la:idi fawane iasu. Be amo didalo da hame gagui, be e da ea labe huluanedafa i.”

*12:1: Aisaia 5:1-2

12:10: Gesami Hea:su 118:22-23

12:18: Asunasi Dunu Ilia Hou 23:8

§12:19: Mousese ea Malasu 25:5

**12:26: Gadili Asi 3:6

††12:28: Luge 10:25-28

‡‡12:29: Mousese ea Malasu 6:4-5

§§12:31: Gobele Salasu 19:18

***12:32: Mousese ea Malasu 4:35

†††12:33: Hosia 6:6

‡‡‡12:36: Gesami Hea:su 110:1