19
Hadigi Hou amola Moloidafa Hou Sema
1-2  * Gobele Salasu 11:44-45; 1 Bida 1:16Hina Gode da Mousesema e da alofele Isala:ili dunu ilima sia:ma:ne sia:i, “Dilia hadigi agoane hamoma. Bai Na, dilia Hina Gode, da Hadigidafa gala. Gadili Asi 20:12, 20:8; Mousese ea Malasu 5:16,5:12Dilia huluane afae afae amo dilia ada amola ame elama nodone dawa:ma. Amola Na sema defele, Sa:bade eso noga:le ouligima. Na da dilia Hina Gode! Gobele Salasu 26:1; Gadili Asi 20:223, 34:17; Mousese ea Malasu 17:25Dilia Na mae yolesima. Amola eno loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima nodone mae sia:ne gadoma. Ogogosu ‘gode’ ouli amoga mae hamoma amola ilima mae nodone sia:ne gadoma. Na da dilia Hina Gode!
Dilia Hahawane Gilisili Olofole Iasu hamoma:ne, ohe medole legesea, sema huluane Na dilima i, amoma fa:no bobogema. Amasea, Na da dilia iasu hahawane lamu. Amo iasu ea hu da eso amoga e da medole legei o aya eso agoane moma:ne sia:mu. Be eso osoda amoga hu hame mai dialebe ba:sea, amo laluga gobesima.
Bai amo hu da ledo hamoi dagoi. Amola dunu afae da amo hu nasea, Na da iasu huluane hame lamu. Nowa da agoaiwane nasea, e da amo liligi Nama ilegei amo da udigili liligi olelesa. Amaiba:le, amo dunu da Na fidafa amoga fadegai dagoi ba:mu.
§ Gobele Salasu 27:15; Mousese ea Malasu 24:19-22Dilia da dilia ifabi gamisia, gagoma da bega: sagai, amo mae faima. Amo gagoma udigili dialebe, amo lama:ne, mae sinidigima. 10 Amola dilia waini sagai faisia, amoga waini fage fisi dialebe amo lamusa:, bu mae sinidigima. Hame gagui dunu amola ga fi amo moma:ne yolesima. Na da dilia Hina Gode!
11  ** Gadili Asi 20:15-16; Mousese ea Malasu 5:19-20Wamolasu amola ogogosu hou maedafa hamoma. 12  †† Gadili Asi 20:7; Mousese ea Malasu 5:11; Ma:diu 5:33Dilia udigili Na Dioba:le sia: mae ilegema. Amo hou da Na Dio wadela:sa. Na da dilia Hina Gode.
13  ‡‡ Mousese ea Malasu 24:14-15Dilia eno dunu ea hou wadela:ma:ne o ea liligi lamusa:, mae ogogoma. Amola mae wamolama! Nowa da dia hawa: hamosu hamoi galea, ea bidi hedolo ema ima. Gasi afae mae iawane oualigimu da defea hame. 14  §§ Mousese ea Malasu 27:18Ge wadela:i dunu ema gagabusu aligima:ne mae ilegema. Amola si dofoi dunu da sadenane dafasa:besa:le, dafama:ne liligi ea logoga mae ligisima. Nama beda:ma! Na da dilia Hina Gode.
15  *** Gadili Asi 23:6-8; Mousese ea Malasu 16:19Fofada:su hou amo ganodini moloidafa amola defele hamoma. Hame gagui dunu ilima baligili mae dawa:ma amola bagade gagui dunu ilima mae beda:ma. 16 Eno dunu ea hou gugunufinisima:ne, ogogole mae sia:ma. Amola fofada:su dunu da eno dunuma bogoma:ne fofada:su hamosea di da amo dunu gaga:musa: dawa: lai sia: galea, amo mae beda:iwane sia:ma. Na da dilia Hina Gode.
17  ††† Ma:diu 18:15Eno dunuma mae higama. Be alia da sia:ga gegesu galea, di da wadela:i hou hamosa:besa:le, hedolowane hou hahamoma. 18  ‡‡‡ Ma:diu 5:43, 19:19, 22:39; Maga 12:31; Luge 10:27; Louma 13:9; Gala:isia 5:14; Ya:mese 2:8Eno dunuma dabe lama:ne mae dawa:ma amola eno dunu mae higama. Be dia da:i amoma asigi hou amo defele dia na:iyadoma asigima. Na da dilia Hina Gode.
19  §§§ Mousese ea Malasu 22:9-11Na sema nabawane hamoma. Lai gebo hisu hisu amo mano lama:ne mae gilisima. Hawa: aduna ifabi afae ganodini mae sagama. Abula aduna amoga da:i salasu mae nodomema.
20 Dunu da udigili hawa: hamosu uda amo eno dunuma ea gidisedagi uda hamoma:ne, bidi lamusa: ilegei galea, be amo dunu da ema muni hame i galea, hina dunu da ea hawa: hamosu uda ema gilisili golasea, dilia e amola amo uda mae medole legema. Bai e da ea udigili hawa: hamosu uda amola ea bidi hame lai. Be ela da se iasu ba:mu. 21 Amo dunu da Dabe Ima:ne gobele salasu hamoma:ne, sibi gawali amo Na Abula Diasu logo holeiga gaguli misa:ne sia:ma. 22 Amasea, amoga gobele salasu dunu da ledo gala dodofesu hou amo dunu ea wadela:i hou fadegama:ne hamomu. Amasea Gode da ea wadela:i hou gogolema:ne olofomu.
23 Dilia da Ga:ina:ne soge amoga golili dasea, amola ha:i manu ifa bugisia, ode udiana amoga ea fage legei da ledo gala dawa:ma. Amo ode udiana ganodini, dilia da amo ifa ea fage mae moma. 24 Ode biyadu amoga, amo ifa ea fage huluane, Hina Godema imunusa: ilegema. Dilia da Na, Hina Gode, Nama nodomusa: agoane hamoma. 25 Be ode biyale gala amoga, dilia amo ifa ea fage manu da defea. Dilia agoane hamosea, dilia ifa da fage baligili legemu. Na da dilia Hina Gode.
26  * Mui 9:4; Gobele Salasu 7:26-27, 17:10-14; Mousese ea Malasu 12:16,23; 15:23; 18:10Hu amo ganodini da maga:me dialebe, mae moma. Wadela:i fefedoasu hou mae hamoma! 27  Gobele Salasu 21:5; Mousese ea Malasu 14:1Dilia dialuma hinabo la:ididili diala, amo mae damuni fasima, amola dilia maya:bo fe mae dadamuma. 28 Gugui dedesu hou mae hamoma amola bogoi ilima asigiba:le, dilia da:i amoga mi defesu mae fa:ginisima. Na da Hina Godedafa.
29  Mousese ea Malasu 23:17Dilia uda mano amo ogogosu ‘gode’ ea debolo diasuga hina da:i bidi lasu uda agoane maedafa hamoma. Amo hou da ili wadela:mu. Be dilia da agoane hamosea, dilia da Na yolesili, eno ogogosu ‘gode’ amoma fa:no bobogele, soge da wadela:i hamosu amoga nabaiwane ba:mu. 30  § Gobele Salasu 26:2Sa:bade eso noga:le dawa:ma. Amola sogebi amogawi dunu da Nama nodone sia:ne gadosa, amoma nodone dawa:ma. Na da Hina Gode.
31  ** Mousese ea Malasu 18:11; 1 Sa:miuele 28:3; 2 Hina Bagade 23:4 Aisaia 8:19Dunu amo da bogoi a:silibu amoma fada:i sia: hogosa, amoma mae gilisima. Agoane hamosea, dilia da ledo gala hamoi dagoi ba:mu. Na da dilia Hina Gode.
32 Asigilai, da:i hamoi dunu amola uda ilima nodone dawa:ma. Nama beda:ma. Na da Hina Godedafa. 33  †† Gadili Asi 22:21; Mousese ea Malasu 24:17-18, 27:19Dilia ga fi dunu dilia soge ganodini esala, ilima asigiwane hamoma. 34 Dilia da dilia Isala:ili na:iyado dunu ilima hamosu defele ilima hamoma. Bu dawa:ma! Dilia amola da musa: ga fi agoane Idibidi soge ganodini esalu. Na da dilia Hina Gode. 35  ‡‡ Mousese ea Malasu 25:13-16; Malasu 20:10; Isigiele 45:10Dilia eno dunuma ogogole mae hamoma. Ogogosu dioi defei ba:su liligi (scales) amola sedade ilegesu amola idisu liligi, amoga ogogole mae hamoma. 36 Moloiwane ado ba:su liligi amola dioi ba:su liligi amola sedade ilegesu liligi, amoga fawane hawa: hamoma. Na da dilia Hina Gode amola Na da dili Idibidi sogega fisili masa:ne gadili asunasi. 37 Na sema amola Na hamoma:ne sia:i liligi huluane nabawane hamoma. Bai Na da Hina Godedafa.”

*19:1-2: Gobele Salasu 11:44-45; 1 Bida 1:16

19:3: Gadili Asi 20:12, 20:8; Mousese ea Malasu 5:16,5:12

19:4: Gobele Salasu 26:1; Gadili Asi 20:223, 34:17; Mousese ea Malasu 17:25

§19:9: Gobele Salasu 27:15; Mousese ea Malasu 24:19-22

**19:11: Gadili Asi 20:15-16; Mousese ea Malasu 5:19-20

††19:12: Gadili Asi 20:7; Mousese ea Malasu 5:11; Ma:diu 5:33

‡‡19:13: Mousese ea Malasu 24:14-15

§§19:14: Mousese ea Malasu 27:18

***19:15: Gadili Asi 23:6-8; Mousese ea Malasu 16:19

†††19:17: Ma:diu 18:15

‡‡‡19:18: Ma:diu 5:43, 19:19, 22:39; Maga 12:31; Luge 10:27; Louma 13:9; Gala:isia 5:14; Ya:mese 2:8

§§§19:19: Mousese ea Malasu 22:9-11

*19:26: Mui 9:4; Gobele Salasu 7:26-27, 17:10-14; Mousese ea Malasu 12:16,23; 15:23; 18:10

19:27: Gobele Salasu 21:5; Mousese ea Malasu 14:1

19:29: Mousese ea Malasu 23:17

§19:30: Gobele Salasu 26:2

**19:31: Mousese ea Malasu 18:11; 1 Sa:miuele 28:3; 2 Hina Bagade 23:4 Aisaia 8:19

††19:33: Gadili Asi 22:21; Mousese ea Malasu 24:17-18, 27:19

‡‡19:35: Mousese ea Malasu 25:13-16; Malasu 20:10; Isigiele 45:10