9
Gode da Nowa:ma Gousa:su Hamoi
* Mui 1:28Amalalu, Gode da Nowa: amola ea manolali ilima hahawane dogolegele sia:i. E amane sia:i, “Dilia mano bagohame lama. Dilia mano da osobo bagade soge huluane nabamu da defea. Ohe fi, sio fi amola menabo fi amola esalebe fi amo da osoboba:le ahoa, ilia huluane da dilima beda:mu. Dilia da ohe fi huluane ilima hinawane esalumu.
Na da musa: dadami fawane dilima ha:i moma:ne i dagoi. Be wali, dilia da amo ohe, sio amola menabo fi liligi huluane manu da defea. Na da amo huluane dili ha:i moma:ne iaha.
Gobele Salasu 7:26-27, 17:10-14, 19:26; Mousese ea Malasu 12:16, 12:23, 15:23Be ha:i manu afadafa da dilima sema gala. Hu amo ganodini maga:me dialebe ba:sea, mae moma. Maga:me amo ganodini da esalusu gala. Amaiba:le, Na da amo liligi mae moma:ne sema ilegei. Nowa dunu da dunu eno fane legesea da se iasu ba:mu. Ohe fi da dunu fane legesea, amoma se iasu ima:ne, fane legema. Gadili Asi 20:13; Mui 1:26Osobo bagade dunu ilia da Gode Ea hou agoane hamoi dagoi. Amaiba:le, osobo bagade dunu da eno dunu fane legesea, amo dunu ema se iasu da eno osobo bagade dunu amoga fane legemu.
§ Mui 1:28Dilia mano bagohame osobo bagade nabama:ne lama.
Amalalu, Gode da Nowa: amola ea mano ilima amane sia:i, “Na gousa:su Na da dilima amola diligaga fa:no lalelegemu mano dilima ilegesa. 10 Na da dilima amola esalebe liligi huluane, ohe fi amola sio fi - huluane amo dusagaiga gaga:i, amoma Na gousa:su hamosa. 11 Na gousa:su dilima da amo sia: ganodini gala. Hano bagade da esalebe liligi huluane bu hame fane legemu. Hano bagade da osobo bagade bu hame gugunufinisimu. 12 Wali na eso huluane dialumu gousa:su dilima amola esalebe liligi huluane amoma Na da dawa:digima:ne olelesu imunu.
13 Na da mu mobi ganodini dadi agoane (sona:ni) legemu. Amo da Na osobo bagadega gousa:su dawa:ma:ne agoane dawa:digima:ne olelesu gala. 14 Na da mu amo mu mobiga dedebosea, amola dilia da sona:ni sisiga:i ba:sea,
15 Na da Na musa: dafawane sia: bu dawa:mu. Amo da osobo bagadega esalebe liligi huluane medoma:ne, hano bagade da bu hamedafa misunu.
16 Sona:ni da mu mobi ganodini ba:sea, Na da Na eso huluane mae mugululi gousa:su Na da esalebe liligi osobo bagadega esala hamoi, amo bu dawa:ma. 17 Na da osobo bagadega esalebe liligi huluane ilima dafawane ilegele sia:i amo dawa:digima:ne olelesu da amo.”
Nowa: amola Egefelali
18 Nowa: egefe udiana amo dusagaiga gadili asi da Sieme, Ha:me amola Ya:ifede. (Ha:me da Ga:ina:ne ea eda.) 19 Nowa: ea mano udiana da osobo bagade esalebe fi osobo bagadega afagogoi, amo huluane ilima aowalali esalu.
20 Nowa: da ifabi ouligisu dunu. E da degabo osobo bagadega waini efe sagasu. 21 E da waini hano nanu, feloai ba:i. Amalalu, e da abula gisa:le, da:i nabadowane ea abula diasu ganodini dialu. 22 Ha:me (Ga:ina:ne eda) da ea eda da:i nabado ba:i dagoi. E gadili asili, amo hou ea ola Sieme amola Ya:ifede elama olelei. 23 Be Sieme amola Ya:ifede da abula lale, ela gida amoga ligisili bagidiliwane misini, Nowa: ea da:i nabado dedeboi dagoi. Ela da Nowa: ea da:i nabado mae ba:ma:ne, ela odagi ga ba:legale misi. 24 Nowa: da bu wa:legadole, adini ba:i bu hedofai ba:i. E da Ha:me (Ga:ina:ne eda) amo ea hou nabi dagoi. 25 E amane sia:i,
“Ga:ina:ne amoma da gagabui aligi dagoi.
E da ea yolalali ilia udigili hawa: hamosu dunu esalumu.
26 Gode da Sieme ea Hina Gode! Godema hahawane dogolegele nodoma!
Ga:ina:ne da Sieme ea udigili hawa: hamosu dunu esaloma:mu.
27 Gode da Ya:ifede ea fi bu bagade heda:ma:ne fidimu da defea.
Ya:ifede da Sieme ea abula diasu gilisisu ganodini esalumu da defea.
Amola Ga:ina:ne da Ya:ifede ea udigili hawa: hamosu dunu esaloma:mu.”
28 Hano bagade amo misini, fa:no Nowa: da ode 350 eno esalu. 29 Amalalu, e bogoi. E da ode 950 agoane esalu bogoi.

*9:1: Mui 1:28

9:4: Gobele Salasu 7:26-27, 17:10-14, 19:26; Mousese ea Malasu 12:16, 12:23, 15:23

9:6: Gadili Asi 20:13; Mui 1:26

§9:7: Mui 1:28