17
Maga:me Manu da Sema Bagade
1-2 Hina Gode da Mousesema, e da Elane, egefela amola Isala:ili dunu huluane ilima amane alofele sia:ma:ne sia:i, - “Isala:ili dunu da bulamagau o sibi o goudi amo Hina Godema ima:ne medole legesea, be Hina Gode Ea Abula Diasu logo holeiga hame medole legesea, e da Sema gugunufinisi dagoi ba:mu. E da maga:me masa:ne, liligi medole legei dagoi. Amaiba:le, dilia amo dunu Gode Ea fi amoga fadegama.
Amo sia: ea bai da Isala:ili dunu amo da musa: sogega ohe medole legei, ilia da wali amo ohe Hina Godema oule misunu. Ilia da gobele salasu dunu Hina Gode Ea Abula Diasu logo holeiga esala, ema ohe gaguli misini, Hahawane Gilisili Olofole Iasu gobele salasu hamomusa: medole legema:mu. Gobele salasu dunu da maga:me amo oloda Abula Diasu logo holeiga dialebe amo ea la:idiga sogaga:la:le gaganomu. Amola amo ohe ilia sefe, e da Hina Gode hahawane nabima:ne, oloda da:iya gobesimu. Isala:ili dunu da Hina Godema hohonoi. Bai ilia da sogega ilia ohe amo goudi wadela:i a:silibu ema nodomusa: gobele salasu. Be wali amo hou yolesima. Ilia da eso huluane mae yolesili, sema amo da Hina Gode ilima olelei, amo nabawane hamoma:ne sia:ma.
Nowa Isala:ili dunu o ga fi dunu ilia fi amo ganodini esala, da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu o gobele salasu eno, amo Godema ima:ne, be Hina Gode Abula Diasu logo holeiga hame gaguli masea, amo dunu ea logo damuma amola bu Gode Ea fi dunu esalebe hame ba:ma:mu.
10  * Mui 9:4; Gobele Salasu 7:26-27, 19:26; Mousese ea Malasu 12:16, 12:23, 15:23Nowa Isala:ili dunu o ga fi dunu ilia fi ganodini esala, amo da hu amoga da maga:me dialebe amo nasea, Hina Gode da amo dunuma ha lai hamomu amola e da Hina Gode Ea fi dunu amoga fadegai dagoi ba:mu. 11  Hibulu 9:22Esalebe liligi huluanedafa ilia esalusu da maga:me amo ganodini diala. Amaiba:le, Hina Gode da gasa bagadewane, ohe ilia maga:me dunu ilia wadela:i hou fadegama:ne, oloda da:iya fawane sogadigima:ne sia:i. Maga:me da esalusu liligi, amola amo da dunu ilia wadela:i hou fadegamusa: dawa:. 12 Amaiba:le, Hina Gode da Isala:ili dunu ilima gasa bagadewane, ilia amola ga fi ilia fi ganodini esala da hu amo ganodini da maga:me, amo mae moma:ne sia:i.
13 Isala:ili dunu o ga fi dunu ilia fi ganodini esala, amo da ohe o sio (sema amo ganodini ledo hamedei liligi) amo benea asili medole legesea, e da amo ea maga:me osoboga sogadigili, osoboga dedebomu. 14 Esalebe liligi huluanedafa ilia esalusu da maga:me amo ganodini diala. Amaiba:le, Hina Gode da Isala:ili dunuma olelei dagoi. Ilia da hu amo ganodini da maga:me, amo mae moma:ne sia:i. Amola nowa da amo hu nasea, e da Hina Gode Ea fi amoga fadegai dagoi ba:mu.
15 Nowa dunu, Isala:ili fi dunu o ga fi dunu da ohe fi hi bogoi o sigua enoga medole legei, amo ea hu nasea, e da ea abula dodofemu amola hano ulimu. E da ledo hamoi dagoiba:le, daeya doaga:sea fawane bu dodofei dagoi ba:mu. 16 E da amo sema hame hamosea, hisu wadela:le hamobeba:le, se iasu ba:mu.

*17:10: Mui 9:4; Gobele Salasu 7:26-27, 19:26; Mousese ea Malasu 12:16, 12:23, 15:23

17:11: Hibulu 9:22