15
Ode Fesu
(Gobele Salasu 25:1-7)
Ode fesuyale huluane da gidigisia, nowa dunu da dima muni imunu galea, ea udigili lai bu ima:ne lai amo yolesima - mae lama. Agoane hamoma. Nowa da ea na:iyado Isala:ili dunu ilima muni bu lama:ne ia dagoi galea, e da amo bu ima:ne lai udugili yolele, hamedafa lamu. Hina Gode Hisu da amo bu ima:ne lai da mugului dagoi sia:sa. Ga fi dunu da dilima bu ima:ne lai galea, amo muni lamu da defea. Be dilia Isala:ili fidafa dunu ilima udigili lai bu ima:ne lai muni mae lama.
- Dilia Hina Gode da soge amo E da dilima iaha amo ganodini dilima hahawane dogolegelewane hamomu. Dilia da Hina Gode noga:le nabasea amola hamoma:ne sia:i huluane na da wali eso dilima olelesa, amo noga:le fa:no bobogesea, dilia fi dunu afae da hame gaguiwane hame ba:mu. Hina Gode da Ea ilegele sia:i defele dili hahawane dogolegelewane fidimu. Dilia da dunu fi bagohame ilima muni bu lama:ne imunu. Be dilia da eno dunu fi ilima muni hame edegemu. Dilia da dunu fi bagohame ilima hinawane esalumu. Be dunu fi eno da dili hame ouligimu. * Gobele Salasu 25:35Hina Gode da amo soge dilima iaha. Be dilia na:iyado Isala:ili dunu afae amo soge ganodini da:i dione hame gaguiwane esalebe ba:sea, defea, amo dunu fidima. Mae hihima! Be ema asigiba:le, ea hanai amo defele e da fa:no dima bu ima:ne noga:le ima. Be ode amoga udigili lai bu ima:ne lai da fadegamu (Bu Sagosu Ode) amo da gadeneiba:le, di da ema imunu higa:i amo mae dawa:ma. Agoai wadela:i asigi dawa:su mae dawa:ma. Di da ema hame imunu sia:sea, e da dia higa:i hou Hina Godema wemu. Amasea, Hina Gode da di da wadela:i hou hamoi dagoi defele ba:mu. 10 Mae hihini, dia gagui mae dawa:le, ema hahawane ima. Amasea, Hina Gode da dia hou huluane hahawane dogolegelewane fidimu. 11  Ma:diu 26:11; Maga 14:7; Yone 12:8Eso huluane Isala:ili dunu mogili da hame gaguiwane amola ha:i manu amola liligi hame gaguiwane ba:mu. Amaiba:le, na da dilima gasawane sia:sa. Ilima mae hihiniwane bagade ima.
Udigili Hawa: Hamosu Dunu
(Gadili Asi 21:1-11)
12  Gobele Salasu 25:39-46Dia na:iyado Isala:ili dunu o uda da dia hawa: hamomusa: hisu ea da:i hodo dima bidi lasea, e da ode gafeyale dia hawa: hamosea, e da hahawane halegale masa:ne, ea logo doasima. Ode fesu amoga, e da hahawane halegale laloma:ne, ema masa:ne sia:ma. 13 Di da ea logo doasisia, e da udigili hame gaguiwane masunu da hamedei.
14 Be liligi amo sibi, gagoma, waini amola Hina Gode da dima hahawane iasu liligi, amo fifili mogili ema hahawane ima. 15 Mae gogolema! Dilia da musa: ldibidi soge ganodini udigili hawa: hamosu dunu esalu. Be dilia Hina Gode da dili gadili masa:ne logo hamoi dagoi. Amo dawa:beba:le, na da amo gasa bagade sia: dilima olelesa.
16 Be dia udigili hawa: hamosu dunu da di amola dia sosogo fi dilima asigiba:le, gadili masunu higasea, 17 defea, amo dunu dia diasu logo ga:su amoga oule ahoasea, ea ge gala:su amoga doasili logo ga:suga gala:ma. Amasea, e da esalea, e da mae yolesili, dia udigili hawa: hamosu dunu esalumu. Dia udigili hawa: hamosu uda amo defele hamoma. 18 Be dia udigili hawa: hamosu dunu gadili masa:ne logo doasimu mae hihima. Bai e da ode gafeyale amoga gasa bagade hawa: hamobeba:le, muni lasu hawa: hamosu dunu amo ea bidi dogoa mogili, la:idi fawane amoga hamosu. Dilia da mae hihini, agoane hamosea, dilia Hina Gode da dilia hou huluane hahawane dogolegelewane fidimu.
Magobo Bulamagau amola Sibi
19  § Gadili Asi 13:12Dilia da magobo bulamagau mano amola sibi mano huluane Hina Godema ima:ne ilegema. Amo bulamagau mano da hawa: hamosu hame hamomu amola sibi ilia hinabo mae damuni fasima. 20 Be amo huluane dilia Hina Gode ba:ma:ne, Ema sia:ne gadomusa: sogebi afae ilegei amoga dilia moma. 21 Be amo ohe amo ganodini wadela:i o bahoi o emo gasuga:igi o si dofoi ba:sea, amo da Hina Godema gobele salasu hamoma:ne mae ilegema. 22 Dilia da amo wadela:i ohe amo dilia moilaiga moma. Dilia da ledo gala o ledo hamedei, mae dawa:ma. Dilia dia o eno ohe naha, amo defele, dilia da amo bulamagau o sibi dilia diasuga udigili moma. 23  ** Mui 9:4; Gobele Salasu 7:26-27, 17:10-14, 19:26; Mousese ea Malasu 12:16, 12:23Be ilia maga:me mae moma. Be amo hano agoane udigili osoboga sogadigima.

*15:7: Gobele Salasu 25:35

15:11: Ma:diu 26:11; Maga 14:7; Yone 12:8

15:12: Gobele Salasu 25:39-46

§15:19: Gadili Asi 13:12

**15:23: Mui 9:4; Gobele Salasu 7:26-27, 17:10-14, 19:26; Mousese ea Malasu 12:16, 12:23