13
Magobo Mano amo Hina Godema Imunusa:, Mogili Gagale Ilegesu.
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, * Idisu 3:13; Luge 2:23“Magobo dunu mano huluane, Na ouligima:ne Nama ima. Bai Isala:ili dunu mano magobo huluane amola ohe fi magobo gawali huluane da Na:.
Agi Yisidi Hame Sali Lolo Nasu
Mousese da Isala:ili dunu ilima amane sia:i, “Wali eso mae gogolema. Dilia da Idibidi ganodini se nabawane udigili hawa: hamosu dunu esalu. Be wali eso dilia da gadili misi. Hina Gode Ea gasa bagade amoga dili fisili masa:ne asunasi. Agi yisidi sali amo mae moma. Dilia da wali eso oubi age amoga (oubi dio da Abibi) Idibidi soge yolesili gadili ahoa. Hina Gode da dafawane sia:i. E da Ga:ina:naide, Hidaide, A:moulaide, Haifaide amola Yebusaide amo dunu fi huluane ilia soge dilima imunu ilegele sia:i. E da dili amo soge noga:idafa amoga oule ahoasea, dilia da wali lolo nabe gilisisu ode huluane oubi age amoga hamoma. Eso fesuale amoga dilia yisidi hame sali agi fawane moma. Eso fesu amoga dilia Hina Godema nodomusa: gilisima. Eso fesuale ganodini dilia yisidi sali agi maedafa moma. Dilia soge ganodini, yisidi amola agi yisidi sali liligi da sema bagade. Ode huluane, amo gilisisu dilia hemosea, dilia egefe ilima dilia da Hina Gode Ea dili Idibidi yolesili gadili masa:ne fidisu amo dawa:ma:ne, agoane hamoma amo dilia egefelali ilima olelema. Amo gilisisu da dilima liligi dilia loboga o odagiga ga:i agoai gala ba:mu. Dilia da Hina Gode Ea hou (E da Ea gasa bagade amoga dili Idibidi sogega fisili masa:ne asunasi) amo bu dawa:sea, dilia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i idimu amola dawa:ma:ne sia:mu.
10 Dilia eso ilegei ode huluane amoga, amo lolo nabe gilisisu hamoma.
Magobo Mano
11 Hina Gode da dilia aowalali ilima, E da dili Ga:ina:naide fi ilia soge ganodini oule misunu ilegele sia:i. Amo E da hamomu. E da amo soge dilima iasea, 12  Gadili Asi 34:19-20; Luge 2:23dilia da magobo dunu mano huluane Ema ima. Ohe fi magobo gawali huluane da Gode Ea: liligi. 13 Be magobo gawali dougi amo dilia Ema bu bidi lama:mu. Dilia dougi bu lale, sibi mano Godema ima. Be dilia da dougi bu lamu higasea, defea, ea galogoa fima. Dilia dunu magobo mano amo huluane Godema bu bidi lama:mu. 14 Hobea, dia gofe da dima amo hou ea bai adole ba:sea, ema bu adole ima, ‘Ninia da musa: Idibidi soge ganodini udigili hawa: hamosu dunu esalu. Be Hina Gode Ea gasa bagade amoga E da nini fisili masa:ne gadili asunasi dagoi. 15 Idibidi hina bagade (Felou) da gasa fili ninia fisidigimu higaloba, Hina Gode da magobo dunu mano huluane Idibidi soge ganodini esalu, dunu amola ohe medole legei dagoi. Amaiba:le, ninia da wali ohe mano magobo gawali huluane Godema gobele salasu iaha. Be magobo dunu mano huluane ninia bu bidi laha. 16 Amo hou ninia hamonana da ninia liligi ninia lobo o odagia ga:i agoai ganumu. Amo dawa:sea, ninia Hina Gode da Ea gasa bagade amoga nini Idibidi soge fisili masa:ne gadili asunasi dagoi dawa:sa.’ ”
Mumobi Mogomogoi amola Lalu Sawa: Mogomogoi
17 Idibidi hina bagade (Felou) da Isala:ili dunu gadili masa:ne fisidigiloba, Gode da ili logo dunumuni (amo da hano wayabo bagade bega: Filisidia sogega ahoasu) amoga hame oule asi. Gode da amane dawa:i, “Isala:ili dunu da se nabasea amola gegesu ba:sea, ilia asigi dawa:su sinidigili, Idibidi sogega bu hagimu Na higa:i hodosa.”
18 Amaiba:le E da guga:loi ahoasu amo da wadela:i hafoga:i sogega asili Maga:me Hanoga doaga:musa:, amo logoga oule asi. Isala:ili dunu da ilia gegesu liligi gaguiwane ahoasu.
19  Mui 50:25; Yosiua 24:32Mousese da Yousefe ea bogoi da:i hodo gaguli asi. Yousefe da esaloba, e da Isala:ili dunuma amane sia:i dagoi, “Gode da dili gaga:sea, amola dilia ga ahoasea, na da:i hodo amola gaguli masa.”
20 Isala:ili dunu da Sagode moilai yolesili, asili, wadela:i hafoga:i soge bega: doaga:i. Ilia da Ida:me sogega abula diasu gilisisu gaguli, ouesalu.
21 Esoga, Hina Gode da mumobi mogomogoi amo ganodini logo olelemusa:, ili bisili asi. Amola gasi ganodini E da lalu sawa: mogomogoi ganodini ilima hadigi olelemusa: bisili asi. Amalalu, ilia da eso amola gasia amoga hahawane ahoasu. 22 Eso huluane, mumobi mogomogoi da Isala:ili dunu bisili ahoanebe ba:i. Amola gasia huluane lalu sawa: mogomogoi agoane ili bisili ahoanebe ba:i.

*13:2: Idisu 3:13; Luge 2:23

13:12: Gadili Asi 34:19-20; Luge 2:23

13:19: Mui 50:25; Yosiua 24:32