34
Igi Gasui Aduna Eno Hamoi
(Mousese Ea Malasu 10:1-5)
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Di igi gasui eno aduna musa: hamoi defele hedofama. Na da amo da:iya sia: da musa: gasui aduna di goudanasi, amo gaheabolo amoga bu dedemu. Di aya hahabe, momagele, Sainai Goumiba:le heda:le, gadodili Na gousa:ma. Dunu eno da hame sigi masunu, di fawane. Dunu da goumia esalebe hamedafa ba:mu. Sibi amola bulamagau amola da goumi baiga gisi nanebe da sema bagade. Amaiba:le, Mousese da igi gasui aduna eno hedofale, hahabedafa amo gaguli asili, Sainai Goumiba:le heda:i, Hina Gode Ea sia:i defele. Hina Gode da mumobi ganodini gudu sa:ili, Mousese gadenene lelu. E da Mousesema Ea hadigi Dio olelei, amo Hina Gode. * Gadili Asi 20:5-6; Idisu 14:18; Mousese ea Malasu 5:9-10, 7:9-10Amalalu, Hina Gode da Mousese ea ba:le gaidiga baligili asili, amane wele sia:i, “Na da Hina Gode. Na da gogolema:ne olofosu amola asigi hou baligili dawa:. Na da hedolo hame ougisa. Na da asigi hou dawa: amola mae fisili ouligisu hou dawa:. Na da Na sia: sia:i amo mae gogole, fifilai osea:i ilima Na sia:i defele hamosa. Na da wadela:i hou amola ledo hou gogolema:ne olofosa. Be Na da eda amola eme ela wadela:i houba:le, ela mano amola aowalali amola agoane iligaga fifilai osoda amola biyadu ilima se nabasu imunu. Na da amo hame gogolemu.”
Mousese da hedolowane osoba beguduli, Godema nodoiwane sia:ne gadoi. E amane sia:i, “Hina Gode! Di da dafawane nama hahawane galea, Di da nini sigi masa:ne na Dima edegesa. Amo dunu fi da hame nabasu fi. Be ninia wadela:i hou amola ninia ledo amo gogolema:ne olofole, ninia da Dia fidafa esaloma:ne, Di sia:ma.”
Gousa:su Bu Hahamoi
(Gadili Asi 23:14-19; Mousese Ea Malasu 7:1-5,16,17)
10 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Na da wali Isala:ili dunuma gousa:su hamomu. Ilia ba:ma:ne, Na da hou musa: osobo bagadega fifilai huluane amo ganodini da hamedafa ba:su, gasa bagade hou hamomu. Na da hou bagadedafa dia fi amo ganodini hamomuba:le, dunu huluane da Na Hina Gode, Na da gasa bagade hawa: hamosu dawa:, amo dawa:mu. 11 Dilia da hamoma:ne sia:i Na da wali eso dilima iaha, amo noga:le nabawane hamoma. Dilia da gaba:i ahoasea, Na da A:moulaide, Ga:ina:naide, Hidaide, Belisaide, Haifaide amola Yebusaide amo dunu fi ili sefasimu.
12 Dilia amo soge dilia da ganodini masunu ea esalebe fi dunu ilima gousa:su maedafa hamoma. Ilima gousa:su da dilima bogosu sani agoane ba:mu. 13  Mousese ea Malasu 16:21Be amo mae hamone, ilia oloda huluane muguluma, ilia hadigi duni bugi ifa gugunufinisima amola ilia loboga hamoi liligi. ilia uda ‘gode’ liligi Asila amoma nodomusa: hamoi, amo hedofama.
14 Eno ‘godema’ mae nodone sia:ne gadoma. Bai Na, Hina Gode da ‘gode’ liligi eno ilima mudasa. 15 Dilia amo soge fi dunu gilisili gousa:su maedafa hamoma. Ilia da ilia ogogosu ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadosea amola ilima gobele salasu hamosea, ilia da dili amoma gilisima:ne sia:mu. Amasea, dilia ha:i manu ilia ogogosu ‘gode’ liligi amo gobele sanasima:ne lai, amo dili moma:ne ado ba:su sani agoane ba:mu.
16 Dilia mano da amo ga fi uda lasa:besa:le, amola ilia sia:beba:le dilia mano da Na fisili, ogogosu ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadosa:besa:le, amo dunu fi ilima gousa:su maedafa hamoma.
17  Gadili Asi 20:4; Gobele Salasu 19:4; Mousese ea Malasu 5:8, 27:15Dilia ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadomusa:, ‘ouli’ amoga mae hamoma.
18  § Gadili Asi 12:14-20; Gobele Salasu 23:6-8; Idisu 28:16-25Agi Yisidi Hame Sali amo Lolo Nasu gilisisu noga:le dawa:ma. Na musa: sia:i defele, dilia da eso fesuale gala oubi Abibi ganodini, yisidi hame sali agi amo fawane moma. Bai amo oubi ganodini dilia da Idibidi soge yolesi. 19  ** Gadili Asi 13:2Magobo dunu mano amola ohe magobo mano gawali huluane da Na:. 20  †† Gadili Asi 13:13Be magobo dougi mano gawali amo sibi mano amoga bu bidi lama. Be hame bidi lasea, dougi ea mugi dugima. Dunu magobo mano huluane bu bidi lama. Dunu huluane da Nama masea, udigili mae misa! Be hahawane udigili iasu gaguli misa!
21  ‡‡ Gadili Asi 20:9-10, 23:12, 31:15, 35:2; Gobele Salasu 23:3; Mousese ea Malasu 5:13-14Eso gafeyale ganodini hawa: hamoma. Be eso fesu amoga mae hawa: hamoma. Osobo gidinasuga dogosu eso amola ha:i manu faisu eso da hisu hame ba:mu. Amo hou wali hamoma:ne sia:i defele hamoma. Eso fesu huluane amoga mae hawa: hamoma.
22  §§ Gobele Salasu 23:15-211, 23:39-43; Idisu 28:26-31Ha:i Manu Gaheabolo Fai Lolo Nasu gilisisu amo dilia widi degabo faisia hamoma. Amola, ha:i manu yoi fage amo degabo faisia, Sogega Fasela Diasuga Lolo Nasu bagade hamoma.
23 Ode huluane amoga dilia gilisisu udiana hamoma. Amoga dilia dunu huluane da Na, Isala:ili Hina Gode, Nama nodone sia:ne gadomusa: misa:ne sia:ma. 24 Na da dili Ga:ina:ne soge golili misa:ne amo soge fi dunu huluane gadili sefasisia amola dilia soge bu bagade hamosea, amo fa:no, dilia amo gilisisu hamosea, amo esoga ga fi da dilia soge bu lamusa: dilima hame doagala:mu.
25  *** Gadili Asi 12:10Dilia da Nama ohe gobele salasu iasea, agi amo ganodini da yisidi sali, amo Nama mae ima. Amola Baligisu Lolo Manusa: ohe fi medoi amo ea hu hame mai diala, amo aya hahabe manusa: mae gaguma. Huluane gobesima.
26  ††† Mousese ea Malasu 26:2, 14:21Ode huluane dilia widi amola gagoma degabo fai amo dilia Hina Gode Ea diasuga gaguli misa.
Dilia sibi o goudi mano amo ea ame ea dodo maga:me amo ganodini mae gobema.”
27 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Amo sia: huluane noga:le dedema. Amo sia: da gousa:su Na da di amola Isala:ili dunuma hamosa, amo sia: da amo gousa:su ea bai agoane gala.” 28 Mousese da Hina Godema eso 40 amola gasi 40 ha:i mae nawane esalu. E da igi gasui amo da:iya amo Gousa:su sia: dedei dagoi - amo da Gode Ea Hamoma:ne sia:i Nabuane Gala.
Mousese da Sainai Goumiba:le Gudu Sa:i
29  ‡‡‡ 2 Golidia 3: 7-16Mousese da Gode Ea Hamoma:ne sia:i Nabuane Gala amo gaguiwane Sainai Goumiba:le gudu sa:ili, e da Hina Godema sia: dabeba:le, ea odagi da hadigiwane ba:i. Be e da amo hame dawa:i galu. 30 Elane amola dunu huluane da Mousesema ba:lalu, ea odagi da hadigi ba:beba:le, ema bagadewane beda:iba:le, ema gadenene masunu hamedei ba:i. 31 Be Mousese da ilima misa:ne wei. Amalalu, Elane amola Isala:ili asigilai ouligisu dunu da ema asili, ema sia: dasu. 32 Amalalu, Isala:ili dunu huluane da ema sisiga:le gilisili, Mousese da hamoma:ne sia:i huluane Gode da Sainai Goumia ema i, amo ilima olelei. 33 Mousese da ilima sia: dasu dagoloba, e da ea odagi abula asaboi amoga dedeboi dagoi. 34 Mousese da Hina Gode Ea Abula Diasu amo Godema sia: sa:imusa: golili daloba, e da amo abula sawa: figisu gisa:su. E da gadili bu manoba, e da Isala:ili dunuma Gode Ea sia:i huluane ilima olelesu. 35 Ilia da ea odagi da hadigi hamoi dagoi ba:su. Amalalu, e da amo abula sawa: figisu amoga ea odagi bu dedebosu. E da enoga Hina Godema bu sia: sa:imusa: ahoanoba fawane bu gisa:su.

*34:6: Gadili Asi 20:5-6; Idisu 14:18; Mousese ea Malasu 5:9-10, 7:9-10

34:13: Mousese ea Malasu 16:21

34:17: Gadili Asi 20:4; Gobele Salasu 19:4; Mousese ea Malasu 5:8, 27:15

§34:18: Gadili Asi 12:14-20; Gobele Salasu 23:6-8; Idisu 28:16-25

**34:19: Gadili Asi 13:2

††34:20: Gadili Asi 13:13

‡‡34:21: Gadili Asi 20:9-10, 23:12, 31:15, 35:2; Gobele Salasu 23:3; Mousese ea Malasu 5:13-14

§§34:22: Gobele Salasu 23:15-211, 23:39-43; Idisu 28:26-31

***34:25: Gadili Asi 12:10

†††34:26: Mousese ea Malasu 26:2, 14:21

‡‡‡34:29: 2 Golidia 3: 7-16