31
Hina Gode Ea Abula Diasu Hahamosu Dunu
(Gadili Asi 35:30—36:1)
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Na da Bisa:liele (Uli egefe amola He ea aowa), Yuda fi dunu, amo ilegei. Na da Na A:silibu amoga ema gasa nabaiwane i. Na da ema bagade dawa:su hou i dagoi. Na da e hawa: hamosu noga:iwane hamoma:ne, ema gasa i. E da gouli, silifa amola balase amoga liligi noga:iwane hamosu dawa:.
E da igi noga:iwane hamone liligi ida:iwane hahamosu dawa:. E da ifa hedofale, ida:iwane liligi hamomusa: dawa:. Bai Na da amo hawa: hamomusa:gini, Na A:silibu Ea gasa ema i dagoi. Amola Na eno dunu afae e fidima:ne ilegei. E da Ouhoulia:be, Ahisama:ge ea mano (Da:ne fi dunu). Amola Na da eno noga:i hawa: hamosu dunu, ilia da Na sia:i liligi noga:le hahamoma:ne, ilima gasa i dagoi. Na Hadigi Abula Diasu, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili, ea ga:lu, liligi huluane Abula Diasu ganodini,
fafai amola ea liligi, gouliga hamoi gamali bai amola ea genonesisu liligi, gabusiga: manoma gobesisu oloda, ohe gobele salasu oloda amola ea liligi, dodofesu ofodo amola ea bai, 10 Elane amola egefelali ilia abula ida:iwane gala amo ilia da Na hawa: hamosea salimu, 11 ilegesu susuligi amola gabusiga: manoma Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini gobesimusa:, amo liligi huluane hahamosea, hawa: hamosu dunu ilia da Na dima hamoma:ne sia:i defele, noga:le hahamoma:ne sia:ma.”
Helefisu Eso - Sa:bade
12 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 13 “Isala:ili dunu ilima amane adoma, ‘Sa:bade eso da Na helefisu eso. Amaiba:le, Sa:bade eso noga:le dawa:ma. Bai Sa:bade eso da dunu huluane ba:ma:ne, dawa:digima:ne olelesu diala. Amo ilegei da Na, Hina Gode da dili Na fidafa hamoi dagoi amo olelesa. 14 Amo eso da hadigi hamoiba:le, noga:le dawa:ma. Nowa da amo eso mae dawa:le, udigili hawa: hamosea, amo dunu medole legema. 15  * Gadili Asi 20:8-11, 23:12, 34:21, 35:2; Gobele Salasu 23:3; Mousese ea Malasu 5:12-14Dilia da eso gafeyale gala amoga dilia hawa: hamosu hamomu da defea. Be eso fesu da hadigi eso - Na esodafa. Nowa da amo esoga hawa: hamosea, amo dunu da fanelegei dagoi ba:mu. 16 Amo eso da Na Gousa:su amo dawa:digima:ne olelesu gala. Amaiba:le, Isala:ili dunu! Dilia amo sema noga:le dawa:ma! 17  Gadili Asi 20:11Amo dawa:digima:ne olelesu da eso huluane dialumu. Bai Na, Hina Gode, da eso gafeyale gala amoga osobo bagade amola mu hahamoi dagoi. Be eso fesu amoga, Na da hawa: hamosu yolesili, helefi.’ ”
18 Gode da Sainai Goumia Mousesema Ea sia: dagoloba, E da igi gasui aduna amoga E da Hisu Ea hamoma:ne sia:i dedei, amo Mousesema i dagoi.

*31:15: Gadili Asi 20:8-11, 23:12, 34:21, 35:2; Gobele Salasu 23:3; Mousese ea Malasu 5:12-14

31:17: Gadili Asi 20:11